Jakość życia ludzi starszych

Krosno

Druki zwarte:
1. BŁACHNIO, Aleksandra Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Wyd. 2. poszerz. i zm. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012. M 132944
2. FIZJOLOGIA starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. M 134943
3. HILL, Robert D. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; tł. Michał Lipa. - Wyd. w nowej szacie graficznej. - Warszawa ; "MT Biznes",2010 M 129590
4. LESZCZYŃSKA-REJCHERT, Anna Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodruk do wydania z 2005 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010. M 129018
5. MEDAK, Stanisław Jak się nie nudzić na emeryturze : poradnik emeryta i rencisty / Stanisław Mędak. - Kraków : "Impuls", 2010. M 129799
7. MINGE, Natalia Trening umysłu dla osób 50+ / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2013. M 134517
8. NIEZABITOWSKI, Marek Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. - Katowice : "Śląsk", 2007 M 121252
9. OBLICZA starości : biografia jako źródlo czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. M 127825
10. PRZECIW samotności / red. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. M 121716
11. PRZYGOTOWANIE do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009. M 128025
12. RYNDAK-LACIUGA, Agata Starość czasem nadziei / Alessandro Pronzato ; przeł. [z wł.] Agata Ryndak-Laciuga. - Kraków : "Salwator", 2005 M 129607
13. SCILLEPPI, Kenneth Jak opiekować się rodzicami, którzy kiedyś opiekowali się Tobą / Kenneth P. Scilleppi ; tł. [z ang.] Dorota Dziewońska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008. M 123815
14. SPOŁECZNE wymiary starzenia się / red. [naukowa] Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. M 131335
15. SPOŁECZNY wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2013. M 134338
16. STAROŚĆ - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009. M 127944
17. STARZENIE się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin : Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. Cz 12597
18. STEUDEN, Stanisława Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, 2009. M 126699
19. STUART-HAMILTON, Ian Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006. M 120990
20. UZAR, Katarzyna Wychowanie w perspektywie starości : personalistyczne podstawy geragogiki / Katarzyna Uzar. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011. M 132953
21. WAWRZYNIAK, Joanna Oblicza starości : biografia jako źródlo czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. M 130649
22. WYBRANE obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. M 121359
23. WYBRANE problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006. M 121678
24. ZAWODOWE i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości : perspektywa psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : "Adam Marszałek" ; Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012. M 133729
25. ZBOINA, Bożena Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Nauka Edukacja Rozwój", 2008. M 127935
26. ZYCH, Adam A. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice ; "Śląsk", 2009. M 126234

Druki ciągłe:

1. AKTYWNOŚĆ wolnoczasowa w starości.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 22--24
2. GOLCZYK, Joanna Aktywny senior w bibliotece XXI w. / Joanna Golczyk, Karolina Mendyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s.24-25
3. KOSOWIEC-PLACEK, Monika Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek.// Przegląd Biblioteczny. - 2010, nr 3, s.322-332
4. KOWOLIK, Piotr Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - . - 2012, nr 2, s. 143-151
5. PIETRZYK, Maria Osoby starsze w systemie ochrony zdrowia / Maria Pieprzyk, Paulina Pieprzyk.// Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2012, z. 3, s. 175-188 ROLA środowiska lokalnego w kompensowaniu potrzeb osób w podeszłym wieku / Anna Zawoda.//W: Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności. Kraków : Impuls, 2010. - S. 25-30.
7. POKRZYCKA,Lidia Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 36-39
8. RUPPE, Georg Aktywne starzenie się i profilaktyka w opiece długoterminowej - przykład Austrii Georg Ruppe.// Praca Socjalna. - 2013, nr 2, s. 59-75
SOBCZAK, Marzena "Tylko razem możemy wiele" - integracja osób starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSG w bydgoszczy / Marzena Sobczak.//W: Sieci wspaecia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej. - S. 171-182
9. SZMIGIELSKA, Barbara Seniorzy jako użytkownicy Internetu / Barbara Szmigielska, Anna Bąk, Małgorzata Hołda.// Nauka. - 2012, nr 2, s. 141-155
10. ZAJĄC-LAMPARSKA, Ludmiła Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się / Ludmiła Zając-Lamparska.//W: Psychologia rozwojowa człowieka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 419-431.
Opracowała: Elżbieta

Autor: Elżbieta Słowik