Kobieta - rodzina - praca zawodowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

 

  

 

KOBIETA – RODZINA – PRACA  ZAWODOWA

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 

 WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy / Karol Karasiewicz, Anna Bata, Rafał Lawendowski // W: Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 245 – 267.    WP 93956, CzP 316
 2. Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii / Patrycja Zwiech // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga ; Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2008 . - S. 317-328.  WP 98015
 3. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków : "Impuls", 2011.     WP 103551
 4. Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.    WP 101634
 5. Jak wspierać łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009.   WP 100821
 6. Kobieta w rodzinie i społeczeństwie / Stanisław Kawula // W: Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. – S. 97 – 112.    CzP 37.018.1
 7. Kobieta, kariera i dziecko / Tomasz Szlendak // W: Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 432 – 445.       CzP 316
 8. Kobiety a praca zawodowa / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 408 – 421.     CzP 316
 9. Kobiety w biznesie - menedżerki i właścicielki firm / Ewa Lisowska // W: Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009 . - S. 133 - 155.        WP 101489
 10. Kobiety w społeczeństwie polskim / pod red. Alicji Palęckiej, Heleny Szczodry, Marty Warat. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.     CzP 316
 11. Kształtowanie się wizerunku współczesnej kobiety w środkach masowego przekazu / Bogumiła Kosek - Nita // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Warszawa : "Żak", 2002 . - S. 236 - 244.      CzP 37.01
 12. Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet / Agnieszka Gromkowska-Melosik // W: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik ; Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 87-108.      WP 98976
 13. Matka i dziecko w rodzinie polskiej : ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795 - 1918 / Aneta Bołdyrew. - Warszawa : "Neriton", 2008.     WP 98945
 14. Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet / Agnieszka Majewska-Kafarowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010.      WP 103028
 15. O kobietach : studia i szkice : wiek XIX i XX / pod red. Jadwigi Hoff. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.       WP 104029
 16. Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. - Warszawa : "DiG", 2007.      WP 95593
 17. Płeć a powodzenie na rynku pracy / Aneta Chybińska // W: Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej ; Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2009 . - S. 125-148.        WP 99929
 18. Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.       WP 99980
 19. Polityka państwowa wobec aktywności zawodowej matek / Piotr Michoń // W: Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2007 . - S. 127 – 138.        WP 97423, CzP 32
 20. Polityka prorodzinna i aktywność zawodowa kobiet / Renata Gabryszak // W: Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2011. – S. 152 – 154.        WP 103565, WP 103824
 21. Polityka rodzinna w kontekście pracy kobiet / Katarzyna Zamorska // W: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny / red. nauk. Adam Kubów ; Joanna Szczepaniak. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . - S. 113-126.    WP 103838
 22. Postawy kobiet wobec ról rodzinnych i zawodowych a założenia polityki rodzinnej w Polsce / Jolanta Sokołowska // W: Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł ; Róży Pawłowskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2008 . - S. 385-400.     WP 97852
 23. Praca a rodzina /  Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. –    S. 422 – 428.       CzP 316
 24. Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Piotr Michoń. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2008.      WP 95884
 25. Praca zawodowa kobiet zamężnych a jakość ich życia w Polsce / Anna Wachowiak // W: Socjologiczne portrety grup społecznych : tom studiów i szkiców (II) / pod red. Zdzisława Zagórskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002. – S. 267 – 282.    CzP 316
 26. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : "Difin", 2010.  WP 102186
 27. Refleksje nad macierzyństwem w społeczeństwie zmiany - wybór czy los / Lidia Willan-Horla // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun ; Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010 . - S. 42-51.      WP 101996
 28. Społeczne uwarunkowania udziału kobiet na współczesnym rynku pracy / Lidia Marszałek // W: Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski ; [aut. Ambroży Jerzy i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – S. 247 – 260.       WP 99063
 29. Stereotypy płci w zmieniającym się społeczeństwie / Tomasz Bajkowski // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Warszawa : "Żak", 2002 . - S. 211 – 222.       CzP 37.01
 30. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / pod red. Ireny E. Kotowskiej. - Warszawa : "Scholar", 2009.      CzP 316
 31. Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech / Anna Odrowąż-Coates. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008.       WP 100624
 32. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Joanna Mazur-Łuczak // W: Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009 . - S. 111 – 132.      WP 101489
 33. Sytuacja życiowa kobiet – uwagi o edukacji, pracy zawodowej i znaczeniu kobiecości / Agnieszka Majewska – Kafarowska // W: Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet / Agnieszka Majewska-Kafarowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. – S. 53 – 63.      WP 103028
 34. Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "CeDeWu", 2010.   CzP 316
 35. Tożsamość polskich kobiet : ciągłość, zmiana, konteksty / Anna Titkow. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.      CzP 316
 36. Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę / Małgorzata Kłosińska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. – S. 243 – 252.    CzP 37.018.1
 37. Wybrane aspekty ochrony pracy kobiet w Polsce / Magdalena, Wilgatek // W: Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011 . - S. 235-256.       WP 103836
 38. Zmiany aktywności zawodowej kobiet a modele rodziny w Europie / Irena E. Kotowska // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009 . - S. 146-178.      WP 100808
 39. Zmiany aktywności zawodowej kobiet w obliczu nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem / Estera Piwoni - Krzeszowska ; Agnieszka Łakoma // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : "Difin", 2009 . - S. 173-184.       WP 100840
 40. Zmiany roli i pozycji kobiet w Polsce okresu transformacji / Anna Dębska // W: Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku : podręcznik do przedmiotu Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Dębskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. – S. 109 – 129.     CzP 316

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1.  Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 11-12, s. 11 – 18.                                     
  Przedstawiono czynniki wpływające na niską aktywność zawodową kobiet mających pod opieką małe dzieci.
 2. Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5-6, s. 2 – 6.                                                                                                             
  Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy.
 3. Dyskursy wokół równości szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej : potrzeby, rozwiązania, projekty. Aspekt polityki socjalnej / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 20-25.
  Opracowanie wskazujące na konieczność propagowania równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wykazanie, iż kobieta-pracownik wychowująca dzieci jest na rynku pracy tak samo efektywna i kompetentna jak jej bezdzietna koleżanka oraz kolega. Przykłady projektów wyrównujących szanse zawodowe kobiet - rozwiązania modelowe.
 4. Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywacji zawodowej kobiet : międzynarodowa konferencja naukowa w Białowieży / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 29 – 33
 5. Idą nowe / Warzyniec Smoczyński // Polityka . - 2010, nr 28, s. 77-79.                      
  Awans kobiet w polityce na świecie, stanowiska jakie zajmują w polityce kobiety.
 6. Kobieta pracująca / Magdalena Kicińska // Polityka . - 2010, nr 8, s. 42, 44.               
  Aktywność zawodowa kobiet w dobie kryzysu gospodarczego.
 7. Kwoty i parytety w krajach Unii / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 2, s. 16-19.                                                                                                    
  Udział kobiet w życiu politycznym w Unii Europejskiej oraz ich aktywność zawodowa. Funkcjonowanie systemów kwotowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 8. Niech żyje mała różnica / Marek Ostrowski, Jędrzej Winiecki // Polityka . - 2009, nr 10,  s. 80-[83].                                                                                                                           
  Kobiety w świecie polityki i biznesu.
 9. Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE / Piotr Michoń // Polityka Społeczna . - 2003, nr 8, s. 20-24.                                                                     
  Zmiany społeczne i ekonomiczne wymuszają zastanowienie się nad funkcjami zorganizowanej opieki nad dzieckiem oraz nad sposobem jej organizacji.
 10. Poglądy uczniów szkół średnich na pracę zawodową kobiet : (komunikat z badań) / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 42-45
 11. Praca zawodowa i życie rodzinne / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu . - 2011, nr 8, s. 67-69.                                                                                               
  "Elastyczne przedszkola" (tzw. przedszkola zakładowe - ale w nowej wersji) jako autorski projekt i odpowiedź na wołanie kobiet - matek wychowujących dzieci i pragnących pracować oraz pracujących i pragnących wychowywać. Wprowadzenie elastyczniejszej opieki nad dziećmi dostosowanej do potrzeb działania "praca-rodzina".
 12. Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne / Anna Skurczyńska // Wychowawca . - 2005, nr 7/8, s. 14-15.
 13. Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 12, s. 20-24.
  Ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe dotyczące zatrudniania kobiet. Struktura instytucji wspólnotowych i organizacji pozarządowych kształtujących sytuację kobiet na rynku pracy. Organizacyjne zaplecze równości płci.
 14. Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 17 – 20.                                                                                          
  Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.
 15. Rodzinne i zawodowe role kobiece / Urszula Parnicka // Problemy Rodziny . - 1999,     nr 2/3, s. 11-14.
 16. Struktura zawodowa i warunki płacowe kobiet / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 9, s. 17-19.                                                                  
  Europejski rynek pracy dla kobiet. Segregacja zawodowa oraz płacowa jako zjawisko społecznie niekorzystne.
 17. Szklany sufit / Renata Kaczyńska - Maciejowska // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 34 – 35. 
  Bariery, które utrudniają kobietom w Polsce zrobienie kariery.
 18. Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet / Irena E. Kotowska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 13 – 19. 
  Polityka rodzinna a zwiększenie zatrudnienia kobiet i wzrost ich dzietności.
 19. Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik - Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 57 – 68.
 20. Wstać z podłogi i rozbić sufit / Wojciech Markiewicz // Polityka . - 2004, nr 34, s. 28-[31].                                                                                                                   
  Przedsiębiorcze Polki. Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce.
 21. Za mało za to samo / Joanna Cieśla // Polityka . - 2009, nr 17, s. 24-26.                         
  Problem płacowej dyskryminacji kobiet w Polsce.

 

Autor: Izabela Pelc