Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dla nauczyciela bibliotekarza

Przemyśl

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla:
 
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: ukończone studia magisterskie bibliotekarskie lub studia magisterskie na innym kierunku niż bibliotekoznawstwo i ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa  oraz przygotowanie pedagogiczne.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. Dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
  2. Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaną pracą.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  4. Zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych.
  5. Nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Osoba nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.
Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość programu PROLIB lub innych programów bibliotecznych.
  2. Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy, gotowość do stałego doskonalenia.
 
Zakres zadań na stanowisku:
-        kompleksowa komputerowa obsługa czytelników w systemie bibliotecznym PROLIB,
-        udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych o posiadanym księgozbiorze,
-        opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
-        prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów,
-        wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
-        wspomaganie bibliotekarzy szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką oraz rozwiązywanie bieżących problemów,
-        obsługa urządzeń biurowych,
-        promocja zbiorów i usług biblioteki, propagowanie czytelnictwa i książek z zastosowaniem różnych form aktywności,
-        inne prace związane z działalnością biblioteki.
 
 
Warunki pracy na stanowisku:
Wymiar zatrudnienia - pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu os. im. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław.
Budynek nie jest przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych.
 
Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)      oświadczenia kandydata:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
- o nietoczącym się postępowaniu karnym w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniu dyscyplinarnym.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia oryginału zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oraz zasięgnie informacji o kandydacie z CROD.
5)      kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
7)      kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,
8)      mile widziane referencje z poprzedniego miejsca pracy.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Biblioteki w godzinach 8.00 – 15.00 lub przesłać w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 15.00 na adres:        
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, 37-700 Przemyśl,  w zaklejonych kopertach z adresem zwrotnym  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza”.
 
Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę ich wpływu do Biblioteki.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą będzie brana pod uwagę data wpływu do Biblioteki. Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678-49-42.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.przemysl.pbw.org.pl).
 
Informacje dla kandydatów o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, ul. Śnigurskiego 10-12, dalej Biblioteka.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: iodpl@pbw.org.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przez kandydatów będą, w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Może Pani/Pan odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Bibliotekę.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Autor: PBW Przemyśl