Wolontariat 2005-2014

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : "Impuls", 2012
PBW M 133279, M 133849

2. Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2009
PBW M 126985

3. Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. - Gdańsk : "Via Medica", 2009
PBW M 129798

4. Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel. - Wyd. 3. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009
PBW M 127186

5. Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii, 2012
PBW JM 72920, M 133548

6. Poradnictwo wolontariackie / Agnieszka Piasecka. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014
PBW JM 73377, M 135894

7. Religijne uwarunkowania pracy socjalnej / pod red. Mirosława Patalona. - Toruń : Adam Marszałek, 2014
PBW JM 73322, M 135567

8. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
PBW JM 70839, M 123559

9. Starość non profit : wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie / Aleksandra Błachnio. - Wyd. 2. poszerz. i zm. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012
PBW JM 73081, M 132944

10. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006
PBW JM 70076, M 121013, M 121201

11. Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań - opinie i postawy / Agnieszka Naumiuk. - Toruń : "Akapit", 2007
PBW JM 70779, M 121093

12. Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : "Difin", 2011
PBW JM 7186, M 130566

13. Wolontariat pracowniczy : dobre praktyki w firmach społecznie odpowiedzialnych /[oprac. Anna Brzezińska i in.]. - Krosno : "Arete II", 2008
PBW JM 71262
14. Wolontariat szansą rozwoju społecznego : rekomendacje dla pracy socjalnej / red. nauk. Anna M. Kola, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2012
PBW JM 72843, M 132952

15. Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? / Małgorzata Kostek. -Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2010
PBW JM 72005, M 130840

16. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", 2005
PBW JM 70794, M 121087

17. Wolontariat w opiece u kresu życia : geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji : ku syntezie socjopedagogicznej / Piotr Krakowiak. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012
PBW M 134382
18. Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
PBW M 124877

19. Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : prawo i praktyka / Agnieszka Bejma ; Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2012
PBW M 133877

20. Wolontariat w teorii i praktyce / red. nauk. Małgorzata Danielak-Chomać, Barbara Dobrowolska, Agnieszka Roguska. - [Wiśniew] : Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa" ; Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2010
PBW M 130684

21. Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Dorota Moroń. - Wrocław :Uniwersytet Wrocławski, 2009
PBW M 127078

22. Zdążyć z prawdą : o sztuce komunikacji w hospicjum / Piotr Krakowiak. - Wyd. 2. -Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2009
PBW M 127214

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. City Angels - przykład służby drugiemu człowiekowi / Anna Agnieszka Carleo //Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 129-137
2. Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 85-90
3. Czego uczy wolontariat? / Joanna Żepielsk // Emocje. - 2011, nr 1, s. 12-14
4. Europejski Rok Wolontariatu - realizacja projektu "Dreams and Teams" / Michał Bronikowski [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 36-42
5. Młodzież w działaniu. Wolontariat europejski / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 53-56
6. Prawne aspekty wolontariatu / Marta Żołędowska // Służba Pracownicza. - 2011, nr 8, s. 7-9
7. Przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci w rodzinach - program wolontariatu w społeczności lokalnej / Ginta Svekere // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 4, s. 78-85
8. Szlachetna idea wolontariatu / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 20
9. "Voluntas" - woluntariat jako praca - trangresyjne formy wolonariatu. Ciągłość i zerwanie / Marek Nowak // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 214-242
10. Wolontariat jako forma aktywności młodzieży / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 30-34
11. Wolontariat - jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 11, s. 12-15
12. Wolontariat - służba na rzecz innych : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 31
13. Wolontariat - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 29-32
14. Wolontariat dla... siebie / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 12, s. 40-43
15. Wolontariat długoterminowy / Magdalena Arczewska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2012, nr 1, s. 3-8
16. Wolontariat Europejski i jego recepcja w Polsce / Agata Cudowska, Agata Butarewicz// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 2, s. 73-88
17. Wolontariat i działalność dobroczynna studentów pedagogiki - wybrane aspekty / Anna Zawada // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 18-24
18. Wolontariat szkolny - krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.10-11
19. Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska-Pałyga // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17
20. Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 10-14
21. Wolontariat zagraniczny - szansa dla młodych / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2014, nr 8, s. 50-53
22. Wybrane artykuły z "Problemów..." na temat wolontariatu i aktywności społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 63-64

Autor: Beata Szczepanik