Migracje zarobkowe

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

MIGRACJE ZAROBKOWE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1983 - 2011

Druki zwarte:

 1. 4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [zespół aut. Jakub Wiśniewski i in.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008.  
  WP 97445
 2. "Pod wielkim dachem nieba" : granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.  
  WP 100802
 3. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.  
  WP 98868
 4. Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. - Warszawa : "AlmaMer", 2007.  
  WP 96556
 5. Kobiety i procesy migracyjne / red. Agnieszka Chlebowska, Katarzyna Sierakowska. - Warszawa : "Neriton", 2010.  
  WP 103144
 6. Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Krystyna Iglicka. - Warszawa : "Scholar", 2008.  
  WP 98330
 7. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red nauk. Danuta Lalak ; wstęp Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2007.  CzP 316
 8. Migracje : wybrane zagadnienia / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.  
  CzP 316
 9. Migracje międzynarodowe a moderniacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007 / red. nauk.
  i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2008.
  WP 100083
 10. Migracje w świecie / A. Maryański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.   
  WP 67383
 11. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, cop. 2005.   
  WP 95572
 12. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004.  
  WP 13691/b
 13. Obcy w mieście : migracja do współczesnej Warszawy / Magdalena Łukasiuk. - Warszawa : "Żak", 2007.
  WP 95589
 14. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : "Żak", 2009.
  WP 101328
 15. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010.  
  CzP 316
 16. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2009.   
  CzP 316
 17. Polityka społeczna: / Marcin Skinder.- Bydgoszcz : „Wers”, 2009.
  WP 100087
 18. Polska - Niemcy - Ukraina w Europie : model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy, jak wychowywać dla Europy / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999.   
  WP 85783
 19. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009.  
  WP 100009
 20. Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009.   
  WP 100017
 21. Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2001.  
  WP 102399
 22. Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii
  i Rumunii
  / oprac. przez Agnieszkę Fihel, Pawła Kaczmarczyka, Marka Okólskiego
  z Ośrodka Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007.  
  WP 14412/b,  WP 14411/b
 23. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2009.
  WP 102546, WP 100090
 24. Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2009.   
  WP 99029,   WP 100053
 25. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : "Trans Humana", 2009.  
  WP 101617
 26. Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
  a problem migracji : materiały konferencji międzynarodowej zorganizowanej
  w Chełmie w dniach 11-12 maja 2006
  / [red. nauk. Edward Olszewski, Mykoła Kuczerpa ; tł. pol.-ukr. Agnieszka Pastuszak ; aut. Andrzej Chodubski i in. ; Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie]. - Chełm : Drukarnia Kresowa Adam Bednaruk, 2006.
  WP 14532/b
 27. Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. - Warszawa : "Difin", 2006.
  CzP 316
 28. Z kontynentu na kontynent : początki żeglugi i migracji / Thor Heyerdahl ; z ang. przeł. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983.  WP 66262,   Cz1P 94(4/9)

 

 

Artykuły z czasopism:

  1. Biała emigracja/ Anna Tyszecka // Polityka. - 2006, nr 14, s. 60-62
  2. Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
  3. Cykl życia rodziny a migracja ludności Polski / Zbigniew Strzelecki // Problemy Rodziny. - 1992, nr 4, s. 9-14
  4. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki migracyjnej / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 9 -13
  5. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
  6. Emigracja nie chce wracać / Paweł Wrabec // Polityka. - 2008, nr 36, s. 40-43
  7. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej. - Bibliogr. / Edward Marek // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11/12, s. 23-27
  8. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny. - Bibliogr. / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
  9. Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 11-15
  10. Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 10, s. 10-13
  11. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
  12. Kobiety i młodzież w migracjach : konferencja naukowa w Warszawie / Anna Maciejko // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 47-48
  13. Migracja zarobkowa młodych Polaków. - Bibliogr. / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21
  14. Migracje, ich przyczyny i skutki : scenariusz lekcji geografii w ZSZ / Aleksandra Kozubal // Geografia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 28-29
  15. Migracje powrotne: doświadczenia innych / Maciej Duszczyk // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 28-33
  16. Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii - fakty i mity / Izabela Grabowska – Lusińska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 1, s. 19-24
  17. Młodzież na rynku pracy – opinie maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. - 2007, nr 10, s. 26-29
  18. Nad danymi Narodowego Spisu Powszechnego 2002 roku o migracjach zagranicznych ludności / Antoni Rajkiewicz // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 8-9
  19. Niemcy krajem imigracyjnym / Aneta Wrońska // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 27-30
  20. Piąta trzydzieści do Berlina / Marek Bsater // Polityka. - 2003, nr 47, s. 116-121
  21. Pracownicy zagraniczni / Irena Dryl-Gutkowska  // Służba Pracownicza. – 2008, nr 2, s. 4-5
  22. Problem migracji polskiej kadry medycznej / Joanna Leśniowska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 18-22
  23. Problemy migracji zarobkowych do Norwegii /Włodzimierz Anioł // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5-6, s. 23-28
  24. Programy zatrudniania obcokrajowców w Europie i USA / Krystyna Iglicka, Anna Młodawska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 11-12, s. 29-34
  25. Procesy migracyjne – nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 8-12
  26. Procesy migracyjne po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Bogumiła Mucha - Leszko, Magdalena Kąkol // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 9-13
  27. Próby integrowania uchodźców – przypadek Polski / Anna Maciejko // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 20-22
  28. Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski / Cezary Żołędowski // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 1-3
  29. Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej : Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 3-8
  30. Swoboda przepływu osób i jej ograniczenia w Unii Europejskiej : konferencja naukowa w Opolu / Sabina Kubiciel // Polityka Społeczna. - 2007, nr 4, s. 26-28
  31. Sytuacja imigrantów na hiszpańskim rynku pracy / Mikołaj Stanek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 7, s.22-25
  32. Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77
  33. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14
  34. Wpływ migracji na polski system zabezpieczenia społecznego - zmiany podaży pracy / Anna Ruzik // Polityka Społeczna .-2008, nr 11-12, s. 27-30
  35. Wpływ okresowej migracji małżonków na warunki życia rodziny / Bożena Balcerzak-Paradowska // Problemy Rodziny. - 1994, nr 5, s. 11-14
  36. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
  37. Zatrudnienie obcokrajowców w polskich gospodarstwach domowych / Zofia Morecka, Ewa Domaradzka // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 17-19
  38. Zatrudnienie sezonowe Polaków a sytuacja na rynku pracy w Niemczech / Marcin Jaworek // Polityka Społeczna. - 2004, nr 3, s. 30-31
  39. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33

   

   

   

  Autor: Lilianna Żywutska