Czas wolny

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

CZAS WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1964 - 2011

Wydawnictwa zwarte:

 

 

 1. "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. CzP 379.8
 1. "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.  CzP 379.8
 1. "Małe tęsknoty?" : style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.  WP  100764
 1. Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży studiującej / Patrycja Hanyga-Janczak // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010 . 
  WP 102457
 1. Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa : "Scholar", 2009.  WP 100669
 1. Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna / Edmund Wnuk-Lipiński ; Instytut Filozofii Socjologii PAN. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.  WP 58802
 1. Czas wolny : aktualna problematyka / Borys Gruszyn ; [tł. Danuta Kułakowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.  WP  15279
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.  WP  10828,  WP 10831,  WP 12279,  CzP 37.018.3
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.  WP  51635,  WP  51636, WP  42162, WP   36377,  CzP  37.018.3
 1. Czas wolny, rekreacja i zdrowie / Wojciech M[aria] Kuś [i in.] ; pod red. Wojciecha M. Kusia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. WP  58633
 1. Ekonomia czasu wolnego : zarys problematyki / Bohdan H. Jung. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.  WP 78712
 1. I Ty bądź artystą. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.  WP   61274, WP   61275
 1. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. CzP   37.091
 1. Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. - Kraków : "Impuls", 2004.   WP  89437
 1. Organizacja czasu wolnego dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego ; zespół aut. Stanisław Kawula [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   27146,   WP   27212,  CzP   37.018.3
 1. Organizacja pracy i odpoczynku ucznia : (7-14) / Barbara Wilgocka-Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.   WP   3351/b, CzP   37.018.1
 1. Organizacja pracy i odpoczynku ucznia / Barbara Wilgocka-Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.   WP  7921
 1. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. CzP  379.8
 1. Poradnik włóczykija czyli Jak bezpiecznie wrócić z wycieczki / Darek Stefański ; rys. Cezary Krysztopa. - Warszawa : Green Gallery, 2010.  WP   102171
 1. Poradnik wychowawcy kolonijnego / Aleksander Nocuń [i in.]. - Warszawa : "Horyzonty", 1974.   WP  22425
 1. Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1970.    WP  75745,  WP  21457,   WP 15396,  WP  15397
 1. Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia / Tadeusz Wujek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.  WP  75800,  WP  13828,  CzP 37.018.3
 1. Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 39487,  WP  39489, WP 39488,  CzP   37.018.1
 1. Rekreacja fizyczna na wczasach : poradnik dla organizatorów i instruktorów / Zofia Dowgird [i in.]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1978.   WP  35161
 1. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.  WP 103220,  WP  103221
 1. Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych / Marek Żelazkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.  WP  56817,  WP 56818
 1. Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej / aut. Wojciech Czarny i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.   WP  103772
 1. Twój czas : praca zbiorowa / [aut. Jadwiga Cierniak i in.]. - Warszawa : "Watra", 1977. WP  32026
 1. Wprowadzenie do rekreacji fizycznej : elementy historii, teorii i metodyki / Maciej Demel, Włodzimierz Humen. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1970.   WP  54009
 1. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005.  CzP  37.091.8
 1. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2006.  CzP  37.091.8
 1. Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.  CzP  37.013
 1. Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 37410,   WP  37409
 1. Wykorzystanie czasu wolnego w rehabilitacji głębiej upośledzonych umysłowo / Kazimiera Nowak-Lipińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.  WP  78141 WP 78140
 1. Wypoczynek z rodziną / Ryszard Szepke. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976. WP  25108,  WP  24552
 1. Z problemów czasu wolnego / Stanisław Czajka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1974. WP  85339, CzP  37.018.3
 1. Zabawa : studium socjologiczne / Bogusław Sułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.  WP  84247,   WP  66634,   CzP  316

 

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10
 2. Aktywność fizyczna w czasie wolnym podstawą zdrowia człowieka / Joanna Czajkowska-Kozik, Agnieszka Świder // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2001. - 2001, t. 5, z. 2, s. 177-183
 3. Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 16-18
 4. Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 12-18
 5. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje - bariery - uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 25-30
 6. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 64-65
 7. Bezpieczne wakacje / Józef Rostworowski // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 32-33
 8. Break dance w bibliotece : ferie w gminie / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s. 4
 9. Czas ładowania akumulatorów /  Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 17
 10. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10
 11. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14
 12. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 13. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287
 14. Czas wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000-2011.oprac. / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 61-64
 15. Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12
 16. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48
 17. Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20
 18. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9
 19. Einstein za wszelką cenę / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 25-26
 20. Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów / Roman Chomicz // Lider. - 2010, nr 1, s. 29-30
 21. Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32
 22. Garden Golf - zabawa w ogrodzie / Jacek Banach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 33-37
 23. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60
 24. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 40-41
 25. Jak wykorzystuję czas wolny? / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 29
 26. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55
 27. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32
 28. Kontrowersyjna sztuka wychowania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 14-17
 29. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29
 30. Ludoteki z misją - w Polsce i na świecie / Renata M. Zając, Magdalena Janas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 8 - 12
 31. Mały świat wielkich ludzi czyli Preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej / Marzena Woźniak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 2, s. 29-40
 32. Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8
 33. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22
 34. Na ferie i nie tylko... : ćwiczenia i zabawy / Alfreda Gierad // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 30
 35. Na słonecznej plaży / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 7, s. 38-39
 36. Niekończąca się ... krzyżówka / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 22 – 23
 37. Organizacja czasu "trudnego" / Maria Sadlik // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 22-23
 38. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech // Lider 2011, nr 6, s. 29-30
 39. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43
 40. Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek // Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14
 41. Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień 2010, nr 9, s. 17-22
 42. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16
 43. Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej / Grażyna Kosiba, Marzena Kukla // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011, nr 7, s. 4-8
 44. Rodzina tradycyjna w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25
 45. Spod skrzydeł pod namiot / Ewa Szperlich // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 36-39
 46. Sport jako ważny element profilaktyki / Błażej Gawroński // Remedium. - 2006, nr 11, s. 4-5
 47. Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów Gimnazjum w Piotrowie / Grażyna Adamin // Lider. - 2006, nr 4, s. 18-19
 48. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7
 49. Święty dzień siódmy / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 10-16
 50. Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51
 51. W co się bawić? Poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska, Maciej Gryszun // Lider. - 2006, nr 7/8, s. 3-30
 52. W zdrowym ciele zdrowy duch - dezaktualizacja i nieprzystawalność dawnej maksymy do naszych "lepszych" czasów / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 27 - 30
 53. W zdrowym ciele zdrowy duch - dezaktualizacja i nieprzystawalność dawnej maksymy do naszych "lepszych" czasów (część 2) / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 33 - 35
 54. Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63
 55. Wolny czas w rodzinie / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 51 - 54
 56. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV -VI. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109
 57. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 27 - 34
 58. Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7
 59. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33
 60. Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... Wakacje stukają do drzwi! / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 50-54
 61. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18
 62. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. s. VI-VII
 63. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 22-27
 64. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22
 65. Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych / Krystyna Gutkowska, Anna Murawska // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 22 - 29
 66. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 16-19
 67. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39
 68. Zjawisko infokomputeryzacji a zainteresowania młodzieży gimnazjalnej. Krótkie studium empiryczne / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4-5, s. 23-26
 69. Życie po dzwonku / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 39, s. 5

Autor: Lilianna Żywutska