Pomoc socjalna i opieka społeczna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Gromadzenia i Opracowania
Zestawiła: Bożena Daraż

Pomoc socjalna i opieka społeczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010


Druki zwarte:


1.Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.        
WP 97425, 97775, 97952

2.  Aktywizacja  - Integracja - Spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009.   
WP 100671

3.Badania w pracy socjalnej/społecznej - przegląd dokonań i perspektywy / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Mariusza Granosika, Doroty Wolskiej-Prylińskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.     
WP 97428

4. Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006.    
CzP 316

5.Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodruk do wydania z 2005 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010.    
WP 101604

6.Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007.   
CzP 364/368

7.Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009.     
CzP 376-056.262/-056.263

8.Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej / Mirosława Furmanowska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.      
WP 100605

9.Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008.
CzP 316

10.Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.     
WP  99902

11.Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / Beata Gumienny. - Rzeszów : "Fosze", 2005.  
WP 92493

12.Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko. - Warszawa : "LexisNexis", 2009.  
CzP 364/368

13.Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009.  
WP 101325,  CzP 364/368

14.Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2007.  
CzP 364/368

15.Jak wspierać umierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną / Noelle Blackman, Stuart Todd ; przeł. Jacek Dobrowolski. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.    
WP 101243

16.Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. Haliny Guzy-Steinke. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005.
WP 93226

17.Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem : determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym / Jerzy Krzyszkowski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2005.   
WP  97829

18.Model rehabilitacji środowiskowej dziecka niepełnosprawnego : na przykładzie ośrodków dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych / Dorota Lizoń-Szłapowska ; Politechnika Częstochowska. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2007.    
WP 97830

19.Niepełnosprawni o spójności społecznej : między życzeniem a faktem : (ujęcie politologiczne) / Leszek Buliński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.    
WP 100638

20.Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.   
CzP 34

21.Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009.    
WP  101210, 10045

22.Ogniska "Dziadka" Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego [i in.] ; "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". - Warszawa : "Digipol", 2007.      
WP  100313

23.Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.     
WP 95598

24.Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Dariusz Zalewski ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005.    
CzP  365/368

25.Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.      
WP 97840, 100791

26.Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : "Impuls", 2009.    
WP 101004

27.Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce / red. nauk. Józef Kuźma ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007.   
 WP  96420   CzP  37.018.3

28.Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007.    
WP  97841

29.Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty w XX wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek. - Kraków : "Impuls", 2008.     
WP   97842

30.Organizacje społeczne - praca z rodziną : studium realizacji pracy socjalnej / Elżbieta Skoczylas-Namielska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008.    
CzP 364/368

31.Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007.     
WP  96293 

32.Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech / Lilianna Jodkowska. - Warszawa : "Difin", 2009.
WP  99978

33.Państwo socjalne w Europie : historia - rozwój - perspektywy / red. nauk. Katrin Kraus, Thomas Geisen ; red. wyd. pol. Krzysztof Piątek ; tł. [z niem.] Monika Bratkowska-Zariczna, Piotr Zariczny. - Wyd. 2. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008.     
WP  97846, 98375

34.Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.    
WP   101329

35.Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009.   
WP  101253

36.Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją / Krystyna Duraj-Nowakowa. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.    
WP 100774      

37.Podmiotowy model pracy socjalnej / Makary K. Stasiak. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.    
WP  99981,  101606

38.Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie / Beata Szluz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.   
WP  98771

39.Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. - Stan prawny: 15 września 2009 r. - Wrocław : Gaskor, 2009.   
WP  101019

40.Pomoc społeczna : szkic socjologiczny / Jerzy Krzyszkowski ; Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008.       
WP 100749

41.Pomoc społeczna / wprow. Iwona Sierpowska. - Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.    
WP 98134,  CzP 364/368

42.Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. - Wyd. 3, stan prawny 1 września 2009 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2009.    
WP 100865

43.Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006.    
WP 95662,  CzP 376

44.Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008.   
CzP 364/368

45.Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Ewa Kantowicz. - Wyd. 2. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008.    
WP 99442,     CzP 364/368

46.Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008.    WP  97413

47.Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsult. nauk. Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 uzup. - Toruń : "Akapit", 2007.    
WP 97877,   CzP 364/368

48.Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - Kraków : "Zakamycze", 2006.    
CzP  364

49.Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm., dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.   
WP  94826

50.Profesjonalna praca socjalna : warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian / pod red. Elżbiety Trafiałek. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008.    
WP  100089

51. Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009.      
WP   100674

52.Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009.   
WP  101609

53.Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej : przykład działalności Klubu Integracji Społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009.       WP  100013

54.Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.    
WP 100629

55.Rodziny zastępcze : problematyka prawna / pod red. Marka Andrzejewskiego ; [Marek Andrzejewski i in.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006.    
CzP 34

56.Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007.    
WP  97895

57.Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej / pod red. Jolanty Grotowskiej-Leder. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008.   
WP  100700

58.Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy / pod red. Jerzego Szmagalskiego ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009.    
WP 100751

59.System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2007.     
WP  96301,  96631

60.Świadczenia rodzinne : procedura i tryb przyznawania / Stanisław Nitecki. - Stan prawny: 15 listopada 2009 r. - Wrocław : Gaskor, 2009.    
WP  100890

61.Uchodźcy w Polsce : próba spojrzenia antropologicznego / Maciej Ząbek, Słowomir Łodziński ; Polska Akcja Humanitarna. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2008.     
WP  100620

62.Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.   
WP  97925

63.Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Pająk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.    
WP   100597

64.Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005.    
WP  97178

65.Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.     
WP  100785,  100827

66.Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej / Karolina Stopka. - Warszawa : "Difin", 2009.        
WP   100067


Artykuły z czasopism:

1.     „Maciek" - opieka i bezpieczeństwo / Grażyna Sadowska // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 3, s. 30-31

2.    „Niebieskie karty" oczyma policji / Iwona Szulc // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 17-19

3.    "Niebieskie Karty" w pomocy społecznej / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 14-16

4.    "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia / Danuta Urbaniak-Zając // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 3-10

5.    Antydyskryminacyjna i antyopresyjna praktyka pracy socjalnej / Karolina Slovenko // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 35 - 46

6.    Badanie - działanie w służbie społecznej / Arkadiusz Żukiewicz // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 47 - 63

7.    Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 3-13

8.    Bezrobocie, ubóstwo rodzin jako obszar pracy socjalnej / Magdalena Lubińska - Bogacka // W: Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008 . - S. 78-90.
WP 100711

9.     Bezrobocie jako akceptowane fatum / Jules Gazon // W: Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . - S. 21-84.
WP 97425, 97775, 97952       

10.    Czy na pewno pomoc? / Edward Orpik // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 24-27

11.    Dla kogo środki unijne? / Andrzej Więckowski // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 80 - 85

12.    Dodatki mieszkaniowe w Niemczech / Mirosław Gorczyca // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 23 - 25

13.    Domy pomocy społecznej - konieczność czy może luksus? : sytuacja DPS w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej / Agnieszka Jachowicz // Polityka Społeczna. - 2006, nr 5-6, s. 16 - 20

14.    Domy pomocy społecznej w procesie przemian / Tadeusz Kamiński // W: Opieka i pomoc społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc ; Beaty Szluz , Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008 . - S. 285-300       
WP 94924

15.    Domy pomocy społecznej. Projekcja zapotrzebowania / Zofia Szweda - Lewandowska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 9 - 14

16.    Doświadczenia MOPS w Rudzie Śląskiej / Szymon Wątorek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 23-26

17.    Działalność Państwowych Centrów Akcji Socjalnej w zakresie integracji społeczno - zawodowej w świetle badań belgijskich / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2006, nr 7, s. 16 - 18

18.    Działania MPiPS na rzecz dzieci i rodzin / Elwira Gross - Gołacka // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 34 - 39

19.    Działania pozorne w ośrodkach pomocy społecznej - przyczyny i skutki / Dobroniega Trawkowska // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 3 - 25

20.    Dzieci bez przyszłości? / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 3, s. 24-25

21.    Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 4, dod. s. 18-19

22.    Etyka w pomocy społecznej / Eleonora Wojtala // Remedium. - 2008, nr 4, s. 24-26

23.    Europejskie fundusze pomocowe w rozwiązywaniu polskich kwestii społecznych / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 22 - 33

24.    Europejskie inicjatywy na rzecz dzieci / Julia Płachecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 47-52

25.    Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie / Beata Cytowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 85 - 101

26.    Formy pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 3-14

27.    Formy pomocy świadczone dzieciom ze środowiska biedy / Jolanta Biała // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas ; Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007 . - S. 91-96      
WP 97841    

28.    Frimhurst Family House : alternatywna forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Nawrocka // Polityka Społeczna. - 2006, nr 8, s. 26 – 30

29.    Funkcja pracy socjalnej w aktywizowaniu społeczności lokalnej / Marta Komorowska // W: Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz ; Teresa Sokołowska-Dzioba. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008 . - S. 133-142
WP 98777

30.    Humanizacja współczesnych stosunków międzynarodowych a konflikty zbrojne (uchodźcy, migracje ludności) / Dariusz Drewniacki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 33 - 43

31.    Kiedy pomoc jest skuteczna? - cz. II / Anna Czerwińska // Remedium. - 2007, nr 7, wkładka s. 13-15

32.    Kiedy pomoc jest skuteczna? / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 6, wkładka s. 13-15

33.    Kilka uwag na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej / Józef Młyński // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 3 - 19

34.    Komentarz do rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 17-18

35.    Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie / Mirosława Marjańska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 21-24

36.    Kontrakt socjalny w praktyce / Renata Pogodzińska, Dominika Wójcik // Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 81 – 106

37.    Kształcenie zawodowe kandydatów do służb społecznych w Polsce / Arkadiusz Żukiewicz // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 45-58

38.    Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 42 - 60

39.    Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania : diagnoza i rekomendacje / Andrzej Przymeński, Monika Oliwa - Ciesielska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 1 - 7

40.    Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej / Joanna Staręga - Piasek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 3-4

41.    Nieformalne sieci wsparcia ludności żyjącej w biedzie (na wsi i w małym mieście) / Wielisława Warzywoda - Kruszyńska, Jolanta Grotowska - Leder // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 45 - 48

42.    Nieuleczalna choroba w rodzinie - wyzwanie dla pracy socjalnej / Sabina Pawlas - Czyż // Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 43 - 55

43.    Nowe role pracownika pomocy społecznej / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 92 - 112

44.    O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 20 - 34

45.    O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem / Helena Agatowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 21-25

46.    O profesjonalizacji pracy socjalnej raz jeszcze / Ewa Kantowicz // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 26 - 41

47.    O solidarności i kontroli w pomocy społecznej / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 20 - 36

48.    Od filantropii do pomocy społecznej / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 79 - 101

49.    Ogólnopolskie konferencje nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie / Teresa Skudniewska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 16-23

50.    Opieka i wychowanie w środowisku lokalnym / Tadeusz Wolan // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 26-28

51.    Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 4-11

52.    Ośrodki Pomocy Społecznej / Bożena Kołaczek // W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / red. Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. - S. 198-248        
WP 100625

53.    Państwo opiekuńcze - spór o efektywność / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2005, nr 1, s. 5 - 8

54.    Płocki system opieki nad dzieckiem i rodziną / Mariusz T. Krzyżaniak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 33-37

55.    Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 28 - 38

56.    Polityka ochrony zdrowia / Michał Kubiak // W: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak ; Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2009 .  - S. 135-164      
WP 99029

57.    Polityka rodzinna w gminie : założenia a rzeczywistość / Bożena Balcerzak - Paradowska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 36 - 40

58.    Polityka społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych / Michał Kubiak // W: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak ; Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 204-234    
WP 99029, 100053

59.    Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego) / Lucyna Adamowska // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 93 - 96

60.    Pomoc i przemoc. Opieka jako proces zrozumienia / Maria Kuźmicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 3-5

61.    Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym / Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 40 - 44

62.    Pomoc społeczna / Roman Garbiec // W: Zabezpieczenie społeczne : istota i elementy systemu / Roman Garbiec. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2008 . -   S. 133-140     
WP  97772,  97935

63.    Pomoc społeczna jako interwencja publiczna - ujęcie ewolucyjne / Agnieszka Hryniewicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 66 - 78

64.    Pomóż innym / Kazimiera Lisowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 45 - 46

65.    Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie / Dorota Głogosz // W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / red. Bożena Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009. - S. 249-278      
WP 100625

66.    Pozytywni - świadomi - aktywni / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 21 – 34

67.    Praca socjalna między stereotypem a europeizacją / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 37 - 50

68.    Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 3 - 20

69.    Prawne aspekty procesu usamodzielniania / Małgorzata Chojak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 22-25

70.    Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej / Ewa Leśniak-Berek // W: Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz ; Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 67 - 89.      
WP  100671

71.    Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej / Ewa Kantowicz // Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 51 - 65

72.    Prywatna pomoc społeczna w Meksyku / Agata Zagórska // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 115 - 121

73.    Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 11-12, s. 1 - 9

74.    Realizacja świadczeń społecznych i uprawnień z tytułu powszechnego obowiązku obrony / Marek Walancik // Polityka Społeczna. - 2009, nr 1, s. 14 - 18

75.    Realizator, organizator, superwizor - PCPR w pierwszej dekadzie / Andrzej Więckowski // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 120 - 128

76.    Rodzinne centra w Ameryce - przykład dobrej praktyki / Grzegorz Wrona // Niebieska Linia. - 2008, nr 2, s. 5-6

77.    Rodzinom potrzebna pomoc / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 11-17

78.    Rodziny zastępcze jako obszar działania pracowników socjalnych / Alicja Kurcz // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki ; przy współpr. Haliny Guzy-Steinke. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 402-414       
WP  93226

79.    Rola PCPR w realizacji zadań lokalnej polityki rodzinnej : funkcja prewencyjna i naprawcza / Dorota Głogosz // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 62 - 65

80.    Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej we Francji / Anna Rurka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 48-51

81.    Rys historyczny opieki instytucjonalnej w Polsce / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 34 – 51

82.    Schemat "Wsparcie" jako przykład twórczego modelu pracy socjalnej / Patryk Zawadzki // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 83 - 92

83.    Schroniska dla ofiar przemocy w Irlandii / Anna Ulatowska // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 32-34

84.    Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne - wady i zalety / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 14 – 17

85.    Stacjonarna opieka społeczna. Spojrzenie w przyszłość / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5-6, s. 15 - 22

86.    Starość człowieka w perspektywie instytucjonalnych form pomocy / Anna Leszczyńska - Rejchert // W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit", 2008 . - S. 157-166      
WP 98768

87.    Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kusowski // Niebieska Linia. - 2009, nr 3, s. 5-8

88.    Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 13-23

89.    Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Część druga / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 11-17

90.    Sukcesy i trudności w tworzeniu systemu wsparcia dla dzieci i rodzin w Rudzie Śląskiej : część druga / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 44-49

91.    Sukcesy i trudności w tworzeniu systemu wsparcia dla dzieci i rodzin w Rudzie Śląskiej : część pierwsza / Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 29-40

92.    System pomocy dziecku i rodzinie w Kielcach / Marek Scelina, Dorota Ławniczak, Barbara Wróbel // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 26-30

93.    Sytuacja sierot w Rosji / Marian Bryluk // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 45-50, 64

94.    Terapia czy konsultacja? / Jacek Maślankowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 34-37

95.    Uwagi do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem / oprac. Marek Oziemkowski, Marzena Samek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 17-23

96.    Uwagi o zarządzaniu kapitałem ludzkim w instytucji pomocy społecznej / Maria Łojko, Elżbieta Górka // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 3 – 21

97.    W potrzasku : o lęku podopiecznych pomocy społecznej / Małgorzata Orłowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [32]-34

98.    Wykorzystanie ekonomii społecznej w pracy socjalnej / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2009, nr 4, s. 29 – 42

99.     Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. -  2008, nr 8, s. 4-8

100.    Zasoby osobiste, a stres pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska,   Katarzyna Mariańczyk // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 3 - 16

101.    Zmiany w opiece nad dzieckiem i rodziną w latach 1989-2009 / Jan Wszołek // Problemy  Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 3-10

102.    Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce / Mariola Racław-Markowska,     Marek Rymsza // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 3-7

103.    Zróżnicowane formy świadczeń w systemach zabezpieczenia społecznego w wybranych    krajach / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 8, s. 26 – 30

104.    Związki pracy socjalnej z polityką i pedagogiką społeczną / Jerzy Mikulski // Polityka   Społeczna. - 2005, nr 8, s.15 - 18     

105.    Źródła stresu pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad // Polityka Społeczna. - 2007,  nr 5-   6, s. 22 - 28

Autor: Bożena Daraż