Cyberprzemoc

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

 

CYBERPRZEMOC

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003 - 2014

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu lub/i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012.
 2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 3. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011.
 4. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009
 5. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.
 6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
 7. Cyberprzestępczość / Maciej Siwicki. - Warszawa : C. H. Beck, 2013
 8. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009
 9. Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys problematyki / [Robert Białoskórski] ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011.
 10. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010
 11. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
 12. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
 13. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa : [poradnik dla rodziców i nauczycieli] / Parry Aftab ; przeł. [z ang.] Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003
 14. Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych / Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2011.
 15. Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość / pod red. nauk. Jaremy Drozdowicza, Macieja Bernasiewicza. - Kraków : "Impuls", 2010
 16. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010
 17. Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy. - Kraków : "Nomos", 2010
 18. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
 19. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011
 20. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013.
 21. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 22. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010
 23. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
 24. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 25. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : "Rebis", 2005
 26. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013
 27. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
 28. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : "Comandor", 2011
 29. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010
 30. W kręgu psychologii społecznej / red. nauk. Joanna Czarnota-Bojarska i Irena Zinserling. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2011
 31. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.
 32. Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 33. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
 34. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
 35. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011

Artykuły z czasopism:

 1. ABC zachowań ryzykownych / Janina Węgrzecka – Giluń // REMEDIUM. – 2010, nr 2, s. 16-17
 2. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2009, nr 4, s. 31-51
 3. Agresja elektroniczna – nowe wyzwania / Kamila Knol // REMEDIUM. – 2010, nr 2, s. 30-31
 4. Agresja elektroniczna - program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2013, nr 10, s. 29-34
 5. Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. – 2008, nr 9, s. 26-27
 6. Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. – 2008, nr 10, s. 28-29
 7. Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. – 2009, nr 10, s. 10-11
 8. Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski // REMEDIUM. – 2010, nr 7-8, s. 6-7
 9. Agresja elektroniczna wśród młodzieży – rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska // MERITUM. – 2010, nr 2, s. 2-7
 10. Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz// MERITUM. - 2010, nr 2, s. 12-15
 11. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska// PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2012, nr 2, s. 54-60
 12. Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks i in.// KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2009, nr 4, s. 167 - 181
 13. Cyberprzemoc / Marta Grzybowska// EDUKACJA I DIALOG. - 2013, nr 1/2, s. 49-51
 14. Cyberprzemoc / Anna Potocka // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 5, s. 24-25
 15. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // NIEBIESKA LINIA. – 2007, nr 2, s. 27-29
 16. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // REMEDIUM. – 2008, nr 2, s. 4-5
 17. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2012, nr 2, s. 46-49
 18. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych/ Małgorzata Krajewska// OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2010, nr 1-2, s. 12-19
 19. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (na podstawie przeprowadzonych badań) / Ewa Kopeć// OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA. - 2012, nr 3/4, s. 39-47
 20. Cyberprzemoc wśród młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska// NOWA SZKOŁA. - 2014, nr 3, s. 60-62
 21. Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia/ Ilona Gołębiewska// WYCHOWAWCA. – 2010, nr 7-8, s. 12-15
 22. Cyberprzestępczość szkolna – zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński // MERITUM. – 2010, nr 2, s. 81-83
 23. Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2009, nr 4, s. 53-66
 24. Dzieci w sieci / Łukasz Wojtasik // REMEDIUM. – 2007, nr 8, s. 10-11
 25. Dziecko zagrożone on-line : fundacja Kidprotect / Jakub Śpiewak // NIEBIESKA LINIA. – 2004, nr 3, s. 27-29
 26. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2009, nr 4, s. 67-80
 27. Internet to nie tylko zabawa / Łukasz Wojtasik; rozm. przepr. Maciej Kułak // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2009, nr 43, s. 8
 28. Internetowa pedofilia / Zbigniew Izdebski // NIEBIESKA LINIA. – 2002, nr 3, s. 13-15
 29. Internetowe zagrożenie dzieci i młodzieży / Krzysztof Kruszko// PROBLEMY NARKOMANII. – 2008, nr 2, s. 43-50
 30. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański// MERITUM. – 2010, nr 4, s. 82-87
 31. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 5, s. 51-55
 32. Męka znękanej miłości? / Martyna Bunda // POLITYKA. – 2008, nr 37, s. 24, 26-27
 33. Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria Wesołowska // DYREKTOR SZKOŁY. – 2012, nr 1, s. 48-50, 52
 34. Nie tylko zabawa / Ewa Miłoszewska // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2011, nr 7, s. 10
 35. Niebezpieczne zbliżenia / Natalia Osica // NIEBIESKA LINIA. – 2007, nr 5, s. 9-11
 36. Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // ŻYCIE SZKOŁY. – 2004, nr 8, s. 15-17
 37. Nowe czasy – nowe zagrożenia: cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // NOWA SZKOŁA. – 2011, nr 5, s. 49-55
 38. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 3, s. 36-44
 39. O stalkingu inaczej / Natalia Osica // NIEBIESKA LINIA. – 2008, nr 3, s. 9-12
 40. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise// WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 18-19
 41. Od wielbiciela do zabójcy / Massimo Latanzi, Justyna Skarżyńska – Sernaglia // NIEBIESKA LINIA. – 2009, nr 5, s. 23-25
 42. Postępowanie w przypadku stalkingu / Justyna Skarżyńska – Sernaglia // NIEBIESKA LINIA. – 2009, nr 5, s. 25-27
 43. Poszukiwanie tożsamości w cyberprzestrzeni : implikacje pedagogiczne / Marek Konieczek // EDUKACJA I DIALOG. – 2011, nr 5-6, s. 9-19
 44. Prawna analiza stalkingu / Marcin Szpond // NIEBIESKA LINIA. – 2007, nr 1, s. 28-31
 45. Przeciw stalkerom w Niemczech / Frank Winter // NIEBIESKA LINIA. – 2008, nr 2, s. 9-12
 46. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 10/11, s. 38-42, bibliogr.
 47. Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań? / Jacek Pyżalski// REMEDIUM. - 2013, nr 9, s. 26-27
 48. Sexting - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości / Małgorzata Dziewanowska// NIEBIESKA LINIA. - 2012, nr 2, s. 27-29
 49. Stalking / Marcin Szpond // NIEBIESKA LINIA. – 2006, nr 6, s. 27-29
 50. Stalking – cień zła? / Ilona Gołębiewska // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 1, s. 11-13
 51. Stalking w Polsce? / Natalia Osica // NIEBIESKA LINIA. – 2009, nr 1, s. 30-32
 52. Stop cyberprzemocy! / Małgorzata Nowak// MERITUM. - 2010, nr 2, s. 42-45
 53. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliakova, Katarina Holla, Erich Petlak// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2011, nr 7-8, s. 26-30
 54. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova, Katarina Holla// WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2010, nr 5, s. 7-8
 55. Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży/ SOC.// REMEDIUM. - 2009, nr 6, s. 12
 56. Toksyczne znajomości / Agnieszka Knap // NIEBIESKA LINIA. – 2011, nr 5, s. 31-32
 57. Uczeń bezpieczny w sieci / oprac. JAC // REMEDIUM. – 2009, nr 5, s. 26-27
 58. Uwaga na cyberprzemoc / Marek Łuszczyna // COGITO. – 2007, nr 22, s. 10-12
 59. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe : (zestawienie bibliograficzne) / Kamila Jakubczyk // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2010, nr 12, s. 24-25
 60. Wojna w internecie / Ilona Gołębiewska// WYCHOWAWCA. - 2014, nr 3, s. 20-21
 61. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // WYCHOWAWCA. – 2012, nr 5, s. 10-15
 62. Wszyscy to widzieli / Monika Stelmach // POLITYKA. – 2009, nr 4, s. 22-23
 63. Zero tolerancji / Anna Wołosik; rozm. przepr. Ewa Miłoszewska// GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2011, nr 18, s.8
 64. Złapani w sieć / Maciej Kułak // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2009, nr 5, s. 11
 65. Złapani w sieć... : raport. Nauczyciele celem cyberprzemocy / Anna Wojciechowska// GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2012, nr 5, s. 15
 66. Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. – 2009, nr 4, s. 183-198
 67. Znajomi z Fotki / Małgorzata Nowak// DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 7, s. 10-11
 68. Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Beata Duda// BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 7/8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 24

Dokumenty elektroniczne:

 1. Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013
 2. Przyjaciele...? [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2013].
 3. Zaplątani w sieć. 01, Happy slapping [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
 4. Zaplątani w sieć. 02, Cyberbullying [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.
 5. Zaplątani w sieć. 03, Sexting [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : "Rubikon", 2013.

 

Autor: Elżbieta Krupa