Międzyszkolna Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Lubaczowie

Przemyśl

Celem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli jest nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami, wzajemna wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Lubaczowie powstała sieć nauczycieli wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy zawodowej. Do sieci przystąpili nauczyciele szkół podstawowych z Cieszanowa, Dachnowa, Niemstowa, Nowego Sioła oraz pracownicy lubaczowskiej filii. Pierwsze - organizacyjne spotkanie 12 kwietnia br. miało na celu rozpoznanie potrzeb i zasobów, ustalenie harmonogramu pracy, sporządzenie kontraktu oraz integrację uczestników sieci. Gwarantem dobrej współpracy w każdym zespole jest skuteczna komunikacja, dlatego też nauczyciele poznali cechy charakterystyczne określające cztery style według modelu Extended DISC. Ważnym punktem była diagnoza osobistego stylu komunikacji i zastosowanie go w praktyce. Extended DISC pomaga w budowaniu efektywnej współpracy w zespole wykorzystując różne talenty i predyspozycje. Obrazuje mocne i słabe strony członków zespołu oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą. Precyzuje zadania jakie będą preferowane przez daną osobę.

Drugie spotkanie 24 kwietnia br. prowadziła Anna Weselak pracownik PBW Filia w Jarosławiu, która ukończyła III stopnie warsztatów z biblioterapii. W swojej prelekcji skupiła się na zagadnieniach związanych z tekstem terapeutycznym, formami pracy z uczniem trudnym, bajkoterapią. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej cenne były wskazówki dotyczące wykorzystania metody kamishibai. Kamishibai to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji, którą można wykorzystać nie tylko w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadząca zwróciła także uwagę na wychowawczą i edukacyjną rolę filmu. Każdy z uczestników otrzymał zestawienie zawierające strony, które można wykorzystać w edukacji filmowej oraz materiały związane ze stosowaniem biblioterapii na lekcjach z różnych przedmiotów. Ze skupieniem nauczyciele obejrzeli krótkometrażowy film Cyrk motyli poruszający zagadnienia braku akceptacji samego siebie oraz braku poczucia własnej wartości. Takie problemy towarzyszą często młodzieży w okresie adolescencji.

Uczestnicy sieci wrócili do swoich szkół z nowymi pomysłami dotyczącymi pracy z uczniem oraz refleksjami nad życiem współczesnego człowieka w społeczeństwie informacyjnym.

Autor: R. Stefanik, fot.: W. Olchowy