Eurosieroctwo

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

EUROSIEROCTWO

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioleta Danilewicz // W:  Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 185 - 192
  Przemyśl   WP 98868
 2. Eurosieroctwo jako patologia i jej negatywne konsekwencje / Małgorzata Lachowska // W:  Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010. - S. 39-50
  Przemyśl   WP 103779
 3. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010
  Przemyśl   CzP 316
 4. Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej / Ewa Leśniak-Berek // W:  Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz ; Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 67 - 89
  Przemyśl   WP 100671
 5. Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2008. – S.66-73
  Przemyśl   WP 100710
 6. Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo : opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa / Edyta Mituła // W:  Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 163-186
  Przemyśl WP   100017
 7. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010
  Przemyśl   WP 102589
 8. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  Przemyśl   WP 103253
 9. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011
  Przemyśl   WP 102998
 10. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010
  Przemyśl   CzP 316

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Bieda antywychowuje / Stanislaw Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41
 2. Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 3. 4358 eurosierot w Małopolsce / Olga Szpunar. // Gazeta Wyborcza - Kraków. - 2008, nr 189, s. 3
 4. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. -2007, nr 7, s. 12-15
  [Wpływ migracji zarobkowej jednego z rodziców (najczęściej ojca) na życie rodziny ; Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozłąki, ich wpływ na przygotowanie dzieci do życia rodzinnego w dorosłym wieku ; Badania przeprowadzone wśród rodzin czasowo niepełnych]
 5. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 81-86
 6. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44
 7. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 8. Eurosieroty / Agata Kulczycka, Magdalena Warchala, Dorota Wodecka, Małgorzata Szlachetka // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 118, s. 16
 9. Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka. – 48. 2007, nr 46, s. 34-36, 38, 40
  [Osamotnienie tysięcy dzieci – efekt uboczny fali emigracyjnej Pola­ków. Raport „Polityki”]
 10. Eurosieroty / Natalia Bugalska // Cogito. - 2008, nr 11, s. 6-9
  [Wyniki badań nad zjawiskiem migracji zarobkowej Polaków przepro­wadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Problem dostoso­wania społecznego eurosierot]
 11. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz //  Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 12. Gdy rodzice emigrują.../ Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s.37-43
 13. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
  [Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej i osamot­nienie tysięcy dzieci. Eurosieroty]
 14. "Kukułcze dzieci". Problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20
 15. Mamo, ty tylko tak mówisz, że do mnie wrócisz : dzieci polskich emigrantów / Renata Czeladko. – Korespondencja z Londynu. // Rzeczpospolita (W 3). – 2008, nr 18, s. A8-A9
 16. Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska, Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60
 17. Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny / Anna Krasnodębska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 61-80
 18. Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21
 19. Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje /Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s.143-162
 20. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej / Wioletta Danilewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 9-22
 21. O chorobie sierocej raz jeszcze / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 19-28
 22. Od Obieżysasa do Eurosieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25 -41
 23. Opieka nad dzieckiem sierocym w Królestwie Polskim / Jan Basiaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 58 – 60
 24. Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicą / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 87-104
 25. Polski system opieki nad dziećmi osieroconymi. Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo/ Karolina Radecka// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69
 26. Postawy wychowawcze rodziców - migrantów w percepcji dzieci/ Ewa Kozdrowicz, Batłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 163-181
 27. Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie Marcina Kozery w czasach eurosierot / Danuta Bula, Jadwiga Jawor - Baranowska //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 1, s. 91 – 108
 28. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-69
 29. Przezwyciężanie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki / Agnieszka Iwańczuk // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 45- 47
 30. Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27-33
 31. Rodzice wyjechali / Anna Marecki // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18
 32. Rodzice wyjeżdżają za granicę a dzieci wychowują się same : eurosieroty muszą sobie radzić : [wywiad] / Maciek NN ; rozm. Ewa Włodarska ; fot. Dariusz Delmanowicz . - Il. //  Życie Podkarpackie. - 2012, nr 8 (2285), s. 13
  [Wywiad z siedemnastoletnim Maćkiem nt. emigracji zarobkowej rodziców, rozłąki, samotności]
 33. Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego / Tomasz Kruszewski // Wy­chowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 33-34
 34. Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2009, nr 2, s. 22-24
 35. Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4-5, s. 3-8
  [Między innymi sytuacja rodzin i dzieci w związku z emigracją zarobkowa Polaków]
 36. Samotność dziecka w rodzinie /  Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 5-7
 37. Sieroctwo / Bożena Matyjas // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku/ red. T. Pilch. - Warszawa : „Żak”, 2006. - T.5
 38. Sieroctwo duchowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym a relacje nauczycieli z ich rodzicami / Maria Butrymowicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 9 -12
 39. Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lubinie / Lidia Bogusz, Lilianna Klimek // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [16]-20
 40. Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrząściel // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34
 41. Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju / Stanisław Siwek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 32 – 38
 42. Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69
 43. Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka Wychowanie Terapia . - 2003, nr 1, s. 5- 8
 44. Syndrom F 92 : dzieci w depozycie / Jacek Hugo-Bader // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 241, dod. Duży Format nr 39, s. 6-8
  [Dzieci rodziców pracujących zagranicą]
 45. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. - Białystok : „Trans Humana”, 2006. - 192 s.
 46. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3 – 8
 47. Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. – 2008, nr 7, s. 76-77
 48. Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska. - Pedagogika Społeczna. -2008, nr 3, s. 105-142
 49. W zawieszeniu / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
  [Eurosieroty w polskich szkołach na skutek fali emigracyjnej rodziców po wejściu Polski do Unii Europejskiej]
 50. Wnioski i rekomendacje / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 182-188
 51. Wokół pojęcia "eurosieroctwo"/ Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40 – 42
 52. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14
 53. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 54. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda //  Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25 - 33
  [Dzieci a migracje zagraniczne ich rodziców w celach zarobkowych]
 55. Zastępcza opieka rodzinna / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 3-8
  [Sieroty społeczne wychowujące się w rodzinach zastępczych i ro­dzinnych domach dziecka]

 

Autor: Agnieszka Kordybacha