Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny

Krosno

Druki zwarte

1. Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji.Warszawa, 2009
2. Batorowska H., Czubała B., Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków, 1996
3. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / pod red. M. Drzewieckiego i M. Majewskiej. Warszawa, 1993
4. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja – informacja – media / pod red. M. Drzewieckiego i M. Majewskiej. Warszawa, 2005
5. Dembowska M., Nauka o informacji naukowej (informatologia) : organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa, 1991
6. Drzewiecki M., Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa, 2005
7. Górski A., Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej. Szczecin, 1997
8. Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Z. Żmigrodzkiego oraz W. Balika i D. Pietuch - Reizes. Warszawa, 2006
9. Informacja naukowa w Polsce : tradycja i współczesność / pod red. E. Ścibora. Olsztyn, 1998
10. Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. B. Sosińskiej – Kalety, E. Chuchro i W. Daszewskiego.
Warszawa, 2006
11. Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcja i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. nauk. R.
Borowieckiego i M. Kwiecińskiego. Warszawa, 2006
12. Kot S. M., Modelowanie procesów informacyjnych w nauce . Kraków,1992
13. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. E. B. Zybert i D. Grabowskiej. Warszawa, 2008
14. Materska K., Informacja w społeczeństwach wiedzy. Warszawa, 2007
15. Między przyszłością a przeszłością : książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków / praca zbiorowa /
pod red. M. Próchnickiej i A. Korycińskiej – Huras. Kraków, 2007
16. Murphy J., Pokonaj lęk i obawy. Poznań, 2009
17. Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / [red. mertyt. M. Babacka. Warszawa, 2003
18. Nicholas D., Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki. Warszawa, 2001
19. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek - Samokowej przy współpracy Andrzeja Skrzypczaka. - Warszawa ,2005.
20. Profesjonalna informacja w Internecie / red. nauk. Maria Kocójowa; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. – Kraków, 2005
21. Próchnicka M., Człowiek i komputer : dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków, 2004
22. Skórka S., Użytkownicy systemów hipertekstowych : strategia poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym.
Kraków, 2006
23. Słownik terminologiczny informacji naukowej / red. M. Dembowska [ i in.]. Wrocław ; warszawa, 1979
24. Społeczeństwo informacyjne : jakość edukacji i pracy bibliotekarzy / red. nauk. M. Kocójowa. Kraków, 2001
25. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. B. Sosińskiej – Kalaty oraz K. Materskiej i W. Glińskiego. Warszawa, 2004
26. Świgoń M., Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa, 2006

Artykuły z czasopism

1. Sobielga J.: Psychologiczne aspekty barier informacyjnych - badania wśród studentów. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 1997 nr 4, s.13-18
2. Świgoń M: Bariery informacyjne w środowisku naukowym - wyniki badań pilotażowych. "Przegląd Biblioteczny" 2003 z. 4, s.384-405
1. Świgoń M.: Bariery informacyjne, które napotykają studenci podczas samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania informacji. „Praktyka iTeoria Informacji naukowej i technicznej” 1995 nr 2, s.19-25
2. Świgoń M. : „Library ankiety” , czyli lęk przed biblioteką. „Bibliotekarz”, nr 4, s. 11-15
3. Świgoń M. : „Library ankiety” : przegląd współczesnych kierunków badań. „Przegląd Biblioteczny” 2009, nr 3, s. 313-324
4. Świgoń M. : „Library ankiety” : teoria, założenia, modele. „Przegląd Biblioteczny” 2009, nr 2, s. 177-189
5. Świgoń M. : Poszukiwanie informacji w bibliotece jako źródło niepokoju – badania wśród studentów. „ Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002, nr 1, s. 12-19
6. Walczak M.: Współczesne bariery informacyjne. "Bibliotekarz" 1989,nr 6, s. 13 - 19
8. Zybert E. B.: Bariery w dostępie do książki i biblioteki w środowisku. „Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 7/8, s.10 - 15

Strony wwww

1.Banacka M. : Współczesne bariery w dostępie do informacji – kilka uwag w związku z ich typologiami i rodzajami[dok.elektron.]
http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dokumenty/jarocin1.pdf
2. Majewska A. , Szyda M. : Czy biblioteka może być powodem stresu? [dok. elektron.]
http://ebib.info/2006/72/majewska_szyda.php[dostep 29.XI.2004 r.]
3. Staniów B.: Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, [dok. elektron.]
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb/staniow.php [dostęp 4X.2004 r.].
4. Świgoń M.: "Library anxiety" - bariera informacyjna w bibliotekach akademickich, [dok. elektron.]
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/nba/swigon.marzena.php [dostęp 14.04.2006 r.]

Autor: Krystyna Biernacka