Motywy i wątki w literaturze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Motywy i wątki w literaturze

materiały pomocnicze dla uczniów

(dom, rodzina, wojna , okupacja, holocaust, ojczyzna, patriotyzm, kobieta, miłość)

 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2012)

 

 

Książki

 

1. BAROK / Czesław Hernas. – Wyd. 8. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

WP 99438, CzP 821.162.1(091)

 

2. DWUDZIESTOLECIE międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

WP 88409, CzP 821.162.1(091)

3. ENCYKLOPEDIA Romantyzmu : malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka / Francis Claudon i In. – Warszawa : WAF, 1992

CzP 7(03)

 

4. LEKSYKON dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich / Tomasz Miłkowski, Janusz Tremer. – Warszawa :”Książka i Wiedza”, cop 1998

CzP 821.162.1(03)

 

5. LITERATURA i historia / Henryk Markiewicz. – Kraków : Universitas, 1994

CzP 821.162.1(091)

 

6. LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2  / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

CzP 821.162.1(03)

 

7. LITERATURA polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

CzP 821.162.1(091)

 

8. LITERATURA polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. – Wyd. 3 popr. i uzup. -  Warszawa : WSiP, 1999

WP 85864

 

9. LITERATURA polska w latach II wojny  światowej / Jerzy Święch. – Wyd. 4 popr. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

WP 91056, CzP 821.162.1(091)

 

10. LITERATURA polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

11. LITERATURA lat 1945-1975 / Zbigniew Jarosiński. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

12. MAGIA lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. – Warszawa : WSiP, 1990

CzP 37.016:811.162.1+821.162.1


13. MŁODA Polska / Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

WP 83447, CzP 821.162.1(091)

 

14. NOWELA. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych / pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Rawickiego. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974

WP 53176-53179,  CzP 82.0


15. OD SCHULZA do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej ; sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 1998

CzP 821.162.1(091)

 

16. OŚWIECENIE / Mieczysław Klimowicz. – Wyd. 3 il. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1977

WP 31158, 31160, CzP 821.162.1(091)


17. POEZJA polska : w latach 1939-1968 / Edward Balcerzan. – Warszawa : WSiP, 1998

WP 85191, 98713

 

18. POLSCY świadkowie Gułagu : literatura łagrowa 1939-1989 / Izabela Sariusz – Skąpska. – Kraków : Universitas, 1995

WP 94268, CzP 821.162.1(091)


19. POLSKA literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992

WP 79136

 

20. POZYTYWIZM / Henryk Markiewicz. – Wyd. 4 – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

WP 86491, CzP 821.162.1(091)

 

 

21. PRZEBOJE prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. – Goleszów : „Innowacje”, 1997

CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

 

22. RENESANS / Jerzy Ziomek. – Wyd. 3. – Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1977

WP 31802, 52933

 

23. ROMANTYZM / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

WP 83997, CzP 821.162.1(091)


24. SŁOWNIK literatury polskiego oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. - Wrocław : Zakł Narod. Im. Ossolińskich, 1997

WP 31487, CzP 821.162.1(03)


25. SŁOWNIK literatury polskiej XX w. / pod red. Marka Pytasz ; aut. haseł Monika Bogdanowska [ i in.]. – Katowice : „Videograf II”, 2001

CzP 821.162.1(03)

26. SŁOWNIK literatury polskiej XX w. / zespoł red. Alina Brodzka i In.. – Wrocław : Zakł Narod. Im. Ossolińskich, 1992

CzP 821.162.1(03)

27. SŁOWNIK literatury polskiej XIX w. / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1991

CzP 821.162.1(03)


28. SŁOWNIK literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok / pod red. Teresy Michałowskiej. – Wyd. 2 popr. I uzup. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1998

CzP 821.162.1(03)

 

29.SŁOWNIK motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2005.

CzP 82 (03)

 

30. SŁOWNIK motywów literackich / Dorota Nosowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", [2005].

CzP 82 (03)


31. SŁOWNIK postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. – Kraków : „Uniwersitas”, 1999

CzP 82 (03)


32. SZKOLNY słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska. –  Wyd. 4. - Warszawa :Wydawnictwo „Kram”, 2001

CzP 82 (03)

 

 

33. SZKOLNY słownik tematów literackich / Jadwiga Matoszko. – Wyd. 4 poszerz. – Białystok : „Printex”, 2003

WP 96664, CzP 82(03)

 

34. ŚREDNIOWIECZE / Teresa Michałowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

35. VADEMECUM maturzysty : język polski . – Warszawa : Wydawnictwo Lynks-SFT, 1998

CzP 82(03)

 

36. WŚRÓD starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994

WP 82625, 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

DOM. RODZINA.

36. Arkadia „z terminem ważności” – wizerunek domu w późnej twórczości Ewy Lipskiej / Joanna Farysej //  Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 55-89

37. "DOM musi mieć swoją osobowość" / Barbara Dydych, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 219-223

38. DOM - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza / Aniela Książek-Szczepanikowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, nr 1, s. 47-57

39. DOM - rodzina - matka : tematyka lekcji języka polskiego / Alina Zbrotowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 23-34

40. DOM - życie, filozofia, język / Katarzyna Chmielewska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 68-73

41. DOM jako wartość / Ewa Borsa // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84

42. DOM nad Niemnem / Bożena Górska // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-232

43. DOM i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej / Anna Legeżyńska // Pamiętnik Literacki. – 1996 z. 1 s. 39-57

44. DOM w kulturze / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202

45. DOM w literaturze – odejścia i powroty / Magdalena Giedrojć // Cogito. – 1999, nr 7, s. 40-42

46. DOM w poezji / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414

47. EDUKACJA polonistyczna wobec historii literatury / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346

48. HASŁO : dom rodzinny – mała ojczyzna / Monika Baronowska // Cogito. – 1999, nr 19, s. 72-75

49. JĘZYKOWY obraz domu w piosence turystycznej / Agnieszka Bugaj // Poradnik Językowy. - 2001, nr 9, s. 18-33

50. KILKA uwag o tradycji / Teresa Kostkiewiczowa // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 71-76
Znaczenie tradycji dla młodych ludzi

51. LEKCJE z "domem" w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 492-496
Dom jako znak kulturowy; jego związek z literackimi toposami

52. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) / Janina Kwiek-Osiowska, Stanisław Stanuch // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56

53. MOTYWY literackie w literaturze i życiu codziennym / Bronisława Dymara // Polski w Praktyce. - 2011, nr 1, s. 4-10

54. NASZ wspólny, dziewiętnastowieczny patriotyzm / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 12-15

55. OD Pani Matki do Mamiszona / Katarzyna Jasińska // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 10-15
Matka w literaturze dziecięcej

56. PRZEMOC w rodzinie w literaturze pięknej / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 24-28

57. RODZINA // Cogito. – 2007, nr 4, dod. Szkoła, s. 78-79

58. RODZINA i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku : (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) / Marta Goleń // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 32-41

59. SCENA pamięci : rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holocaustu / Lawrence L. Langer // Literatura na Świecie. - 2004, nr 1/12, s. 127-139

60. SKRADZIONY profil. Matka w Dziennikach Zofii Nałkowskiej / Arleta Galant // Ruch Literacki. – 2001, z. 5, s.555-567

61. ŚWIADOMOŚĆ domu i jego wizja. Z wypowiedzi maturzystów / Anna Marzec // Warsztaty Polonistyczne. -  1997, nr 1, s. 117-121

62. TEMAT : Rodzina / Monika Brzóstowicz. // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208
Dom i rodzina w literaturze

63. TEMATY rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu / Maria Hernasowa // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218

64. U BOREJKÓW i nie tylko tam / Danuta Motwicka // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226
Motyw domu w literaturze

65. W SZEŚCIOLETNIM planie trzeba szczęśliwych rodzin. O wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego / Monika Brzóstowicz  // Pamiętnik Literacki. – 1995, nr 3, s. 45-68

 

WOJNA. OKUPACJA.HOLOCAUST.

66. EDYTY Stein przesłanie dla Europy / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. – 2005, nr 6, s.340- 347

67. HASŁO : II wojna światowa – 60 lat 1939-1999 / Katarzyna Droga // Cogito. – 1999, nr 7, s. 58-62

68. HOLOCAUST a nowa sytuacja tragiczna / Sławomir Buryła // Ruch Literacki. – 1999, nr 6, s. 633-647

69.HOLOCAUST, wzniosłość, ironia. Przedstawienie nieprzedstawialnego w "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza / Grzegorz Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s. 31 - 52

70. KAMIENNY Świat Tadeusza Borowskiego. Cykl. Narracja. Obrona Pożegnania z Marią / Dariusz Klesza // Ruch Literacki. – 2001, z. 3, s. 569-585

71. MALI bohaterowie ( w 50 rocznicę powstania warszawskiego ). // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 3, s.15-18

72. OBLICZA wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 53-55

73. OPIS Zagłady - "opowieść negatywna" / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612

74. PIERWSZA wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich / Roman Hromiak // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 67-79

75. POLACY – Żydzi – getto. Kilka uwag przy okazji rocznicy / Jacek Chrobaczyński // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1993, nr 2, s.73-78

76. POSTAWY ideowe polskich pisarzy wobec wybuchu wojny światowej // Grzegorz P. Bąbiak // Dzieje najnowsze. – 2004, nr 3, s. 133-147

77.POWIEDZIEĆ prawdę o obozach : Tadeusz Borowski "Pożegnanie z Marią" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 43-[54]. - ISBN 83-02-02759-6

78.POŻYDOWSKIE, czyli czyje? / Wiesław Wantuch // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 35-40

79. STREFY ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. technikum / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 2, s. 166-180

80. TAK piękny jest aromat angielskiej herbaty / Barbara Gronek // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 26-31

81. TEMAT : Zagłada / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 s. 18-21
Holocaust w literaturze

82. TRZY powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu : z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej / Jerzy Deneka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 24-36
Analiza powieści : P B. Wojdowski "Chleb rzucony umarłym", J. M. Rymkiewicz "Umschlagplatz", H. Grynberg "Kadisz".

83. WOJNA - literatura - wychowanie / Marta Ziólkowska-Sobecka // Język Polski w Szkole. - 1996/1997, nr 1, s. 30-35

84. WOJNA w poezji. Obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 4, s. 81-100

85. WSPOMNIENIA wojenne Karoliny Lanckorońskiej / Julian Maślanka // Ruch Literacki. – 2003, z. 3, s.303-313

 

OJCZYZNA. PATRIOTYZM.

86. "A TO Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 36-42

87. BREDNIA i anagram : Ojczyzna jako przeinaczenie / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 31-35

88. EGZYSTENCJA i patriotyzm / Maria Jędrychowska // Polonistyka. – 1996, nr 1, s. 44-46

89. EUROPEJSKA ojczyzna / Ewa Wiegandt // Polonistyka. -  1993,  nr 7, s.387-390

90. HASŁO : ojczyzna / Katarzyna Droga // Cogito. – 1998, nr 20, s.67-71

91. HASŁO : ojczyzna / Katarzyna Droga // Cogito. – 1998, nr 21, s.65-69

92. JAK biegną drogi ojczyzny? / Jerzy Bartmiński // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/1997, nr 1, s. 23-29

93. KONIECZNOŚĆ śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku / Magdalena Górska // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 117-146
Motyw grobu i śmierci uosobionej Polski

94. LITERATURA małych ojczyzn wobec historii / Ewa Wiegandt // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 4-9

95. LITWO, moja mała ojczyzno!? / Piotr Kajewski // Odra. – 1995, nr 6, s. 100-101

96. NAD Wisłą, czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 8-16
Motyw Wisły w literaturze

97.NARÓD, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 11-16

98. OBRAZ małej ojczyzny w wybranych dziełach literackich / Magdalena Giedrojć // Cogito. – 1999, nr 6, s. 38-40

99.OJCZYZNA moja święta, ach przeklęta” – o Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza / Anna Kowalska // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 580-586

100. OJCZYZNA – podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień, 1998, nr 1-2, s. 3-8

101. OJCZYZNA w literaturze i życiu współczesnych małych Polaków / Barbara Białkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 3, s. 1-6

102. OJCZYZNA w twórczości pisarzy i poetów / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień, 1994, nr 1-2, s. 6-8

103. OJCZYZNO moja!" - Litwa w wybranych utworach literatury polskiej / Irena Żukowska-Rumin // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 112-114

104.PATRIOTYZM - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10 - 21

105. PATRIOTYZM i zdrada : mało znany epizod eposu a wallenrodyzm / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211

106. PODZIEMNA Europa – podziemna Polska / Jacek Chrobaczyński // Ojczyzna-Polszczyzna 1994, nr 3, s.26-30

107. POLAKÓW portret własny / Agnieszka Kania, Anna Biernacka, Marta Janeczek // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 38-42

108.POLSKA i Polacy // Cogito. – 2007, nr 2, dod. Szkoła, s. 78-79

109. POLSKOŚĆ a europejskość / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11

110. "SZUKAJ prawdziwej ojczyzny" / Agnieszka Czajkowska // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 264-269
Motyw szukania ojczyzny w literaturze polskiej

 

 

KOBIETA. MIŁOŚĆ.

111. AMOR obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat / Krzysztof Biedrzycki // Kwartalnik Literacki. -  1997, nr 4 s. 67-76

112. DOJRZEWANIE i (czy) deprawacja : o „edukacyjnym” wątku w polskiej naturalistycznej dramaturgii / Gabriela Matuszek // Ruch Literacki. – 2001, z. 2, s.153-163

113. DZIELNE dziewczęta i wspaniałe kobiety / Maria Kulik // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 12, s. 1-3

114.„ILE razem dróg przebytych”, czyli motyw : żona / Beata Stadryniak-Saracyn // Cogito. – 2008, nr 20, s. 53-55

115."KOLIBEREK", "chodzący tryumf biologii" czy "babozwierz"? Portrety kobiet w prozie Tadeusza Nowakowskiego / Ewelina Szadkowska // W: Proza polska na obczyźnie / pod red. Zbigniewa Andresa i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 . - WP 96611. - T. 1. - S. 429-444

116. KOBIETA fatalna. Grzesznica / Józef Zelda // Cogito. – 1999, nr 5, s. 42-44

117. KOBIETA fatalna. Pajęczyca / Józef Zelda // Cogito 1999, nr 4, s. 44-46

118. KOBIETA fatalna w dziełach Ariosta i Tassa / Zofia Ożóg // Polonistyka. -  1997, nr 10, s. 592-597

119. KOBIETA w "Dworzaninie" Baldassare`a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego / Hanna Dziechcińska // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 69-81

120.KOBIETA w polskiej literaturze pozytywistycznej – prawdziwe portrety czy idealistyczne wizerunki? // Cogito. – 1999, nr 16 ( dodatek), s. 26-31

121. KOBIETY w prozie Reymonta / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. – 2000, nr 4, s. 59-69

122.LITERACKIE portrety niań i guwernantek / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 15-18

123.MATKA // Cogito. – nr 14, dod. Matura, s. 74-76

124.O MIŁOŚCI - medytacje / Izabela Czyżewska-Kasińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 51-58

125.O MIŁOŚCI romantycznej : moda i szukanie "prawd żywych" / Teresa Nowacka // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1993, nr 3, s. 72-74

126.O ZMIENNOŚCI szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27 – 33

127.PIĘKNA i niebezpieczna, czyli motyw : femme fatale / Joanna Wysłowska // Cogito. – 2009, nr 3, s. 54-55

128.PORTRETY kobiet w "Zapiskach znad Zatoki San Francisco" Adama Lizakowskiego / Alicja Jakubowska-Ożóg // W: Proza polska na obczyźnie : problemy-dyskursy-uzupełnienia / pod red. Zbigniewa Andresa i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 . - WP 96612. - T. 2. - S. 255-271

129. POSTAĆ "siłaczki" w prozie polskiej / Bolesław Hadaczek // Polonistyka. - 1976, nr 6, s. 9-14

130. PRAWDZIWE czy wyłącznie literackie? Wizerunki kobiet w romantyzmie // Cogito 1999. – nr 17 (dodatek) s. 25-29

131.ROMANS z (feministycznym) podtekstem. O "Granicy" Zofii Nałkowskiej / Izabela Kaluta // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. - S. 85-[110]. - ISBN 83-7052-937-2

132. SIENKIEWICZOWSKI ideał kobiety - Marynia Połaniecka / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 71-82

133.SPOTKANIE : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2009, nr 5, s. 17-23 Motyw miłości w poezji Jana Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej

134. ŚWIAT według Flauberta ( Pani Bovary po latach) / Bogusław Kołcz // Polonistyka. – 1994, nr 4, s.233-238

135. ŚWIAT wewnętrzny kobiet w utworach rosyjskich pisarek srebrnego wieku / Maria Michajłowa // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 5, s. 75-85

136.TRISTAN i Izolda - czy tylko miłość z przeszkodami? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 36-42

137. UWARUNKOWANIA kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku / Małgorzata Anna Packalen // Pamiętnik Literacki. - 1999, nr 3, s. 59-70

138.ZNIEWOLENIE i ślady buntu - czyli autoportrety kobiet : od Claricii do Olgi Boznańskiej / Alina Kowalczykowa // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 141 – 158

139.ZOFII Nałkowskiej wiwisekcja (nowo) kobiecej duszy / Marta Wiatrzyk-Iwaniec // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 25-27

 

Autor: Urszula Buczkowska