Internat

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2017 r. 
Oprac. Marta Głogowska

INTERNAT

Zestawienie bibliograficzne w wyborze do roku 2017
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Druki zwarte:

 1. Dzieła. T. 7, Jak kochać dziecko / Momenty wychowawcze / ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Stefan Wołoszyn ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1993
  Przemyśl WP 83031 Przemyśl CzP 08
 2. Funkcje internatów szkolnych : badania funkcji założonych i rzeczywistych internatów szkolnych w województwie bydgoskim / Zbigniew Węgierski ; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
  Przemyśl CzP 37.018.3
 3. Ich drugi dom / Jan Mickunas. - Warszawa : "Iskry", 1962
  Przemyśl WP 7107 Przemyśl WP 9339 Jarosław WJ 7613 Lubaczów WL 6364
 4. Internat formą opieki wychowawczej : metodyczne refleksje i wspomaganie rozwoju wychowanków / Władysław Grądzki. - Białystok : Towarzystwo Internatów i Burs, 2000
  Przemyśl CzP 37.018.3
 5. Internat i bursa / Beata Zięba-Kołodziej.//W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 74-95, bibliogr.
  Jarosław WJ 53903/10d Przemyśl WP 103752 Jarosław WJ 54278 Przemyśl WP 107391 Przeworsk MKsK 37.018.3 Jarosław CzJ 37.018.3 Lubaczów CzL 42882 Przemyśl CzP 37.018.3
 6. Instytucjonalne formy wsparcia rozwoju młodego pokolenia na przykładzie instytucji opiekuńczo-edukacyjnych : placówek internatowych i świetlicy szkolnej / Beata Zięba-Kołodziej.//W: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. - Warszawa : "Żak", 2012. - S. 381-406
  Przeworsk WK 51030 Przemyśl WP 105466 Przemyśl WP 105678 Jarosław WJ 55243
 7. Internat i bursa : historia i współczesność / Beata Zięba-Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011
  Lubaczów WL 47530 Jarosław WJ 54279 Przemyśl CzP 37.018.3
 8. Internat jako drugi dom w aspekcie wychowania rodzinnego / Krystyna Kutiak-Zakrzewska, Piotr Zakrzewski.//W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 288-294
  Jarosław WJ 52670 Przeworsk WK 48681 Przemyśl WP 100710 Przemyśl CzP 37.018.1
 9. Internat jako środowisko wychowawcze / Zbigniew Węgierski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
  Przemyśl WP 84260 Lubaczów WL 24972 Przeworsk WK 22880 Jarosław WJ 33213
 10. Jak kochać dziecko ; Internat, kolonie letnie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958
  Przemyśl WP 2294/b Jarosław WJ 4291 Przeworsk WK 2466 Lubaczów WL 4179
 11. Jak kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013
  Przemyśl WP 110027 Lubaczów WL 50044 Jarosław WJ 56377 Przeworsk WK 52671
 12. Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Małgorzata Czajkowska. - Kraków : "Impuls", 2005|
  Przemyśl WP 92443
 13. Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004
  Przemyśl WP 93190 Lubaczów CzL 42894
 14. Momenty wychowawcze / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017
  Przemyśl WP 111791
 15. Pomoc człowiekowi w internacie i bursie szkolnej w kontekście historycznym / Elżbieta Socha.//W: W trosce o współczesnego człowieka. - Rzeszów ; Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 221-231
  Przemyśl WP 104767
 16. Poradnik wychowawcy internatu / praca zbiorowa pod red. Władysława Grądzkiego. - Białystok : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987
  Przemyśl CzP 37.018.3
 17. Praca opiekuńczo - wychowawcza w świetlicach i półinternatach : poradnik dla nauczycieli-wychowawców / oprac. Marian Rosiński. - Szczecin : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1983
  Przemyśl WP 6892/b Przemyśl CzP 37.018.3
 18. Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
  Przemyśl WP 6882/b
 19. Praca wychowawcza w internacie szkoły zawodowej / Wiktoria Dewitz [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1972
  Przemyśl WP 18614
 20. Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie / Leszek Ploch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
  Przemyśl WP 85198 Lubaczów WL 40101 Przemyśl WP 85441 Przeworsk WK 41254
 21. Rola internatu w profilaktyce zaburzeń zachowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Beata Górnicka.//W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - S. 397-402
  Przemyśl CzP 37.013.42
 22. Socjalne i resocjalizacyjne aspekty działalności współczesnych burs i internatów szkolnych / Beata Zięba-Kołodziej.//W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - S. 382-396
  Przemyśl CzP 37.013.42
 23. Stancje uczniowskie / Aleksander Wesołowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1969
  Przemyśl WP 75790 Przeworsk WK 13507
 24. Strategie rozwoju internatów i burs szkolnych w systemie edukacji / Elżbieta Socha.// W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - S. 495-502, bibliogr.
  Przemyśl WP 97785 Przemyśl WP 97784
 25. Uwarunkowania efektywności oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych w internacie : (próba diagnozy) / Władysław Grądzki. - Białystok : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1990
  Przemyśl WP 9193/b
 26. Współpraca internatu i bursy szkolnej z rodziną wychowanka jako forma jej wsparcia / Elżbieta Socha.//W: Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 175-180
  Przemyśl WP 100791 Przeworsk WK 47774 Przemyśl WP 97840 Jarosław WJ 52191 Jarosław WJ 52293/10d Lubaczów WL 45870 Lubaczów WL 45871
 27. Wychowanie i nauczanie dzieci głuchych w internacie / Jadwiga Baran, Lidia Ritzke, Irena Stawowy-Wojnarowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
  Przemyśl WP 84322 Przemyśl CzP 376-056.262/-056.263
 28. Wychowanie innowacyjne w internacie : poradnik / Aleksander Makowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988
  Przemyśl WP 76065 Lubaczów WL 35301 Przeworsk WK 34103 Przemyśl CzP 37.018.3
 29. Wychowanie w internacie (wybrane zagadnienia) / Krystyna Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
  Przemyśl WP 24114 Przeworsk WK 19687 Przemyśl CzP 37.018.3
 30. Wychowawca - wychowanek w internacie : innowacyjna próba relacji / Władysław Grądzki ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Białymstoku. - Białystok : CDN, 1990
  Przemyśl WP 9116/b
 31. Wychowawca w internacie / Mieczysław Szczodrak. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1981
  Przemyśl CzP 37.018.3
 32. Zagrożenia młodzieży alkoholizmem i nikotynizmem a praca wychowawcza w internacie : (komunikat z badań) / Krystyna Kutiak-Zakrzewska.//W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 179-183, bibliogr
  Przemyśl WP 93226 Jarosław CzJ 364

 

Artykuły z czasopism:

 1. Alkohol w internacie : zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, 10/11, s. 18-19
 2. Bursa i internat szansą na lepszą szkołę / Ewa Stefańska.// Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 12-13
 3. Bursa "miejscem odkrywania talentów" / Jan Bruski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 56-57
 4. Ich pierwszy bal w internacie / Renata Ilnicka.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 70-72
 5. Internat ich domem / Maciek Kułak.// Głos Nauczycielski. - 2005, nr 39, s. 13
 6. Internaty edukacyjną szansą młodzieży wiejskiej / Władysław Grądzki.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 39, 48
 7. Klimat społeczny bursy / Beata Zięba-Kołodziej.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 36-39
 8. Konferencja Szkoła Bezpiecznego Internetu / Katarzyna Majewska.// Edukator Zawodowy. - 2012, luty
 9. Likwidacja katolickich burs i internatów w 1954 roku / Witold Chmielewski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 39-54
 10. Media w edukacji i wychowaniu / Sylwia Płusa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 37-45
 11. Opowieść o pewnej zasańskiej kamienicy / Piotr Kozłowski.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 8, s. 12-13
 12. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43
 13. Pomoc wychowankom mającym trudności z przystosowaniem społecznym / Małgorzata Cybula.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s.21-22
 14. Profilaktyka w bursie szkolnej / Beata Zięba-Kołodziej, Sylwia Badora.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 35-41
 15. Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie / Małgorzata Ponińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 49-51
 16. Rozwijanie zdolności wychowanków w bursie / Maria Łasocha.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 26-28
 17. Schematyzm jako element funkcjonowania internatów i burs / Beata Zięba-Kołodziej.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 28-36
 18. Spotkanie wychowawców internatów / Gabriela Żylińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 58-59
 19. W internacie schroniska dla nieletnich / Wojciech Obraniak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 44-48
 20. Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63, bibliogr.
 21. Współpraca z rodzicami wychowanków bursy szkolnej / Jan Bruski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 37-40
 22. Współpraca z rodzicami wychowanków bursy szkolnej / Jan Bruski.// Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 21-23

 

Autor: Marta Głogowska