Dzieci ulicy

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2019
Zestawiła: Lilianna Żywutska

DZIECI ULICY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983 – 2016

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne / pod red. Wielisławy Warzywody Kruszyńskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki 2012.
  WP 10580
 2. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński 2001. WP 93821,
  WK 47060
 3. Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : "Impuls" 2010.
  WP – 102058
 4. Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana" 2009.
  WP 102927
 5. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum" 2011.
  CzP 37.015:316, WL 48038, WJ 54621
 6. Kiedy rodzina zawiedzie / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1983.
  WP 64214, WL 29779, WJ 40193
 7. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków :"WAM" 2012.
  CzP 159.9, WJ 55098, WK 50931
 8. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek 2000.
  CzJ 376-058.53/M, WK 42795
 9. Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod redakcją naukową Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków : "Impuls" 2010.
  WP 102582
 10. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. - Warszawa : "Żak" 2011.
  WP 104148, WJ 54428, WK 50352
 11. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa 2011.
  WP 104855, CzP 316
 12. Ogniska "Dziadka" Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego [i in.] ; "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". - Warszawa : "Digipol" 2007.
  WP 100313, 1J 53867
 13. Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red.nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2012.
  WP 105175, WL 48156, CzL 48155
 14. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
  WP 97847, WK 47881, WJ 52502
 15. Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek " 2016.
  WL 50621
 16. Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Zdzisława Bartkowicza i Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2012.
  WP 111172, WL 48694, WJ 55842
 17. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin" 2010.
  WP 102536, WL 46957, WJ 53918
 18. Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. - Opole : Uniwersytet Opolski 2014.
  WP 108685
 19. Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. nauk. Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : "Akapit" 2012.
  WP 106374
 20. Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak" [2001?].
  WP 89405, WK 43566, CzP 316
 21. Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk Joanna Szymanowska. - Toruń : "Adam Marszałek" 2014.
  WJ 56042, WK 52318
 22. Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Danuta Borecka-Biernat, Krystyna Węgłowska-Rzepa. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2000.
  WP 89086, CzP 159.9
 23. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 2008.
  WP 101620, CzP 316
 24. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998.
  WP 98539, WK 41828, CzL 38790


Artykuły z czasopism:
 1. Animacja w przestrzeni ulicy jako kreacja zmiany / Jolanta Sokołowska. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 212-223.
 2. Bezdomność dzieci w województwie pomorskim / Maciej Dębski // Remedium. – 2010, nr 10, s. 1-3
 3. Bezpieczeństwo streetworkera – cz. 3 / Karolina Kmiecik-Jusięga // Remedium. – 2013, nr 11, s. 26-27
 4. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? / Mira Prajsner // Remedium. – 2009, nr 12, s. 24-25
 5. Doświadczenia streetworkingu za granicą : analiza czterech programów / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, s. 19-22
 6. Dzieci ulicy: wczoraj i dziś : zjawisko w perspektywie działań pomocowych / Ewelina Cazottes // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 111-130
 7. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę?. Cz. 2 / Anna Czerwińska // Remedium. – 2010, nr 4, s. 22-23
 8. Działalność Fundacji „Spe Salvi” / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011 nr 8, s. 40-41
 9. Dzieci ulicy / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 30-35
 10. Dzieci ulicy / Ewa Kozdrowicz, Elżbieta Bielecka // W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. Warszawa : "Żak", 2013 S. 382-396.
 11. Dziecko ulicy : bibliografia w wyborze za lata 1999-2013 /oprac. Elżbieta Trojan //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 56-58
 12. Dziecko ulicy : społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka //W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa Warszawa : "Żak", 2011 S. 145-171, bibliogr.
 13. Dzieci ulicy – kim są i jak im pomagać? // Remedium. -2004, nr 2, wkł. s. I-III
 14. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 2, s. 34-42
 15. Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003, nr 5, s. 57-61
 16. Dzieci ulicy w Pakistanie / Joanna M. Dąbrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 25-29
 17. Jak chronić dzieci przed marginalizacją? Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 3, s. 13-15
 18. Jak chronić dzieci przed marginalizacją? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 4, s.13-15
 19. Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych / Barbara Adamczyk //W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011 S. 201-225, bibliogr..
 20. Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy / Jolanta Sokołowska // W: Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń :" Akapit", 2012 S. 53-82.
 21. Praca i rola pedagoga ulicy i streetworkera z odwołaniem do komunikacji społecznej i mediów / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 181-194.
 22. Praca socjalna i działania wychowawcze w przestrzeni ulicy / Elżbieta Bielecka // W: Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 S. 355-368.
 23. Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej / Nella Stolińska-Pobralska //W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży Warszawa : Difin, 2010 S. 25-30, bibliogr.
 24. Projekt "Trampolina" w poszukiwaniu nowych form pracy z dziećmi ulicy / Małgorzata Nicpoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 42-44
 25. Przez dziecko do rodzica : niekonwencjonalne formy pracy socjalnej wykorzystujące streetworking / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka / red. Andrzej Garbarz [i in.]. Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011 S. 274-285.
 26. Przygoda na ulicy / Jadwiga Daniek-Salwa // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 56-57
 27. Streetworking – kompetencje streetworkera – cz. 2 / Karolina Kmiecik-Jusięga // Remedium. – 2013, nr 7/8, s. 40-42
 28. Streetworking - odpowiedź na potrzeby "dzieci ulicy". Alternatywa czy uzupełnienie tradycyjnego systemu opieki i wychowania? / Małgorzata Michel //W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012 S. 127-140 / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak.
 29. Streetworking w pracy socjalnej z grupami marginalizowanymi / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. – 2014, nr 12, s. 24-25
 30. Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101 – 109
 31. Streetworking jako forma pracy z młodzieżą i dorosłymi / Jolanta Sokołowska // W: Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych / red. nauk. Joanna Szymanowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 S. 331-354.
 32. Streetworkingjako praktyczne wykorzystanie metody Outreach w Polsce / Anna Gawrońska // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 73-82
 33. Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła.-2006, nr 6, s. 8-51
 34. Ulica nie jest dla dzieci / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 24-27
 35. Wizerunek dziecka ulicy w oczach wychowawców / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk //W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno -prakseologicznym Kraków : Impuls, 2010 S. 157-167.
 36. Współczesne dzieci ulicy : (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2006) /oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 53-58
 37. Zagrożone dzieciństwo - problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska--Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3-10
 38. Życie dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Toruń : "Akapit", 2010 S. 263-271.

Autor: Lilianna Żywutska