Niewidomi

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Opracowała: Marta Głogowska


NIEWIDOMI
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 1999 – 2019
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/


Druki zwarte:

 1. Aktywność kulturalna młodzieży niewidzącej / Joanna Konarska.// W: Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej / pod red. Krystyna Barłóg.. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 61-86
  Przemyśl WP 112721
 2. Aktywność sportowa osób z uszkodzeniami narządów wzroku i słuchu / Mirosław Górny.//W: Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością : [dostosowana aktywność ruchowa]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - S. 396-425
  Przemyśl WP 101377
 3. Bursztyn : dziecko niewidome / Aleksandra Chmielewska. - Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko" 2016
  Przemyśl WP 112041
 4. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2017
  Przemyśl WP 112157
  Lubaczów WL 50696
 5. Funkcjonowanie adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową / Kornelia Czerwińska.//W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. - Lublin : UMCS, 2010. - S. 111-118
  Lubaczów WL 46832
  Lubaczów WL 46833
  Przemyśl WP 102026
  Przeworsk WK 49808
 6. Komunikacja interpersonalna osób z niesprawnością wzroku i narządu ruchu / Joanna Konarska.//W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007. - S. 21-40, bibliogr.
  Przemyśl WP 96641
 7. Komunikacja niewerbalna w relacji niewidomi - widzący / Emilia Śmiechowska-Petrovskij.// W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014. - S.266-273
  Przeworsk WK 51914
  Przemyśl CzP 316
  Przeworsk MKsK 316
  Lubaczów CzL 49167
 8. Kształcenie umiejętności społecznych u uczniów niewidomych / Agata Lipska, Natalia Kaczor.// W: Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 149-156
  Przemyśl WP 109120
 9. Medialny wizerunek osób niewidomych w filmach fabularnych / Zdzisław Kazanowski.//W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 403-415, bibliogr.
  Przemyśl WP 105302
  Przeworsk MKsK 376
 10. Nauka brajla w weekend : podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem / Małgorzata Paplińska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2009
  Lubaczów WL 46551
 11. Niepełnosprawność - edukacja - dorosłość : studium przypadku osoby ociemniałej / Joanna Belzyt.- Kraków : "Impuls" 2012
  Przemyśl WP 105156
  Przeworsk WK 50892
 12. Orientacja przestrzenna osób niewidomych i słabowidzących w XXI wieku / Karolina Domańska.// W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 244-250
  Przeworsk WK 51914
  Przemyśl CzP 316
  Przeworsk MKsK 316
  Lubaczóe CzL 49167
 13. Praca rehabilitacyjna osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marlena Kilian.//W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 19-32, bibliogr.
  Przemyśl WP 94374
 14. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2012
  Przeworsk WK 51063
  Jarosław WJ 55479
  Przemyśl CzP 376-056.369
 15. Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji / Tomasz Sękowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2001
  Lubaczów WL 40795
 16. Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku / pod red. Jana Pileckiego, Mieczysława Kozłowskiego ; Katedra Pedagogiki Specjalnej WSP w Krakowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne 1999
  Przeworsk WK 42280
 17. Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji / Joanna Konarska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2013
  Przemyśl WP 106639
 18. Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa / Joanna Konarska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2010
  Przemyśl WP 102981
  Przemyśl WP 10376
  WL 465578
 19. Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005
  Przemyśl WP 92350
  Lubaczów WL 42303
  Jarosław WJ 50524
  Przeworsk WK 45600
 20. Świat otwarty dla niewidomych : szanse i możliwości / Marek Kalbarczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop. 2004
  Jarosław WJ 50331
  Lubaczów WL 41688
  Przemyśl WP 98665
 21. 21. Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych / Wacław Wróblewski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 2005
  Lubaczów WL 42280
 22. Tyflopedagogika / Renate Walthers ; przekł. [z niem.] Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007
  Lubaczów CzL 43665
  Przeworsk WK 46850
  Przemyśl WP 95019
 23. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005
  Przemyśl WP 92366
  Przemyśl WP 92367
  Lubaczów WL 42307
  Przeworsk WK 45607
 24. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005
  Przemyśl WP 92327
  Przemyśl WP 92328
  Lubaczów WL 42327
  Jarosław WJ 50565
  Przeworsk WK 45604
 25. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa :Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 2005
  Przemyśl WP 92401
  Lubaczów WL 42329
  Przeworsk WK 45580
  Jarosław WJ 50556
 26. Współczesne organizacje pozarządowe w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową / Magdalena Wałachowska.//W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 281-297, bibliogr.
  Przemyśl WP 105302
  Przeworsk MKsK 376
 27. Zasoby studentów z niepełnosprawnością wzrokową : analiza empiryczna poziomu samooceny i kompetencji społecznych / Beata Szabała.// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu : inny w przestrzeni społecznej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 425-443
  Przemyśl WP 108793
 28. Zobaczyć świat : projekt pracy z uczniem niewidomym na lekcjach języka polskiego / Aldona Fojkis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2009
  Przemyśl WP 100903
 29. Związek między edukacją zdrowotną a jakością życia osób z uszkodzonym wzrokiem - komunikat z badań / Grzegorz Brzuzy.// W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.1. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011. - S. 236-242
  Przemyśl WP 103773

Artykuły z czasopism:
 1. 60 lat biblioteki dla niewidomych / Marta Kawalec.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 34-25
 2. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251
 3. Biblioteki brajlowska i czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach / Agnieszka Chamera-Nowak.// Przegląd Biblioteczny. - 2017, z. 3, s. 305-323
 4. Czytelnik niedowidzący i niewidomy w bibliotece / Anna Rutkowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 13-17
 5. Definicje formułowane przez niewidomych i widzących jako przyczynek do rozważań nad zjawiskiem werbalizmu / Nawoja Mikołajczak-Matyja.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 325-336, bibliogr.
 6. Dotknąć sztuki - osoba niewidoma w muzeum / Małgorzata Paplińska.//W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 146-150, bibliogr.
 7. Dzień bez warsztatów to dzień stracony ! : 20-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych Start / mars [Mariusz Godos] ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 30 (24 VII), s. 12
 8. E-książka - nie tylko dla widzących / Aneta Getka.// Bibliotekarz. - 2013, nr 1, s. 41 – 43
 9. Edukacja muzyczna osób niewidomych a własne doświadczenie / Radosław Janusz Supeł.// Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 2, s. 31-39
 10. Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1.2, s. 29-32, bibliogr.
 11. Henryk Ruszczyc i jego koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niewidomych / Marzena Dycht.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 165-173
 12. Internet a niewidomi / Violetta Kwiatkowska.//W: Komputer w pedagogice specjalnej. - Toruń : "Adam Marszałek", 2006. - S. 78-84, bibliogr.
 13. Jakość życia a samoocena osób z niepełnosprawnością wzrokową uczestniczących w zorganizowanych formach aktywności ruchowej / Magdalena Wrzesińska, Michał Tarnaski, Józef Kocur.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2008, nr 3, s. 129-132, bibliogr.
 14. Kognitywistyka a poznanie wzrokowe : próby kompensacji dysfunkcji narządów wzroku przy zastosowaniu narzędzi technologii informacyjnej / Jarosław Najberg.//W: Komputer w pedagogice specjalnej. - Toruń : "Adam Marszałek", 2006. - S. 30-37, bibliogr.
 15. Kompleksowa rehabilitacja niewidomych i słabowidzących osób w praktyce - działalność nowojorskiej agencji rehabilitacyjnej VISIONS / Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 222-228
 16. Koncepcja osób niewidomych w poglądach osób z wykształceniem średnim / Hanna Żuraw.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 163-174, bibliogr.
 17. Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów : uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej / Małgorzata Czerwińska.//W: Wybrane problemy osób starszych. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 239-251, bibliogr.
 18. Lekcja geografii z uczniem niewidomym / Anna Chojecka.// Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 43-49
 19. Media w tyfloglottodydaktyce - doniesienia z badań w projekcie "Per linguas mundi ad laborem" / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 323-332, bibliogr.
 20. Metoda ośrodków pracy w edukacji dzieci niewidomych w Ruandzie / Kornelia Czerwińska, Angelika Bajkiewicz.// Szkoła Specjalna. - 2017, nr 1, s. 5-16
 21. Możliwości wykorzystania nowych technologii przez osoby z dysfunkcją wzroku / Hanna Stachera.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 64-67
 22. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 34-37
 23. Narciarstwo zjazdowe osób niewidomych / Małgorzata Wiecha.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 373-376
 24. Niepełnosprawny w muzeum / tekst Anna Garbacz ; fot. Archiwum Muzeum.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 1 (14) styczeń-luty, s. 9, fot. kolor., mapka
 25. Niewidomi na rowerach : Otwarte Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Tandemowym / (rak).// Nasz Przemyśl. - 2004, nr 0 wrzesień, s. 14-15, fot.
 26. Niewidomy to nie niewidzialny / Kamil Jacek Zarański.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 20 (20 V), s. 14 : il.
 27. Nowe pomoce dydaktyczne dla niewidomych / Aleksandra Okarmus, Lucyna Zalewska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 48-50
 28. Nowe technologie wspierające edukację i komunikację - serwis BoboBraille / Emilia Śmiechowska-Petrovskij.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 50-56, bibliogr.
 29. Pies przewodnik osoby niewidomej / Karolina Domańska.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 344-350
 30. Piękny jubileusz sportowców : w ciągu 20 lat zgromadzili sporo medali / mars ; fot. Paweł Kostiuk.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 24 (11 VI), s. 12
 31. Pojemność życiowa płuc jako miernik dobrostanu fizycznego młodzieży niewidomej i niedowidzącej oraz uczniów bydgoskiej szkoły średniej na tle osób trenujących judo rekreacyjnie i wyczynowo / Alicja Bania i in.// Lider. - 2011, nr 7-8, s. 15-17
 32. Polska myśl tyflolopedagogiczna rozwijana za granicą / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 229-235
 33. Powroty do świata światła / Piotr Markiewicz.// Charaktery. - 2011, nr 10, s. 62-66
 34. Prezentacja osób niewidomych w prasie / Elżbieta Łobacz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 276-282
 35. Projekt "Per Linguas Mundi Ad Laborem" - kształcenie językowe szansą osób niewidomych i słabo widzących na zdobycie pracy / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 163-167, bibliogr.
 36. Projekt "Per linguas mundi ad laborem" - nowe rozwiązania w systemie kształcenia językowego osób niewidomych i słabo widzących / Kornelia Czerwińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s.13-15, bibliogr.
 37. Przekład intersemiotyczny w procesie wprowadzania niewidomego dziecka w świat kultury przez pedagogów / Emilia Śmiechowska-Petrovskij.// Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, s. 39-45
 38. Przestrzeń w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Kornelia Czerwińska.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 4, s. 262-269
 39. Przygotowanie uniwersyteckie asystenta osoby z niesprawnością wzrokową / Joanna Konarska.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 76-81
 40. Sposoby nauczania brajla w Polsce i wybranych krajach świata / Małgorzata Paplińska.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 15-22, bibliogr.
 41. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji dotyczącej aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących oraz wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, Warszawa, 7 maja 2010 / Sylwia Pilarska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 313-316
 42. Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niewidomych i słabo widzących : przegląd badań / Kornelia Czerwińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 13-16, bibliogr.
 43. System Braille'a : rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku? / Małgorzata Czerwińska.// Przegląd Biblioteczny. - 2015, nr 3, s. 365-381
 44. Trudności w poruszaniu się i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z poważnym uszkodzeniem wzroku (cz. 3) / Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 256-273, bibliogr.
 45. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie z nimi / Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 279-295, bibliogr.
 46. Trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z poważnym uszkodzeniem wzroku (cz. 2) / Marlena Kilian.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 175-191, bibliogr.
 47. Tyflografika - szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych / Małgorzata Czerwińska.// Przegląd Biblioteczny
 48. Udostępnianie kultury obrazu osobom niewidomym i słabowidzącym z zastosowaniem audiodeskrypcji / Marzena Dycht.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 179-188
 49. Widzący niewidzący / Beatrice de Gelder.// Świat Nauki. - 2010, nr 6, s. 50-55
 50. Wizualizacja jako metoda relaksacji dla osób niewidomych / Artur Ścisłowski.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 383-390, bibliogr.
 51. Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 214-224
 52. Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzrokowo / Elżbieta Łobacz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, sa. 362-372, bibliogr.
 53. Wykorzystanie osiągnięć techniki w procesie wsparcia funkcjonowania osób z uszkodzeniem sensorycznym - przykłady praktyczne / Jolanta Zielińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011 ,nr 12, s. 28-31
 54. Wyobraźnia przed zmysłami / AB [Aleksandra Białoń].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 45 (8 XI), s. 33
 55. Znaczenie współczesnych organizacji społecznych dla środowiska osób niewidomych i słabo widzących / Magdalena Wałachowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 9-15, bibliogr.
 56. Życie jak rollercoaster / Elliot Aronson.// Charaktery. - 2010, nr 11, s. 54-57

Autor: Marta Głogowska