Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017

Krosno

Wydawnictwa zwarte
1. Bezpieczeństwo : ogólne problemy badawcze / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
M 135964

2. Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
M 137344

3. Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny / red. nauk. Andrzej Pieczywok, Krzysztof Loranty. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015
M 136539

4. Bezpieczeństwo jednostki / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
M 137027

5. Bezpieczeństwo RP : wczoraj i dziś : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
M 135552

6. Bezpieczeństwo społeczeństwa / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
M 137028

7. Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : "Difin", 2013
M 133892

8. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : najbliżej człowieka / Edmund Szweda. - Warszawa : "Difin", 2016
JM 73778

9. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński [i in.]. - Warszawa : Difin, 2013
UM 26718

10. Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki / Zbigniew Ściborek [i in.]. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015
M 137457

11. Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : "Difin", 2013
BM 37348; LM 30184; M 134165; UM 26753

12. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej / Wojciech Lis ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015
M 137792

13. Edukacja dla bezpieczeństwa : przewodnik dla nauczycieli / pod red. Krzysztofa Kubiaka, Piotra Mickiewicza. - Wyd. 2 uzup. - Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017
JM 74003

14. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 / Andrzej Misiuk. - Warszawa : "Difin", 2015 UM 27175 15. Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński. - Warszawa : "Difin", 2015 M 136848 16. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego / Andrzej Misiuk. - Warszawa : "Difin", 2013 BM 37385

17. Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie / Joanna Filaber. - Warszawa : "Difin", 2016
UM 27238

18. Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2013
M 135015; UM 26991

19. Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : 'Difin", 2013
BM 37362; M 133690

20. Policja : socjologiczne studium funkcjonowania instytucji / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013
M 135478

21. Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Wyd. popr. - Warszawa : "Difin", 2015
M 136512; UM 27019

22. Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : "Difin", 2015
BM 37465; UM 27063

Wydawnictwa ciągłe

1. Anatomia bezpieczeństwa / Jan Gołębiewski // Przegląd Obrony Cywilnej. – 2015, nr 3, 22-25
2. Bezpieczeństwo lokalnych społeczności : uwarunkowania działań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / Krzysztof Szydłowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 4, s. 26-28
3. Bezpieczeństwo pożarowe to element zarządzania / Paweł Janik, Sławomir Zając // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 12, s. 24-27
4. Bezpieczeństwo w procentach / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014, nr 2, s. 8-9
5. Co to jest impreza masowa / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. – 2016, nr 4, s. 36-37
6. Cyfrowy alarm / Włodzimierz Kaleta.// Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016, nr 2, s. 26-28
7. Edukacja antyterrorystyczna w perspektywie kształcenia ustawicznego / Janusz Tomiło // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 4, s. 102-113
8. Formacje obrony cywilnej / Franciszek Krynojewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 4, s. 30-33
9. Kryzysowe centrum dowodzenia / Karol Jerzy Mórawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013, nr 8, s. 28-29
10. Nowa odsłona : ludności ochrona / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 3, s. 8-13
11. Nowy system OT - OC i GK w jednym? / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016, nr 1, s. 34-36
12. Ochrona ludności : problemy i nadzieje / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 3, s. 14-18
13. System zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej / Ireneusz Zygmunt // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 10, s. 32-35
14. Świadczenia obywateli - prawa i obowiązki Polaków / Zbigniew Filip // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015, nr 10, s. 28-30
15. Więziennictwo jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - wariant polski i aspekty międzynarodowe / Emil W. Pływaczewski, Jacek Pomiankiewicz // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2014, nr 82, s. 89-108
16. Zagadkowa impreza masowa / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2016, nr 2, s. 14-17
17. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle Art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce - wybrane problemy / Julia Wojnowska-Radzińska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, z. 1, s. 59-71
18. Zarządzanie kryzysowe - co to jest? / Jan Gołębiewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013, nr 9, s. 19-24
19. Zarządzanie kryzysowe – potrzeba zmian / Leszek Wielgo // Przegląd Obrony Cywilnej. – 2016, nr 2, s. 30-33
20. Zarządzanie kryzysowe : planowanie ważniejsze od planu / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013, nr 1, s. 24-25 21. Zintegrowane działania służb ratownictwa medycznego z PSP w przypadku imprezy masowej / Paweł Musiał // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2013, nr 1, s. 16-19
22. Zobrazowanie satelitarne w sytuacjach kryzysowych / Michał Nita // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014, nr 12, s. 24-27

Autor: Małgorzata Kasza