Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Izabela Pelc

 

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE W SZKOLE
Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Doradca zawodowy w polskiej szkole - potrzeba a rzeczywistość / Katarzyna Kutek-Sładek. // W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia. / red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Kraków : "Impuls", 2014. - S. 161-175.
  Przemyśl WP 106933
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.
  Przemyśl CzP 37.048
 3. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009.
  Przemyśl WP 99875
 4. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001.
  Przemyśl CzP 37.048
 5. Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : "MarMar" ; Urząd Miasta. Wydział Edukacji, 2005.
  Przemyśl Cz1P 37.048.2/.4
 6. Edukacyjno - zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Przemyśl WP 101987
 7. Funkcjonowanie Szkolnych Ośrodków Kariery / Gertruda Wieczorek. // W: Współczesna rodzina. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. - S. 161-175. Przemyśl CzP 37.018.1
 8. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
  Przemyśl CzP 37.048
 9. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
  Przemyśl WP 100820
 10. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Przemyśl CzP 37.091.3
 11. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; [tł. z jęz. ang. Witold Turant]. - Bydgoszcz : "Branta", 2010.
  Przemyśl WP 102460
 12. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Przemyśl WP 105142
 13. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Przemyśl WP 103166
 14. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : "eMPi2", 2009.
  Przemyśl CzP 37.048
 15. O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
  Przemyśl CzP 65
 16. Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży / Małgorzata Łączyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.
  Przemyśl WP 100125
 17. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 104635
 18. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Przemyśl CzP 37.013
 19. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
  Przemyśl WP 105776
 20. Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy : organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
  Przemyśl WP 92356, Przemyśl WP 92357, Przemyśl WP 92358, Przemyśl CzP 376.1/.34
 21. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.
  Przemyśl WP 103196
 22. Poradnictwo w działalności Ochotniczych Hufców Pracy : drogi wyjścia z marginalizacji młodzieży defaworyzowanej / Zenon Jasiński. // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki. Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 262-278.
  Przemyśl WP 102887
 23. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży z pogranicza normy i patologii / Joanna Skura-Sądelska. // W: Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010. - S. 127-135.
  Przemyśl WP 103779
 24. Potrzeby współczesnego rynku pracy wyznacznikiem zadań edukacyjnych / Jolanta Lenart. // W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 1, W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 157 – 169.
  Przemyśl CzP 37.013
 25. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Warszawa : C. H. Beck, 2006.
  Przemyśl WP 95385
 26. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży / Bohdan Rożnowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.
  Przemyśl WP 101855
 27. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych / Henryk Jarosiewicz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012.
  Przemyśl WP 106840
 28. Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / Jean Guichard, Michel Huteau ; [przekł. z fr. Leszek Demkowicz i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl CzP 159.9
 29. Refleksja etyczna o pracy i zawodach w obszarze poradnictwa zawodowego / Ryszard Parzęcki. // W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 208-217.
  Przemyśl WP 99271
 30. Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej / Beata Pituła. // W: Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2006. - S. 81-95.
  Przemyśl WP 93458
 31. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
  Przemyśl WP 96345
 32. Test "Barwy Preferencji Zawodowych" jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia / Marian Piekarski. // W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : Difin, 2012. - S. 311-323.
  Przemyśl WP 105642
 33. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
  Przemyśl WP 106518
 34. Współczesne doradztwo zawodowe w obliczu zmian w edukacji oraz przeobrażeń rynku pracy / Małgorzata Jedynak. // W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 218-225.
  Przemyśl WP 99271
 35. Zainteresowania zawodowe młodzieży na przykładzie wybranych szkół województwa podkarpackiego / Tadeusz Piątek. // W: Praca człowieka w XXI wieku : konteksty, wyzwania, zagrożenia. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 325-334.
  Przemyśl WP 99271
 36. Zawód, praca, kariera : wybrane aspekty szkolnego systemu doradztwa zawodowego wobec wyzwań europejskiego rynku pracy / oprac. Sławomir Solecki ; Artur Grzesik. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.
  Przemyśl WP 107688, Przemyśl WP 107689
 37. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013.
  Przemyśl WP 15037/b

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin. // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-6
 2. Czas na świadomą edukację / Piotr Bińczak. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7-8, s. 74-77
 3. Czego pracodawcy oczekują od absolwentów? / Monika Dawid-Sawicka. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 78-79
 4. Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 9-13
 5. Dobrze wybrać / Grażyna Sołtysińska ; rozm. przepr. Halina Drachal. // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 39, s. 5
 6. Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77
 7. Doradztwo zawodowe - koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28
 8. Doradztwo zawodowe - świadomy wybór - pewny sukces / Lucja Orzechowska. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 35-37
 9. Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37
 10. Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych - założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski. // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 19-27
 11. Ja i mój zawód : możliwości a wymagania zawodowe / Bernadeta Szot. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 9-10
 12. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa. // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 11-13
 13. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak. // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 5-7
 14. Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych : (socjopedagogiczna perspektywa oglądu) / Magdalena Piorunek. // Polityka Społeczna. - 2014, nr 3, s. 25-29
 15. Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji : jak pomóc młodzieży w wyborze drogi edukacji i pracy? / Magdalena Kamieniecka. // Meritum. - 2013, nr 2, s. 40-44
 16. Młodzieżowy Klub Planowania Rozwoju Zawodowego / Agnieszka Kośkiewicz. // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 16-18
 17. Najmłodsi uczniowie zdobywają wiedzę o pracy i zawodach / Małgorzata Piotrowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. [25]
 18. Nauczanie zawodu wymaga zmian / Andrzej Połoński. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2, s. 13-16
 19. Nauczyciel jako doradca zawodowy / Magdalena Piorunek, Marlena Woźniak. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 43-49
 20. Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej / Dorota Wioletta Kujawa. // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17
 21. Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-13
 22. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk. // Remedium. - 2005, nr 11, s. 12-13
 23. Planuję swoją przyszłość / Iwona Wal. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 18-20
 24. Poczucie własnej skuteczności zawodowej / Waldemar Kozłowski. // Edukacja. - 2014, nr 4, s. 36-49
 25. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-73
 26. Pomoc w wyborze zawodu / Katrzyna Chrąściel. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10 s. 42-45
 27. Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji / Anna Śmielecka. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26
 28. Preferencje zawodowe gimnazjalistów / Anna Szczepanik. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 19-22
 29. Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad. // Dyrektor Szkoły. - 2005,nr 3, s. 17-19
 30. Program wyboru szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Solarz. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 8-9
 31. Propozycje lekcji z preorientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum / Izabella Mosańska. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 23-24
 32. Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 43 – 46
 33. Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 80-83
 34. Specyfika pracy doradców zawodowych / Witold Pietruk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 31-36
 35. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 46 – 50
 36. Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego / Tadeusz Sławecki ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 12-16
 37. Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54 – 58
 38. Wybór zawodu / Jolanta Lenart. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 10-11
 39. Wykształcenie w oczach młodzieży / Daria Becker-Pestka. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 12-13
 40. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59

 

Autor: Izabela Pelc