Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 1

Przemyśl

Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego

w Przemyślu

Przemyśl, 2013

 

 

 

 

Powstanie styczniowe 1863 r.

bibliografia w wyborze za lata 1863-2013

Cz. 1 : Źródła, DŻS-y

 

 

 

1. Materiały źródłowe niepublikowane

 

 

 

1. Archiwum Państwowe Przemyśl. – Zespół : Afisze, plakaty i druki ulotne spoza Przemyśla w zasobie AP w Przemyślu. – sygn. 2156, 2172, 2174, 2181, 2211, 2212, 2215

 

2. Archiwum Państwowe Przemyśl . – Zespół : Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Prze-myśla w zasobie AP w Przemyślu. – sygn. 397 ; s. 806, 1613, 2007, 2012, 2032, 2152, 3611, 3614, 3615, 3623, 3625, 3627, 3628, 3629, 3690, 3705, 3740, 3746, 3785, 3787, 3809, 3811, 3824, 3863, 3873

 

3. Archiwum Państwowe Przemyśl. – Zespół : Zbiór materiałów dotyczących powstań narodowych i polskiego ruchu niepodległościowego . – sygn. 8, 10, 11, 12, 13

 

4. Archiwum Zarządu Cmentarzy w Przemyślu : Księga Zmarłych. – T. 1 : 1888-1892 ; T. 3 : 1893-1895 ; T. 4 : 1896-1901 ; T. 6 : 1876-1915 T. 7 : 1902-1905 ; T. 10 : 1906 ; T. 11 : 1907 ; T. 13 : 1908 ; T. 14 : 1908 ; T. 15 : 1909 ; T. 19 : 1912 ; T. 20 : 1913 ; T. 21 : 1914 ; T. 23 : 1915-1918 ; T. 24 : 1919-1921 ; 1925-1933 ; 1934-1938

 

 

 

2. Materiały źródłowe publikowane. 1. Wydawnictwa zwarte

 

 

 

5. III Rada Stanu Królestwa Polskiego z lat 1861-1867 : inwentarz zespołu archiwalnego / oprac. Franciszka Ramotowska. – Warszawa Wydawnictwo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 2007. – 256 s. - Bibliogr. s. 215-216. Indeksy. – ISBN 978-83-89115-78-2

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 28 137-138

 

6. Akta wielkiej prowokacji z roku 1864 / Franciszka Ramotowska. - [B.m.w. : b. w., po 1973]. - S. [1], 54-92 ; 24 cm. - Tyt. nagł. - Nadb.: Teki Archiwalne.

Źródła historyczne dot. polityki Prus i Rosji wobec wybuchu powstania 1863 r.

BN nr inw. 2.267.401 A

 

7. Archiwum polityczne powstania styczniowego w Muzeum XX Czartoryskich / [Marian Kukiel]. - [B.m.w. : b.w., 1933]. - 5 s. ; 24 cm. - Nazwa aut. pod tekstem. - Odb.: Przegląd Biblioteczny. R. VII: 1933, z. 1

Czartoryski Władysław (1828-1894)

BN nr inw. 580.090

 

8. Demokracja polska w powstaniu styczniowym : wybór źródeł / Emanuel Halicz, Irena Koberdowa, Irena Radtke ; red. E. Halicz ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1961. - XV, [1], 168 s. ; 25 cm. – (Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza. Seria 2, Materiały Źródłowe do Dziejów Polskich Walk Narodowowyzwoleńczych ; t. 4). - Tekst częściowo niem. i ros.

 

BN nr inw. 232.456, 713.994 A

PBW Przemyśl nr inw. WP 41272, WP 47178

 

9. Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego = Dokumenty povstančeskogo provincial'nogo upravlenija : 1862-1864 = 1862-1864 / [red. tomu W. Djakow, Stefan Kieniewicz ; do dr. przygot. S. Kieniewicz, Franciszka Ramotowska, Wiktoria Śliwowska przy współudziale T. Fiedosowej, Adama Gałkowskiego, I. Sztakelberga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR]. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - XLIX, [1], 375, [1] s. : err. ; 24 cm. - Indeksy

Źródła historyczne

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 25 037

BN / Czyt. Humanist. 94(438)(093) ; nr inw. 1.138.251, 1.311.463, 10.680/2

 

10. Kronika podolska / Zygmunt Starorypiński. Dokumenty Organizacji Narodowej 1862-1863 / do dr. przygot. Stefan Kieniewicz i Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1997. - 149 s. ; 24 cm. - (Pamiętnik Z(ygmunta) S(tarorypińskiego) ; cz. 3). – Indeks. – ISBN 837181-064-4

Źródła historyczne

BN nr inw. 2.516.671; 2.409.545 A

 

11. Militarja Rządu Narodowego z roku 1863 / Aleksander Kraushar. - Warszawa : [b.w.], 1919. - 17 s. ; 21 cm. – (Kraushar, Aleksander (1843-1931). Miscellanea archiwalne ; 6)

 

BN nr inw. 524.344 ; 149.878; 522.472/6

 

12. Odnaleziony pierwopis drugiej części statutu Organizacji Narodowej z roku 1862 / Franciszka Ramotowska. - [S.l. : s.n., 1980]. - S. [1], 146-161 ; 30 cm. - Nadb.: Studia źródłoznawcze, t. 25 : 1980. - Tyt. nagł. - Streszcz. fr.

Rękopis

BN nr inw. 1.398.869 A

 

13. Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 : zbiór dokumentów. T. 1, Instrukcje, odezwy i traktaty Rządu Narodowego oraz korespondencja Wydziału Spraw Zagranicz-nych z Władysławem Czartoryskim głównym agentem dyplomatycznym w Paryżu / pod red. Adama Lewaka. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1937. - LV, [1], 487, [3] s., [6] k. tabl., [4] s. tabl. ; 25 cm. - Indeksy

BN/Czyt Humanist.327(438) Pol t. 1 ; nr inw.III 568.108 t. 1, II 2.028.209 t. 1, III 277.986 t. 1, III 620.441 A t. 1

 

14. Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 : zbiór dokumentów. T. 2, Kores-pondencja agentów dyplomatycznych Rządu Narodowego : w Anglii i Austrii : w Watykanie : w Niemczech / pod red. A. Lewaka ; oprac. H. Wereszycki, A. Lewak, S. Kieniewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - XXXVI, 462, [2] s. : err. ; 25 cm. - Indeksy

 

PBW Przemyśl nr inw. 47233/Cz1P 94(438)

 

15. Polska działalność propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w świetle korespondencji, pamiętników, publicystyki i prasy / Wojciech Jasiakiewicz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 228 s., [45] s. tabl. : faks. ; 2001. - Bibliogr. s. 209-222. – ISBN 83-231-1340-8

 

16. Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego / oprac. Emmanuel Halicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, dr. 1954. – 171, [1] s., 1 mapa ; 21 cm. – (Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej ; z. 14. Seria Popularna - Komisja Wojskowo-Historyczna Ministerstwa Obrony Narodowej)

Źródła historyczne

BN nr inw. 149.344 , 668.150 A

 

17. Powstanie styczniowe. Manifestacje i spisek. Walka zbrojna // W: Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864 / oprac. Stefan Kieniewicz, Tadeusz Mendel, Władysław Rostocki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – S. 705-782

 

PBW Jarosław nr inw. WJ 6145

PBW Przemyśl nr inw. WP 47626

 

18. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 1], Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864 / [red. E. Halicz, S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. D. Fajnhauz i Stefan Kieiniewicz.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - LXXVII, 661, [1] s., 8 k. tabl. : il., portr., err. ; 23 cm. – (Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864 ). - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 6713

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 11 650

BN /Czyt. Humanist. 94(438)(093) t. 1 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 933.467

 

19. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. T. 2, Prasa tajna z lat 1861-1864. Cz. 1 / red. Stefan Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. Dawid Fajnhauz, S. Kieniewicz, Wiktoria Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. - XXXIX, [3], 637, [3] s. : il. ; 23 cm. - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) t. 2 cz. 1 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 364.616 ; 933.467 ; 364.617

 

20. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. T. 2, Prasa tajna z lat 1861-1864. Cz. 2 = Podpol'naâ pressa 1861-1864 gg. Č. 2 / red. Stefan Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. Dawid Fajnhauz, S. Kieniewicz, Wiktoria Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - VII, [3], 554, [4] s. ; 23 cm. - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

BN/Czt. Humanist. 94(438)(093) t. 2 cz. 2 ; nr inw. 296.823 ;

723.116 A ; 364.616 ; 933.467 ; 364.617

21. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. T. 2, Prasa tajna z lat 1861-1864. Cz. 3 = Podpol'naâ pressa 1861-1864 gg. Č. 3 / [red. Stefan Kieniewicz, I. Miller] ; do dr. przygot. Dawid Fajnhauz, S. Kieniewicz, Wiktoria Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. - XVII, [3], 361, [1] s. : il., err. ; 23 cm. - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 6674-76

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) t. 2 cz. 3

nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 364.616 ; 933.467

22. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. T. 3, Ruch rewolucyjny w Królestwie Polskim : manifestacje na prowincji / [red. Stefan Kieniewicz, I. Miller] ; do dr. przygot. Dawid Fajnhauz, S. Kieniewicz, Wiktoria Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1963. - XXXV, [3], 281, [1] s. ; 23 cm. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow. t. 3; nr inw. II 296.823 t. 3, II 723.116 A t. 3

23. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 4], Chłopi i sprawa chłopska w powstaniu styczniowym : materiały z terenu guberni radomskiej = Krest'ane i krest'anskij vopros v vosstanii 1863 goda : po materialam radomskoj gubernii / red. tomu Stefan Kieniewicz i T. Kostuszko ; do dr. przygot. Filomena Bortkiewicz [i in..] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. - XLV, [1], 306, [1] s. ; 23 cm. - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow t. 4 ; nr inw. 296.823; 723.116 A

PBW Przemyśl nr inw. 7041

24. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 5], Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego z 1861 roku = Perepiska namestnikov Korolestva Pol'skogo v 1861 r. / red. Stefan Kieniewicz i I. S. Miller ; do dr. przygot. T. Fiedosowa [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR.. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw-nictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964. - XXX, [2], 373, [1] s. ; 23 cm. –Tekst częściowo fr., lit., ros.

 

BN/ Czyt Humanist. 94(438)(093) Pow t. 5 ; nr inw. II 296.823 t. 5, II 723.116 A t. 5

25. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 6], Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego / red. Stefan Kieniewicz i I[lia] S. Miller ; do dr. przygot. T[amara] Fiedosowa [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. - LVIII, [2], 453, [4] s. ; 23 cm. - 2 s. tyt. i przedm. w jęz. ros. - Tekst częściowo fr., lit., ros.

Źródła historyczne

BN/Czyt.Humanist. 94(438)(093) Pow t. 6 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 933.467

26. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 7], Zabór pruski w powstaniu styczniowym / red. Stefan Kieniewicz [et al.] ; oprac. Felix Heinrich Gentzen [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - LXXXV, [1], 370, [1] s. : err. ; 23 cm. – Inny tytuł : Vosstanie 1863 goda : materialy i dokumenty. - Przedm. również ros. - Tekst częśc. niem.

Źródła historyczne

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 11926

BN/Czyt. Humanist.94(438)(093) Pow t. 7 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 933.467

27. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 8], Zjednoczenie Emigracji Polskiej 1866-1870 ; Lewica na emigracji = Ob'edinenie Pol'skoj Émigracji ; Levica v émigracii / [red. C. Bobińska, J. Miller ; do dr. przygot. C. Bobińska i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1972. - LIV, [3], 397, [1] s. ; 23 cm

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow t. 8 ; nr inw. II 296.823 t. 8, II 723.116 A t. 8

28. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 9], Korespondencja namie-stników Królestwa Polskiego z lat 1861-1863 = Perepiska namestnikov Korolestva Pol'skogo 1861-1863 gg. / [red. t. S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. T. Fiedosowa i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - XXII, 400 s. : err. ; 23 cm. –Tekst ros., częśc. fr.

 

BN/ Czyt Humanist. 94(438)(093) Pow t. 9 ; nr inw. II 296.823 t. 9II 723.116 A t. 9

29. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 10], Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego : 1863-1864 = Dokummenty Voennogo Otdela Nacional'nogo Pra-vitel'stva : 1863-1864 / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. S. Chankowski, S. Kieniewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, dr. 1974. - XXXVIII, [2], 337, [1] s., 1 k. tabl. : il., err. ; 23 cm. - Tekst ros., częściowo fr.

Źródła historyczne

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 6677

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow t. 10 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 933.467

30. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 11], Korespondencja namie-stników Królestwa Polskiego styczeń - sierpień 1863 r. : 1863 = Perepiska namestnikov Korolestva Polskovo : janwar - avgust 1863 g. / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. T. Fiedosowa i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - XVIII, [2], 411, [1] s. : tab., err. ; 23 cm. - Tekst ros., częściowo fr.

 

BN/ Czyt Humanist. 94(438)(093) Pow t. 11 ; nr inw. II 296.823 t. 11, II 723.116 A t. 11

31. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 12], Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego : 1863-1864 = Dokumenty povstanceskich voenacal'nikov : 1863-1864 / [red. tomu W. Djakow, S. Kieniewicz ; do dr. przygot. Stanisław Chankowski, S. Kieniewicz, Leonard Ratajczyk] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1976. - XXX, 402 s., [1] k. tabl. złoż. : err. ; 25 cm. – Tekst ros., częściowo fr.

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 6677

32. Powstanie Styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 13], Korespondencja namie-stników Królestwa Polskiego : sierpień 1863 - maj 1864 = Perepiska namestnikov Korolestva Pol'skogo : avgust 1863 - maj 1864 / [red. tomu Stefan Kieniewicz, I. Miller przy współpr. T. Fiedosowej ; do dr. przygot. S. Kieniewicz, Franciszka Ramotowska, Wiktoria Śliwowska] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademiâ Nauk SSSR. Institut Slavânovedeniâ, Glavnoe Arhivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - XXIV, 300, [1] s. : err. ; 24 cm. - Indeksy. - Tekst ros., częściowo fr. i częściowo równol. pol.-ros.

Korespondencja dyplomatyczna rosyjska

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 31 085

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow t. 13 ; nr inw. 296.823 ; 723.116 A ; 933.467

 

33. Powstanie styczniowe : materiały i dokumenty = Vosstanie 1863 goda [T. 14], Zarys powstania styczniowego opracowany w Warszawskiej Cytadeli = Istiričeskij očerk vosstanija 1863 goda sostavlennyj v Varševskoj citadeli / [red. tomu Stefan Kieniewicz, T. N. Korprieja, L. Szyłow ; do dr. przygot. S. Kieniewicz et al. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Akademija Nauk SSSR Soju-za Sovetskich Socialističeskich Respublik. Institut Slavânovedeniâ i Balkanistiki, Gosudarstvennaâ Publičnaja Biblioteka im. M. E. Saltykova-Ščedrina, Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1985. - XLIV, 468 s., [16] s. tabl. : faks., 2 pl., err. 25 cm. - Indeksy. - Tekst częśc. pol. – ISBN 8304004157

Źródła historyczne

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Pow t. 14 ; nr inw. 296.823 , 723.116 A

34. Powstanie Styczniowe. materiały i dokumenty ; [T. 15], Galicja w powstaniu styczniowym = Galiciâ v vosstanii 1863 goda / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Slavânovedeniâ i Balkanistiki ; Glavnoe Arhivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - XXXVII, [1], 502 s. ; 24 cm. – ISBN 83-04-00005-9

BN/Czyt.Humanist.94(438)(093) ; nr inw. 1.094.952, 1.239.983 A , 1.100.569

Bibl. AP Przemysl nr inw. 7708

PBW Jarosław nr inw. WJ 37097; WJ 37100 ;

PBW Przemyśl nr inw. WP 58457

35. Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 / Henryk Cederbaum. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner, 1917. - VIII, 439 s. ; 24 cm

Źródła historyczne

BN nr inw. 70.697 ; 73.077

 

36. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in. ; wstęp Franciszka Ramotowska] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. - LXXXVI, 323, [2] s., [9] k. tabl. : il., err. ; 25 cm. - (Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; t. 1). - Tekst częśc. ros. -

 

PBW Przeworsk nr inw.WK 10839

PBW Lubaczów nr inw.WL 10741

PBW Przemyśl nr inw. WP 11144

 

37. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 2. Cz. 1 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. 344, [3] s., [4] k. tabl. ; 25 cm. – (Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; t. 2). - Tekst częśc. ros.

 

PBW Przeworsk WK 10840

PBW Lubaczów WL 10742

PBW Przemyśl WP 11145

 

38. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 2. Cz. 2 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydaw-nictwo Naukowe, 1960. - 345, [2] s., [8] k. tabl. : err. ; 25 cm. – (Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; t. 2). - Tekst częśc. ros.

Źródła historyczne

 

PBW Przeworsk WK 10841

PBW Lubaczów WL 10743

PBW Przemyśl WP 11146

BN nr inw. 221.248 ; 711.450 A

 

39. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 3 / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. - 284, [2] s., [7] k. tabl. ; 25 cm. – (Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych t. 2). - Tekst głównie ros.

Źródła historyczne

 

PBW Przeworsk nr inw. WK 10842

PBW Lubaczów nr inw. WL 10744

PBW Przemyśl nr inw. WP 11147

BN nr inw. 221.248 ; 711.450

 

40. Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego : akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. T. 4, Indeks i inne uzupełnienia / pod red. Emanuela Halicza ; oprac. Anna Borkiewicz [i in.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 86, [4] s., [1] k. tabl. : mapa ; 25 cm. - (Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych t. 2)

 

PBW Przeworsk nr inw. WK 10843

PBW Lubaczów nr inw. WL 10745

PBW Przemyśl nr inw. WP 11148

 

41. Rok 1863 : wybór aktów i dokumentów / oprac. Edward Maliszewski. - Warszawa : „Ignis” (E. Wende), [1924]. - 141, [1] s. ; 18 cm. - (Dokumenty Historyczne)

Źródła historyczne

BN nr inw. 572.969 ; 505.642 ; 501.481 ; 503.845 ; 125.887 ; 2.070.125 A

 

42. Rok 1863 : wyjątki z dzieł, pamiętników, dokumenty, odezwy / zebr. Ewelina Wróble-wska. - Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, 1916. - 189 s. ; 20 cm

Źródła historyczne

PBW Przemyśl nr inw. 21840/Cz1P/A 94(438)

BN nr inw. 122.912 ; 1.455.818

 

43. Rok 1863 : wyjątki z dzieł, pamiętników, dokumenty, odezwy / zebr. Ewelina Wróble-wska. - Wilno : Wydawnictwo Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 1923. – 257, [3] s., 12 k. tabl. : il. ; 20 cm

Źródła historyczne

Dostępna także w postaci cyfrowej : Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=8744

 

44. Rok 1863 : wyroki śmierci / wydane pod red. Wacława Studnickiego. – Wilno ; nakł. i dr. Ludwika Chomińskiego, 1923 (Wilno : „Lux”). – LXXXIV, [2], 121, [1] s. : tab., err. ; 16x24 cm. – (Wileńskie Źródła Archiwalne)

Dostępna także w postaci cyfrowej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=51942&from=latest

 

45. Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 : (skład, organizacja, kancelaria) / Franciszka Ramotowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 422, [1] s., [24] k. tabl. : il. ; 25 cm W aneksie m. in. spisy materiałów archiwalnych Rządu Narodowego R. Traugutta. – Indeksy

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 6794

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt Gł. 19838

 

46. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1892 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w marcu 1893. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa, 1893 (Drukarnia Józefa Styfiego). – 32 s. : projekt gmachu „Sokoła” (Lit. Rogalskiego) ; 23 cm

 

Bibl. MNZP

 

47. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1897. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa, 1898 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – 36 s. ; 23 cm

 

Bibl. AP Przemyśl

 

48. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1903. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa, 1904 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – 36 s. ; 23 cm

 

Bibl. WSD Przemyśl

 

49. Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1909 : przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 14. czerwca 1910 r. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa , 1910 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – 33 s. ; 23 cm

 

Bibl. WSD Przemyśl

 

50. [Sprawozdanie] Jubileuszowe sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimna-stycznego „Sokół” w Przemyślu [za rok 1901] przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 31. maja 1911 r. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa, 1911 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – 55 s. ; 23 cm

 

Bibl. MNZP

 

51. XXVIII Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1913 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 18-go czerwca 1914. – Przemyśl : nakł. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 1914 (Przemyśl : Drukarnia Zagajewskiego i Łazora). – 31 s. ; 23 cm

 

Bibl. MNZP

 

52. Ślady powstania styczniowego w dokumentach i zbiorach bibliotecznych Archiwum Państwowego w Przemyślu / Dominika Ośmak //W: Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka ; zdj. Janusz Motyka. – Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu, 2013. – S. 11-20 : il.

 

Bibl. AP Przemyśl ;

PBW Przemyśl

 

53. Warszawskie źródła archiwalne do dziejów powstania 1863 roku : komunikat zgłoszony na IV Zjeździe Historyków Polskich w Poznaniu 1925 r. / Stefan Pomarański. - Zamość : Zygmunt Pomarański i Spółka. Oddziały w Warszawie i Włodzimierzu, 1925 ([Lwów] : Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich). - 16 s. ; 23 cm. - Odb. z Księgi zjazdowej IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu

 

Bibl. TPN Przemyśl nr inw. 1 006

 

54. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. 2. - Lwów : Druk. Ludowa, 1890. - [6], 142, [2], XVI, 208, [1] s., [2] k. tabl. ; 23 cm

Źródła historyczne

Bentkowski Władysław (1817-1887) ;

Deskur Bronisław (1830-1895) ;

Duchińska Seweryna (1816-1905)

 

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd ; nr inw. 70.456 ; 192.272 A

 

55. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. 3. - Lwów : Druk. Ludowa, 1890. - XXXII, 496 s. ; 23 cm

Źródła historyczne ; Galicja

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd T. 3 ; nr inw. 70.456 ; 192.272

56. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. 4 z. 1. - Lwów : Druk. Ludowa, 1894. - [6], 224 s. ; 23 cm

Źródła historyczne ;

Milowicz Włodzimierz (1838-1883),

Traugutt Romuald (1826-1864)

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd T. 4. Z. 1 ; nr inw. 70.456 ;

192.272

 

57. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. 4 z. 2. - Lwów : nakł. Druk. Ludowej, 1894. - [2], 167 s. ; 23 cm

Źródła historyczne ;

Milowicz Włodzimierz (1838-1883),

Traugutt Romuald (1826-1864)

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd T. 4. Z. 2 ; nr inw. 70.456 ; 192.272 A

 

58. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. 5. - Lwów : Druk. Ludowa, 1894. - 391, [4] s. ; 23 cm

Korespondencja dyplomatyczna

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd T. 5 ; 70.456 ; 192.272

 

59. Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. T. wstępny. - Lwów : Druk. Ludowa, 1888. - XLV, [3], 275, [3] s. ; 23 cm

Źródła historyczne

BN/Czyt. Humanist. 94(438)(093) Wyd T. wstępny ; 70.456 ; 192.272 A

 

60. Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym / Zdzisław Janczewski [i in.] ; oprac. i przygot. do dr. Stefan Kieniewicz ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956. - XXXIII, [1], 313 s. ; 25 cm. – (Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza. Seria 1, Źródła do Dziejów Polskich Walk Narodowowyzwoleńczych)

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 7449

PBW Przemyśl nr inw. WP 41132

 

61. Żydzi a powstanie styczniowe : materiały i dokumenty / oprac. i przygot. do dr. A[rtur] Eisenbach, D[awid] Fajnhauz, A[dam] Wein ; Żydowski Instytut Historyczny. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - 237, [2] s. : il., nuty ; 23 cm. - Bibliogr. - Supl. do czas.: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1962 nr 3/4. - Tekst częściowo fr., niem., ros. i hebr.

Źródła historyczne

PBW Przemyśl nr inw.WP 54289 ;

BN nr inw. 299.489 ; 724.293 A

 

62. Źródła archiwalne do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie / Franciszka Ramotowska. - [b.m.w. : b.w., po 1961]. - S. [1], 106-127 ; 24 cm. - Tyt. nagł. - Nadb.: Archeion.

Źródła historyczne

BN nr inw. 2.267.400

 

 

 

2. Materiały źródłowe publikowane. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

 

 

63. Akta śledztwa o udział Jana Matejki w organizacji powstańczej w Krakowie 1863/4 / Iza Mickiewiczowa // Teki Archiwalne. – T. 3, 1954, s. 153-164

 

Bibl. AP Przemyśl

 

64. Akta sprawy Amadeusza de Rolland , jednego z organizatorów legii francusko-włoskiej w powstaniu styczniowym / Irena Kobergowa // Teki Archiwalne. – T. 7, 1961, s. 401-520, tekst częśc. franc.

 

Bibl. AP Przemyśl

 

65. Archiwum księdza Ruczki i materiały do biografistyki powstańców styczniowych / Roman Marciniec // Archeion. – T. XCIV, 1995, s. 41-52

biblioteka.kolbuszowa.pl/old/rtk/aktualnosci_images/.../arch.doc

 

66. Badania losów zesłańców po powstaniu styczniowym w Guberni jenisejskiej w świetle dokumentów archiwalnych archiwów państwowych Federacji Rosyjskiej / Sergiusz Leończyk // Szczeciński Informator Archiwalny, 2004, nr 18, s. 191-214

 

67. Biali wobec wybuchu powstania styczniowego : list ziemianina z Wieluńskiego do hrabiego Augusta Cieszkowskiego / oprac. Wiesław Caban, Ryszard Matura // Kieleckie Studia Historyczne. - T. 14, (1996), s. 235-247

 

68. Dokumenty dotyczące zesłańców polskich uczestników powstania styczniowego w Archiwum Narodowym Republiki Sacha (Jakucja) / Natalia S. Stiepanowa // Archeion. - T. 108 (2005), s. 333-352

Rosyjskie archiwa państwowe

 

69. Dwa raporty o stanie organizacji powstania w Sandomierskiem i Płockiem : październik 1863 – styczeń 1864 / Klementyna Morawska, Franciszka Ramotowska // Teki Archiwalne. – T. 3, 1954, s. 135-152

 

Bibl. AP Przemyśl

 

70. Dziennik podawczy z biura Wydziału Rządu Narodowego w Galicji 1863/1864 r. / oprac. Franciszka Ramotowska // Miscellanea Historico-Archivistica. - T. 14, (2002), s. 211-236

 

71. Informacje o liczbie chorych, zmarłych, zbiegłych i niezdolnych do służby żołnierzy niższych rangą w Wileńskim Okręgu Wojskowym (1863-1865) / [oprac.] Mariusz Kulik // Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 10, nr 2 (2009), s. 139-162

 

72. Interwencja dyplomatyczna Francji, Anglii i Austrii w sprawie polskiej w okresie powstania styczniowego w świetle „Dziennika Poznańskiego” : (szkic źródłoznawczy) / Zbigniew Sinica // Edukacja Humanistyczna. - T. 2, (2002), s. 111-120

 

73. Józefa Piłsudskiego konspekt dziejów powstania 1863-1864, przygotowany w 1913 roku na konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie / oprac. Grzegorz Nowik // Przegląd Historyczno-Wojskowy. - R. 8, nr 5 (2007), s. 145-166

 

74. Materiały archiwalne o udziale chłopów Lubelszczyzny w powstaniu styczniowym / Ludwik Zabielski. – (Materiały) // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 215-229

Dostepny także w wersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

 

75. Materiały dotyczące powstania styczniowego w Lubelszczyznie : z akt Rządu Gu-bernialnego Lubelskiego / Mirosława Zakrzewska-Dubarowa // Teki Archiwalne. – T. 3, 1954, s. 104-134

 

76. Materiały źródłowe do powstania styczniowego w Archiwum Państwowym w Płocku / Anna Stogowska // Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 4, (1998), s. 57-62

 

77. Nieznany list z powstania styczniowego znaleziony w zbiorach Biblioteki Uniwer-syteckiej / Zygmunt Poznański // Biblioteka. - Nr 1, (1997), s. 89-91

 

78. Powstanie styczniowe (przegląd literatury) / Barbara Groniowska // Mówia Wieki. – 1963, nr 1, s. 25-27

 

79. Powstanie Styczniowe w zbiorach archiwalnych Moskwy i Kijowa / Larissa Wachnina // Niepodległość i Pamięć. -R. 2, 1995, nr 1 s. 201-204

 

80. Protokół pism naczelnika okręgu lwowskiego Rządu Narodowego 1863/1864 r. / oprac. Franciszka Ramotowska // Miscellanea Historico-Archivistica. - T. 14, (2002), s. 181-210

 

81. Rzadki okaz użycia fotografii do powielania map dla celów powstania styczniowego, zachowanych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej / Edward Schnayder // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 1998, nr 1/2, s. 43-53

 

82. Sprawozdanie gubernatora lubelskiego za rok 1863 / Wiesław Śladkowski. – (Materiały) // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 230-234

Dostępny także w wersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

 

83. Tadeusz Józef Chamski - „Memoriały w sprawach wojskowych dotyczących 1863” / oprac. Wojciech Saletra // Studia Kieleckie. Seria Historyczna. - Nr 3, (1998), s. 97-118

 

84. Z papierów Józefa Kajetana Janowskiego / Ilia S. Miller. – Fot., tab. - (Materiały) // Przegląd Historyczny. – T. 66, 1975, z. 2, s. 239-272

 

85. Zeznania warszawskie Bronisława Szwarcego (1862-1863) / Maria Złotorzycka // Przegląd Historyczny. – T. 52, 1962, z. 1, s. 526-546

 

86. Źródła do dziejów powstania : nieznane materiały płka Józefa Grechowicza i jego potyczki pod Szklarami / Tadeusz Wroński // Małopolskie Studia Historyczne. – R. 5, 1962, z. 3/4, s. 88-97

 

87. Źródła do powstania styczniowego w guberni augustowskiej : (w zasobie Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie) / Sławomir Filipowicz // Rocznik Augustowsko-Suwalski. - T. 2 (2002), s. 16-31

 

 

 

3. Druki ulotne, jednodniowki

 

 

 

88. 1863 [Jednodniówka] / Komitet Polskich Towarzystw w Drohobyczu. – Drohobycz : z Drukarni „Słowa Polskiego”, 1913. – 32 s. ; 23 cm

 

Bibl. AP Przemyśl nr inw. 22 490

 

89. [Afisz] : [Inc.:] Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. 3 Maja 13 w ramach uroczystości zorganizowanych przez obywatelski Komitet Uczczenia 75-lecia Powstania Styczniowego i w ramach obchodu stulecia urodzin A. Grottgera zorganizowanego przez Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej została otwarta Wystawa 3 cyklów Grottgera oraz wystawa druków i rękopisów z okresu Powstania Styczniowego urządzona wespół z Towarzystwem Miłośników Historii [...]. - [Warszawa : b.n.w., 1938]. - [1] k. ; 39x31 cm. –Wariant tytułu : Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. 3 Maja 13 w ramach uroczystości zorganizowanych przez obywatelski Komitet Uczczenia 75-lecia Powstania Styczniowego i w ramach obchodu stulecia urodzin A. Grottgera zorganizowanego przez Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej została otwarta Wystawa 3 cyklów Grottgera oraz wystawa druków i rękopisów z okresu Powstania Styczniowego urządzona wespół z Towarzystwem Miłośników Historii. - Rok wyd. z pieczątki

BN/DŻS XIXA 2a

 

90. Instrukcya dla Lekarzy polowych : [dnia 14-go Kwietnia 1863 r.]. - [Kraków : b.n.w., 1863]. - 8 s. ; 21x13 cm. - Tyt. nagł.

BN/MAG DŻS IA 4f Cim.

 

91. Jednodniówka wydana ku uczczeniu setnej rocznicy powstania listopadowego w Przemyślu 29.IX.1930 r. - Przemyśl : Komitet Obywatelski Obchodu Setnej Rocznicy Powstania Listopadowego, 1930. - 29, [1] s. : il. ; 31 cm. - Jednodniówka 1830-1930. - Tyt. nagł.

BN/Mag. DŻS

 

92. Odezwa. [Inc.:] Otwarcie Wystawy roku 1863 we Lwowie nastąpi 24 maja 1913. W programie uczczenia pięćdziesiątej rocznicy ostatniego zbrojnego powstania, ostatniej wojny narodowej o wyjarzmienie i niepodległość Polski [...] / [Komitet Wystawy roku 1863]. - [Lwów] : nakł. Komitetu 1863, 1913. - [2] s. ; 42x26 cm. – Tyt. nagł. : Wystawa roku 1863

BN/MAG DŻS XVIIC 1d

 

93. Powstanie na Rusi. [Inc.: Cztery miesiące już upływa jak hasło walki z najazdem powołało pod sztandary narodowe wszyskie ziemie Polskie...] : Warszawa, dnia 20 Maja 1863. / Rząd Narodowy. - [Warszawa : b.n.w., 1863]. - [1] k. ; 25x19 cm.

BN/MAG DŻS IA 4f Cim.

 

94. Ustawa o sądach obywatelskich [Inc.: § 1. Sądy obywatelskie sądzą tak czynne, jak i bierne zachowanie się wobec Sprawy Narodowej obywateli, tak należących do Organizacyi, jako też po za nią stojących...] / Rząd Narodowy Kommisarz Pełnom. w Galicyi. - [B.m. : b.n.w., 1964]. - 4 s. ; 22 cm.. - Tyt. nagł.

BN/MAG DŻS IA 4f Cim.

 

95. W pięćdziesiątą rocznicę [Inc. : Pół wieku dzieli nas od tej chwili, kiedy Polacy po raz ostatni walczyli z orężem w ręku – o Wolność...] : Kraków , 22 stycznia 1913 r. / Młodzież Narodowa. – Kraków [ i in.] : [b.n.w.], 1913. -

Dostępna także w postaci elektronicznej : Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3469

Autor: Dorota M. Markocka