Osoby niepełnosprawne a rynek pracy

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

 

 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE A RYNEK PRACY

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych - bariery i wyzwania / Jolanta Borek  // W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki. - Toruń : "Akapit", 2007 . - S. 263 - 274.        CzP 30
 2. Aktywizacja zawodowa a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego / Ewa Markowska-Gos // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej ; Aleksandry Mach. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011 . - S. 172-185.      WP 104025
 3. Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowych państwach Unii Europejskiej / Marcin Garbat // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych       w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006.      WP 95622,   CzP 376
 4. Aktywność zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych / Grażyna Czerwiak //       W: Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009 . - S. 59 – 75.       WP 101615
 5. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Grażyna Magnuszewska – Otulak // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz    i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 28 – 39.      CzP 316.
 6. Bariery w rehabilitacji społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wybrane konteksty / Anna Nowak // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 11 – 16.      WP 100059
 7. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.        WP 102036
 8. Doradztwo zawodowe na rzecz osób niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska – Lokoś      // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 185 – 194.  WP 95622,  CzP 376
 9. Dyskryminacja a równouprawnienie : zadania dla polityki społecznej / Grażyna Firlit - Fesnak ; Grażyna Magnuszewska - Otulak // W: Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak ; Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . - S. 263-276.      WP 97863, WP 97864, WP 98129, CzP 32
 10. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.      WP 100079
 11. Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : badania, oceny, wytyczne / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Katarzyny Boczkowskiej. - Łódź : Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej : Media Press, 2008.       WP 100612
 12. Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : projektowanie / pod red. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Aleksandry Polak-Sopińskiej. - Łódź : Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej : Media Press, 2008.       WP 100613
 13. Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2006.      WP 100610
 14. Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2005.       WP 100611
 15. Młodzi niepełnosprawni o sobie : rodzina, edukacja, praca / pod red. Ewy Giermanowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2007       WP 99298
 16. Nauczyciel niepełnosprawny na rynku pracy – szanse i zagrożenia / Bernadeta Szczupał // Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 207 – 216. WP 95622,  CzP 376
 17. NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 2, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009.       WP 101633
 18. Oblicza niepełnosprawności / Janusz Kirenko. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2006.         WP 96241
 19. Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do edukacji         i zatrudnienia / Bernadeta Szczupał // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 17 – 26.    WP 100059
 20. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011.       WP 104635
 21. Perspektywy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi / Wojciech Kołodziej // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 169 – 184.       WP 95622,  CzP 376
 22. Polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością. : kontekst rynku pracy / Katarzyna Kutek-Sładek // W: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny / red. nauk. Adam Kubów ; Joanna Szczepaniak. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . -    S. 258-268.         WP 103838
 23. Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy      i Spraw Socjalnych, 2010. – S. 243 – 249.       CzP 364/368
 24. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010.       WP 102170
 25. Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.       WP 14663/b
 26. Praca zawodowa osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz //         W: Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. – S. 199 – 271.     WP 102891
 27. Pracodawca a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : poradnik dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, w tym szkół, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych / Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001.       WP 87794
 28. Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w unijnym i polskim ustawodawstwie / Anna Nowak // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie; Kraków : "Impuls", 2007. – S. 81 – 91.        WP 95253,   CzP 316
 29. Sytuacja na rynku pracy / Grażyna Magnuszewska – Otulak // W: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym : zarys wykładu / Grażyna Magnuszewska-Otulak; Instytut Polityki Spolecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009. –   S. 87 – 91.         CzP 316
 30. Szanse i bariery zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych / Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw // Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko      i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 237 – 250.       WP 95622,  CzP 376
 31. Uwarunkowania systemowe skutecznej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk ; Maciej Żukowski. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . -   S. 115-129.       WP 101954
 32. Wsparcie osób z niepełno sprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkiewicz // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 75 – 102.       CzP 316
 33. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.       WP 102891
 34. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009.      WP 100059
 35. Zakład pracy jako podmiot polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. – S. 157 – 171.    CzP 364/368
 36. Zatrudnianie niepełnosprawnych : poradnik dla pracodawcy i pracownika / Marek Rotkiewicz. - Wyd. 2 zaktual., stan prawny: 1 marca 2008 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008.   WP 97938
 37. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy – rola doradcy zawodowego i trenera pracy / Ewa Gałka // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. – S. 272 – 276.      CzP 376
 38. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - mity i stereotypy / Grzegorz Żymła // W: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2010. - t. 12 : Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. - S. 101-106.      WP 102146
 39. Zatrudnienie wspomagane – specjalna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 103 – 112.      CzP 316
 40. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. [z ang.] Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.       WP 96344
 41. Znaczenie rodziców w kształtowaniu dojrzałości młodzieży niepełnosprawnej do wyboru zawodu / Mariola Wolan – Nowakowska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. – S. 207 – 216.         CzP 37.018.1

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251                                                                               
  Czynniki decydujące o możliwościach zawodowych osób niewidomych. Zawody wykonywane przez osoby niewidome.
 2. Czas pracy osób niepełnosprawnych. [Cz.] 1 / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 12, s. 29-32.                                                                          
  Wymiar godzinowy i okres rozliczeniowy czasu pracy niepełnosprawnych. Zewnętrzna kolizja norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Normy zindywidualizowane.
 3. Czas pracy osób niepełnosprawnych. [Cz.] 2 / Luiza Klimkiewicz //  Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 1, s. 13-15.                                                                     
  Kontynuacja omówienia obowiązków pracodawców związanych z ustalaniem szczególnych norm czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie do wynagrodzeń - tylko z efektem do zachęty / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 6, s. 17-20.                                                         
  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na zasadach uproszczonych reguluje art. 41 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązującego od 1 stycznia 2009 r.
 5. Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek, Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 55 – 68.                                
  Modele polityki społecznej, określające zasady i formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych różnią się między sobą, przykładem czego są rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. W artykule omówiono: systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, system kwotowy, system oparty na prawie antydyskryminacyjnym oraz politykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Integracja czy izolacja? / oprac. Mira Prajsner // Remedium . - 2011, nr 2, s. 14-15. 
  Relacja z dyskusji na temat wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 7. Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 23 – 37.
  Na podstawie badań, których celem było określenie struktury kompetencji społecznych pracujących zawodowo osób niepełnoprawnych
 8. Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska // Polityka Społeczna . - 2010, nr 2, s. 16-22.
  Osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi - grupa szczególnie narażona na podwójne wykluczenie społeczne. Badania.
 9. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2. Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97.                                             
  Regulacje prawne i procedury formalne w rehabilitacji i integracji zawodowej. Niepełnosprawni na rynku pracy. Rola aktywności twórczej osób niepełnosprawnych w pracy terapeutycznej.
 10. Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 20 - 26
  Specyfika zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 11. Spory na tle czasu pracy / Ryszard Sadlik //  Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 1, s. 15-21.                                                                                                                                   
  Czas pracy osób niepełnosprawnych. Spory dotyczące kwestii wynagrodzeń i dodatkowych urlopów przedstawione na tle orzeczeń Sądu Najwyższego.
 12. Strategie Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 44-52.                                                                     
  Europejska wspólna odpowiedź w kwestii równych i pełnych praw osób niepełnosprawnych.
 13. Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni - poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe / Helena Ochonczenko // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 99 – 110. 
  Samoskuteczność jako wiara we własne możliwości studentów niepełnosprawnych i pełnosprawnych - w teorii i badaniach własnych.
 14. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium . - 2007, nr 8, s. 21-23.
  Uwarunkowania zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy młodych osób niepełnosprawnych.
 15. Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna . - 2008, nr 8, s. 4-8.
  Formy i obszary dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 16. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - czy warto zatrudniać? / Katarzyna Wojewódzka // Lider . - 2011, nr 9, s. 28-30.
  Korzyści dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.
 17. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34. 
  Prezentacja pracy doktorskiej, w której próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, jak na tle rozwiązań funkcjonujących we Wspólnocie wygląda sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.
 18. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna . - 2006, nr 1, s. 23-34. 
  Prezentacja pracy doktorskiej, w której próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, jak na tle rozwiązań funkcjonujących we Wspólnocie wygląda sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.
 19. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94.
  Koncepcja i  modele zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Rola trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym. Przygotowanie trenerów pracy. Systemy organizacyjne zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.
 20. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy : uwarunkowania i skutki : głos w dyskusji / Bożena Kołaczek //  Polityka Społeczna . - 2004, nr 4, s. 14-16.
 21. Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 5, s. 13-17.
  Prawa i obowiązki pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Autor: Izabela Pelc