Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Opracowała: Izabela Pelc
Wydział Gromadzenia, Opracowania Zbiorów i Wypożyczalnia
 
 
 
Pracownik socjalny jako opiekun (asystent) w obszarze wsparcia społecznego
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010  - 2020
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku
 
 
 
Wydawnictwa zwarte
 
 
1.       Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2011.
Przemyśl CzP 364/368
 
2.       Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : "Difin", 2015.
Lubaczów WL 49504,  Przemyśl WP 108065,  Przeworsk WK 52107,  Jarosław WJ 56247
 
3.       Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2016.
Przemyśl WP 111158
 
4.       Etos starości w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011.
Lubaczów WL 48046, WL 48047
 
5.       Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka / red. nauk Joanna Szymanowska. - Wyd. 2.  - Kraków : "Impuls", 2012.
Przemyśl WP 107255
 
6.       Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2015.
Przemyśl WP 108394,  Jarosław WJ 56271
 
7.       Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014.
Przemyśl WP 107172
 
8.       Metodyka działania asystenta rodziny : różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną / Izabela Krasiejko. - Wyd. 2 zm. i uaktual.  - Katowice : "Śląsk", 2012.
Przemyśl WP 114587
 
9.       Możliwości wsparcia rodzin i osób dysfunkcyjnych przez ośrodki pomocy społecznej / Małgorzata Kowalska-Kantyka, Sławomir Kantyka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011.
Przemyśl WP 103826
 
10.   Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod redakcją naukową Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków : "Impuls", 2010.
Przemyśl WP 102582
 
11.   Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk).  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
Jarosław WJ 53590,  Przemyśl WP 102144
 
12.   Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. - Kraków : Akademia Ignatianum : "WAM", 2012.
Jarosław WJ 55558
 
13.   Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej / Chris Beckett ; przekł. Michał Jasiński, Barbara Maliszewska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Przemyśl  WP 102964
 
14.   Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. - Katowice : "Śląsk", 2011.
Jarosław WJ 54742, Przemyśl WP 104592
 
15.   Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2012.
Przemyśl WP 106017,  Jarosław WJ 56278
 
16.   Praca socjalna w środowisku lokalnym / Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.
Przemyśl WP 114691,  Jarosław WJ 57696, Lubaczów WL 51548, Przeworsk WK 54204
 
17.   Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : "Difin", 2014.
Lubaczów WL 49289, Jarosław WJ 55846, Przemyśl WP 107627, Przeworsk WK 51935
 
18.   Praca w domach i ośrodkach pomocy społecznej bez tajemnic / Magdalena Kasprzak. - Warszawa : "Infor", 2010.
Przemyśl CzP 364/368
 
19.   Praktyka pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : "Difin", 2018.
Przemyśl WP 112662, Lubaczów WL 50849, Jarosław WJ 57014
 
20.   Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin : studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych / Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
Przeworsk WK 52834
 
21.   Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową : poradnik dla pracowników socjalnych / Michał Mazur. - Warszawa : "Verlag Dashofer", 2013.
Przemyśl WP 106454
 
22.   Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym / Dorota Wolska-Prylińska. - Katowice : "Śląsk", 2010.
Przemyśl WP 102972
 
23.   Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek ; [tł. tekstów zamieszczonych w części IV: Ivan Kusy, Jan A. Malinowski]. - Toruń : "Akapit", 2010.
Przemyśl WP 102973
 
24.   Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. - Toruń : "Akapit", 2013.
Jarosław WJ 55541, Przemyśl WP 106025
 
 
Rozdziały z książek
 
1.       Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin wieloproblemowych / Małgorzata Szpunar.//W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 331-354
Przemyśl WP 102887
 
2.       Cele pracy socjalnej uzasadnieniem pedagogicznego kształcenia pracowników socjalnych : (aspekt prakseologiczny) / Maria Kuchcińska.// W: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile. - Toruń : "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013. - S. 181-191
Przemyśl WP 107030
 
3.       Charakterystyka zawodu i stereotyp pracownika socjalnego / Piotr Jasiński.// W: Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 159-180
Przemyśl WP 106374
 
4.       Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz - realizatorzy zadań pracy socjalnej / Renata Kowal.//W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 139-145
Przemyśl WP 102582
 
5.       Duchowe aspekty pracy socjalnej / Tomasz Biernat.// W: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile. - Toruń : "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013. - S. 91-102
Przemyśl WP 107030
 
6.       Dylematy, wyzwania i perspektywy rozwoju w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce / Krystyna Faliszek, Kazimiera Wódz.// W: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile. - Toruń : "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013. - S. 171-179
Przemyśl WP 107030
 
7.       Elementy Dialogu Motywującego w metodycznym działaniu pracowników socjalnych / Izabela Krasiejko.//W: Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 72-94, bibliogr.
Przemyśl WP 105376
 
8.       Etyczne podstawy funkcjonowania przyszłych pracowników socjalnych w zawodzie / Józefa Matejek.//W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 37-43
Przemyśl WP 102582
 
9.       Etyka w profesjonalnych standardach pracowników socjalnych (na podstawie badań empirycznych) / Anna Olech.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 118-132
Przemyśl WP 104150
 
10.   Kilka refleksji na temat aktualnych i przyszłych wyzwań dla edukacji i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych w Polsce / Kazimiera Wódz.//W: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 13-26
Przemyśl WP 102973
 
11.   Kreatywne spojrzenie pracownika socjalnego na klienta z wadą słuchu / Anna Dąbrowska.// W: Stereotypy a starość i niepełnosprawność : perspektywa społeczno-pedagogiczna. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 215-233
Przemyśl WP 106022
 
12.   Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu : wskazówki dla pracowników socjalnych / Anna Maria Kola.// W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 248-260
Lubaczów WL 49289, Jarosław WJ 55846, Przemyśl WP 107627, Przeworsk WK 51935
 
13.   Między procedurami a życiem : sytuacja pracownika socjalnego w kontekście zadań i oczekiwanych rezultatów - głos w dyskusji / Aleksandra Poeplau.// W: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile. - Toruń : "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013. - S. 389-402
Przemyśl WP 107030
 
14.   Obraz pracownika socjalnego - analiza treści tekstu w lokalnej prasie / Andrzej Różański.//W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 147-156
Przemyśl WP 102582
 
15.   Obszary wsparcia zjawiska przemocy domowej - z perspektywy pracownika socjalnego / Anna Kaczmarek.// W: Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne. - Kraków ""Impuls", 2018. - S. 93-107
Przemyśl WP 113651,  Jarosław WJ 57759
 
16.   Pomoc rodzinnym opiekunom osób chorych terminalnie z perspektywy pracy socjalnej : wskazania do kształcenia pracowników socjalnych / Sabina Pawlas-Czyż.//W: Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej. - Toruń : "Akapit", 2010. - S. 125-138, bibliogr.
Przemyśl WP 102973
 
17.   Portret profesjonalnego pracownika socjalnego / Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz.//W: Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 276-282
Lubaczów WL 46822, CzL 46821, Przemyśl WP 101977
 
18.   Pracownik socjalny w środowisku lokalnym - czyli o trudnościach zawodu i dezaktywizujących wymaganiach / Teresa Zbyrad.//W: Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej. - Toruń : "Akapit", 2012. - S. 205-232, bibliogr.
Przemyśl WP 104811
 
19.   Pracownik socjalny we współpracy z osobą starszą w instytucjach pomocy społecznej / Andrzej Grudziński.// W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - S. 281-291
Jarosław WJ 55558
 
20.   Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy / Leon Szot.// W: Rodzina : dobro zagrożone. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015. - S. 209-228
Lubaczów WL 49960, Przeworsk WK 52586
 
21.   Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych : przyczyny - symptomy - profilaktyka / Agnieszka Sobolewska-Popko.// W: Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile. - Toruń : "Akapit" ; Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2013. - S. 375-387
Przemyśl WP 107030
 
 
Artykuły z czasopism
 
1.       45 lat zawodu "pracownik socjalny" w Polsce / Mikołaj Brenk.// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 102-106
 
2.       Antydyskryminacyjna i antyopresyjna praktyka pracy socjalnej / Karolina Slovenko.// Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 35-46
 
3.       Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze : zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / Izabela Krasiejko.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 19-27
 
4.       Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania / Izabela Krasiejko.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 3-13
 
5.       Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego / Wiesława Walc.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 22-34
 
6.       Badania emocji społecznych pracowników socjalnych / Tatiana Kanasz.// Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 96-112
 
7.       Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych / Arkadiusz Żukiewicz.// Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 35-44
 
8.       Budowanie granic symbolicznych. Studium kulturowych uwarunkowań działań zawodowych pracowników socjalnych / Andrzej Niesporek.// Praca Socjalna. - 2018, nr 6, s. 26-40
 
9.       Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce / Magdalena Rek-Woźniak.// Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 101-125
 
10.   Doświadczenia i opinie pracowników z warszawskich ośrodków pomocy społecznej na temat kontaktów socjalnych / Marta Mikołajczyk.// Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 101-114
 
11.   Dydaktyka a tożsamość pracowników socjalnych / Anna Kasten.// Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 65-77
 
12.   Dyrektywność i niedyrektywność czynności zawodowych pracowników socjalnych : raport z badań / Anna Rutkowska, Małgorzata Szpunar.// Praca Socjalna. - 2018, nr 5, s. 123-144
 
13.   Empatia, strategie radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z pracy u pracowników pomocy społecznej / Zusanna Kwissa-Gajewska, Magdalena Lipińska Wąsik.// Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s. 105-116
 
14.   Etyka zawodowa pracownika socjalnego / Anna Chańko, Karol Konaszewski.// Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 5-14
 
15.   Filantrop, kontroler, cudotwórca : o mitach narosłych wokół pracowników socjalnych / Anna Panek, Elżbieta Panek.// Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 171-193
 
16.   Kompetencje osobowościowe pracowników pomocy społecznej / Karol Mausch.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 3-18
 
17.   Kompetencje pracowników socjalnych w świetle świadczonych usług / Zdzisław Czajka.// Polityka Społeczna. - 2019, nr 1, s. 18-24
 
18.   Lider grup roboczych - pracownik socjalny w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Izabela Pawłowska.// Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s. 158-169
 
19.   Mediacje w pracy służb społecznych / Mariusz Wiśniewski.// Praca Socjalna. - 2014, nr 6, s. 45-53
 
20.   Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15
 
21.   Nowe perspektywy pracy socjalnej - nowe role i zadania pracownika socjalnego / Barbara Kowalczyk.// Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 3-19
 
22.   Obowiązki pracownika socjalnego wobec rodziny / Józef Młyński.// Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 24-46
 
23.   Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 38-52
 
24.   Perspektywa narracyjna w terapeutycznej pracy pracownika socjalnego / Agnieszka Rumianowska, Kinga Przybyszewska.// Praca Socjalna. - 2014, nr 6, s. 36-44
 
25.   Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 Plus : "Cała wstecz czy wiatr w żagle?" / Barbara Kowalczyk.// Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 65-86
 
26.   Pomoc w kontekście zawodu pracownika socjalnego / Karol Mausch, Ewa Ryś.// Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. 3-17
 
27.   Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska.// Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 30-42
 
28.   Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą / Justyna Rejdych.// Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 116-130
 
29.   Praca ze społecznością - globalne wyzwanie dla pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski// Praca Socjalna. - 2015, nr 3, s. 3-19
 
30.   Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun.// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58
 
31.   Pracownik socjalny w kryzysie : superwizja jako innowacyjne narzędzie wsparcia w kontekście charakterystyki zawodu / Maria Łuszczyńska.// Praca Socjalna. - 2016, nr 3, s. 46-64
 
32.   Prawnokarna ochrona pracowników socjalnych / Zygmunt Kukuła.// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 65-77
 
33.   Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga.// Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67
 
34.   Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej / Ewa Kantowicz.// Praca Socjalna. - 2010, nr 2, s. 51-65
 
35.   Przygotowanie do świadczenia środowiskowej pracy socjalnej - teoria i praktyka / Katarzyna Delikowska.// Praca Socjalna. - 2015, nr 3, s. 35-50
 
36.   Studium przypadku w pracy diagnostyczno-terapeutycznej pracownika socjalnego / Anna Mróz, Barbara Pietryga-Szkarłat.// Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 145-157
 
37.   Style radzenia sobie w sytuacji stresu przez pracowników socjalnych na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszem CISS / Rajmund Morawski.// Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 43-59
 
38.   Twórczość w działaniu pracownika socjalnego jako animatora / Piotr Jasiński.// Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 95-106
 
39.   W trosce o pracownika : ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej / Beata Mańkowska.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 22-26
 
40.   Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych - analiza badawcza / Anna Kanios.// Praca Socjalna. - 2012, nr 3, s. 81-93
 
41.   Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną / Bogusława Urbaniak.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 1, s. 1-9
 
42.   Współpraca pracowników socjalnych ze środowiskiem lokalnym - korzyści i wyzwania / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 5-6, s. 1-8
 
43.   Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem / Kinga Mickiewicz [i in.].// Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 165-188
 
44.   Związek warunków pracy z wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska.// Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 80-95

Autor: Izabela Pelc