Bezdomność 2006-2018

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : "Difin", 2015
Sygn. Krosno M 136470

2. Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006
Sygn. Jasło JM 70092, Lesko LM 27669, Krosno M 121326

3. Dostrzegać bezdomność : bezdomność w perspektywie pomocy społecznej / Agnieszka Zaborowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
Sygn. Brzozów BM 37993

4. Forum o Bezdomności bez lęku. R. 3 (2011) / Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ; red. Łukasz Browarczyk, Maciej Dębski, Aleksandra Maj. - Gdańsk : Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia a Bezdomności, 2011
Sygn. Sanok SM 52058, SM 52059

5. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
Sygn. Krosno M 120635

6. Monar - fenomen ruchu społecznego / Dorota Bazuń. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010
Sygn. Krosno M 129235

7. Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007
Sygn. Sanok SM 51287

8. Osobowościowe i społeczne wyznaczniki funkcjonowania bezdomnych mężczyzn / Joanna Chwaszcz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski , 2008
Sygn. Krosno M 126654, Sanok SM 51042

9. Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006
Sygn. Brzozów BM 34892, Krosno M 126654

10. Praca socjalna :kształcenie, działanie, konteksty / pod red. nauk. Anny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi ; [aut. Małgorzata Ciczkowska - Giedziun i in.]. Kraków : "Impuls", 2010
Sygn. Jasło JM 72066, Lesko LM 29689, Krosno M 131698

11. Rodziny bezdomnych matek : charakterystyka i działania pomocowe / Marta Mikołajczyk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018
Sygn. Krosno M 139323

12. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010
Sygn. Brzozów BM 35674, Jasło JM 71901, Krosno M 130835

13. System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2007
Sygn. Brzozów BM 34662, Jasło JM 70764, Krosno M 123142, M 130221, Lesko
LM 28232

14. Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech.. - Katowice : "Śląsk", 2007
Sygn. Krosno M 123152

15. Świat społeczny bezdomnych kobiet / Beata Szluz. - Warszawa ; Rzeszów : "Bonus Liber", 2010
Sygn. Krosno M 132525, Sanok SM 51885

16. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk.: Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. Warszawa : "Elipsa", 2010
Sygn. Krosno M 131289, Lesko LM 29365

17. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010
Sygn. Krosno M 129618, Sanok SM 51412

18. Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie / pod red. Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Sygn. Brzozów BM 38168, Krosno M 139165

19. Wykluczenie /Julien Damon ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012
Sygn. Krosno M 132589, Lesko LM 29703

20. Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej =The phenomenon of homelessness in selected European Union countries / Beata Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Sygn. Brzozów BM 37511, Jasło JM 73506, Krosno M 136522

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Aktywizowanie bezdomnych w ośrodkach wsparcia / Danuta Kowalczyk // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 101-113
2. Bezdomni uzależnieni / Aleksander Czop // Świat Problemów. - 2014, nr 3, s. 23-26
3. Bezdomni w bibliotekach - doświadczenia zagraniczne / Elżbieta Zybert // Przegląd Biblioteczny. - 2016, nr 1, s. 27-45
4. Bezdomni w Krakowie - socjodemograficzny portret zbiorowości / Jerzy Gruszka // Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 78-100
5. Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 3-20
6. Bezdomność, czyli co? : próba teoretycznego uporządkowania zjawiska / Małgorzata Kostrzyńska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2016, nr 4, s. 221-238
7. Bezdomność dzieci w województwie pomorskim / Maciej Dębski // Remedium. - 2010, nr 10, s. 1-3
8. Bezdomność jako problem społeczny / Roland Manowski-Słomka // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 101-107
9. Bezdomność (nie)oswojona : adaptacja i nieprzystosowanie do bezdomności z perspektywy osób bezdomnych / Marcjanna Nóżka // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 3, s. 81-100
10. Bezdomność w Polsce - projekt systemowy / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2010, nr 5, s. 1-3
11. Doświadczenia bezdomności. Bezdomni w ośrodku Monaru w Świerczach / Wojciech Widera // Polityka Społeczna. - 2016, nr 4, s. 28-34
12. Instytucjonalne próby "udomowienia" bezdomnego - analiza relacji bezdomny - instytucja z perpsektywy podmiotów badanych / Małgorzata Kostrzyńska // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s. 81-99
13. Instytucjonalne utrwalanie bezdomności / Małgorzata Kostrzyńska // Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 4, s. 147-165
14. Ludzie z wysypiska / Hanna Polak ; rozm. przepr. Magda Brzezińska // Charaktery. - 2016, nr 1, s. 82-87
15. O potrzebie poczucia koherencji u osób bezdomnych / Anna Chańko // Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 115-120
16. O standaryzacji usług świadczonych na rzecz bezdomnych / Aneta Wiącek // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 114-127
17. Osoby doświadczające bezdomności i biblioteki / Elżbieta Barbara Zybert // Bibliotekarz. - 2018, nr 11, s. 4-10
18. Pielęgniarstwo w sytuacji bezdomności w Polsce / Szymon Raszka, Grażyna Franek, Zofia Nowak-Kapusta // Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2016, nr 3, s. 23-28
19. Polskie badania nad zjawiskami patologicznymi wśród emigrantów / Monika Puchalska // Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - 2013, nr 2, s. 199-211
20. Postawy uczniów gimnazjum wobec osób bezdomnych / Agnieszka Kułak [i in.] // Pielęgniarstwo XXI wieku. - 2011, nr 4, s. 11-16
21. Praktyczne ujęcie zadań realizowanych przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną MOPS we Wrocławiu - Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców / Tomasz Neumann // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s. 130-135
22. Przejawy buntu squatterów a ich poziom ego-rezyliencji / Paula Ladwiniec // Pedagogika Społeczna. - 2017, nr 1, s. 161-174
23. Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Cz. 1, Kontekst teoretyczny / Angelika Barczyk-Nessel, Dariusz Nessel // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 109-121
24. Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Cz. 2, Kontekst teoretyczny / Angelika Barczyk-Nessel, Dariusz Nessel // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 123-134
25. Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych. Cz. 3, Działania pomocowe / Angelika Barczyk-Nessel, Dariusz Nessel // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 2, s. 217-228
26. Skrzynka "Domni - Bezdomni" jako innowacyjny sposób pracy z osobami doświadczającymi bezdomności / Marta Karasińska [i in.] // Praca Socjalna. - 2018, nr 2, s. 117-143
27. Społeczne unicestwienie osób wykluczonych społecznie : analiza trajektorii bezdomności / Katarzyna Młyńska // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 62-81, bibliogr.
28. Streetworking jako metoda pracy w środowisku klienta / Łukasz Jakubczak // Świat Problemów. - 2017, nr 2, s. 14-17
29. Sytuacja prawna osoby bezdomnej w Polsce / Iwona Sierpowska // Praca Socjalna. - 2011, nr 3, s. 85-105
30. W jaki sposób świat "obcych" staje się światem "swoich"? / Małgorzata Kostrzyńska // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 54-68
31. "W przestrzeni (bez)domności". Procesy tworzenia, odtwarzania domu przez osoby (bez)domne w praktyce zawodowej i badawczej / Dorota Ejneberg // Praca Socjalna. - 2017, nr 3, s. 113-127
32. Warszawski system profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym / JAC // Remedium. - 2014, nr 4, s. 30-31
33. Wigilia na Dworcu Głównym PKP - święto bezdomnych / Bartłomiej Gapiński // Praca Socjalna. - 2010, nr 3, s. 68-84
34. Włoskie organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 103-125
35. Wsparcie od A do Z - aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta : założenia i rezultaty projektu na tle innych praktyk integracji społecznej i zawodowej bezdomnych / Iwona Krysiak-Zielonka, Krzysztof Pawłuszko // Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 146-160
36. Zim pod gołym niebem ciąg dalszy / Małgorzata Kozina // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 10, s. 26-27

Autor: Beata Szczepanik