Opieka społeczna (2010-2020)

Krosno

Opieka społeczna (2010-2020)
 
Wydawnictwa zwarte
 
1.   Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne /  Beata Maria Pawlik. - Warszawa :  "Difin", 2015
Sygn.: M 136470
 
2.   Człowiek stary w domu pomocy społecznej :  z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. -  Toruń :  "Akapit",  2010
Sygn.: BM 35408,  71838,  M 129384,   LM 29011
 
3.   Dostrzegać bezdomność :  bezdomność w perspektywie pomocy społecznej /  Agnieszka Zaborowska. -  Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015.
Sygn.: BM 37993
 
4.   Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej /  pod red. Renaty Wielgos-Struck i Małgorzaty Bozackiej. -  Rzeszów :  Uniwersytet Rzeszowski,  2016
Sygn.: BM 37946, JM 73970,  Cz 138473
 
5.   Instytucje społeczne :  organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze / Anna Monika Kruk. -  Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,  2010
Sygn.: Cz 132562, SM 51586
 
6.   Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak. - Rzeszów :  Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Sygn.: BM 37308, JM 73378, M 135884
 
7.   Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Małgorzata Kowalska-Kantyka, Sławomir Kantyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. -  Warszawa :  Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP,  2011
Sygn.: BM 36681, JM 72189, M 131454, Cz 131437, SM 52613
 
8.   O pracy i pomocy społecznej z pedagogicznego punktu widzenia / pod. red. nauk. Franciszka Marka, Sławomira Śliwy. - Opole :  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski,  2012
Sygn.: JM 73360
 
9.   Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym / pod red. nauk. Renaty Wielgos-Struck. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Sygn.: BM 37606, JM 73604,  M 136858
 
10.Okna życia w systemie opieki nad dziećmi /  Beata Krajewska. -  Warszawa :  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  2015
Sygn.: JM 73710, M 137407
 
11.Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : studia z pedagogiki opiekuńczej /  red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Agnieszka Bandura. - Toruń : "Akapit", 2017
Sygn.: JM 74230, M 138685
 
12.Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012
Sygn.: JM 72570, SM 53332, Cz 132649
 
13.Opieka, kształcenie i wychowanie w czasach płynnej (po)nowoczesności /  red. nauk. Urszula Anna Domżał, Zbigniew Domżał. -  Łódź :  Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych, 2014
Sygn.: SM 53581
 
14.Opieka, wychowanie, wsparcie : współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej / red. Lidia Pietruszka. -  Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, 2016
Sygn.: JM 73924
 
15.Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod red. nauk. Urszuli Grucy-Miąsik. -  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Sygn.: BM 37971, JM 73996,  M 138355, SM 54160
 
16.Pedagogika (w) pracy socjalnej / Ewa Kantowicz. -  Olsztyn :  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  2012
Sygn.: JM 72894
 
17.Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Chris Beckett ; przekł. Michał Jasiński, Barbara Maliszewska. -  Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010
Sygn.:  JM 72786, M 130653
 
18.Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych /  red. nauk. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz. - Toruń : "Akapit", 2016
Sygn.: BM 37925
 
19.Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku /  Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2013
Sygn.: BM 37191, M 134926, LM 28272, SM 53145, i  UM 26763
 
20.Pomoc społeczna : prawo do świadczeń, zasady przyznawania świadczeń, pracownicy pomocy społecznej, decyzje w sprawach pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. -  Stan prawny na 15 lutego 2013 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Sygn.: UM 26883, Cz 133884
 
21.Pomoc społeczna i praca socjalna :  różne oblicza i zadania /  pod red. Marty Mikołajczyk. -  Warszawa :  Akademia Pedagogiki Specjalnej,  2014
Sygn.: JM 73485, M 136500
 
22.Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych /  red. nauk. Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk, Jolanta Zozula. -  Warszawa :  Akademia Pedagogiki Specjalnej,  2019
Sygn.: M 140443
 
23.Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile /  red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Krzysztof Piątek ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. -  Toruń :  "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013
Sygn.: BM 37148, JM 73213,  M 135273
 
24.Praca socjalna :  przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /  red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Piotr Sikora. -  Opole :  Uniwersytet Opolski,  2015
Sygn.: BM 37951
 
25.Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny :  o zarządzaniu humanistycznym: między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną / Lech Witkowski ; przedm. Ewa Marynowicz-Hetka. -  Łódź : Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych,  2010
Sygn.: JM 71907
 
26.Praca socjalna w służbie ludziom /  red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. -  Toruń :  "Akapit",  2012
Sygn.: BM 36827, JM 73017,  M 133588
 
27.Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna /  Anna Kanios. -  Kraków :  "Impuls",  2016
Sygn.:  BM 37706,   LM 30615,  M 137417, Cz 137416,   UK 27158
 
28.Praktyka pracy socjalnej /  red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : "Difin", 2018
Sygn.:  BM  38416,  JM 74308,   LM 30931, M 138996,   UM 27471
 
29.Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej /  Katarzyna Zamorska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski,  2010
Sygn.: JM 71788,  M 130205
 
30.Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin :  studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych / Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska. -  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Sygn.:  BM 37952,  JM 73968
 
31.Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce /  Arkadiusz Urbanek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. -  Wyd. 2. zm. i uzup. -  Legnica :  Państwowa Wyższa Szkoła im. Witelona, 2012
Sygn.: JM 73462, M 135899
 
32.Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej :  przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków :  "Impuls",  2009
Sygn.:  M 139323
 
33.Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013
Sygn.: BM 37150,  JM 73152, M 135190
 
34.Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych /  red. nauk. Marta Petrykowska, Dariusz Sarzała. -  Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015
Sygn.: JM 73776
 
35.Rodziny zastępcze w lokalnym systemie pomocy społecznej / Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego,2015
Sygn.: JM 73819
 
36.Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy /  pod red. Jerzego Szmagalskiego ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. Wyd. 3. -  Warszawa :  Instytut Rozwoju Służb Społecznych,  2011
Sygn.:  M 136869
 
37.Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne /  Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016
Sygn.: LM 30688, M 137783
 
38.Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / red. Wioletta Szymczak. -  Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  2009
Sygn.: BM 35427, M 128936
 
39.Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności /  pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków :  "Impuls",  2010
Sygn.: LM 28962,  M 129012
 
40.Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku : praca zbiorowa /  pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój",  2012
Sygn.: JM 73235
 
41.Wychowanie, opieka i edukacja w perspektywie historycznej i współcześnie /  [red. wyd. Stanisław Lipiński]. - Łódź :  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych,  2010
Sygn.: JM 71891
 
42.Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym /  pod red. Witolda Jedynaka. -  Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski,  2012
Sygn.: JM 72760, M 132954
 
43.Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk Joanna Szymanowska. - Toruń :  "Adam Marszałek",  2014
Sygn.: JM 73670, M 136876
 
44.Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji :  wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej /  Izabela Krasiejko. - Toruń :  "Akapit",  2013
Sygn.: BM 36926, JM 73030, M 133845
 
45.Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym : centrum dla rodzin / Tomasz Biernat, Jarosław Przeperski. -  Wyd. 1 popr.  - Toruń : "Akapit", 2015
Sygn.: BM 37929, JM 7 73734, M 137339, 137954
 
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
 
1.   45 lat zawodu "pracownik socjalny" w Polsce / Mikołaj Brenk // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 102-106
 
2.   A pomagacz już nie dziwi się światu / Anna Maria Nowakowska // Niebieska Linia. - 2018, nr 1, s. 4-6
 
3.   Analiza skuteczności lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy pomocy społecznej w świetle badań / Barbara Kowalczyk, Katarzyna Rys // Praca Socjalna. - 2017, nr 3, s. 141-166
 
4.   Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia / Beata Krajewska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 102-113
 
5.   Asystent osoby niepełnosprawnej / Piotr Kuźniak // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 145-149
 
6.   Asystent rodziny - profesjonalista ale nie cudotwórca / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 16-38
 
7.   Asystent rodziny - towarzysz czy interwent? / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 86-101
 
8.   Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego / Małgorzata Mróz, Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2011, nr 6,
s. 63-75
 
9.   Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 22-34
 
10.Asystentura rodziny z perspektywy praktyka / Izabela Nowak // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 107-120
 
11.Badania społeczne i praktyka pracy społecznej : z obrad Międzynarodowego Komitetu Szkół Pracy Społecznej / Helena Radlińska // Praca Socjalna. - 2019, nr 4, s. 60-64
 
12.Bariery : dziecko niepełnosprawne - adopcja i rodzina zastępcza / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2019, nr 1, s. 14-17
 
13.Bariery profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w gminnych ośrodkach pomocy społecznej / Teresa Zbyrad //
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 91-112
 
14.Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych / Arkadiusz Żukiewicz // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 35-44
 
15.Bezpieczeństwo socjalne w systemie aksjologicznym Rady Europy. Uwagi wprowadzające / Kazimierz Cymerys // Praca Socjalna. - 2017,
nr 3, s. 179-193
 
16.Bijemy na alarm / Irena Sendlerowa // Praca Socjalna. - 2018, nr 1, s. 89-98
 
17.Budowanie granic symbolicznych. Studium kulturowych uwarunkowań działań zawodowych pracowników socjalnych / Andrzej Niesporek // Praca Socjalna. - 2018, nr 6, s. 26-40
 
18.Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru pomocy społecznej i rynku pracy przy tworzeniu map problemów społecznych / Artur Kulas // Praca Socjalna. - 2014, nr 3, s. 20-37
 
19."Być w zgodzie ze sobą..." - odpowiedzialność pracownika socjalnego, a prawo do samostanowienia klienta / Anna Rachwał // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 89-100
 
20.Coaching - jako alternatywna technika pracy socjalnej / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 34-42
 
21.Coraz więcej młodych ludzi oczekuje pomocy / Anna Przeradzka ; rozm. przepr. Beata Igielska, Paweł Polowczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 34-39
 
22.Czas wolny jako obszar pracy socjalnej / Tomasz Różański // Praca Socjalna. - 2018, nr 4, s. 109-125
 
23.Człowiek stary w domu pomocy społecznej / Elżbieta Trojan // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 126-130
 
24.Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną? / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 115-132
 
25.Deinstytucjonalizacja systemu pomocy społecznej szansą na godne życie osób wymagających wsparcia i opieki / Jolanta Chabaj-Wiater // Praca Socjalna. - 2018, nr 3, s. 71-84
 
26.Diagnoza usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Ryszard Necel // Polityka Społeczna. - 2015, nr 10, s. 24-29
 
27.Dom pomocy społecznej jako placówka terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnościami / Zuzanna Stawikowska // Szkoła Specjalna. - 2018, nr 3, s. 197-203
 
28.Dopłynąć do brzegu : praca z rodziną objętą procedurą "Niebieskie Karty" / Aneta Bukowska // Niebieska Linia. - 2019, nr 2, s. 29-31
 
29.Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce / Beata Samoraj-Charitonow // Polityka Społeczna. - 2017,
nr 4, s. 13-19
 
30.Doświadczenia pracownika socjalnego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na przykładzie projektu "Schronienie na lata to dom, mama, tata" - patrol przyjazny dziecku / Agnieszka Sekunda // Praca Socjalna. - 2018, nr 6, s. 139-149
 
31.Działania polityki społecznej w kontekście zachodzących przemian demograficznych dotyczących osób starszych / Ewelina Firlej [i in.] // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 69-85
 
32.Działania pracowników socjalnych wobec klientów "zaburzonych psychicznie" / Anna Jarkiewicz // Praca Socjalna. - 2018, nr 6, s. 51-73
 
33.Edukacja dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej / Monika Oliwa-Ciesielska // Praca Socjalna. - 2017, nr 1,                                     s. 75-94
 
34.Empatia i jej granice w pracy socjalnej / Martyna Strembska-Kozieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 20-25
 
35.Ewaluacja inwestycyjnych programów polityki społecznej na przykładzie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych / Monika Klimowicz, Małgorzata Michalewska-Pawlak // Polityka Społeczna. - 2019, nr 5-6, s. 8-14
 
36.Feministyczna praca socjalna : zarys problematyki / Aneta Ostaszewska // Praca Socjalna 2019, nr 1, s. 15-34
 
37.Gerontologiczna praca socjalna - konteksty, definicje, wyzwania / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2017, nr 5, s. 5-27
 
38.Innowacyjne przedsięwzięcia w pracy socjalnej / Blanka Długi // Praca Socjalna 2018, nr 6, s. 125-138
 
39.Instytucjonalna opieka seniorów - konieczność czy sposób na dobrą jakość życia? / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2017, nr 5, s. 131-149
 
40.Jak prawidłowo powoływać i odwoływać członków zespołu interdyscyplinarnego / Grzegorz Wrona // Niebieska Linia. - 2020,
nr 1, s. 28-32
 
41.Koncepcje psychologiczne w pracy socjalnej / Karol Mausch // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 20-27
 
42.Lider grup roboczych - pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Izabela Pawłowska // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6,  s. 158-169
 
43.Logoteoria i logoterapia według Viktora E. Frankla : czy potrzebna jest logoedukacja w pracy socjalnej? / Karol Mausch // Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 3-11
 
44.Mediacje w pracy służb społecznych / Mariusz Wiśniewski // Praca Socjalna. - 2014, nr 6, s. 45-53
 
45.Medialne przekazy o pomaganiu i ich skutki społeczne / Magdalena Dudkiewicz // Świat Problemów. - 2015, nr 12, s. 5-9
 
46.Ludzie pokolenia Ireny Sendlerowej // Praca Socjalna. - 2018, nr 1, s. 115-169
 
47.Między tradycyjną i radykalną pracą socjalną - przesłanki teoretyczne wobec praktyki / Maria Donevska // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 3-13
 
48.Niebezpieczeństwa szkodliwości opieki społecznej / Jan Starczewski // Praca Socjalna. - 2019, nr 4, s. 109-112
 
49.(Nie)podmiotowy wymiar relacji pomagania w pracy socjalnej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Magdalena Dymowska // Praca Socjalna. - 2018,                  nr 2, s. 31-43
 
50.Opieka psychologiczna dla seniorów i ich opiekunów wyzwaniem dla polityki społecznej / Lidia Huber // Praca Socjalna. - 2017, nr 5, s. 104-116
 
51.Opieka społeczna / Jerzy Langrod, Kazimierz Ogrodzki // Praca Socjalna. - 2019, nr 4, s. 113-121
 
52.Pedagogika ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży / Kamil Tomaszewski  // Pedagogika Społeczna 2012, nr 1, s. 71-80
 
53.Placówki wsparcia dziennego miejscem dla dzieci czy całych rodzin? / Monika Zakrzewska // Świat Problemów. - 2015, nr 6, s. 13-16
 
54.Polityka rodzinna i praca socjalno-wychowawcza jako działania na rzecz rodzin niepełnych / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2018,
nr 4, s. 88-108
 
55.Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 Plus : "Cała wstecz czy wiatr w żagle?" / Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 65-86
 
56.Praca socjalna a innowacje społeczne - między rutyną i zmianą / Zbigniew Woźniak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 123-148
 
57.Praca socjalna z rodziną doznającą przemocy / Joanna Ćwiek-Gadomska // Niebieska Linia. - 2018, nr 6, s. 29-32
 
58.Pracownicy socjalni - agenci zmiany czy konserwatorzy systemu? / Tadeusz Kamiński // Praca Socjalna. - 2017, nr 3, s. 29-38
 
59.(R)ewolucja wyobrażona : o propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu "Rodzina 500 Plus" / Krzysztof Chaczko // Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s.. 87-100
 
60.Rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy społecznej państwa w świetle regulacji prawnych i w opinii pracowników instytucji pomocy społecznej / Marzena Ruszkowska // Polityka Społeczna. - 2017, nr 7, s. 18-22
 
61.Rola wczesnej edukacji i opieki w ograniczaniu skutków ubóstwa wśród dzieci / Elżbieta Subocz // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2017,
nr 3, s. 21-33
 
62.Siła wsparcia : pomoc rodzinie z problemem przemocy udzielana przez OSP / Joanna Ćwiek-Gadomska // Niebieska Linia. - 2019, nr 2, s. 26-29
 
63.Streetworking w pracy socjalnej z grupami marginalizowanymi / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2014, nr 12, s. 24-25
 
64.Sytuacja rodzin pobierających świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" w świetle opinii pracowników socjalnych : komunikat z badań / Anna Weissbrot-Koziarska // Praca Socjalna. - 2019, nr 1, s. 35-49
 
65.Usługi społeczne : między teorią a praktyką działań pomocowych / Ryszard Necel, Marta Zaręba // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 33-56
 
66.Uwagi nad drogami opieki społecznej / Konstanty Krzeczkowski // Praca Socjalna. - 2019, nr 4, s. 65-88
 
67.Wsparcie w kraju ABBY : państwo opiekuńcze - jak to działa w praktyce / Rafał Bakalarczyk // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 31-32, s. 18
 
68.Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa / Norbert. G. Pikuła // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 17-32
 
69.Zakres pomocy socjalnej w szkole / Magdalena Sawkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 54-56
 
70.Zasoby osobiste polskich seniorów w kontekście zadań pracy socjalnej z osobami starszymi / Katarzyna Ziomek-Michalak // Pedagogika Społeczna 2018, nr 3, s. 253-270
 
71.Zauważyć, reagować, skutecznie pomagać / Ewa Foks // Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s. 12-14
 
72.Zmiany w zadaniach organu prowadzącego / Agata Piszko // Dyrektor Szkoły 2019, nr 4, s. 43-45
 
                                                                                                     oprac. Beata Szczepanik

Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne
 
 
                                                
 
 

Autor: Beata Szczepanik