Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Krosno

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Święto to upamiętnia uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. 
Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku, chcąc zaakcentować wkład Polski w tworzenie światowego systemu ochrony praw dziecka, ustanowił  Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzień ten ma na celu upowszechnianie praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych oraz przypomnienie, że każdemu dziecku niezależnie od miejsca zamieszkania czy koloru skóry przysługują takie same prawa. Jasielska Filia włączyła się w obchody tego Dnia przygotowując tematyczną ekspozycję zbiorów.

Wykaz pozycji prezentowanych na ekspozycji:
 
Wydawnictwa zwarte
1.   Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016
 
2.   Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. -  Warszawa :  Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  2018
 
3.   Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka,  2013
 
4.   "Kocham. Nie biję"? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  2016
 
5.   Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze)  /  red. nauk. S. L. Stadniczeńko. - Warszawa :  Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
 
6.   Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Marta Prucnal. - Warszawa :  Rzecznik Praw Dziecka, 2013
 
7.   Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. Katowice : Uniwersytet Śląski,  2004
 
8.   Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata Andrzejczak-Świątek. - Stan prawny: wrzesień 2013. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016
 
9.   Ochrona przesłuchiwanych dzieci / Kamila Chmielewska. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  2013
 
10.Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja. - Stan prawny: wrzesień 2013. -  Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016
 
11.Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPSC : protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (OPSC). - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : we współpr. z Biurem Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci, 2014
 
12.Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP : protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury rozpoznawania skarg/zawiadomień. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka :  we współpr. z Biurem Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci,  2014
 
13.Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. Paweł J. Jaros, Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka,  2015
 
14.Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. -  Warszawa :  Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
 
15.Prawo dziecka do szacunku /  Janusz Korczak ; oprac. tekstu Elżbieta Cichy. -  Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka,  2012
 
16.Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 1 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 1 / pod red. Marka Michalaka ; tł. Aleksandra Gellert. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
 
17.Przemoc w wychowaniu : między prawnym zakazem a społeczną akceptacją : monitoring Rzecznika Praw Dziecka / Ewa Jarosz. - Warszawa :  Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
 
18.Rzecznik Praw Dziecka w Polsce : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka /Paweł J. Jaros ; Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013
 
19.Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018
 
 Artykuły w wydawnictwach ciągłych
 
1.   Każde dziecko ma prawo do radosnego życia... / Izabela Pilarczyk-Wojciechowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 26-28
 
2.   Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 3, s. 11-14
 
3.   Prawa dziecka jako prawa człowieka / Maja Szymczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 26-28
 
4.   Prawa człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24-27
 
5.   Wokół praw dziecka / Jolanta Bot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 34-37

Autor: Katarzyna Materna