Feminizm

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Izabela Pelc
FEMINIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1988.       WP   75403
2. Feminizm - kobiecy aspekt kultury / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009 . - S. 251 – 257       WP 99869
3. Feminizm / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski // W: Idee i ideologie we współczesnym świecie / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 76 – 87     WP   98046,   CzP   32
4. Feminizm / Andrew Heyworod // W: Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. [z ang.] Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 247 - 272      CzP   32
5. Feminizm / Anna Titkow // W: Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213 – 219     CzP   316(03)
6. Feminizm / Elżbieta Adamiak // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004. – S.308 – 315       CzP   3(03)
7. Feminizm / Elżbieta Górnikowska Zwolak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 1122 – 1131      CzP   37(03)
8. Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.     CzP   111/141
9. Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2009.     WP   99903
10. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007.   WP   96460
11. Hasło: feminizm / Agnieszka Gajewska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008.   WP   98027
12. Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006.    WP   93956,   CzP   316
13. Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.      WP   101489
14. Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sic!", 2006.    WP   94044
15. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009.     CzP   82(091)
16. Perspektywy feministyczne / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 135 - 140    CzP   316
17. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. [z ang.] Ewa Chomicka. - Warszawa : "Sic!", 2008.   WP   96491
18. Podmioty nomadyczne : ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti ; tł. Aleksandra Derra. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.     WP   99982
19. Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.     WP   93017
20. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2, Meandry wrażliwości XX wieku / pod red. Ingi Iwasiów i Piotra Urbańskiego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999.       WP   88856,  WP   94181
21. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008.      WP   98976
22. Ruchy kobiece / Grazyna Ulicka // W: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. –S. 71 – 88.      WP   81015,   CzP   316
23. Seyla Benhabib - feminizm i polityka / Sylwia Nadgrodkiewicz. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.      WP   102549
24. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.   WP   101613
25. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : "Scholar", 2009.       WP   102215
26. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.      WP   98205,  WP   98414
27. Z dziejów kobiety wiejskiej : szkice historyczne 1861-1945 / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.  WP   6450
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. "Nowy feminizm" amerykański / Joanna Petry Mroczkowska // Znak. - 1995, nr 8, s. 96 – 106
2. Dwa modele feminizmu / Jacek Salij // Znak. - 1995, nr 8, s. 88 – 95
3. Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne / Kuligowski Waldemar // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [55]-78
Feminizm w antropologii.
4. Feministki: Czy jest o co palić staniki? / Joanna Podgórska // Polityka . - 2000, nr 32, s. 3-6, 8-9
Raport o polskich feministkach.
5. Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki / Krystyna Kujawińska-Courtney // Pamiętnik Literacki . - 1998, z. 3, s. 99-113
Francuska, amerykańska, brytyjska i polska krytyka feministyczna.
6. Feministyczne badania socjologiczne / Mary Maynard // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 75-95
Założenia i metodologia badań naukowych nad kobietą. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
7. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 50 (2005), nr 4, s. [141]-153
Recepcja feminizmu w Polsce.
8. Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 18-28
Feminizm w percepcji społecznej. Źródła pedagogiki społecznej i myśli o emancypacji kobiet w kulturze polskiej.
9. Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie / Radosław Biskup // Wiadomości Historyczne . - 2006, nr 4, s. 48-52
Pozycja kobiet w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego
10. I mamy damy / Tomasz Zalewski // Polityka . - 2009, nr 50, s. 89-[91]
Feminizm po islamsku. Zjawisko feminizmu muzułmańskiego.
11. Jak wygrać kobiecość? / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 7-13  Fenomen kobiety.
12. Kobiety i feministki / Ewa Malinowska // Kultura i Społeczeństwo . - 2001, nr 2, s. [21]-38      Polski ruch feministyczny.
13. Manify i prasa : wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach / Katarzyna Rosner // Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [3]-15
Manifestacje (manify) kobiece organizowane corocznie 8 marca - ich rola w upowszechnianiu postulatów ruchu kobiecego i wizerunek w polskich mediach.
14. Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe : przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007 / Joanna Erbel //  Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [17]-33
Specyfika polskiego ruchu feministycznego, sposoby organizowania się grup i podejmowane przez nie tematy. Przekształcanie się grup nieformalnych w fudacje i stowarzyszenia
15. Podmiot w feminizmie / Rosi Braidotti //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 9-25     Genealogia teorii feministycznej i współczesne sformułowania istoty kobiecości. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej
16. Pojedyncze, profesjonalistki... "Single Professional Women" w Polsce i na świecie / Ewa Grzeszczyk // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 199-225
Przedstawienie specyfiki zjawiska określanego mianem "single professional women" w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech i Polsce. Cechy wspólne dla sytuacji "single...." w kontekście globalnym oraz prognozy na przyszłość. Przegląd badań.
17. Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej / Lucyna Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 1, s. 5-19
Twórczość Nałkowskiej ukazuje, w jaki sposób rozkład sił i charakter relacji między kobietą i mężczyzną w domu jest przenoszony i powielany w przestrzeni publicznej
18. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 173-197
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Nowa polityka równościowa tzw. gender mainstreaming w Unii Europejskiej. Gwarancje równości płci w świetle prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów prawa międzynarodowego. Prawo polskie a problem dyskryminacji kobiet w rzeczywistości.
19. Pół szklanki wody : o feminiźmie w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Byrt // Polonistyka . - 2006, nr 1, s. 21-27
20. Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 / Monika Węgierek //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 417-449
Tematyka kobieca w publikacjach książkowych i prasowych. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
21. Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej / Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 135-150
22. Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu / Mieczysław Gałaś // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 29-44
Destrukcyjne i pozytywne - sprzyjające równouprawnieniu płci - zmiany w społeczeństwie zależne od preferowanego modelu feminizmu.
23. Solidarność kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje / Bogusława Budrowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 151-172
24. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brzozowska // Język Polski. – 2003, z. 4-5, s. 273 - 278
25. Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki / Ewa Winnicka // Polityka . - 2003, nr 10, s. 86-89
Feministka przyznaje sobie prawo do decydowania o własnym życiu i czerpie radość z faktu, że jest kobietą.
26. Wokół kwestii kobiecej : początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego / Katarzyna Sierakowska // Mówią Wieki . - 2011, nr 3, s. 52-55
Na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. (działalność Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, czasopism: Bluszcz, Ster).
27. Zaułek męsko damskiej rywalizacji / Beata Ecler - Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 54 – 57

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc
FEMINIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1988.       WP   75403
 2. Feminizm - kobiecy aspekt kultury / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009 . - S. 251 – 257       WP 99869
 3. Feminizm / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski // W: Idee i ideologie we współczesnym świecie / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 76 – 87     WP   98046,   CzP   32
 4. Feminizm / Andrew Heyworod // W: Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. [z ang.] Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 247 - 272      CzP   32
 5. Feminizm / Anna Titkow // W: Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213 – 219     CzP   316(03)
 6. Feminizm / Elżbieta Adamiak // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004. – S.308 – 315       CzP   3(03)
 7. Feminizm / Elżbieta Górnikowska Zwolak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 1122 – 1131      CzP   37(03)
 8. Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.     CzP   111/141
 9. Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2009.     WP   99903
 10. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007.   WP   96460
 11. Hasło: feminizm / Agnieszka Gajewska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008.   WP   98027
 12. Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006.    WP   93956,   CzP   316
 13. Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.      WP   101489
 14. Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sic!", 2006.    WP   94044
 15. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009.     CzP   82(091)
 16. Perspektywy feministyczne / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 135 - 140    CzP   316
 17. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. [z ang.] Ewa Chomicka. - Warszawa : "Sic!", 2008.   WP   96491
 18. Podmioty nomadyczne : ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti ; tł. Aleksandra Derra. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.     WP   99982
 19. Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.     WP   93017
 20. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2, Meandry wrażliwości XX wieku / pod red. Ingi Iwasiów i Piotra Urbańskiego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999.       WP   88856,  WP   94181
 21. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008.      WP   98976
 22. Ruchy kobiece / Grazyna Ulicka // W: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. –S. 71 – 88.      WP   81015,   CzP   316
 23. Seyla Benhabib - feminizm i polityka / Sylwia Nadgrodkiewicz. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.      WP   102549
 24. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.   WP   101613 
 25. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : "Scholar", 2009.       WP   102215
 26. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.      WP   98205,  WP   98414
 27. Z dziejów kobiety wiejskiej : szkice historyczne 1861-1945 / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.  WP   6450


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. "Nowy feminizm" amerykański / Joanna Petry Mroczkowska // Znak. - 1995, nr 8, s. 96 – 106
 2. Dwa modele feminizmu / Jacek Salij // Znak. - 1995, nr 8, s. 88 – 953.
 3. Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne / Kuligowski Waldemar // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [55]-78  
  Feminizm w antropologii.
 4. Feministki: Czy jest o co palić staniki? / Joanna Podgórska // Polityka . - 2000, nr 32, s. 3-6, 8-9  
  Raport o polskich feministkach.
 5. Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki / Krystyna Kujawińska-Courtney // Pamiętnik Literacki . - 1998, z. 3, s. 99-113 
  Francuska, amerykańska, brytyjska i polska krytyka feministyczna.
 6. Feministyczne badania socjologiczne / Mary Maynard // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 75-95 
  Założenia i metodologia badań naukowych nad kobietą. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
 7. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 50 (2005), nr 4, s. [141]-153  
  Recepcja feminizmu w Polsce.
 8. Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 18-28 
  Feminizm w percepcji społecznej. Źródła pedagogiki społecznej i myśli o emancypacji kobiet w kulturze polskiej.
 9. Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie / Radosław Biskup // Wiadomości Historyczne . - 2006, nr 4, s. 48-52
  Pozycja kobiet w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego
 10. I mamy damy / Tomasz Zalewski // Polityka . - 2009, nr 50, s. 89-[91] 
  Feminizm po islamsku. Zjawisko feminizmu muzułmańskiego.
 11. Jak wygrać kobiecość? / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 7-13  
  Fenomen kobiety.
 12. Kobiety i feministki / Ewa Malinowska // Kultura i Społeczeństwo . - 2001, nr 2, s. [21]-38
  Polski ruch feministyczny.
 13. Manify i prasa : wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach / Katarzyna Rosner // Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [3]-15  
  Manifestacje (manify) kobiece organizowane corocznie 8 marca - ich rola w upowszechnianiu postulatów ruchu kobiecego i wizerunek w polskich mediach.
 14. Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe : przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007 / Joanna Erbel //  Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [17]-33  
  Specyfika polskiego ruchu feministycznego, sposoby organizowania się grup i podejmowane przez nie tematy. Przekształcanie się grup nieformalnych w fudacje i stowarzyszenia
 15. Podmiot w feminizmie / Rosi Braidotti //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 9-25    
  Genealogia teorii feministycznej i współczesne sformułowania istoty kobiecości. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej
 16. Pojedyncze, profesjonalistki... "Single Professional Women" w Polsce i na świecie / Ewa Grzeszczyk // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 199-225 
  Przedstawienie specyfiki zjawiska określanego mianem "single professional women" w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech i Polsce. Cechy wspólne dla sytuacji "single...." w kontekście globalnym oraz prognozy na przyszłość. Przegląd badań.
 17. Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej / Lucyna Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 1, s. 5-19 
  Twórczość Nałkowskiej ukazuje, w jaki sposób rozkład sił i charakter relacji między kobietą i mężczyzną w domu jest przenoszony i powielany w przestrzeni publicznej
 18. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 173-197 
  Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Nowa polityka równościowa tzw. gender mainstreaming w Unii Europejskiej. Gwarancje równości płci w świetle prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów prawa międzynarodowego. Prawo polskie a problem dyskryminacji kobiet w rzeczywistości.
 19. Pół szklanki wody : o feminiźmie w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Byrt // Polonistyka . - 2006, nr 1, s. 21-27
 20. Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 / Monika Węgierek //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 417-449  
  Tematyka kobieca w publikacjach książkowych i prasowych. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
 21. Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej / Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 135-150
 22. Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu / Mieczysław Gałaś // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 29-44  
  Destrukcyjne i pozytywne - sprzyjające równouprawnieniu płci - zmiany w społeczeństwie zależne od preferowanego modelu feminizmu.
 23. Solidarność kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje / Bogusława Budrowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 151-172
 24. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brzozowska // Język Polski. – 2003, z. 4-5, s. 273 - 278
 25. Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki / Ewa Winnicka // Polityka . - 2003, nr 10, s. 86-89  
  Feministka przyznaje sobie prawo do decydowania o własnym życiu i czerpie radość z faktu, że jest kobietą.
 26. Wokół kwestii kobiecej : początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego / Katarzyna Sierakowska // Mówią Wieki . - 2011, nr 3, s. 52-55  
  Na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. (działalność Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, czasopism: Bluszcz, Ster).
 27. Zaułek męsko damskiej rywalizacji / Beata Ecler - Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 54 – 57

 

Autor: Izabela Pelc