Dziecko głuche i niedosłyszące

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Dziecko głuche i niedosłyszące.

 

Druki zwarte:

 1. Badania nad myślowym ujmowaniem stosunków przez dzieci i młodzież głuchoniemą / Lidia Geppertowa - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1964. WP 8921
 2. Badania w szkołach specjalnych : praca zbiorowa / pod red. R. Przezwańskiego. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. WP 14831, WP 75827
 3. Czynniki warunkujące efektywność pracy nauczyciela szkoły specjalnej : praca zbiorowa / pod red. Marii Marek-Ruka. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1986. WP 8400/b, CzP 376-056.262/-056.263
 4. Dziecko niesłyszące w rodzinie / Maria Góralówna, Anna Domańska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966. WP 99636
 5. Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą : psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy / Marina Zalewska. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1998. WK 40939
 6. Dziecko z trwałym kalectwem słuchu : zagadnienia diagnostyki i postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego / Maria Góralówna. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1970. WP 16223, CzP 376-056.262/-056.263
 7. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne / Olivier Perier ; tł. [z fr.] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. WP 80693, WP 79990
 8. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Marta Wójcik. - Toruń : "Akapit", 2010. WP 102929
 9. Fonogesty : gesty wspomagające odczytywanie wypowiedzi z ust : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci niesłyszących / Kazimiera Krakowiak. - Lublin : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1986. WP 7641/b
 10. Głuchota wieku dziecięcego / Aleksandra Mitrinowicz - Modrzejewska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968. WP 16404
 11. Informator o egzaminie gimnazjalnym dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących w 2002 r. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. CzP 37.091.27
 12. Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy, wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. WL 38256
 13. Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych ? / Marta Korendo. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009. WL 46161
 14. Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących / Siegmund Prillwitz ; tł. Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. WL 39574, WL 39575
 15. Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu / Katarzyna Plutecka. - Kraków : "Impuls", 2006. WP 95545
 16. Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących / Ewa Muzyka-Furtak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 103148
 17. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010. WP 102477
 18. Kształtowanie i rozwijanie mowy dziecka głuchego w szkole podstawowej / Irena Tułodziecka, Wacław Tułodziecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. WP 75810
 19. Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla głuchych i niedosłyszących : poradnik metodyczny / Jan Dziedzic, Lidia Ritzke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. WP 37435, WP 37434, WP 37433, CzP 376-056.262/-056.263,
 20. Logorytmika i choreorytmika : poradnik metodyczny dla nauczycieli szkół specjalnych / Andrzej Stadnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. WP 8255/b, WP 8256/b
 21. Maska dobroczynności : deprecjacja społeczności głuchych / Harlan Lane ; tł. [z ang.] Tadeusz Gałkowski, Joanna Kobosko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. WL 39569, WL 39570
 22. Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego / Danielle Bouvet ; tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. WP 83364, WP 98536
 23. Możliwości i ograniczenia w realizacji programu nauczania (w klasie I szkoły dla dzieci głuchych) / pod red. Urszuli Eckert. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1983. CzP 376-056.262/-056.263
 24. Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / współaut. Urszula Buryn [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. CzP 376-056.262/-056.263
 25. Nauczanie dzieci głuchych razem ze słyszącymi : (badania i wnioski) / Kazimierz Kirejczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. WP 15627
 26. Nauczanie fizyki w szkole podstawowej dla głuchych : poradnik metodyczny / Witold Dróżdż, Wacława Jelska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. WP 39455, WP 39454
 27. Nauczanie języka polskiego w klasie 2 szkoły podstawowej dla głuchych : poradnik metodyczny / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. WP 30161
 28. Nauczanie języka polskiego w szkole dla dzieci głuchych : poradnik metodyczny / Wacław Tułodziecki ; pod red. Romana Przezwańskiego ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955. WP 3591
 29. Nauczanie w klasach 1-3 szkoły dla głuchych : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stawowy-Wojnarowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. WP 65985, WP 65984
 30. Nauczanie w klasach 1-3 szkoły dla głuchych : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stawowy-Wojnarowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. WP 70953, WP 70954, WP 70955, CzP 376-056.262/-056.263
 31. O nauczaniu mowy i rozwijaniu resztek słuchu u dzieci głuchoniemych / tł. [z ros.] N. Dubinin i J. Guca ; red. odp. S. Kowalczyk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956. WP 4548
 32. Podstawy audiologii pedagogicznej / Gerhart Lindner ; przetł. [z niem.] Józef Wierzchowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. WP 26855, WP 26857, WP 54389, WP 54390
 33. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. WK 51063
 34. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. WP 92404, WP92405, WP 92406. WP 92407, WP 92408, WP 92409 WP 92410 WP 92411, WP 92412, CzP 376.1/.34
 35. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej / Urszula Eckert. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. WL 37178
 36. Psychologia dzieci głuchych / pod red. I. M. Sołowjowa, Ż. I. Szyf, T. W. Rozanowej, N. W. Jaszkowej ; przeł. [z ros.] Henryk Okopiński ; Akademia Nauk Pedagogicznych ZSRR. Naukowo-Badawczy Instytut Defektologii. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. WP 27457, WP 27458, WP 27460, WP 48679
 37. Psychologia dziecka głuchego / Tadeusz Gałkowski, Irmina Kaiser-Grodecka, Jadwiga Smoleńska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. WP 81518, WP 77673, CzP 159.9
 38. Raport z badań programów przedmiotów ogólnokształcących kl. 1-2 zasadniczych szkół zawodowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i głuchych / Irena Stawowy-Wojnarowska. - Warszawa : Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1990. WP 9112/b
 39. Rewalidacja niesłyszących : podstawy postepowania pedagogicznego / Bogdan Hoffmann. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. WJ 34474
 40. Rozwijanie mowy dzieci głuchych w nauczaniu początkowym / Irena Stawowy-Wojnarowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. WP 75768, WP 32785, WP 32786, WP 32787, CzP 376-056.262/-056.263
 41. Rozwijanie mowy dzieci głuchych w nauczaniu początkowym / Irena Stawowy-Wojnarowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. WP 70019
 42. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007. WP 95671
 43. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski / Yvonne Csanyi ; tł. [z niem.] Beata Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. WL 38465, WK 38775
 44. Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / Rene Jacob Muller ; tł. Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. WP 85199
 45. Sprawdzian dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących kończących szkołę podstawową w 2002 roku. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. CzP 37.091.27
 46. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. WP 92346, WP 92347, WP 92348, WP 92349, WP 92350, WP 92351, WP 92352, WP 92353, WP 92354, CzP 376.1/.34
 47. Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu / Kazimiera Krakowiak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. WP 99274
 48. Szkolnictwo dla głuchych w Polsce Ludowej / Kazimierz Kirejczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. WP 16243
 49. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", 2006. WK 48283
 50. Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / Urszula Buryn [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. WP 92336, WP 92337, WP92338, WP 92339, WP 92340, WP 92341, WP 92342, WP 92343, WP 92344, CzP 376.1/.35
 51. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : "Impuls", 2011. WP 103712
 52. Uczę się mówić, czytać i pisać. Cz.1 / Wiesława Sokołowska ; il. Magdalena Hollender. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. WP 11649/b
 53. W mieście i na wsi oraz Ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu dla klasy III szkoły podstawowej dla głuchych : przewodnik metodyczny / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. WP 38196
 54. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. WP 97163
 55. Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii / pod red. Józefa Stachyry. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. CzP 159.9
 56. Wychowanie słuchowe : historia - metody - możliwości / Armin Lowe ; [przeł.z niem. Dorota Lewandowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. WP 84531
 57. Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. WP 70538, WP 70539, WP 71020, WP 71021
 58. Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. WP 25188, WP 24171, WP 24298, CzP 376-056.262/-056.263
 59. Wymowa dzieci niesłyszących : analiza audytywna i akustyczna / Anita Trochymiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 98780
 60. Z zagadnień psychologii dziecka głuchego : materiały pomocnicze z surdopsychologii / wybór i oprac. Mirosława Czerska - Jurkowska. - Wyd. wznow. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1980. WP 5189/b, WP 5190/b, WP 5191/b, WP 5192/b
 61. Z zagadnień surdopedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kirejczyka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970. WP 16355, CzP 376-056.262/-056.263
 62. Zjawiska dotykowe i wibracyjne : wybrane problemy badawcze / Roman Przezwański ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959. WL 3750, WL 3751
 63. Źródła trudności w przyswajaniu języka przez dzieci głuche / Lidia Geppertowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. WP 14070, WP 14071, CzP 376-056.262/-056.263


Artykuły z czasopism

 1. 50 [Pięćdziesiąt] lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Przemyślu / Stanisław Zygarowicz.// Niedziela: edycja przemyska. - R. 45, 2002, nr 2(407), s.VI
 2. Badania profesora Włodzimierza Pietrzaka nad ekspresją emocjonalną dzieci głuchych / Anna Prożych.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 152-154
 3. Bądź kulturalny! : Konspekt zajęć konkursowych dla niesłyszącej młodzieży młodszej - starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum / Lidia Paterman, Bogdan Prus.// Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 22
 4. Bogactwo w świecie ciszy / Dagmara Nowak - Adamczyk.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 36 - 41
 5. Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? Pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz - Orzechowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 3 (209), s. 101 - 112
 6. Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci niedosłyszących / Lucyna Kozioł.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 56-60
 7. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 174-183
 8. Dialog versus monolog : jak podtrzymać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym ? / Piotr Tomaszowski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 43 - 56
 9. Dwujęzyczne nauczanie głuchych w Polsce / Małgorzata Czajkowska - Kisiel.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 265-275
 10. Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka : wyzwanie dla rodziców słyszących / Piotr Tomaszewski.//W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 7-30.
 11. Gry dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niesprawnym narządem słuchu / Krzysztof Stolarski.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 216-224
 12. Język ciszą zaklęty / Anna Brauze.// Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 49-54
 13. Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 167-181
 14. Język migowy w przedszkolu / Agnieszka Gubańska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 65-67
 15. Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów : doniesienie z badań / Michał J. Gacek.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 105-114
 16. Ksiądz Anzelm Zygmunt : pierwszy surdopedagog polski / Bogdan Szczepanowski.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 342-346
 17. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337
 18. Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-kulturowej i pojęciowej dzieci niesłyszących / Marcin Białas.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 199-205
 19. Mistrz dobrego zachowania / Lidia Paterman, Bogdan Prus.// Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 23
 20. Modelowanie czynności poznawczych dziecka z wadą słuchu jako element pracy pedagoga specjalnego / Jolanta Zielińska.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 83-91
 21. Motywacja i ograniczenia pecepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego / Jowita Żuk.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38
 22. Nowoczesne technologie i internet w komunikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu / Karolina Przybylska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 62-66
 23. Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu / Beata Jackiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 325-333
 24. Przebieg procesu dydaktycznego formy LOW IMPACT AEROBIC w lekcji wychowania fizycznego z dziećmi niesłyszącymi / Aneta Przepióra, Grażyna Martusewicz, Izabela Społowicz.// Lider. - 2005, nr 6, s. 6-8
 25. Reforma wobec uczniów niesłyszących / Aneta Całużyńska.// Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 102 - 108
 26. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniami słuchu w kontekście pomocy psychopedagogicznej rodzicom / Aleksandra Borowicz.//W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 491-496, bibliogr..
 27. Rehabilitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce / Marcin Białas.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 21-36
 28. Restytucja teatru : teatr ruchu w służbie młodzieży z niepełnosprawnością słuchową / Dagmara Nowak-Adamczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 29-32
 29. Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodziezy niesłyszącej / Alicja Kubiak.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 364-373
 30. Rozwój językowy i poznawczy dzieci głuchych a strategie wychowawcze / Piotr Tomaszewski ; Marcin Bandurski.//W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 167-204.
 31. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51
 32. Słyszacy nauczyciel a świat i kultura niesłyszącego ucznia / Anna Dyjak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 33 - 40
 33. Społeczna sieć wsparcia rodzin z dziećmi z wadą słuchu / Agnieszka Sakowicz-Boboryko.//W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa. Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 401-412.
 34. System migany w nauczaniu głuchych i słabosłyszących : możliwości zastosowania i perspektywy rozwoju / Mariusz Sak.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 121-127
 35. Trudności osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksykalnego i składniowego języka angielskiego jako obcego i strategie pokonywania tych trudności / Ewa Domagała-Zyśk.//W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 361-381, bibliogr..
 36. Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na jego dalsze losy / Katarzyna Wereszka.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 323-330
 37. Wychowanie dziecka głuchego przez rodziców słyszących i niesłyszących / Beata Boksa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 46-48
 38. Z ciszą w głowie / Gabriel Maciejewski.// Charaktery. - 2006, nr 4, s. 69 - 70
 39. Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 269-278
 40. Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu / Anna Prożych.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 258-262

Autor: Marta Wąsacz