Adam Mickiewicz - życie i twórczość: bibliografia przedmiotowa w wyborze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

ADAM MICKIEWICZ – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA W WYBORZE

Zestawione materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub Filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. 50 lat "Ody do młodości" / Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 2. Adam i Maryla : dzieje romantycznej miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 3. Adam Mickiewicz - kreacja autolegendy / Eligiusz Szymanis. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
 4. Adam Mickiewicz - studium psychologiczne : od dzieciństwa do Dziadów części trzeciej / Jean Charles Gille-Maisani ; przekł. [z fr.] Agnieszka Kuryś, Katarzyna Marczewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 5. Adam Mickiewicz : album / oprac. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski ; pod red. Zdzisława Libery. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.
 6. Adam Mickiewicz : budowniczy prawdziwej Polski / Marjan Szyjkowski. - Lwów : H. Altenberg, 1922.
 7. Adam Mickiewicz : (człowiek i dzieło) / Wacław Kubacki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
 8. Adam Mickiewicz : dwa wieki kultury polskiej : studia / pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
 9. Adam Mickiewicz : jego życie i dzieła / opowiedziała w setną rocznicę urodzin Poety M. Wysłouchowa. - Wyd. 3 powiększ. - Lwów : Wydawnictwo im. K. Kulikowskiej, 1898.
 10. Adam Mickiewicz : jego żywot i dzieła na tle współczesnej epoki : 1798- 1855 / Tadeusz Grabowski. - Poznań ; Warszawa : Księg. św. Wojciecha, 1922.
 11. Adam Mickiewicz / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 12. Adam Mickiewicz : księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety : portrety, ilustracje, dokumenty oraz wybrane fragmenty dzieł i listów poety / pod red. Wandy Markowskiej ; wybór tekstów i koment. oprac. M. Kapuścieńska, W. Markowska, J. Mikke. - Warszawa : "Sztuka", 1957.
 13. Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985.
 14. Adam Mickiewicz : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu / wybór materiałów i wstęp Maria Kapuścieńska. - Warszawa : "Wspólna Sprawa", 1969.
 15. Adam Mickiewicz : materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Katowice, 10 i 11 kwiecień 1956 / kom. wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach ; przewodn. kom. Tadeusz J. Dobrowolski ; red. Jan Zaremba ; [aut.] Kazimierz Wyka [i in.]. - Katowice : "Śląsk", 1958.
 16. Adam Mickiewicz : poeta i człowiek czynu : zarys popularny / Henryk Szyper. - Warszawa : "Czytelnik", 1947.
 17. Adam Mickiewicz / Stanisław Makowski, Eligiusz Szymanis. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
 18. Adam Mickiewicz / Wanda Markowska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1955.
 19. Adam Mickiewicz : wielki poeta polskiego romantyzmu / Zdzisław Libera. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1956.
 20. Adam Mickiewicz : życie i dzieła / S. Windakiewicz. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1935.
 21. Adam Mickiewicz : życie i dzieła : zarys biograficzny / przez Stanisława Tarnowskiego. - Wyd. 2 popr. - Petersburg : Kazimierz Grendyszyński, 1898.
 22. Adam Mickiewicz : życie romantyka / Roman Koropeckyj ; przeł. Małgorzata Glasenapp. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2013.
 23. Adam Mickiewicz : życiorys i opracowanie twórczości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / opracowała mgr Marzena Fiołek. - Przemyśl : Pedagogiczna Bblioteka Wojewódzka, 1998.
 24. Adam Mickiewicz 1798-1855 : w stulecie śmierci / UNESCO ; Irena Kucharska [i in.] ; il. Zofia Rothertowa ; bibliogr. Piotr Grzegorczyk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 25. Adam Mickiewicz 1855-1955 : międzynarodowa sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk, 17-20 kwietnia 1956 / red. nauk. Kazimierz Wyka, Jadwiga Rużyło-Pawłowska ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
 26. Adam Mickiewicz "Ballady i romanse" / oprac. Stanisław Rzepczyński. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1991.
 27. Adam Mickiewicz człowiek : studium psychologiczne / Jean-Charles Gille-Maisani ; przeł. [z fr.] Agnieszka Kuryś, Katarzyna Rytel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
 28. Adam Mickiewicz i jego epoka. T. 1, Racyonalizm i romantyzm. T. 2, Towianizm / Stanisław Szpotański. - Warszawa ; Kraków : Jakob Mortkowicz, 1921.
 29. Adam Mickiewicz i kultura światowa : materiały z międzynarodowej konferencji, Grodno-Nowogródek 12-17 maja 1997 r. w 5 księgach. Ks. 1 / pod red. Stanisława Makowskiego i Eligiusza Szymanisa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1999.
 30. Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France / Maria Wodzyńska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 31. Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog / Józef Półturzycki. - Wyd. 2. - Toruń : Adam Marszałek, 1999.
 32. Adam Mickiewicz jako polityk / Stefan Kieniewicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955.
 33. Adam Mickiewicz w kraju Goethego i Schillera / oprac. Jan Zygmunt Jakubowski, Anna Milska. - Warszawa : "Sztuka", 1956.
 34. Adam Mickiewicz w oczach Francuzów / wybór, oprac. i wstęp Zofia Mitosek ; przeł. Remigiusz Forycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 35. Adam Mickiewicz w świetle nowych źródeł : 1815-1821 / Józef Tretiak. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1917.
 36. Adam Mickiewicz. T. 1 / przez Józefa Kallenbacha. - Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego ; Kraków : S. A. Krzyżanowski, 1918.
 37. Adam Mickiewicz. T. 2 / przez Józefa Kallenbacha. - Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego ; Kraków : S. A. Krzyżanowski, 1918.
 38. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli / z rozmów i przemówień zebrał i opracował Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1958.
 39. Aniołowie w poezji Adama Mickiewicza : próba monografii / Monika Kulesza-Gierat. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007.
 40. Antagonizm wieszczów : rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza / Manfred Kridl. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1925.
 41. Architekt arki / Jan Walc. - Chotomów : "Verba", 1991.
 42. Archiwalia mickiewiczowskie / Samuel Fiszman ; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 43. Arcydramat Mickiewicza : studia nad III częścią "Dziadów" / Wacław Kubacki. - Kraków : M. Kot, 1951.
 44. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 45. Badania statystyczne nad słownictwem : (na materiale "Pana Tadeusza") / Jadwiga Sambor ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
 46. Baket / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1991.
 47. Balsam i trucizna : 13 tekstów o Mickiewiczu / pod red. Ewy Graczyk, Zbigniewa Majchrowskiego. - Gdańsk : "Atext", 1993.
 48. Banach - geniusz ze Lwowa / Józef Kozielecki. - Warszawa : "Żak", 1999.
 49. Bibliografia utworów Adama Mickiewicza : [do roku 1855] / Aleksander Semkowicz ; [oprac. i uzup. Piotr Grzegorczyk]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 50. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009.
 51. Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu / Tadeusz Żeleński [nazwa] (Boy) [pseud.] ; [oprac. i red. Henryk Markiewicz ; przedmową opatrzyła Maria Janion]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 52. Byronizm i skottyzm w "Konradzie Wallenrodzie" / Józef Ujejski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
 53. Chleb macierzysty : ody do młodości / Ignacy Chrzanowski. - Wyd. 3. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, 1924.
 54. Cięższą podajcie mi zbroję : powieść o młodości Adama / Jadwiga Chamiec. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.
 55. Czeska bibliografia Adama Mickiewicza : 1826-1960 / z zespołem pracowników oprac. Josef Becka, Marie Olga Kremlova ; red. nauk. Stefan Wierczyński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
 56. Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax", 2006.
 57. Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 4. - Warszawa : "Rytm", 1998.
 58. Droga geniusza : (o Adamie Mickiewiczu) / Jan Ciechanowicz. - Wrocław : "Nortom", 1998.
 59. "Dziady" Adama Mickiewicza : poemat, adaptacje, tradycje / red. Bogusław Dopart. - Kraków : "Universitas", cop. 1999.
 60. Dziady Mickiewicza : krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu / napisał Wojciech Cybulski. - Poznań : w Księg. J. K. Żupańskiego, 1864.
 61. Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej Komedii" do II wojny światowej / Michał Masłowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 62. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji : 1824-1829 / Leon Gomolicki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949.
 63. Estetyka Mickiewicza / Piotr Chmielowski. - Lwów : nakł. Księgarni H. Altenberga, 1898.
 64. Filozofia a mesjanizm : studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego / Andrzej Walicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 65. Formowanie "Dziadów" części drugiej : rekonstrukcja genetyczna / Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
 66. Gdy gościł w Wielkopolszcze : Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie Poznańskim 1831-1832 / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1958.
 67. Gdy idą między żywych duchy : Dziady i "Dziady" w dramacie polskim XIX i XX wieku / Janusz Skuczyński. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005.
 68. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w "Panu Tadeuszu" / Marian Wachowski. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 69. Gotfryd Ernest Groddeck - profesor Adama Mickiewicza : próba rewizji / Kazimierz Mężyński. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1974.
 70. Grażyna : podobizna autografu oraz wydań : wileńskiego z r. 1823, petersburskiego z r. 1829 i paryskiego z r. 1838 / Adam Mickiewicz ; wstęp oprac. Konrad Górski ; do dr. przygot. Stefan Vrtel-Wierczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
 71. Historia i profecja : studium o "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza / Zofia Stefanowska. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998.
 72. Honoration de la mémoire d'Adam Mickiewicz en Italie / [pref. par Ladislas Mickiewicz]. - Paris : Libraire du Luxembourg, 1881.
 73. "I w Ostrej świecisz bramie" : śladami młodego Mickiewicza / Bronisław Troński. - Warszawa : "Alfa", 1993.
 74. II i IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.
 75. III część "Dziadów" Adama Mickiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.
 76. Ja i ojczyzna to jedno : widowisko poetycko-muzyczne z utworów Adama Mickiewicza i innych materiałów / układ Eugeniusz Pawłowski ; il. muzyczna Władysław Dobrzański, M. Signio. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
 77. "... jak tam zaszedłeś" : Mickiewicz w szkole klasycznej / Dariusz Seweryn ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1997.
 78. Katechizm pielgrzymstwa polskiego / Zofia Stefanowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
 79. Kobiety w życiu Mickiewicza / Sławomir Koper. - Warszawa : Bellona : "Rytm", 2010.
 80. Kompozycja "Dziadów" wileńskich / Juliusz Saloni. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
 81. Korybut książę Nowogródka (Grażyna) : podobizna autografu ze zbiorów Przezdzieckich / Adam Mickiewicz ; wydał Julian Krzyżanowski. - Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1950.
 82. Kraj lat młodzieńczych : śladami Mickiewicza / Monika Warneńska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1970.
 83. Kraków Mickiewiczowi : praca zbiorowa / pod red. Danuty Rederowej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
 84. Krasicki, Naruszewicz, Wybicki, Mickiewicz / w oprac. Stefana Papée. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1945.
 85. Kronika życia i twórczości Mickiewicza : Brat Adam : maj 1844 - grudzień 1847 / Zofia Makowiecka ; Instytut Bdań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 86. Kronika życia i twórczości Mickiewicza : lata 1798-1824 / Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka ; pod red. Stanisława Pigonia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
 87. Kronika życia i twórczości Mickiewicza : Legion włoski i "Trybuna Ludów" : styczeń 1848 - grudzień 1849 / Ksenia Kostenicz ; pod red. Stanisława Pigonia ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
 88. Kronika życia i twórczości Mickiewicza : Mickiewicz w College de France : październik 1840-maj 1844 / Zofia Makowiecka ; pod red. Stanisława Pigonia ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
 89. Kronika życia i twórczości Mickiewicza : od "Dziadów" części trzeciej do "Pana Tadeusza" : marzec 1832 - czerwiec 1834 / Maria Dernałowicz ; pod red. Stanisława Pigonia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
 90. Księga Mickiewiczowska : patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998 : praca zbiorowa / pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1998.
 91. Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993.
 92. Kto jest Mickiewicz : sześć szkiców / Józef Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921.
 93. Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu : antologia / oprac. Marian Stala. - Kraków : "Universitas", 1998.
 94. Listy do Adama Mickiewicza w Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu : rejestr uzupełniony bibliografią / oprac. Janusz Odrowąż-Pieniążek ; [red. nauk. Czesław Zgorzelski] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 95. Listy legionistów Adama Mickiewicza z lat 1848-1849 / oprac. i przygot. do dr. Hanna Lutzowa ; wstęp Stefana Kieniewicza. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.
 96. Literatura a prądy umysłowe : studia i artykuły literackie / Konrad Górski. - Warszawa : "Rój", 1938.
 97. Literatura i zdrada : od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy / Stefan Chwin. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993.
 98. Litewskie lata Adama Mickiewicza / Arnoldas Piroczkinas ; przeł. [z lit.] Biruta Markuza-Białostocka. - Warszawa : "Iskry", 1998.
 99. M jak Mickiewicz / Tomasz Łubieński. - Warszawa : "Świat Książki", 1998.
 100. Michał Czajkowski pod urokiem Mickiewicza / Juliusz Kijas. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1959.
 101. Mickiewicz : artyzm i język / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 102. Mickiewicz / Jacek Łukasiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 103. Mickiewicz : jego życie i duch / Marya Konopnicka. - Warszawa : Bronisław Natanson ; Petersburg : K. Grendyszyński, 1899.
 104. Mickiewicz / Mieczysław Jastrun. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952.
 105. Mickiewicz : siedem odczytów / Julian Krzyżanowski [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 106. Mickiewicz : słowo i czyn / Alina Witkowska. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 107. Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Czesław Zgorzelski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1979.
 108. Mickiewicz czyli Wszystko : z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa / Jarosław Marek Rymkiewicz, Adam Poprawa. - Warszawa : "Open", 1999.
 109. Mickiewicz czytany w szkole : materiały konferencji naukowej nauczycieli, Łódź, 23-25 września 2005 / pod red. Jacka Brzozowskiego i Krystyny Pietrych. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
 110. Mickiewicz hermetyczny / Zdzisław Kępiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 111. Mickiewicz i antyk / Tadeusz Sinko. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
 112. Mickiewicz i Kresy : rozprawy przedstawione na międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie, 4-6 grudnia 1997 / pod red. Zofii Kurzowej i Zofii Cygal-Krupowej. - Kraków : "Universitas", cop. 1999.
 113. Mickiewicz i naśladowcy : studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej / Marta Zielińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
 114. Mickiewicz i Puszkin : studia i szkice / Józef Tretiak. - Warszawa : E. Wende i S-ka, 1906.
 115. Mickiewicz i Słowacki / Zygmunt Wasilewski. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1923.
 116. Mickiewicz i wersyfikacja narodowa / Adam Ważyk. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.
 117. Mickiewicz ilustrowany / Małgorzata Komza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
 118. Mickiewicz jako badacz słowiańszczyzny / Henryk Batowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
 119. Mickiewicz jako socjalista / Bolesław Drobner. - Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1959.
 120. Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
 121. Mickiewicz mistyczny / pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005.
 122. Mickiewicz na scenach polskich / oprac. Tadeusz Pacewicz ; red. nauk. Tadeusz Sivert ; wybór il. Jadwiga Suchodolska, Jerzy Timoszewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 123. Mickiewicz na scenie / oprac. Tadeusz Sivert [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
 124. Mickiewicz na Wschodzie : opowieść dokumentarna o ostatnich latach życia Adama Mickiewicza / Lesław M. Bartelski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
 125. Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
 126. Mickiewicz uczniem Sarbiewskiego / Józef Warszewski. - Rzym : Pontificia Universitatis Gregorianae, 1964.
 127. Mickiewicz w oczach swoich współczesnych : studia i szkice / Stefan Kawyn. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967.
 128. Mickiewicz w oczach współczesnych : dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830 : antologia / Witold Billip. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 129. Mickiewicz w Odessie : 1825 rok : cykl poezji = Mickevic v Odesi : 1825 rik : cikl poezij / Mikola Bazan ; przeł. [z ukr.] Anatol Stern ; il. Antoni Uniechowski. - Warszawa : "Iskry", 1962.
 130. Mickiewicz w Wielkopolsce / Bogdan Zakrzewski. - Poznań : Zarząd Miejski : Zdzisław Gustowski, 1949.
 131. Mickiewicz w życiu i twórczości Narcyzy Żmichowskiej / Mieczysława Romankówna. - Łódz : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 132. Mickiewicz wśród Rosjan / Leon Gomolicki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950.
 133. Mickiewicz-Towiański / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 134. Mickiewicz. T. 1-2 / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 135. Mickiewicza "Historia przyszłości" i jej realizacje literackie : wraz z podobizną autografu / Stefania Skwarczyńska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
 136. Mickiewicza wielkopolskie drogi : rekonstrukcje i refleksje / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1972.
 137. Mickiewicziana zbierane po świecie / Janusz Odrowąż-Pieniążek. - Warszawa : "Iskry", 1998.
 138. Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy / Bogusław Dopart. - Kraków : "Universitas", 1992.
 139. Mickiewiczowskie peryfrazy / Mirosława Białoskórska. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002.
 140. Mickiewiczowskie "powinowactwa z wyboru" / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1957.
 141. Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.
 142. Modele biografii Mickiewicza / Henryk Gradkowski. - Jelenia Góra : Karkonoskie Towarzystwo Naukowe : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.
 143. Monsalwat : rzecz o Adamie Mickiewiczu / Artur Górski. - Wyd. 2. - Warszawa : nakł. autora, 1908.
 144. Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński / Wacław Pyczek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
 145. "My z niego wszyscy..." : socjalistyczne Mickiewicziana z przełomu XIX i XX wieku / Józef Kozłowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
 146. Nad wodą wielką i czystą / Monika Warneńska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1976.
 147. "Natus est" Pan Tadeusz / [wybór i oprac.] Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2001.
 148. O "Balladach i romansach" Mickiewicza : interpretacje / Kazimierz Cysewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987.
 149. O formie prawdziwej "Pana Tadeusza" / Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
 150. O języku Adama Mickiewicza : studia / red. Zenon Klemensiewicz ; pomoc nauk. red. Jadwiga Rużyło-Pawłowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.
 151. O literaturze polskiej / Jan Lechoń [pseud.]. - Warszawa : "Interim", 1993.
 152. O Mickiewiczu / Tadeusz Boy-Żeleński. - Warszawa : "Czytelnik", 1949.
 153. O największym naszym poecie Adamie Mickiewiczu : w setną rocznicę urodzin Wieszcza / napisał Piotr Parylak. - [Wyd. 2]. - Lwów : Komitet Wydawnictwa Dziełek Ludowych, 1904.
 154. O "Panu Tadeuszu" inaczej / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.
 155. O poezji Mickiewicza / Wacław Borowy. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
 156. O sztuce poetyckiej Mickiewicza : próby zbliżeń i uogólnień / Czesław Zgorzelski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
 157. O tradycjach klasycznych Adama Mickiewicza : rozpraw pięcioro / Tadeusz Sinko. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
 158. O wierszu romantycznym / Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 159. O życiu i dziełach Adama Mickiewicza / napisał Czesław Pieniążek. - Lwów : nakł. Macierzy Polskiej, 1898.
 160. Obrazy i wizerunki historyczne / Alexander Kraushar. - Warszawa : Jan Fiszer, 1906.
 161. Od romantyków do Kasprowicza : studya i szkice literackie / Zygmunt Wasilewski. - Lwów : Towarzystwo Wydawnicze : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spółka, 1907.
 162. Opowieść o Gustawie i Maryli czyli Teatr, życie i literatura / Marta Zielińska ; [z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 163. Ostatnie lata Mickiewicza : styczeń 1850 - 26 listopada 1855 / Ksenia Kostenicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 164. Palmira i Babilon / Wacław Kubacki. - Wrocław : [b.w.], 1950.
 165. "Pan Tadeusz" - poemat humorystyczny / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1949.
 166. "Pan Tadeusz" : studia o poemacie / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 167. Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 168. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo : poemat / red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka. - Kraków : "Universitas", 2000.
 169. Pan Tadeusz w ilustracjach / Alicja Bajdor, Halina Natuniewicz. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 170. Pierwiosnki polskiego romantyzmu / Wacław Kubacki. - Kraków : M. Kot, 1949.
 171. Pięć esejów : (pierwsze prace krytyczne) / Jan Bolesław Ożóg. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 172. Pisarze świata Mickiewiczowi : głosy współczesnych pisarzy zaproszonych przez PEN Club polski / zebrał i wstępem poprzedził Jan Parandowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1962.
 173. Pisma krytycznoliterackie / Antoni Sygietyński ; wstęp i wybór Tomasza Weissa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971.
 174. Podobizna autografu "Dziadów cz. 1" Adama Mickiewicza / oprac. Władysław Floryan. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 175. Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem : fantazja / Leon Schiller ; oprac. Jerzy Timoszewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973.
 176. Podróże Mickiewicza / Stefania Okołów-Podhorska ; il. Wiesław Majchrzak. - Warszawa : "Iskry", 1957.
 177. Poeta i prorok : rzecz o profetyzmie Mickiewicza / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 178. Poeta wolności i braterstwa / Mieczysław Jastrun ; Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 150-lecia Urodzin Adama Mickiewicza. - Warszawa : Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 150-lecia Urodzin Adama Mickiewicza, 1949.
 179. Poezja i niepoezja : szkice / Zbigniew Bieńkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
 180. Poezja i proza : studia historyczno-literackie : 1934-1964 / Wacław Kubacki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
 181. Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz / Adam Sikora. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 182. Potomstwo "Pana Tadeusza" : antologia / [wybór] Bogdan Zakrzewski ; [ryciny Michała E. Andriollego]. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998.
 183. Problematy improwizacji Konrada / Juliusz Kleiner. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1947.
 184. Profecja i profesura : Mickiewicz, Michelet i Quinet / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 185. Prolegomena do "Pana Tadeusza" / S. Windakiewicz. - Kraków : G. Gebethner i Spółka ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1918.
 186. Przekład a kultura : elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach "Pana Tadeusza" / Elżbieta Skibińska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1999.
 187. Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863 ; Miłość w poezji polskiej ; Ballady i romanse ; Współzawodnik Sienkiewicza / Konstanty Wojciechowski ; z rękopisów pośmiertnych wydali Juljusz Balicki, Zygmunt Szweykowski, Juljusz Zaleski. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1928.
 188. Przygoda archiwalna / Leon Gomolicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 189. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza : 1886-1986. R. 20 (1985) / [red. nacz. Maria Grabowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 190. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 12 (1977) / [red. nacz. Stanisław Świrko]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1979.
 191. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 13 (1978) / [red. nacz. Stanisław Świrko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 192. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 14-15 (1979-1980) / [red. nacz. Stanisław Świrko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 193. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 16 (1981) / [red. nacz. Stanisław Świrko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 194. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 22 (1987) / [red. Maria Grabowska]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1988.
 195. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 26-27 (1991-1992) / [red. nacz. Stanisław Makowski]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1993.
 196. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 30 (1995) / [red. nacz. Stanisław Makowski]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1996.
 197. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 31 (1996) / [red. nacz. Stanisław Makowski]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1997.
 198. Rodzina M / Ewa K. Kossak. - Warszawa : "Czytelnik", 1991.
 199. Rok Mickiewiczowski : księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we Lwowie / [przedm. Adam Krechowiecki]. - Lwów : Księgarnia H. Altenberga, 1899.
 200. Rola twórczości Adama Mickiewicza w rozbudzeniu i utrzymaniu polskości na Śląsku / Jacek Koraszewski, Mieczysław Suchocki. - Poznań : Instytut Zachodni, 1957.
 201. Rousseau - Mickiewicz i inne studia / Zofia Szmydtowa ; Instytut Badań literackich PAN. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 202. Rozmowy o "Dziadach" / pod red. Bernadetty Kuczery-Chachulskiej i Marii Prussak. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : "Errata", 2005.
 203. Rówieśnicy Mickiewicza : życiorys jednego pokolenia / Alina Witkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Rytm", 1998.
 204. Sekretarz Adama Mickiewicza : (Armand Levy i jego czasy 1827-1891) / Jerzy W. Borejsza. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 205. Siedem gawęd : o dwóch światach, dwóch epokach, dwóch Mickiewiczach i jednej miłości / Edmund Jan Osmańczyk ; il. Mieczysław Potworowski. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952.
 206. Siedem opowiadań o Mickiewiczu / wybór Jacek Kajtoch. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 207. Słownictwo "Dziadów" Adama Mickiewicza w świetle analizy statystycznej : (wybór problematyki) / Elżbieta Rudnicka-Fira. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986.
 208. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 1, A-Ć / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 209. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 2, D-G / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
 210. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 3, H-K / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 211. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 4, L-M / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; [aut. haseł Stanisław Buśka i in.] ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
 212. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 5, N-Ó / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; [aut. haseł Stanisław Buśka i in.]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 213. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 6, P-Pre / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; [aut. haseł Stanisław Buśka i in.]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
 214. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 7, Prę-R / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; [aut. haseł Stanisław Buśka i in.]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 215. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 8, S-Ś / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
 216. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 9, T-Wie / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 217. Słownik języka Adama Mickiewicza. T. 10, Więc-Zęb / red. nacz. Konrad Górski i Stefan Hrabec ; [aut. haseł Stanisław Buśka i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 218. Słownik Mickiewiczowski / Marek Piechota, Jacek Lyszczyna. - Katowice : "Książnica", 2000.
 219. Słownik rymów Adama Mickiewicza / Janina Budkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 220. Słowo i milczenie bohatera Polaków : studium o "Dziadach" / Ryszard Przybylski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1993.
 221. Słowo i obraz / Stanisław Furmanik ; słowo wstępne Edwarda Balcerzana. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967.
 222. Spotkania polsko-francuskie / Zygmunt Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
 223. Spór Horeszków z Soplicami : studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" / Stefan Breyer. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 224. Spór o Mickiewicza / Stefan Żółkiewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
 225. Studia i portrety / Zofia Szmydtowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
 226. Studia i rozprawy. T. 2 / Maria Dłuska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970.
 227. Studia i szkice literackie / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1953.
 228. Studia literackie / Stanisław Pigoń. - Kraków : M. Kot, 1951.
 229. Studia literackie / Zygmunt Matkowski ; wydał i słowem wstępnem poprzedził Juliusz Kleiner. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
 230. Studia o Mickiewiczu / pod red. Władysława Dynaka, Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1992.
 231. Studia z zakresu literatury i filozofii / Juliusz Kleiner. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1925.
 232. Studja estetyczno-literackie / Henryk Życzyński. - Cieszyn : "Kresy", 1924.
 233. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
 234. Szkic o Adamie Mickiewiczu / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : "Polonia", 1955.
 235. Szkice literackie i artystyczne. T. 2 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
 236. Szkice literackie. Seria 1 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896.
 237. Szkice literackie. Seria 2 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1901.
 238. Śladami poety : opowiadania o Mickiewiczu / Wanda Grodzieńska ; il. Leopold Buczkowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969.
 239. Świat sonetów krymskich Adama Mickiewicza / Stanisław Makowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.
 240. Świat teatralny młodego Mickiewicza / Michał Witkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 241. Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną : z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku / Hryhorij Werwes ; z ukraiń. przeł. Marian Jurkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 242. Te księgi proste : dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza / Teofil Syga. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 243. Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz / Stanisław Makowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 244. Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967.
 245. Twórczość Mickiewicza w kraju i w Rosji / Stanisław Kolbuszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1946.
 246. "Ty jesteś jak zdrowie" : z Mickiewiczem nad Wilią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem / Barbara Wachowicz. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Rytm", 1994.
 247. W kręgu języka literackiego i artystycznego / Zenon Klemensiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 248. W kręgu kultu Mickiewicza : szkice fenograficzne / Stefan Kawyn. - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
 249. W kręgu wielkich romantyków polskich / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1966.
 250. W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku / Jerzy Starnawski. - Wrocław ; Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 251. "W Tobie jest światłość" : szkice o liryce religijnej Oświecenia i romantyzmu / Czesław Zgorzelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993.
 252. Walka Szatana z Bogiem w polskim dramacie romantycznym / Zofia Niemojewska-Gruszczyńska. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1935.
 253. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 3, Wypisy nr 274-462 / pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1910.
 254. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.
 255. Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza / Piotr Maluśkiewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : "WBP", 1998.
 256. Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida / Aleksandra Okopień-Sławińska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Teorii i Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
 257. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 1, 1819-1829 / oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
 258. Wieszcz i pomniki : w kręgu XIX- i XX-wiecznych recepcji dzieł Adama Mickiewicza / Mieczysław Inglot. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1999.
 259. Wilno i Warszawa w "Dziadach" Mickiewicza : tło historyczne trzeciej części "Dziadów" / Henryk Mościcki. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner, 1908.
 260. Wizya Krasińskiego : ze studyów nad literaturą i filozofią polską / M. Zdziechowski. - Kraków : S. A. Krzyżanowski ; Warszawa : G. Centnerszwer i S-ka, 1912.
 261. Wprowadzenie w "Pana Tadeusza" / Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 262. Wybór pism krytycznych / Ludwik Fryde ; oprac. Andrzej Biernacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
 263. Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza / pod red. Aleksandra Nawareckiego i Beaty Mytych-Forajter. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005.
 264. Wyrazy obce w "Panu Tadeuszu" / Maria Zarębina. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 265. Z badań nad legendą mickiewiczowską : studia i szkice fenograficzne. 1 / Stefan Kawyn. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1948.
 266. Z dziejów literatury polskiej wieku XIX / Gabriel Korbut [i in.]. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1929.
 267. Z epoki Mickiewicza : studia i szkice / Stanisław Pigoń. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1922.
 268. Z historii i teorii literatury / Konrad Górski. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 269. Z Mickiewiczem na Krymie / Wacław Kubacki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 270. Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji / Samuel Fiszman. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 271. Zawsze o Nim : studia i odczyty o Mickiewiczu / Stanisław Pigoń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960.
 272. Ze słowiańskich mickiewiczianów : przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich / Henryk Batowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 273. Zrozumieć Mickiewicza : przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich / Jacek Inglot. - Wrocław : "Astrum", 1996.
 274. Źródła klasyczne dwu utworów romantycznych : ("Grażyny" Mickiewicza i "Mnicha" Korzeniowskiego) / Ign. Chrzanowski. - Warszawa : Drukarnia i Litografia Jana Cotty, 1916.
 275. Żeglarz i pielgrzym / Wacław Kubacki. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.
 276. Życie i zasługi Adama Mickiewicza / Feliks Koneczny. - Kraków : S. Szczepanowski i A. Potocki, 1898.
 277. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda / Maria Janion. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.

 

Autor: Elżbieta Krupa