Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu i uczeniu się matematyki

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu filia w Przeworsku
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Gertruda Kmiecik


Powodzenia i niepowodzenia w nauczaniu  i uczeniu się matematyki
Wydawnictwa zwarte
 1. Badanie kompetencji polonistycznych i matematycznych uczniów klas ósmych: 25 - 26 maja 1999 r : raport / Teresa Krępa, Bożenna Ochenduszko, Wiesław Śnieżek. -  Rzeszów : "Mitel", 1999.
 2. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
 4. Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki ? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.
 5. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001.
 6. Dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne doznające niepowodzeń w uczeniu się matematyki / Małgorzata Kupisiewicz // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. – S. 142-147
 7. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 8. Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy, wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
 9. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 10. Jak to rozwiązać ? : nowy aspekt metody matematycznej / G. Polya. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 
 11. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza  i terapia / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985. 
 12. O nauce szkolnej uczniów zdolnych : (przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce) / Halina Wasyluk-Kuś. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
 13. Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Opole : "Nowik", 2005.
 14. Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Jan Konopnicki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. 
 15. Pozwólmy dzieciom myśleć! : o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów / Mirosław Dąbrowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008. 
 16. Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barbara Stryczniewicz. - Opole : "Nowik", 2004. 
 17. Problemy psychologii matematycznej / pod red. Józefa Kozieleckiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. 
 18. Próby modernizacji początkowego nauczania : praca zbiorowa / pod red. J. Zborowskiego. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969. 
 19. Psychologiczna analiza zdolności matematycznych uczniów : struktura i kształcenie / Adam Dąbek. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1984.
 20. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk.  Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008. 
 21. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 22. Rozwijanie uzdolnień matematycznych : rozwiązywanie arytmetycznych zadań tekstowych przez uczniów klas 1-4 / Józef Hawlicki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. 
 23. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagdanienia / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008. 
 24. Wprowadzenie do psychologii matematycznej / C. H. Coombs, R. M. Dawes, A. Tversky. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 
 25. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
 26. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006. 
 27. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].  
 28. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007. 

Artykuły z czasopism

 1. Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce / Krystyna Sochacka // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 1995, nr 9 , s. 34-36. 
 2. Bezradność, która może doprowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 52-53.
 3. Dla kogo trudna matematyka? / Mirosława Dziugieł //  Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 407-409.
 4. Dla kogo trudna matematyka  / Elżbieta Kawczyńska // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.49-52.
 5. Dojrzałość matematyczna : trudności i przeszkody w posługiwaniu się matematyką / Ryszard J. Pawlak // Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5, Dydaktyka Matematyki. - Z. 26 (2004), s. 289-311. 
 6. Dwójka w sumie / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska rozm. przepr. Krystyna Milewska // Rzeczpospolita. - 2001 , nr 286 , dod. s. 18-19. 
 7. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? / Elżbieta Waszkiewicz // Życie Szkoły. - 1997, nr 1 , s. 54-58. 
 8. Dziecko z trudnościami w uczeniu się / Bożena Dittfeld. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 2 (2006), s. 47-51. 
 9. Funkcjonalna niesprawność informatyczna dorosłych : nieumiejętność korzystania z informacji matematycznych przez uczniów / Maria Goworek. // Dydaktyka Matematyki. -  Nr 4 (2003), s. 97-106. 
 10. Gdzie szukać źródeł niepowodzeń w uczeniu się matematyki? / Krzysztof Konarzewski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 1, s. 33-52.
 11. Jak zwiększyć efektywność nauczania matematyki / Alina Sprzęczka // Nowa Szkoła. - R. 60, nr 10 (2004), s. 51-53. 
 12. Klasówki w szkole średniej / Zofia Diakowska, Kinga Gałązka, Edward Lesiak, Maria Zajączkowska // Matematyka. - 1998, nr 6 , s. 353-359. 
 13. Komputerowy program edukacyjny "Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych / Daria Główczewska // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 83-85. 
 14. Kontrola wyników nauczania a motywowanie uczniów / Monika Czajkowska // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 102-106. 
 15. Królowa - w niełasce / Szczepan Barański // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 1 (2005), s. 26. 
 16. Matematyczne osiągnięcia gimnazjalistów a środowisko, w którym odbywa się proces nauczania / Hanna Marek // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 58-74.
 17. Maturalna kraksa / Adam Smólski // Matematyka. - 2002 , nr 5 , s. 288-291. 
 18. Motorem za wzorem / Jan Madey ; rozm. Sławomir Mizerski // Polityka. - 2006, nr 16, s. 90-92. 
 19. Nauczanie matematyki - ale jakie? / Barbara Tuma // Matematyka. - [R.] 57, nr 5 (2004), s. 58-59.
 20. Naucznie zintegrowane – efekty / Zofia Muzyczka // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 216-219.
 21. Nie dajmy się zwariować...  /  Anna Kuzior, Dariusz  Kuzio // Matematyka. - 2003 , nr 4, s. 205-210. 
 22. Nie marnujmy talentów / Michał Kremer // Matematyka. - 2007, nr 5, s. 313.
 23. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002 , nr 9 , s. 19. 
 24. Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? / Ewa Kozak // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 3 (2005), s. 17-21. 
 25. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska//  Wychowanie na co dzień . - 2003 , nr 7/8 , s. 27-30 
 26. Oswoić matematykę / Agnieszka Wojciechowska // Matematyka. - 2007, nr 1, s. 55-56.
 27. Pomiar wyników nauczania / Jerzy Krystek // Matematyka. - 2000 , nr 4 , s. 229-230 
 28. Poradniki dla rodziców / Krystyna Kamińska// Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 57, nr 7 (2004), s. 57-60 
 29. Potrzeby dzieci zdolnych / Katarzyna Rzepecka // Matematyka. - 2006, nr 10, s. 54-55.
 30. Powodzenia i niepowodzenia szkolne /  Agnieszka Domagała-Kręcioch// Wychowawca. - 2003 , nr 2 , s. 5-7 
 31. Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań / Kazimierz Denek // Wychowanie na co dzień. - 1998 , nr 4/5 , s. 15-19 
 32. Powtórka z zera / Zdzisława Dybiec//  Matematyka. - 1997 , nr 4 , s. 231-232 
 33. Praca z uczniem mało zdolnym / Gabriela Wencel//  Matematyka. - 2003 , nr 3 , s. 151-152 
 34. Przedmiotowy system oceniania z matematyki / Agnieszka Mitak//  Matematyka.  - 2000, nr 6 , s. 360-363 
 35. Przedmiotowy system oceniania z matematyki - gimnazjum : (adaptacja dokumentu "Ocenianie - propozycja Matematyki 2001") / Marianna Kosobudzka, Grażyna Pietruszczak, Bożena Staszkiewicz // Wychowanie na co dzień. - 2001 , nr 3 , dod. s. III-VIII
 36. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia Wychowawcza. – 1987, nr 2, s. 160-171 
 37. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej Cz. 1 / Barbara Lis// Wychowanie techniczne w szkole. - 2003 , nr 4 , s. 5-7
 38. Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej Cz. 2 / Barbara Lis// Wychowanie techniczne w szkole. - 2003 , nr 5 , s. 5-6 
 39. Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno-kompensacyjne / Magdalena Krawczonek// Dyrektor szkoły. - 2003 , nr 5 , s. 31-33
 40. Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka-Chrustny// Nowa szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 42-46 
 41. Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych / Jadwiga Jastrząb// Wychowanie na co dzień. - 1997 , nr 6 , dod. s. I-IV 
 42. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb, Leonarda Tomasik// Wychowanie na co dzień. - 2003 , nr 12 , dod. s. I-IV
 43. Test na początek nauki w gimnazjum / Jerzy Janowicz. // Matematyka. - [R.] 58, nr 4 (2005), s. 42-49 
 44. Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska// Problemy opiekuńczo-wychowawcze. - 2001 , nr 10 , s. 19-23 
 45. Trudności w czytaniu i pisaniu - pomiędzy mitami a rzeczywistością / Ewa Górniew // Szkoła specjalna. - 2002 , nr 1 , s. 60-61. 
 46. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek// Szkoła specjalna. - 2004 , nr 2, s. 139-142 
 47. Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworowska// Życie Szkoły.- 2001, nr 5 , s. 289-290
 48. Trudności w uczeniu się matematyki / Krystyna Kuchta// Życie Szkoły. - 2001 , nr 6,  s. 354-355 
 49. Trudny uczeń / Magdalena Krawczonek// Wychowawca. - 2003, nr 2 , s. 8-9 
 50. W uczeniu się nie jesteś sam : rozważania o pedagogice interaktywnej i konstruktywistycznej / Krystyna Lubomirska// Wychowanie w przedszkolu. - [R.] 60, nr 5 (2007), s. 5-9 
 51. Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska// Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 5 (2005), s. 21-23
 52. Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 1 (2007), s. 60-66. 
 53. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki / Edmund Stucki// Życie Szkoły. - 1998 , nr 1 , s. 7-12

Autor: Gertruda Kmiecik