Płodowy zespół alkoholowy - FAS

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY – FAS

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach

w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod. red. Marka Banacha. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011.
  Przemyśl WP 103524
 2. Biorę odpowiedzialność: program profilaktyczno-edukacyjny/ Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Przemyśl WP 14614/b
 3. Ciąża a alkohol: w trosce o dziecko FAS / Małgorzata Klecka. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
  Jarosław WJ 1412/br
 4. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : "Rubikon", 2011.
  Jarosław WJ 55881
 5. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
  Jarosław WJ 53173
 6. Edukacyjne przestrzenie zdrowia: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka, Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009 /s. 41-52/
  Lubaczów WL 46028
  Przemyśl CzP 613/614
 7. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
  Przemyśl WP 100683
 8. Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz. - Kraków: "Ignatianum" : "WAM", 2005 /s. 173-185/
  Jarosław WJ 50906
 9. Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012 /s. 126-138/
  Przemyśl WP 106368
 10. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013
  Przeworsk WK 51484
  Jarosław WJ 55480
  Przemyśl CzP 376-056.36
 11. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. - Toruń : Adam Marszałek, Olsztyn: współpr. wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012 /s. 313-334/
  Przemyśl WP 106020
  Lubaczów CzL 48653
 12. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS/ Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007
  Przemyśl CzP 613/614
 13. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 /321-330/
  Przemyśl WP 105302
  Przeworsk MKsK 376
 14. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : "Impuls", 2012 /s. 215-225/
  Lubaczów WL 48354
  Przeworsk WK 51209
  Przemyśl CzP 37.013.42
 15. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 /s. 109-124/
  Przemyśl WP 104858

 

Artykuły z czasopism:

 1. Alkohol a ciąża/ Moszczyński Paulin // Lider. - 2001, nr 12, s. 3
 2. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15
 3. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko// Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25
 4. Diagnoza FAS w praktyce/ Komorowska Marta// Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7
 5. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym /Krzysztof Liszcz// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13
 6. Dzieci z FAS w szkole i dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-30
 7. Dzieci z FAS w szkole... / Lucyna Bojarska// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-29
 8. Dzieci z syndromem FAS / Urszuka Kot// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61
 9. Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii /oprac. Elżbieta Trojan// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 63-64
 10. Dziecko z FAS : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 30
 11. Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło// Remedium. - 2015, nr 9, s. 4-5
 12. Dziewięć miesięcy bez alkoholu: ogólnopolska kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu" 2007// Świat Problemów. - 2007, nr 8, dod. s. I-IV
 13. Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym/ Dyr Wanda// Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 4, s. 395-406
 14. Epidemiologia FAS. Cz. 1 / Beata Skwarczek// Remedium. - 2014, nr 2, s. 23-25
 15. FAS - od diagnozy do terapii // Remedium. - 2008, nr 6, s. 12
 16. FAScynujące dzieci / Krzysztof Liszcz ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 10-11
 17. I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 29-30
 18. Kobiety i alkohol // Świat Problemów. - 2002, nr 10
 19. Matki uzależnione od alkoholu // Świat Problemów. - 2002, nr 3
 20. Mieć głowę na karku / s. M. Urszula Kłusek SAC.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 9
 21. "Na przekór przeciwnościom losu" - jak wzmacniać reziliencjię dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik.// Chowanna. - 2010, t. 1, s. 163-174
 22. Na skutek picia / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 98-103
 23. Nadzieja w nas: dzieci z alkoholowym zespołem płodowym/ Liszcz Krzysztof // Niebieska Linia. -2006, nr 3, s. 12-13
 24. Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg/ Działdowska Olga// Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39-41
 25. Nie piję za jego zdrowie // Remedium. - 2007, nr 10, s. 12
 26. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS / Małgorzata Klecka// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 7
 27. Odpowiedzialni rodzice/ Marcinkowski Jerzy T., Bajek Anna, Galewska Irena// Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21
 28. One nie potrafią sobie tego darować/ Ilnicka Magdalena // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 6-8
 29. Picie alkoholu i palenie papierosów przez kobiety ciężarne/ Ziółkowski Marcin [i in.]// Alkoholizm i Narkomania. - 1997, nr 4, s. 591-598
 30. Picie brzemienne/ Walewski Paweł // Polityka. – 2006, nr 35, s. 76-77
 31. Płodowy Zespół Alkoholowy/ Przystałowska Magdalena // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32
 32. Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120
 33. Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci/ Czech Ewa, Hartley Marek // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 9-20
 34. Polska bada FAS / Magdalena Borkowska// Świat Problemów. - 2013, nr 1, s. 44-46
 35. Pomoc dla dzieci z FAS/ Magdalena Borkowska// Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 45-46
 36. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD/ Komorowska Marta// Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25
 37. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE. - Bibliogr./ Pluskota Katarzyna // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31
 38. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu.- Bibliogr./ Moskalewicz Jacek // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 55-63
 39. Problemy zdrowotne/ Prajsner Mira // Remedium. - 2003, nr 1, s. 18-19
 40. Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 4, s. 7-9
 41. Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo/ Sierosławski Janusz // Świat Problemów. – 2002, nr 3, s. 4 -5
 42. VI [Szósty] Światowy Dzień FAS / oprac. na podst. informacji prasowej PARPA// Remedium. - 2006, nr 10, s. 30
 43. Temat tabu/ Szydłowska Teresa // Świat Problemów. – 2002, nr 3, s. 36-37
 44. Teratogenne działanie alkoholu/ Dyr Wanda // Alkoholizm i Narkomania. - T. 18 : nr 1-2 (2005), s. 19-25
 45. Urodzeni uzależnieni /Lipski Wiesław// Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 34-35
 46. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD/ Komorowska Marta // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7
 47. W okresie prenatalnym: FAS - alkoholowy zespół płodowy/ Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Straub Renata // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 28-31
 48. Wódka z mlekiem/ Winnicka Ewa // Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22
 49. Z badań nad uzależnieniem kobiet i jego następstwami zdrowotnymi/ Nikodemska Sabina// Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 18-21
 50. Z FAS-trygowane dzieci / Sawaściuk Ewelina // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67
 51. Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 5-6

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Wieczne dziecko: film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
  Przemyśl WP 240/E/fe
  Lubaczów WL 433 SL

 

Autor: Elżbieta Krupa