Oligofrenopedagogika 2003 - 2013

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013

Wydawnictwa zwarte

1. ABC pedagoga specjalnego: poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi
niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra
Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 4. - Kraków: "Impuls", 2011.
Cz 130573

2. Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną: wielowymiarowość uwarunkowań / Agnieszka Żywanowska. -
Kraków: "Impuls", 2009.
M 126638

3. Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym: przewodnik dla nauczycieli /
[red. Maria Piszczek]. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003.
M 124087

4. Ćwiczymy w domu: ja i moje niepełnosprawne dziecko / Vlasta Karaskova; przekł. Andrzej Urban. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Pedagogiczne, 2007.
JM 70460; M 122433

5. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka: wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej, 2007.
BM 34370; JM 71536; LM 27672; M 129120; SM 51194; UM 25528

6. Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów głębiej
upośledzonych umysłowo / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa: Kompendium Katarzyna Szumniak, Jadwiga Zdebiak, cop. 2011.
M 132597

7. Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Żaneta Stelter. - Warszawa: "Scholar", 2009.
M 128004; SM 51091

8. Echa ekspresji: kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. - Kraków: "Impuls", 2008.
BM 34772; SM 51737

9. Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym / Janusz Kirenko, Monika Parchomiuk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin: Wyższa
Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2008.
SM 51036

10. Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym / Zenon Gajdzica. - Katowice:
Uniwersytet Śląski, 2007.
BM 34491; LM 28010

11. Gotowi do startu: program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk: "Harmonia", 2010.
BM 36177; UM 26207

12. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym: [klasy I - III] / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Wyd. 2. - Gdańsk: "Harmonia", 2008.
SM 50922; UM 24814

13. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym: (klasy IV - VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Wyd. 3. -
Gdańsk: "Harmonia", 2010
LM 29060

14. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym: (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Wyd. 2. - Gdańsk: "Harmonia", 2010.
LM 29061

15. Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet
Lubelski, 2007.
BM 35383; M 121765

16. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz.
- Wyd. 3. - Kraków: "Impuls", 2010.
SM 52084; UM 26210

17. Jak pracować z uczniem słabym / [zespół red. Katarzyna Anna Klim, Beata Sadzińska, Katarzyna Anna Sobolewska; aut. Katarzyna Anna
Klim i in.]. - Warszawa: Raabe, cop. 2010.
Cz 130308

18. Karta indywidualnych potrzeb ucznia: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do in
22. Mój uczeń pracuje inaczej: wskazówki metodyczne / Urszula Grygier, Iwona Sikorska. - Kraków: Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
M 124924

23. Muzyka otwiera nam świat: program muzycznych zajęć edukacyjnoterapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk: "Harmonia" 2009.
BM 34788; Cz 125807; JM 72448

24. Muzykowanie metodą cyfrowo - literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak.
- Kraków: "Impuls", 2010.
JM 72325; M 128123

25. Niepełnosprawność intelektualna: diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz - Lewartowska. - Gdańsk:
"Harmonia Universalis", 2011.
BM 35937; LM 29385; M 131178; UM 25976

26. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin: Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej,
2008.
JM 71572

27. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: materiały dla nauczycieli. - Warszawa:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010].
BM 36969; JM 72701; LM 29925; M 130854; SM 51880; UM 26617

28. Pomóż dzieciom zrozumieć świat: programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk: "Harmonia", 2012.
SM 52778; Cz 133335

29. Profil osiągnięć ucznia: przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
UM 25616

30. Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno - przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie
wczesnoszkolnym / Grażyna Tkaczyk. - Lublin: Uniwersytet Marii 
Curie - Skłodowskiej, 2006.
Cz 123553

31. Rozwój daje radość: terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
BM 35093; Cz 126901; LM 28583; M 126696

32. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. naukową Zenona Gajdzicy. - Kraków: "Impuls", 2009.
M 126987

33. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec: "Humanitas", 2009.
BM 35255; JM 71134; M 126930

34. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.
BM 35480; LM 28872; M 128863; UM 25562

35. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków:
Akademia Pedagogiczna, 2006.
M 121358

36. Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach
specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski;współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa: Akademia
Pedagogiki Specjalnej, 2010.
M 130683; SM 51616

37. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej /
Krystyna Barłóg. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
BM 34910; JM 70797; LM 28181; M 123690; SM 50656

38. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną: poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. - Wyd. 2. -
Kraków: "Impuls", 2010.
BM 35482

39. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin: Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej,
2011.
BM 36219; JM 72291; LM 29538; M 132309; UM 26258

Wydawnictwa ciągłe
1. Arteterapia a uspołecznianie osób niepełnosprawnych intelektualnie / Agnieszka Górska// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2,
s. 45-54
2. Cztery kolory, elementy stymulacji polisensorycznej: program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci głęboko niepełnosprawnych
umysłowo / Paulina Bartnik, Beata Drobek-Ziemiańska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 54-64
3. Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI w Białej
Podlaskiej / Joanna Hackiewicz, Dorota Tomczyszyn // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 367-372
4. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Cz. 4). Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4,
s. 271-282
5. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Cz. 5). Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5,
s. 337-348
6. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (Cz. 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1,
s. 3-22
7. Działalność służb społecznych a pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi / Joanna Szymanowska// Niepełnosprawność
i Rehabilitacja. - 2011, nr 2, s. 22-36
8. Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły / Jolanta Romanowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 54-58
9. Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców / Mariola Leśnik // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 306-309
10. Folder osobisty jako narzędzie pracy z rodzicami dziecka upośledzonego umysłowo / Beata Kwiatkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 15-16
11. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie - znaczenie formy
kształcenia i płci / Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 33-55
12. Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? / Darosława
Nowacka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 14-15
13. Konferencja jako metoda wspierająca osiąganie niezależności oraz forma wyrażania oczekiwań przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie /
Dariusz Dziuba // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 109-114
14. Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu - sztuka / Agnieszka Wątorek // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 377-383
15. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013,
nr 4, s. 31-33
16. Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Monika Skura //
Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 119-132
17. Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2,
s. 29-34
18. Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2011, nr 2,
s. 11-12
19. Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Łukasz Flejszer // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8,
s. 44-54
20. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Agnieszka Maj // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6
21. Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6,
s. 53-56
22. Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 23-26
23. Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną: pierwsze chwile w szkole, pierwszy kontakt
z pseudonauką. Kinezjologia edukacyjna / Tomasz Witkowski // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 19-40
24. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 3, s. 96-109
25. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym / Anna Prokopiak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 3, s. 96-109
26. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 1. Rola tablicy interaktywnej w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie /
Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 215-225
27. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 2. Pierwsze kroki przy tablicy / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 4, s. 293-300
28. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 3. Tablica jako ekran interaktywny / Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 372-376
29. Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym /
Edyta Łapińska // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 125-132

Autor: Małgorzata Kasza