Etyka zawodowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno- Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017
Opracowała: Marta Głogowska

ETYKA ZAWODOWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1970 - 2016.
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej / Zdzisław Wołk.// W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Difin, 2012. - s. 207-218
  Przemyśl WP 105642 Lubaczów WL 48430
 2. Dylematy moralne w wykonywaniu zadań psychologa penitencjarnego / Iwona Niewiadomska.//W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005. - s. 93-106
  Lubaczów WL 42720 Przemyśl WP 93327 Jarosław WJ 50948
 3. Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007
  Przemyśl WP 96395
 4. Etyczne podstawy pracy fizjoterapeuty w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych / Magdalena Rusin, Maciej Płaszewski.//W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa.-Bielsko Białe. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2008. - s. 123-134, bibliogr
  Jarosław WJ 52259 Przemyśl WP 100622
 5. Etyka a moralność : aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów / pod red. Danuty Walczak-Duraj. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010
  Jarosław WJ 54276
 6. Etyka służby publicznej / Michał Kulesza, Magdalena Niziołek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  Jarosław WJ 54191Lubaczów CzL 46920 Przeworsk MKsK 17 Przemyśl CzP 17
 7. Etyka szczegółowa / Jan Woleński ; Jan Hartman.//W: Wiedza o etyce. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. - s. 237-428
  Przemyśl WP 100050 Lubaczów CzL 44767
 8. Etyka w administracji publicznej / Iwona Bogucka, Tomasz Pietrzykowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "LexisNexis" 2010
  Przeworsk WK 49770 Jarosław WJ 54192 Przemyśl WP 104099
 9. Etyka w biznesie / Peter Pratley ; tł. [z ang.] Marek Albigowski. - Warszawa : "Felberg SJA", 2000
  Przeworsk WK 43219 Przeworsk WK 44459
 10. Etyka zawodowa / David Luban.//W: Moralność i profesjonalizm. - Kraków : "Universitas", 2010. - s. 223-245, bibliogr.
  Przemyśl CzP 17
 11. Etyka zawodowa / pod red. Adama Sarapaty. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971
  Przemyśl CzP 17
 12. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Warszawa : "Difin", 2016
  Przemyśl WP 109996
 13. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
  Przemyśl WP 110634
 14. Etyka zawodowa: teza o odrębności / Alan Gewirth. //W: Moralność i profesjonalizm. – Kraków : "Universitas", 2010. - s. 181-206
  Przemyśl CzP 17
 15. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  Przemyśl WP 97095 Lubaczów WL 44934 Przeworsk WK 48870
 16. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Jarosław WJ 52579 Jarosław CzJ 159.9
 17. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [i in.]. - Wyd. 1, dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
  Lubaczów WL 49394 Lubaczów CzL 49395
 18. Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005
  Przemyśl WP 93177
 19. Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa / Zdzisław Wołk. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2009
  Jarosław WJ 53185
 20. Media masowe w życiu społecznym / Janusz Adamowski.//W: Społeczeństwo i Polityka. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. - s. 399-414
  Lubaczów WL 44507 Przemyśl WP 97899 Lubaczów CzL 43555 Przemyśl CzP 32
 21. Metaetyka moralności zawodowej / Benjamin Freedman.//W: Moralność i profesjonalizm. - Kraków : "Universitas", 2010. - s. 157-180
  Przemyśl CzP 17
 22. Miejsce powinności w etyce zawodowej nauczyciela / Joanna Miksa.// W: Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012. - s. 169-197
  Jarosław WJ 55092/10d Przemyśl CzP 17
 23. Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną / red. nauk. Maria Chodkowska ; aut. Maria Chodkowska [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  Lubaczów WL 46842 Przemyśl WP 102493
 24. Moralność i profesjonalizm : spór o pozycję etyk zawodowych / red. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : "Universitas", 2010
  Przemyśl CzP 17
 25. Moralność pracownika / Roman Dudek, Adam Sarapata. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973
  Przemyśl WP 18693
 26. Od etyki zawodowej do etyki biznesu / Mieczysław Michalik. - Warszawa : Fundacja "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2003
  Przemyśl WP 101104
 27. Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : "CeDeWu", 2009
  Przeworsk WK 48839
 28. Pedagogiczne dylematy aksjologicznej kwalifikacji czynu / Urszula Morszczyńska.// W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. - Kraków : "Impuls", 2009. - s. 115-123
  Lubaczów WL 45796 Lubaczów WL 45797 Przemyśl WP 100033
 29. Po co etyka pedagogom? : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Sawczuka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007
  Lubaczów WL 44043Przeworsk WK 46837Przemyśl WP 96295Jarosław WJ 54556Jarosław WJ 52194
 30. Polska jest Ojczyzną : w kręgu filozofii pracy / Józef Tischner. - Paris : Editions du Dialogue, 1985
  Przemyśl WP 100741
 31. Przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania : problemy metodologiczne w badaniach kwestii wrażliwych dotyczących zachowań online / Monika Kaczmarek-Śliwińska.// W: Nowe media : wyzwania i ograniczenia. - Warszawa : Instytut Dziennikarstwa, 2013. - s. 61-86
 32. Psycholog jako zawód zaufania społecznego / Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007
  Przemyśl WP 96433
 33. Społeczne aspekty zawodu wojskowego / pod red. Magdaleny Baran-Wojtachnio [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2010
  Przemyśl WP 104832
 34. Trybować, trybowny i trybówka - zapomniane nazwy kary cechowej w Przemyślu (XVII w.) / Halina Wiśniewska.// W: Język polski : współczesność, historia / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - s. 355-366
 35. Wprowadzenie do etyki zawodowej : podręcznik / Barbara Bittner, Jerzy Stępień. - Poznań : "eMPi2", cop. 2000
  Jarosław WJ 1407/br
 36. Wybrane zagadnienia etyki zawodowej pracowników więziennictwa / Jerzy Nikołajew.//W: Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005. - s. 67-82
  Lubaczów WL 42720 Przemyśl WP 93327 Jarosław WJ 50948
 37. Z zagadnień etyki biznesu / Wojciech Słomski.//W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. - s. 317 - 324
  Przemyśl WP 99869
 38. Zawodowa etyka medyczna : fundament jej zasad / Robert M. Veatch.//W: Moralność i profesjonalizm. - Kraków : "Universitas", 2010. - s. 305-332
  Przemyśl CzP 17
 39. Zewnętrzne i wewnętrzne cele medycyny : jak je zdefiniować? / Edmund D. Pellegrino.//W: Moralność i profesjonalizm. - Kraków : "Universitas", 2010. - s. 333-349
  Przemyśl CzP 17

 

Artykuły z czasopism:

 1. Co powinien bibliotekarz? / Stefan Kubów.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 36
 2. Etyczne problemy udzielania pomocy psychologicznej / Małgorzata Toeplitz - Winiewska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 5, s. 3 - 6
 3. Etyka a prestiż zawodu i wizerunek bibliotekarza / Judyta Luboch.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, s. 3-7
 4. Etyka zawodowa na przykładzie zawodu nauczyciela i bibliotekarza : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 31-34
 5. Etyka zawodu nauczyciela (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 22
 6. Etyki ponowoczesności a przyszłość psychologi pracy / Damian Grabowski.// Czasopismo Psychologiczne. - 2008, nr 1, s. 49 - 60
 7. (Katech)etyka nauczyciela / Anna Wileczek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 104-108
 8. Kodeks etyczno-zawodowy terapeuty uzależnień.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 5, s. 30 - 31
 9. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji/ oprac. Barbara Sosińska-Kalata [i in.].// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 2-4
 10. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji.// Bibliotekarz. - 2005, nr 6, s. 3-6
 11. Kodeks etyki IFLA dla bibliotekarzy i pracowników informacji / Zdzisław Gębołyś.// Bibliotekarz. - 2012, nr 11, s. 15-16
 12. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca.- 2013, nr 10, s. 16-17
 13. Moralność szkolna, czyli rozważania na początku roku / Bogdan Jankowski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 31-32
 14. Naruszanie zasad etyki poselskiej w latach 2001-2012 / Laura Polkowska.// Poradnik Językowy. - 2014, nr 1, s. 61-70
 15. Nienazwane nie istnieje/ Joanna Wawerska-Kus.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2005, nr 6, s. 24 - 28
 16. Niepokorni wobec czasu / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 63-66
 17. O etyce zawodowej nauczycieli. Głos studentów / Ewa Żmijewska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 20-22
 18. O (nie)moralności w zawodzie nauczyciela / Natalia Petrynka-Szymańska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 70-72
 19. O potrzebie istnienia kodeksu etyki zawodowej pracownika socjalnego / Agata Siwek.// Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 97-103
 20. O źródłach "choroby sportu" w Polsce / Zygmunt Jaworski.// Lider. - 2010, nr 6, s.7-10
 21. Obraz, role i etyka nauczyciela we współczesnej szkole podstawowej / Lidia Baranowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 4-10, bibliogr.
 22. Porządek cechowy, a "wyrządzanie nieuczciwości" przez mistrzów rzemieślników w Przemyślu (XVII-XVIII w.) / Halina Wiśniewska.// Rocznik Przemyski. - T. 40 (2004), z. 3, Literatura i język, s. 109-118
 23. Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej / Ewa Kantowicz.// Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 51-65
 24. Sportowiec - pseudosportowiec, antysportowiec / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 1, s. 4-11
 25. Sprawności moralne nauczyciela wychowania fizycznego/ Andrzej M. de Tchorzewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 2, s. 15-21
 26. Tajemnica zawodowa w profilaktyce. Cz. 1 / Marian Zdzisław Stepulak.// Remedium. - 2011, nr 4, s. 22-23
 27. W stronę zorientowanej etycznie edukacji nauczycielskiej / Dariusz Zając.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 3-7, bibliogr.

 

Autor: Marta Głogowska