Deklaracja dostępności - PBW

pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone filmy nie posiadają napisów i audiodeskrypcji.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-12
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Szczegółowe deklaracje dostępności dla Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich znajdują się na stronach:

Autor: PBW