Przemyscy Żydzi

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
zestawiła : Dorota M. Markocka
2018

Przemyscy Żydzi

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 1890-2017

 

1. Źródła archiwalne

1. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta Stanu Cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu, Małżeństwa z lat 1790-1899, urodzenia z lat 1790-1827, 1853-1902, 1902-1904, 1905-1907, zgony z lat 1790-1903, 1903-1907, sygn. 1924/0

2. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (sygn. 129/0), Księgi miejskie okolicznościowe ok. 1473-1777, Przywileje przemyskiej gminy żydowskiej, sygn. 428-437

3. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (sygn. 129/0), Księgi prywatne 1554-1780, Księga rachunków żydowskich, sygn. 510-525

4. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (sygn. 129/0) , Akta Sądu Rabinackiego w Przemyślu 1775-1783, sygn. 1276-1277

5. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (sygn. 129/0), Sprawy dotyczące gminy żydowskiej 1790-1887, sygn. 1468-1473

6. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (sygn. 397/0), Afisze społeczności żydowskiej, 1901-1932, sygn. 3390-3583

7. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu (sygn. 397/0), Afisze z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1943, sygn. 4624-4638

8. Archiwum Państwowe w Przemyślu, I [Pierwsze] Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (sygn. 387), Dalszy ciąg wykazu nauczycieli, którzy po raz pierwszy do tutejszego zakładu od roku 1891 wstąpili, sygn. 56/387/0/2.3/136

http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=387&cd=0&ser=2.3&syg=136

9. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Zbiór relacji i wspomnień z okresu II wojny światowej, sygn. 2261/0

 

2. Źródła drukowane

 

10. Księga jubileuszowa Szpitala Żydowskiego w Przemyślu : 1924-1934. – [Przemyśl] : [b.w.], 1935 (Druk. Knollera i Syna).

Biblioteka MNZP

Przemyska Biblioteka Publiczna

11. Pogląd przychodu i rozchodu Przemyskiej Szkoły Izraelickiej za rok 1875/6 utworzonej dla biednej młodzieży w roku 1865. – Przemyśl : [b.w.], 1877 (Druk. A. Żupnika i Knollera).

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl

12. Prospekt Szkoły Zawodowej Towarzystwa WR dla Młodzieży Żydowskiej w Przemyślu. – Przemyśl : Druk. „Pospieszna”, 1929.

13. IV Sprawozdanie dyrekcji Pryw.[atnego] Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego i Pryw.[atnej] Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu za rok szkolny 1935/36. – Przemyśl : nakł. własny, 1936 (Drukarnia Knollera i Syna).

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

14. VI Sprawozdanie dyrekcji Pryw.[atnego] Gimnazjum Koedukacyjnego i Pryw.[atnej] Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu za rok szkolny 1937/38. – Przemyśl : nakł. własny, 1938 (Drukarnia Knollera i Syna).

Archiwum Państwowe Przemyśl

Biblioteka MNZP

15. VII Sprawozdanie dyrekcji Pryw.[atnego] Gimnazjum Koedukacyjnego i Prywatnej Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu za rok szkolny 1938/39. – Przemyśl : nakł. własny, 1939 (Drukarnia Knollera i Syna).

Biblioteka MNZP

16. Sprawozdanie dyrekcji Żeńskiej Szkoły Zawodowej Średniej Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla młodzieży żydowskiej w Przemyślu za rok szkolny 1936/1937. – Przemyśl [b. w.], 1937 (Drukarnia Schwarza i Robinsohna).

Biblioteka MNZP

17. Sprawozdanie przychodów i rozchodów szkoły dwuklasowej izraelickiej w Przemyślu za rok 1880. – [Przemyśl] : [b.w.], [1880] (Druck Żupnik und Knoller).

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl

18. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Bikur Cholim” celem wspierania ubogich chorych w Przemyślu, za czas od 1 stycznia 1877 do końca grudnia 1877. – Przemyśl : [b. w.], 1878.

Archiwum Państwowe Przemyśl

19. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Humanitas” Bnei Brith w Przemyślu za rok 1937. – Przemyśl : 1937.

20. Sprawozdanie z czynności Zarządu Stowarzyszenia „Isr. Świątyni” w Przemyślu za rok 1928. – Przemyśl : Druk. Schwarza i Robinsohna, 1929.

21. Sprawozdanie Wydziału Ochronki Sierot Żydowskich w Przemyślu za rok administracyjny 1928. – Przemyśl : Druk. Schwarza i Robinsohna, 1929.

22. Stowarzyszene Humanitarne „Humanitas” :”B’nei B’rith” w Przemyślu (XIII. 977) //W: Księga adresowa członków Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych w Polsce. – Kraków : nakł. Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith w RP w Krakowie, 1928. – S. 85-90

http://docplayer.pl/40939048-Ksiazka-adresowa-czlonkow-zyd-stowarzyszen-humanitarnych-b-nai-b-rith-w-polsce-krakow-1928.html

23. Stowarzyszene Humanitarne „Humanitas” :”B’nei B’rith” w Przemyślu (XII - 977) // Księga adresowa członków Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie / oprac. Artur Górowski. – Kraków : nakł. Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith w RP w Krakowie, 1937. – S. 117-124

http://www.sbc.org.pl/Content/223465/i800874-1937-00-0001.pdf

 

3. Bibliografie

 

24. Materiały do bibliografii żydowskiej prasy prowincjonalnej wydawanej w Polsce : 1918-1939 / Marian Fuks.// Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. – 1981, z. 3, s. [1], 78-97, faks.

25. Prasa żydowska //W: Prasa mniejszości narodowych w Przemyślu : spis tytułów / Bogusław Bobusia.//Rocznik Historyczno-Archiwalny. – R. 3, 1986, s. 161-162

PBW Przemyśl /CzP Czas./R nr inw. CzP 1802, CzP 2576

Fołksfrejnd [Przyjaciel Ludu] ;

Haoheb ;

Hayenu [Nasze Życie] ;

Dos Jidisze Wort [Słowo Żydowskie] ;

Der Jidiszer Weg [Droga Żydowska] ;

Der Jugendlecher Arbeiter [Nastoletni Pracownik] ;

Naje Fołks-Cajtung [Nowa Gazeta Ludowa] ;

Nasze Drogi ;

Nowe Życie ;

Przemysler Fołks-Sztyme [Przemyski Głos Ludu] ;

Przemyszler Jud [Żyd Przemyski] ;

Przemysler Kultur Fragen [Przemyskie Problemy Kultury] ;

Przemysler Nachichten [Wiadomości Przemyskie] ;

Przemysler Naies [Nowiny Przemyskie] ;

Przemysler Tribune [Przemyska Trybuna] ;

Przemysler Volksstime [Przemyski Głos Ludu] ;

Der Zioinister Emes [Prawda Syjonistyczna] ;

Unzer Trybune [Nasza Trybuna] ;

Das Wort [Słowo]

 

4. Prace niepublikowane

 

26. Dzieje Żydów przemyskich na przełomie XVII-XVIII w. : praca magisterska napisana pod kier. prof. M. Bałabana [Rękopis] / Moses Krämer. – Warszawa : 1934?. – 147 k. + 7 k.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego / Prace magisterskie napisane przed 1939 r. sygn. 114/17

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14128

27. Ludność żydowska w strukturze narodowościowej miasta Przemyśla w II Rzeczypospolitej [Rękopis] / Krystyna Czajkowska. - [Przemyśl] : nakł. autora, [b.r.].

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 18 RK

 

5. Opracowania ogólne

5.1. Wydawnictwa zwarte

 

28. Biblioteki [Czytelnia Naukowa] / Bogumiła Filarecka.//W:Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 129-130. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

29. Działalność Stow[arzyszenia] Bikur Cholim w Przemyślu / Maks Ochsenberg.//W: Księga Jubileuszowa Szpitala Żydowskiego w Przemyślu 1924-1934. – Przemyśl : [b. w.] 1935 (Drukarnia Knollera i Syna). – S. 32-33

30. Dzielnica żydowska / Jacek Krochmal.//W: Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. – S. 65-86

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 87730

31. Eksterminacja ludności żydowskiej w latach wojny 1939-1944 na terenie obecnego województwa przemyskiego / Antoni Rachwał.// W: Studia nad okupacją hitlerowską południowo-wschodniej części Polski. T. 4 / pod red. Tadeusza Kowalskiego ; Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1985. - S. 71-83

PBW Sanok SM 43796

PBW Krosno M 83617, Czyt./Cz 83616

PBW Łańcut BŁWyp 27883I

32. Eksterminacja ludności w Przemyślu i powiecie przemyskim w latach 1939-1944 / Antoni Rachwał.// W: Studia nad okupacją hitlerowską południowo-wschodniej części Polski. T. 1/ pod red. Stanisława Zabierowskiego ; Towarzystwo Naukowe i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Rzeszowie. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1976. - S. 45-63

PBW Przemyśl WP 28139, 28140

33. The First Jewish Tradesmen in Przemyśl / Eliahu Bloch ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. – Il.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 40-44

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

34. From the History of Przemysl Jewry / Mojżesz Schorr ; transl. by Jerrold Landau. – Il.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 7-14

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

35. From Outbreak of WW II Until the Liberation / Mordechai Schattner ; transl. by Jessica Cohen.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 371-393 : tab.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

36. Gmina żydowska w strukturze przestrzennej i demograficznej Przemyśla i ziemi przemyskiej / Jacek Krochmal.//W: Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. – S. 43-63

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. GP 87730

37. History of the Jews of Przemysl (1914-1939) / by D. N. [Dov Nitzani (Knopf) ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 428-432 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

38. Institution of education and culture / Y. A. [Yosef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 214-230 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

39. Institution of education and culture. Vocational School for Girl / Y. A. [Yosef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 220-221 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Prywatna Zawodowa Szkoła Żeńska Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla dziewcząt żydowskich, ul. Łukasińskiego 12 [data powstania budynku : 1928-1929]

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

40. Iskra światła czy kopcąca pochodnia? : inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939 / Tomasz Pudłocki. – Kraków : Tow. Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2009.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 101515

41. Jewish health institutions in Przemysl / Y. A. [Yosef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 231-238 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

42. Jewish newspapers during 1918-1939 / Y. A.[Josef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 291-293, fot.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

43. The Jewish population : constituents and economy / Y. A. [Joseph Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. – Il.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer; [aut. Joseph Altbauer I in.] –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 207-213 : fot., rys., tab.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14 692

44. Jewish sports in Przemysl / Y. A.[Josef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. – Il.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer; [aut. Joseph Altbauer i in.] –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 243-245

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14 692

45. Jewish welfare institutions in Przemysl / Y. A.[Josef Altbauer] ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. – Il.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer; [aut. Joseph Altbauer I in.] –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 239-242

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

46. Kahał przemyski w systemie samorządu żydowskiego w Polsce / Jacek Krochmal.//W: Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. – S. 15-41

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 87730

47. Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 87730

48. Life of Przemysl Jews in the past : (a summary of historical literature) / D. Nitzani ; transl. from hebr. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer [aut. Joseph Altbauer i in.]. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 15-39 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

49. Ludność żydowska zachodniej części Rusi Czerwonej w drugiej połowie XVIII wieku : (według źródeł kościelnych) / Zdzisław Budzyński.//W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991. - S. 137-147

Przemyśl WP 84365, WP 81509 ; Czyt./CzP 94(438) GP 79296

Jarosław WJ 47418

Przeworsk WK 37585

50. Poza wspólnotą pamięci : życie i zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego / Krzysztof Malicki. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2017.

PBW Przemyśl WP 112094

51. Prasa żydowska / Bogumiła Filarecka.//W: Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 162-165. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

52. Przemyski Żydowski Klub Sportowy (1914) //W: Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004.- S. 162

PBW Przemyśl nr inw. 92266

53. Przemyśl / Andrzej Potocki.//W: Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004. – S. 125-136

PBW Jarosław WJ 53854, Jarosław Czyt./CzJ 94(438) nr inw. 2435

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) nr inw. 45763, WK 45764

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44354

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 89388

54. Rabbis of Przemysl 5295-5653 (1535-1893) / Chanan Trau and Dov Nitzani (Knopf) ; transl. from hebr. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 56-66. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

55. Rabini i uczeni w Polsce w XVI, XVII, XVIII wieku : życiorysy / Roman Spira ; wprow. Henryk Halkowski]. - Kraków : [b. w.], 1985. – S. 5, 27, 33

56. Religious life / by D. N. [Dov Nitzani] ; transl. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 122-135 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

57. Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. - Tekst w jęz. hebr.

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

58. Skauting młodzieży żydowskiej w Przemyślu : 1918-1939 i od 1944-1949 / Julian Wacław Kurek.//W: Wam zawdzięczamy 100 lat istnienia harcerstwa przemyskiego : 1909-2009 / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2009. – S. 83-92 : il., bibliogr.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110140

59. Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII, XVIII wieku / Mathias Bersohn. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. - S. 42-43, 49, 61

Przedr. fotoofs. - Oryg. : Warszawa, 1905.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 7713

60. Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010.

Jarosław Czyt./CzJ 929 nr inw. 3327

Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 49896

Przemyśl Czyt./CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

61. Społeczność żydowska a Polacy i Ukraińcy w Przemyślu w okresie II Rzeczypospolitej / Wacław Wierzbieniec.//W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich : materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 1995 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 1997. - S. 281-292

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 17338

62. Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1933 / Wacław Wierzbieniec. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - (Wydawnictwa WSP w Rzeszowie ; 622)

PBW Przemyśl Czyt./ CzP/Premisliana nr inw. 83751

63. Stosunki wyznaniowe (1375-1500) / Jacek Krochmal, Feliks Kiryk. – Il., tab.// W: Dzieje Przemyśla. T. 2, (1340-1772). Cz. 1, U schyłku średniowiecza / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - S. 155-206

PBW Przemyśl WP 88998, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 92754

64. Struktura zawodowa / Jacek Krochmal.//W: Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. – S. 87-108 : tab.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 87730

65. Struktura zawodowa przemyskiej rady miejskiej w pierwszej połowie XVIII stulecia / Michał Figura.//W: Miasta i ludzie : sacrum i profanum : studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane profesorowi Jerzemu Motylewiczowi / pod red. Pawła Graty i Beaty Lorens. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - S. 112-126

PBW Przemyśl WP 108159

66. Szkoła „Tikwath Israel” w Przemyślu / Berisch Knopf.//W: Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego i Prywatnej Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu za rok szkolny 1935/36. – Przemyśl : nakł. własny, 1936 (Drukarnia Knollera i Syna). – S. 32-35

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

67. Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2008.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 323 nr inw. 3328

68. Świat przeszły dokonany : judaika ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / Józefa Kostek ; [tł. na jęz. ang. Anetta Mandzyn]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2012.

PBW Przemyśl / Czyt. CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 105771

69. Śladami rodziny Hennerów : z dziejów przemyskiej fotografii / teksty Grażyna Stojak, Tadeusz Burzyński, Mariusz J. Olbromski ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006.

PBW Przemyśl WP 14274/b

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 14275/b

70. Tajemnice placu Berka Joselewicza w Przemyślu : rezultaty badań archeologicznych w rejonie "żydowskiego miasta" : katalog wystawy / Tadeusz Burzyński, Andrzej Koperski, Łukasz Rejniewicz ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006.

PBW Przemyśl WP 14293/b, WP 14294/b

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14295/b

71. Uwagi o rozmieszczeniu ludności żydowskiej w Przemyślu na przełomie wieków XIX i XX / August S. Fenczak.// W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991. - S. 265-271

Przemyśl WP 84365, WP 81509 ; Czyt./CzP 94(438) GP 79296

Jarosław WJ 47418

Przeworsk WK 37585

72. Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński ; [tł. na jęz. ang. Agnieszka Gaweł ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2008.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z nr inw. 3202

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14529/b

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51749

73. Zajścia antyżydowskie w Przemyślu pod koniec 1918 r. / Wacław Wierzbieniec.//W: Świat niepożegnany : Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku : praca zbiorowa = A world we bade no farewell : Jews in the eastern territories of the Polish Republic from 18 the to 20 the century / red. Krzysztof Jasiewicz ; [aut.] Stanisław Alexandrowicz [i in.]. Warszawa ; Londyn : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Rytm [i in.], cop. 2004. – S. 573-580

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. 45936 CG

74. Źródła do dziejów Żydów w archiwach Przemyśla / Jacek Krochmal.// W: Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce / oprac. zbiorowe pod red. nauk. Bolesława Woszczyńskiego i Violetty Urbaniak ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakład Naukowy Archiwistyki. - Warszawa : "DiG" : NDAP, 2001. - S. 293-313

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 21534

75. Życie kulturalno-oświatowe Żydów przemyskich w okresie autonomii Galicji / Wacław Wierzbieniec.// W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991. - S. 207-222

Przemyśl WP 84365, WP 81509 ; Czyt./CzP 94(438) GP 79296

Jarosław WJ 47418

Przeworsk WK 37585

76. Żydowski Klub Sportowy „Jutrzenka” (1910-1912) //W: Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004.- S. 156

PBW Przemyśl nr inw. 89329; 92266/ CzP Premisliana ;

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 23840, 23841

77. Żydowskie kluby sportowe //W: Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939 / Wacław Wierzbieniec. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. – S. 266-271

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-1113) Premisliana nr inw. 83751

78. Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918 / Kazimierz Rędziński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 376 nr inw. 2213

79. Żydowskie środowisko naukowe / Bogumiła Filarecka. //W:Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 121-122. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

80. Żydowskie towarzystwa kulturalne i kulturalno-oświatowe / Bogumiła Filarecka.//W: Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 19-20. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

81. Żydowskie zespoły muzyczne / Bogumiła Filarecka.//W:Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 108-114. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

82. Żydowskie zespoły teatralne / Bogumiła Filarecka.//W: Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. – S. 61-67. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34)

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92751

83. Żydzi a konflikt polsko-ukraiński w Przemyślu pod koniec 1918 roku / Wacław Wierzbieniec. //W: Polska, Europa, Świat XX wieku : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w 40-lecie Jego pracy twórczej / pod red. Wacława Wierzbieńca. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – S. 589-612

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 25165, 25518

PBW Brzozów BM 33796

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 45886

84. Żydzi a niepodległość według przemyskiej prasy doby I wojny światowej / Marcin Mendyka.//W: Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej : konteksty - porównania - przykłady / pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha. - Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2014. – S. 53-67

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 107164

85. Żydzi przemyscy w czasie II wojny światowej / Anna Krochmal. //W: Pamiętam każdy dzień : losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej / red. John J. Hartman, Jacek Krochmal ; przekł. [z ang.] Agnieszka Andrzejewska ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Remembrance & Reconciliation Inc. Ann Arbor. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001. – S. 254-275 : il., tab.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 87626

PBW Przemyśl WP 93745

86. Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XVIII wieku / Jacek Krochmal.//W: Sąsiedztwo : osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych : materiały z konferencji międzynarodowej zorg. [...] w Rzeszowie w dniach 16-17 X 1995 r. / pod red. Józefa Półćwiartka. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. – S. 55-67

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16847

PBW Krosno M 110029

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw.47982

87. Żydzi w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku / Jerzy Motylewicz.// W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991. - S. 113-135

Przemyśl WP 84365, WP 81509 ; Czyt./CzP 94(438) GP 79296

Jarosław WJ 47418

Przeworsk WK 37585

88. Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku : opracowanie i wydawnictwo materyału archiwalnego / Mojżesz Schorr. - Lwów : nakł. Funduszu Konkursowego, 1903. - (Monografie z Historyi Żydów w Polsce)

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4828&from=latest

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 399

89. Żydzi w Przemyślu : do końca XVIII wieku / Mojżesz Schorr ; wstęp Jakub Goldberg ; Ośrodek Badań Dziejów i Kultury Żydów Polskich. - Jerozolima : Ośrodek Badań Dziejów i Kultury Żydów Polskich, 1991. - 22, VIII, 297 s. : 1 portr. ; 23 cm. - Tekst częśc. w j. hebrajskim. - Przedr. fotoofs., oryg. : Lwów : nakł. Funduszu Konkursowego, 1903. - (Monografie z Historyi Żydów w Polsce). - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14405

 

5. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

90. Adwokatura przemyska w latach 1869-1939 / Tomasz J. Kotliński.//Rocznik Przemyski. – T. 43 (2007), z. 4, Historia, s. 163-168

91. Dekret biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego z 19 lipca 1743 roku w sprawie Żydów przemyskich / Jacek Krochmal.// Rocznik Przemyski. - T. 29-30 (1993-1994), z. 3, s. 285-299

92. Dzielnica żydowska w staropolskim Przemyślu / Jacek Krochmal.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 10 (1993), s. 7-30

93. Getto w Przemyślu - czy wszystko o nim wiemy? / Janusz Bator.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 9, s. 7

94. Gmina żydowska w Przemyślu - początek i koniec. Cz. 1 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 2, s. 7-10

95. Gmina żydowska w Przemyślu - początek i koniec. Cz. 2 / [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 3, s. 7-10

96. Gmina żydowska w Przemyślu : próba podsumowania - zakończenie [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 4, s. 13-18

97. Handel na żydowskim mieście / Józef Frankiewicz. – Il. // Gazeta Przemyska. - 2015, nr 17 (5 V), s. 8

98. Historia Żydów przemyskich : zaginiony świat / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2008, nr 8, s. 8-9

99. Miasto bez zobowiązań wobec żydowskiej gminy wyznaniowej / mars.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 5 (1 I), s. 12

100. Najdawniejsze osadnictwo żydowskie w Przemyślu : (na podstawie nie ogłoszonych dokumentów) / Jakób Schall.// Miesięcznik Żydowski. - R. 2, 1932, s. 159-161

101. Należy wiedzieć - należy pamiętać! [dokument elektroniczny] / Czesław Kudła, Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 6, s. 2-5

102. Nie zapomnij tej rocznicy / Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 29 (22 VII), s. 13

103. Nieruchomości w posiadaniu Żydów przemyskich według stanu z 1932 roku / Maciej Dalecki.//W: Studia Przemyskie. T. 1. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1993. - S. 161-170

104. Obraz heretyka, Żyda i muzułmanina w kazaniach Fabiana Birkowskiego (ok. 1569-1636) / Jacek Krochmal.// Rocznik Przemyski. - T. 35 (1999), z. 4, Historia, s. 15-28

105. Pamięci pomordowanym Żydom z getta przemyskiego / Witold Wołczyk.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 7, s. 25

106. Pamięci przemyskich Żydów w 70.rocznicę likwidacji getta żydowskiego w Przemyślu / Rafał Porada ; fot. R. Porada.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 8, s. 7

107. Pamięć, hołd i odrapany mur / Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 5 (3 I), s. 25

108. Pamięć o Holocauście na Podkarpaciu na początku XXI wieku na przykładzie obchodów rocznicowych / Magdalena Prokopowicz, Wacław Wierzbieniec.//Studia Podlaskie. – T. 24, 2016, s. 189-218

109. Pamięć o Holocauście : po raz 9. / mars.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 3 (18 I), s. 25

110. Pamięć o zagładzie / Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 5 (1 I), s. 16

111. Polityka niemiecka władz okupacyjnych wobec ludności polskiej i żydowskiej w Przemyślu w latach 1939-1944 / Marcin Janowski.// Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 3-4, (2005-2006), z. 1, s. 185-224

112. Próba storpedowania akcji "Reinhardt" 26 lipca 1942 roku w Przemyślu przez oficerów Wehrmachtu / Zenon Andrzejewski. – Il.// Rocznik Przemyski. - T. 42 (2006), z. 4, Historia, s. 195-202

113. Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji : próba oceny / Wacław Wierzbieniec.// Studia Judaica. – T. 1, 1998, nr 2, s. 201-220

114. Przemyscy kaci / Marcin Duma. – Il.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4, s. 11-13

115. Przemyska Izraelicka Gmina Wyznaniowa w okresie autonomii Galicji / Wacław Wierzbieniec.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 6-7 (1989-1990) [dr. 1990], s. 173-194

116. Przemyski kirkut do odwiedzenia w internecie? : Międzynarodowa Szkoła Letnia w PWSW / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 36 (4 IX), s. s. 19

117. Przemyski Schindler / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. - 2017, nr 143 (26 VII), s. 10

Battel, Albert (1891-1952)

118. Przemyśl miastem wielu narodów [Cz.] 1, Żydzi / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 7, s. 10-12

119. Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] 2, Przemyskie kirkuty / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 8-11

120. Przemyślanie pamiętają / J. S. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 3 (20 I), s. 13

121. San, Polonia i Żydzi / Józef Frankiewicz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 3, s. 12-13

122. Spotkanie pamięci Żydów przemyskich / Tomasz Pudłocki.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 1, s. 25

123. Spotkanie przy kamieniu w lesie / J. S. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 4 (25 I), s. 15

124. Szlak chasydzki na terenie województwa podkarpackiego jako istotny element dziedzictwa kulturowego / Wacław Wierzbieniec, Ireneusz Thomas.// Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Turystyka i Rekreacja. - 2012, nr 3, s. 111-125

125. Szpital żydowski w Przemyślu (1595-1944) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Przemyski. - T. 44 (2007), z. 4, s. 205-212

126. Szpitale żydowskie na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII wieku / Stanisław Franciszek Gajerski.//Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. – 1979, nr 4 (112), s. 25-33

[szpital żydowski w Przemyślu : S. 28-29, 31]

http://cbj.jhi.pl/documents/779324/25/

127. Udany projekt młodych ludzi / J. S. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 22 (31 V), s. 25

128. Upamiętnili żydowską ochronkę dla dzieci / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 52 (30 XII), s. 10

Ochronka Sierot Żydowskich (Przemyśl) 1944-1956 r.

129. Uwagi o prowadzeniu prac porządkowo-konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim w Przemyślu w zgodzie z religijnym prawem judaizmu / Anna Wajda.// Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 5, s. 81-96

130. W rywalizacji z Atenami galicyjskimi - Czytelnia Naukowa w Przemyślu / Tomasz Pudłocki // Studia Historyczne. – T. 54, 2011, z. 3-4, s. [291]-307

Dotyczy założonej przez Żydów biblioteki działającej w Przemyślu 11 I 1892 do 1939 r.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.pan-sh-yid-2011-iid-3-art-000000000002

http://journals.pan.pl/Content/96216/mainfile.pdf

131. Wizerunek Żyda na łamach "Echa Przemyskiego" : stereotyp inspirowany rzeczywistością / Michał Mendyka.// Rocznik Przemyski. - T. 49 (2013), z. 3, Historia, s. 61-96

132. Wstępne informacje o wynikach prac archeologicznych z terenu budowy Muzeum Narodowego na pl. Berka Joselewicza w Przemyślu / Łukasz Rejniewicz, Michał Krzemiński.// Rocznik Przemyski. - T. 42 (2006), z. 2, Archeologia, s. 143-146

133. Z badań nad dziejami Żydów przemyskich w XV wieku / Hanna Węgrzynek. – Tab.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 6-7 (1989-1990) [dr. 1990], s. 63-84

134. Z dziejów prasy żydowskiej w Galicji : rzeszowski "Postęp" Hermana Liebermana z 1895 r. / Adrian Uljasz.// Limes : studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. - 2013, nr 6, s. 138-159

135. Zaginiony świat? - przemyscy Żydzi / Jacek Błoński. – (Galeria Fotografii Muzeum Historii Miasta ; 23) // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 1, s. 42-43

136. Zagłada Żydów przemyskich / Leszek Marian Włodek.// Nowiny. - 1987, nr 267, s. 5

137. Żydowskie i ukraińskie organizacje i zakłady dobroczynne na obszarze b. Galicji w latach 1918-1939 / Ryszard Tłuczek.// Rocznik Przemyski. - T. 41 (2005), z. 4, Historia, s. 71-82

138. Żydzi w samorządach miejskich Lwowa, Przemyśla i Rzeszowa w latach 1918-1939 / Wacław Wierzbieniec.// Studia Judaica. – 2011, nr 1, s. 1-21

139. Żydzi w społeczności miejskiej Przemyśla w XVI-XVIII wieku / Jacek Krochmal.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 7-8 (1994), s. 45-47

140. Żydzi w strukturze politycznej i administracyjnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) / Anna Michałowska-Mycielska.// Przegląd Humanistyczny. - 2014, nr 3, s. 107-126

141. Żydzi z Podkarpacia ginęli też w Katyniu / Szymon Jakubowski.// Super Nowości. - 2012, nr 19 (3846), s. 21

 

6. Zabytki, cmentarze

6. 1. Wydawnictwa zwarte

 

142. The Ancient Synagoque of Przemysl and its Place in Architectural History / by prof. dr. Naftali Schneid ; translated from hebr. Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 44-51

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

143. Bożnice i cmentarze żydowskie na terenie rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku / Jacek Krochmal.//W: Studia Przemyskie. - T. 2, 2004. - S. 27-36

144. Cmentarz Żydowski /Irena Zając. //W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004. – S. 61-67 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

145. Cmentarz Żydowski w Przemyślu = Jewish Cemetery in Przemysl / [Piotr Szwic ; zdj. Jacek Szwic ; oprac. August S. Fenczak ; tł. na ang. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : "San-Set", 2003. – S. 35-53 Spis zachowanych macew z nazwiskami pochowanych osób

PBW Przemyśl CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92753

146. Dawna synagoga na Zasaniu / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 168

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

147. Dawna synagoga zw. Nowa Szul / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 166-167

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92759

148. „Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień”, czyli o przeszłości przemyskich Żydów i o ich ocalałych nagrobkach / August S. Fenczak. //W: Studia Przemyskie. T. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. – S. 9-12

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 43165

149. Kirkuty Podkarpacia / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001.

PBW Jarosław WJ 53340

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12062/b

PBW Przemyśl WP 14131/b

150. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Burchard. - Warszawa : [b. w.], 1990.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 71/72, WK 50258

151. Podkarpackie judaica / Andrzej Potocki. - Brzozów : Związek Gmin Brzozowskich : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 1993.

Przemyśl WP 82166

152. Przemyskie synagogi / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 17-23

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z nr inw. 3202

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 14529/b

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51749

153. Przemyśl – Bóźnica Stara //W: Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotka ; Instytut Sztuki PAN. – Warszawa : „Krupski i S-ka”, 1999. - (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej). – S. 175-179

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl n inw. 19440

154. Rys historyczny biblioteki – budynek / Stanisław Stępień. //W: 50 lat działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu : (1947-1997) / [red. Anna Rogowska ; oprac. Dział Informacyjno-Bibliograficzny WiMBP]. – Przemyśl : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – S. 6-8 : il.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 1136 IB

Synagoga Scheinbacha, ul. Słowackiego 15

155. Synagoga Scheinbacha w Przemyślu / oprac. Grażyna Balicka. – Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna, 2004.- 1k. : składanka ; il., złoż. 21x10 cm.

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 24685

156. Synagogues, „Beis Midrashes”, Kloizes and Minyanim in Przemyśl /D. N. [Dov Nitzani (Knopf)] ; [transl. by Jerrold Landau]. .//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 433-438 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

157. Wystawa : Synagogi przemyskie : 2-23 IV 2003 : [informator] / oprac. Łukasz Biedka, Jacek Szwic ; Przemyska Biblioteka Publiczna. – Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna, 2003.

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 23608

 

6. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

158. Cmentarz żydowski w Przemyślu / Zenon Andrzejewski. - Il.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2007, nr 4, s. 51–53

159. Cmentarze żydowskie w Przemyślu / Jan Szubert. // Czasopismo Techniczne. – 1994, z. 1, s. 62-88

160. Martwy cmentarz : zaginione miasteczko / Monika Grudzińska. // Polis. – 1994, nr 3, s. 35-36

161. Otwarcie nowej synagogi Izraelitów postępowych. W niedzielę dnia 14 bm. święci postępowa część przemyskich izraelitów uroczystość otwarcia nowo wybudowanej świątyni […].//Gazeta Przemyska. – R. 4, 1890, nr 74 (14 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3975&from=publication

162. Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] 1, Żydzi / Jacek Błoński. //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 10-12

163. Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] 2, Przemyskie kirkuty / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 8-11

164. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 1 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2012, nr 8, s. 5-9

165. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 2 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 1, s. 5-9

166. XVII-wieczne [Siedemnastowieczne] macewy ze Starego Cmentarza żydowskiego w Przemyślu / Marcin Wodziński, Andrzej Trzciński.- Il., tab.// Rocznik Przemyski. - T. 36 (2000), z. 4, Historia, s. 59-100

167. Starożytna synagoga w Przemyślu // Nowości Illustrowane. – R. 10, 1913, nr 28 (12 VII), s. 8-9

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/399971/PDF/NDIGCZAS000048_1913_028_0008.pdf

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/399971/PDF/NDIGCZAS000048_1913_028_0009.pdf

168. Stary i nowy / Zenon Andrzejewski.// Słowo Żydowskie. - 2006, nr 21–22, s. 31–32

Cmentarze żydowskie w Przemyślu

169. Synagoga Tempel w Przemyślu / Anna Siciak. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 9

170. "Świat przeszły dokonany : Judaika ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej : nowe wystawy w nowym gmachu Muzeum". [Cz.] (1) / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 5, s. 14-16

 

7. Biografie

 

Adolf Leon (10 IX 1898 Przemyśl- ?) lekarz, porucznik WP

171. Adolf Leon (10.09.1898 – ?) urodzony w Przemyślu, doktor nauk medycznych, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 70

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

172. Adolf Leon (10.09.1898 – ?) urodzony w Przemyślu, doktor nauk medycznych, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Adler został zmobilizowany do wojska austriackiego w czasie I wojny światowej, sierżant podchorąży. Brał udział w rozbrajaniu wojsk austriackich w Kielcach. W Wojsku Polskim jako ochotnik w stopniu porucznika służył m.in. jako lekarz w szpitalu ujazdowskim, a potem w pociągu sanitarnym na froncie polsko-bolszewickim. Został odznaczony „Medalem za wojnę”.//W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 327. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Altbauer Mojżesz [Mosze] (12 IX 1904 Przemyśl-14 X 1998 Palestyna)

173. Altbauer Mojżesz (12.09.1904-14.10.1998), wybitny slawista o międzynarodowej sławie, urodzony w Przemyślu w rodzinie chasydzkiej[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 35-36

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

174. Altbauer Mojżesz / RF [Rafał Żebrowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 70-71. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

175. Prof. dr Mojżesz Altbauer - slawista światowej sławy / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2001 [wyd. 2002], nr 5 (84), s. 206-210 : fot.

176. Prof. dr Mojżesz Altbauer (1904-1998) / Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 2001, nr 22, s. 12

177. Prof. dr Mojżesz Altbauer (1904-1998) / Zenon Andrzejewski. - Il.// Rocznik Przemyski. - T. 42 (2006), z. 4, Historia, s. 219-223

178. Profesor Mosze Altbauer.// W: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej / Mosze Altbauer ; wybór i oprac. Maria Brzezina. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2002. - S. 7-9. - (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętności ; t. 74)

179. Profesor Mosze Altbauer (12 XI 1904 - 14 X 1998) : sylwetka uczonego / Maria Brzezina.//Studia Judaica. - 2000, nr 1, s. 21-41

180. Wybitny przemyślanin profesor Mosze Altbauer (1904-1998) / Wacław Wierzbieniec.// Rocznik Przemyski. - T. 35 (1999), z. 4, Historia, s. 155-157

181. Zmarli : Mosze Altbauer (12 XII 1904-14 X 1998) / Maria Brzezina.// Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. – R. 1998/1999. – Kraków : PAU, 2000, s. 161-163

Apfelsüss Getzel (21.09.1895-?) legionista, pracownik fabryki wojskowej w Przemyślu

182. Apfelsüss Getzel (21.09.1895-?) legionista II Brygady Legionistów Polskich, ranny pod Rarańczą […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 71

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

183. Apfelsüss Getzel (21.09.1895-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej.T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 330. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Ardel Karol Franciszek (26 I 1892 Lwów – 1944 Auschwitz) nauczyciel matematyki w I Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu

184. Karol Ardel - żołnierz września 1939 / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 9, s. 41

Arzt Gwidon Jakub (1865 Sądowa Wisznia – 1933 Łódź) – lekarz, generał brygady Wojska Polskiego

185. Arzt Jakub Gwidon (1865-1933) z Łańcuta, lekarz, generał brygady WP […] W 1918 r. został szefem medycznym komendy wojskowej w Przemyślu, a potem dowódcą szpitala zapasowego w Wadowicach […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 71

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Aszer Anszel ben Icchak z Przemyśla (XVII w.)

186. Aszer Anszel ben Icchak, rabin przemyski w XVII w., autor zbioru kazań. Początkowo rabin w Zasławiu na Wołyniu w 1683 r., potem kaznodzieja w Przemyślu […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 60

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

187. Aszer Anszel ben Icchak z Przemyśla / PF [Paweł Fijałkowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 117. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

http://www.lasko.webd.pl/tkop/aszer.htm

Auerbach Szymon Wolf (? –1631) - rabin

188. Auerbach Szymon Wolf (? –1631), rabin na początku XVII w. w Przemyślu, później został wielkim rabinem Czech i rektorem akademii talmudycznej w Pradze //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 60

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

189. Auerbach Szymon Wolf (? –1631)//W: Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004. – S. 126 : Auerbach pełnił stanowisko rabina na początku XVII w. w Przemyślu, a później został wielkim rabinem Czech i rektorem akademii talmudycznej w Pradze

PBW Jarosław WJ 53854, Jarosław Czyt./CzJ 94(438) nr inw. 2435

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) nr inw. 45763, WK 45764

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44354

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 89388

Axer Abraham Leon (5 XI 1856 Brody – 28 XII 1928 Przemyśl) urzędnik magistratu, naczelnik Miejskiego Biura Podatkowego

190. Axer Abraham Leon. 5 XI 1856 Brody - 28 XII 1928 Przemyśl, urzędnik magistratu, naczelnik Miejskiego Biura Podatkowego w Przemyślu / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 12-13 : portr., bibliogr.

191. Nekrolog //Nowy Głos Przemyski. – 1929, nr 2 (6 I), s. 3

Axer Aleksander (10 X 1880 Przemyśl – 4 X 1948 Zurych) matematyk, nauczyciel

192. Aleksander Axer (1880-1948) - matematyk zapomniany / Witold Więsław.// W: XII Szkoła Historii Matematyki : Krynica 19-25 maja 1998 / red. nauk. Stanisław Domaradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek, Danuta Węglowska ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1999. - S. 25-29

193. Aleksander Axer (1880-1948) i Henryk Lauer (1890-1939) / Walerian Piotrowski.// Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne. - T. 27, 1987, z. 2, s. 232-234

194. Aleksander Axer : matematyk zapomniany / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2008, nr 11, s. 10-11

195. Axer Aleksander. 10 X 1880 Przemyśl - 4 X 1948 Zurych. Nauczyciel, matematyk, doktor, naukowiec / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 13-16; portr., bibliogr.

196. Dr Aleksander Axer (1880-1948) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2004 [dr. 2005], nr 8 (87), s. 246-252

197. Dr Aleksander Axer matematyk niespełniony (1880-1848) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Przemyski. - T. 40 (2004), z. 4, Historia, s. 101-106, fot., bibliogr.

198. Zasłużony jubileusz przemyślanina : 30 lecie pedagogicznej pracy p. A. Axera / E. H. //Nowy Glos Przemyski. – 1928, nr 42, s. 2

Axer Anatol (10 III 1914 Przemyśl – 13 I 1997 Tel-Aviv) dr nauk medycznych, chirurg

199. Axer Anatol. 10 III 1914 Przemyśl - 13 I 1997 Tel-Aviv. Lekarz, chirurg-ortopeda i traumatolog, doktor nauk medycznych / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 16-17 : portr., bibliogr.

200. Dr Anatol Axer (1914-1997) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2003 [dr. 2004], nr 7 (86), s. 219-222

201. Ostatni z Axerów / Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 1997, nr 3, s.10

Axer Filip (5 XII 1884 Przemyśl – 1942 Treblinka) nauczyciel, chemik

202. Axer Filip. 5 XII 1884 Przemyśl - 1942 Treblinka. Nauczyciel, chemik / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 18-21 : il., portr., bibliogr.

203. Dr Filip Axer (1884-1942) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2004 [dr. 2005], nr 8 (87), s. 236-245

204. Dr Filip Axer (1884-1942) Zenon Andrzejewski.// Rocznik Przemyski. - T. 41 (2005), z. 4, Historia, s. 165-172 : fot.

205. Profesor Filip Axer / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 3, s. 10-11

Axer Henryk (28 XI 1918 Baden – 1943 Lwów)

206. "Ryś" [Henryk Axer] / Zenon Andrzejewski. Portr.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 6, s. 6-7

Axer Józef (17 II 1882 Przemyśl - 17 VIII 1957 Tel-Aviv) adwokat, animator kultury, prezes zarządu ŻKS „Hagibor”, założyciel Żydowskiego Towarzystwa Dramatyczno-Muzycznego „Juwal”

207. Adwokat dr Józef Axer (1882-1957) / Zenon Andrzejewski.// Palestra : pismo adwokatury polskiej. - 2004, nr 11-12, s. 161-164

208. Axer Józef. 17 II 1882 Przemyśl - 17 VIII 1957 Tel-Aviv. Adwokat / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 21-23 : portr., bibliogr.

209. Axer Jozef (17.02.1882-17.08.1957), brat Maurycego, adwokat i animator kultury […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 94

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

210. Dr Josef Axer / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 348-349 : portr. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

211. Dr Józef Axer (1882-1957) / Zenon Andrzejewski. – Il.// Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. - 2003 [dr. 2004], nr 7 (86), s. 214-218

212. Dr Józef Axer (1882-1957) / Zenon Andrzejewski. – Il.// Rocznik Przemyski. - T. 40 (2004), z. 4, Historia, s. 107-110

213. Mecenas Józef Axer (1882-1957) / Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 1997, nr 2, s.10

Axer Maurycy (4 VI 1886 Przemyśl - IX 1942 Bełżec) absolwent I Gimnazjum w Przemyślu, adwokat we Lwowie

214. Adwokat dr Maurycy Axer (1886-1942) / Zenon Andrzejewski.// Palestra : pismo adwokatury polskiej. - 2004, nr 11-12, s. 165-171

215. Axer Maurycy (4.06.1886-1942), doktor prawa, jeden z najbardziej znanych polskich adwokatów okresu międzywojennego, ojciec Erwina Axera, reżysera teatralnego. Zginął w obozie zagłady w Bełżcu.[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 94-95

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

216. Axer Maurycy Joachim (1886-1942) / Zbigniew W. Zalewski.// W: Słownik biograficzny adwokatów polskich. T. 2, z. 3-4, M-Ż / [red. zeszytu Leszek Kania ; współpr. Adam Redzik] ; Naczelna Rada Adwokacka, Ośrodek Badawczy Adwokatury, Redakcja "Palestry". - Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2007. - S. 21

217. Axer Maurycy (rodowe imiona Moritz Joachim - zmiana 4 VIII 1921). 4 VI 1886 Przemyśl - 1942 Bełżec. Adwokat / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 24-27 : il., portr., bibliogr.

218. Dr Maurycy Axer (1886-1942) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2004 [dr. 2005], nr 8 (87), s. 253-262

219. Dr Maurycy Axer (1886-1942) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Przemyski. - T. 40 (2004), z. 4, Historia, s. 111-117, fot

220. Jak zginął obrońca Gorgonowej / Jacek Szwic. // Życie Podkarpackie. - 2016, nr 4 (27 I), s. 10

221. Lwowski Cicero / Zenon Andrzejewski.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2008, nr 4, s. 34-38

Axer Otto (3 VIII 1906 Przemyśl – 24 V 1983 Warszawa) malarz, scenograf

222. Artyści z naszego podwórka... : Otto Axer - malarz teatru / Elżbieta Cieszyńska. – Il.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 4, s. 26-27

223. Axerowskie scenotwórstwo pędzlem budowane : wystawa „Malarstwo, rysunek, scenografia Otto Axera ze zbiorów muzealnych i Olgi Axerowej : X-XII 1997 ; [informator wystawy] / Ewa Moroń. –Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1997.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 17102

224. Otto Axer / Małgorzata Bereza. - Il.// Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – Nr 2, 1998, s. 111-112

225. Otto Axer (1906 - 1983) / Cezariusz Kotowicz. - Il.//Kurier Wschodni. - 1996, nr 10, s. 24

226. Axer Otto (3.08.1906-24.05.1983) urodził w Przemyślu, malarz i scenograf, uczeń J. Pankiewicza, członek grupy artystycznej „Kwadryga”, współpracownik Leona Schillera i wykładowca w warszawskiej PWST.[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 27 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

227. Axer Otto, Axer Erwin //W: Żydzi Polscy : historie niezwykłe / Ewa Małkowska-Bienek. - Warszawa : „Demart”, 2010. - S. 18-20. - ISBN 978-83-7427-392-3

228. Axer (Rex) Otto (1906 Przemyśl - 1983 Warszawa) – malarz, rysownik, ilustrator, scenograf […] / MT [Magdalena Tarnowska].// W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 127-128. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

229. Już tego nie zobaczę / Ryszard M. Groński.// Polityka. - 1983, nr 24, s. 15

230. Otto Axer : biogram. - Portr. // Filmpolski.pl : internetowa baza filmu polskiego [on-line] [Dostęp : 5.01.2018] http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=112939

231. Powrót do rodzinnego miasta, czyli na marginesie wystawy "Malarstwo, rysunek i scenografia Otto Axera"/ Urszula Olbromska.// Kurier Wschodni. - 1997, nr 11, s. 8

232. Przemyskie środowisko artystyczne XIX i XX w. / Józefa Kostek.// Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 4, Historia, s. 85-102

233. Wystawa „Otto Axer” / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej [on-line]. Opublikowano : 04.03.2016 [Dostęp : 08.01.2018]

http://web.archive.org/web/20160304082112/http://www.muzeum.przemysl.pl/mnzp/index.php?option=com_content&view=article&id=380:wystawa-otto-axer&Itemid=72

234. Zaginiony ojciec / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 40 (1 X), s. 20

Axer [Schutzman] Roberta (29 I 1895 Przemyśl – 1942 Bełżec?) działaczka kulturalno-społeczna

235. Axer Roberta. 29 I 1895 Przemyśl - 1942 Bełżec?. Działaczka kulturalno-społeczna / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 27-28

236. Schutzmanowa-Axer Roberta [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 950

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Axer Saul (30 III 1860 Przemyśl – 9 III 1942 Kruhel Mały) muzyk, nauczyciel

237. Saul Axer - muzyk zapomniany / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 10, s. 16-18

238. Zaginiony ojciec / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 40 (1 X), s. 20

239. Zaginiony ojciec [uzupełnienie] /Zenon Andrzejewski. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 43, s. 17

Bacalel ben Salamon (XVII w.) rabin

240. Bacalel ben Salamon, rabin przemyski w XVII w., którego kazania ukazały się w 3 księgach //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 60

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

241. Bacalel ben Salamon, rabin przemyski w XVII w.//W: Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004. – S. 126

PBW Jarosław WJ 53854, Jarosław Czyt./CzJ 94(438) nr inw. 2435

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) nr inw. 45763, WK 45764

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44354

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 89388

Baumfeld-Boleski Andrzej (5 IV 1877 Przemyśl – 10 X 1965 Łódź) historyk literatury i krytyk

242. Andrzej Baumfeld-Boleski i brat jego Gustaw, poloniści - Przemyślanie / Jerzy Starnawski.// Rocznik Przemyski. - T. 44 (2008), z. 3, Literatura i język, s. 85-120

243. Andrzej Boleski jako edytor tekstów dla szkół / Jerzy Starnawski.// Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 47 (1993), s. 141-155

244. Boleski Andrzej 1877-1965 / J. P. [Julia Pitera].// W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1, A-B / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - S. 211-213

245. Boleski Andrzej (1877-1965), konwertyta pochodzący z żydowskiej rodziny Baumfeldów (jego ojciec był przewodniczącym gminy żydowskiej w Przemyślu).[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 36-37

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

246. Dwaj przemyscy bracia poloniści / Julian Krzyżanowski.// W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 2. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1973. - S. 113-117

247. Próba biografii [!] podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego / Mirosława Rosenbergowa.// Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 47 (1993), s. 157-179

248. Uczony i wyznawca : (o profesorze Andrzeju Boleskim) / Kazimierz Kupisz.// Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 47 (1993), s. [1], 118-140

Baumfeld, Gustaw Bolesław (16 VIII 1879 Przemyśl – 1940 Katyń) dziennikarz, pisarz

249. Andrzej Baumfeld-Boleski i brat jego Gustaw, poloniści - Przemyślanie / Jerzy Starnawski.// Rocznik Przemyski. - T. 44 (2008), z. 3, Literatura i język, s. 85-120

250. Dwaj przemyscy bracia poloniści / Julian Krzyżanowski.// W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 2. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1973. - S. 113-117

251. Baumfeld Gustaw (16.08.1979-1940). Urodził się w Przemyślu. Legionista, kapitan artylerii w rezerwie, pisarz, dziennikarz //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 13-14

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Berson Seweryn (1858 – 4 III 1917 Lwów) adwokat, sędzia, kompozytor

252. Berson Seweryn (1858-1917), urodzony w Nowym Sączu, z zawodu prawnik / Józef Reiss.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 1, Abakanowicz Abdanek Bruno - Beynart Wojciech / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 470

PBW Przemyśl /Czyt. CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78971

253. Berson Seweryn (1858 Nowy Sącz – 4 III 1917 Lwów), prawnik, kompozytor. Początkowo był adwokatem w Przemyślu, następnie sędzia we Lwowie […] //Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 32

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Bienenstock Adolf [Strzelecki Władysław](6 III 1888 Tarnów – 1937 Przemyśl) malarz

254. Bienenstock Adolf (06.03.1888 Tarnów – 1937 Przemyśl) - malarz, przedstawiciel polskiego ekspresjonizmu. [on-line] [Dostęp : 07.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5464-bienenstock-adolf

255. Bienenstock Adolf (6.03.1888-1937) mieszkał w Przemyślu, był wybitnym przedstawicielem polskiego ekspresjonizmu, absolwent krakowskiej ASP, autor m.in. „Dybuka” […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 27-28

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

256. Bienenstock Adolf, malarz ur. 1888 Tarnów, zm. 1937 Przemyśl / Józef Sandel. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1, A-C / zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1971. – S. 160

Autor polichromii i witraży w synagodze Scheinbacha

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 7(03) nr inw. GP 17786

257. Bienenstock Adolf (1888 Tarnów – 1937 Przemyśl) – malarz […] . / ZB [Zofia Borzymińska] i MT [Magdalena Tarnowska].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 191. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

258. Podwójne życia rozdarte traumą - Adolf Bienenstock vel Władysław Strzelecki / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 41

http://www.lasko.webd.pl/tkop/bienenstock.htm

Borucki [Gottlieb] Gwidon (2 IX 1912 Kraków – 31 XII 2009 Melbourne), inżynier, śpiewak

259. Borucki [Gottlieb] Gwidon (2 IX 1912 Kraków – 31 XII 2009 Melbourne), inżynier, śpiewak. Młodość spędził w Przemyślu […]//W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 40

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Cebula Srul (?Przemyśl-?) lekarz

260. Cebula Srul, lekarz z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 74

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Delfin Leon (14 III 1896 Przemyśl-?) żołnierz, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej

261. Delfin Leon (14.03.1896-?), urodzony w Przemyślu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 74

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

262. Delfin Leon (1896-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej . T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 348. - Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Deutsch Helene [Rosenbach Helene] (9 X 1884 Przemyśl – 29 III 1982 Cambridge)

263. Burzliwy romans Liebermana / Józef Frankiewicz.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 31 (2 VIII), s. 18

264. Deutsch Helena (9.10.1884-29.03.1982) urodziła się w Przemyślu jako Helena Rosenbach. Uczennica i współpracownica Zygmunta Freuda. Jako pierwsza specjalizowała się w psychologii kobiety i w seksualności kobiecej […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 37 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

265. Deutsch Helena (09.10.1884 Przemyśl - 29.03.1982 Cambridge) - psycholożka, psychanalityczka.[on-line] [Dostęp : 07.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5466-deutsch-helena

266. Dr Helene Rosenbach-Deutsch / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 356

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

267. Helena Deutsch (1884-1982) - psychoanalityk z Przemyśla / Ryszard Jóźwik. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 4, s. 41

268. Helena Deutsch - słynna psychoanalityczka rodem z Przemyśla / Marian Wolicki. // Premislia Christiana. - T. 14 (2010-2011), s. 441-449

269. In Liebe, doch unversoehnt : zum 20. Todestag am 29. April 2002 von Helene Deutsch : pionierin der Psychoanalyse / Ernst Probst, publ. : 05. April 2002.//Kultura extra – das online magazin, Oktober 2004. www.kulturaextra.de/literatur/spezial/in_liebe.html

270. Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch. Wstęp do edycji / Lena Magnone.// Przegląd Humanistyczny. - 2015, nr 1, s. 143-151

271. Rynek 26 - kulturowy mikrokosmos niegdysiejszego Przemyśla / Olga Hanna Solarz. // Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2011, nr 1, s. 14-20

272. Socjaliści polscy a religia na przełomie XIX i XX wieku : przypadek Hermana Liebermana / Anna Kwiatek. // Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 4, s. 63-69

273. Wiedeński park imienia przemyślanki : była pierwszą psychoanalityczką zajmującą się psychologią i seksualnością kobiety / lew [Hubert Lewkowicz].// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 44 (2 XI), s. 14

Dienstag Oswald (13 V 1906 Przemyśl - 8 XII 1971 Pavillons-sous-Bois) żołnierz, inżynier

274. Francuski generał z Przemyśla / Ryszard Dzieszyński. //Nowiny. – 1986, nr 3, s. 5

275. Generał, którego nie było /Zenon Andrzejewski. - Il.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 9, s. 34–35

276. Kim był Oswald Dienstag? / Zenon Andrzejewski.// Słowo Żydowskie. - 2005, nr 16–17, s. 22–23

277. Kpt. rez. Oswald Dienstag (1906-1971) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2006 [dr. 2007], nr 10 (89), s. 441-444

Drucker Mateusz (9 II 1893 Przemyśl-?) właściciel dóbr ziemskich w Łozinie, żołnierz-ochotnik, porucznik WP

278. Drucker Mateusz (9.02.1893-?) urodził się w Przemyślu, nabył dobra ziemskie w Łozinie koło Lwowa […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 74

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

279. Drucker Mateusz (1893-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 350. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Dukatenzähler Herman Majer [Mayer] (1860-23 VI 1935 Przemyśl) kupiec i wydawca pocztówek z Przemyśla

280. Tajemniczy kamień / Jacek Szwic. // Życie Podkarpackie. - 2009, nr 12, s. 27

Duldig Karl (29 XII 1902 Przemyśl – 11 VIII 1986 Melbourne) rzeźbiarz

281. Duldig Karl : 29 XII 1902 r. Przemyśl - 11 VIII 1986 r. Melbourne : rzeźbiarz / Marta Trojanowska.// Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - S. 17-20

282. Odkrywanie korzeni : [Karl Duldig] / Maciej Trojanowski.// Nasz Przemyśl. - 2008, nr 4, s. 11-13

283. Przemyskie środowisko artystyczne XIX i XX w. / Józefa Kostek.// Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 4, Historia, s. 85-102

Dywer Wilhelm (9 XI 1904 Przemyśl-1940 Katyń) lekarz, oficer WP

284. Dywer Wilhelm (9.11.1904-1940), urodzony w Przemyślu, internista, podporucznik rezerwy. Zginął w Katyniu //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 75

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Eberhard Joachim (?Przemyśl -?) lekarz, żołnierz-ochotnik

285. Eberhard Joachim, lekarz z Przemyśla, jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 75

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Ehrenkranz Beniamin Wolf, zwany Welwel Zbarażer (1819 [1826] Zbaraż, obw. tarnopolski – 2 VI 1883 Konstantynopol) – śpiewak ludowy, improwizator, twórca pieśni

286. Ehrenkranz Beniamin Wolf, zwany Welwel Zbarażer (1819 [1826] Zbaraż, obw. tarnopolski – 2 VI 1883 Konstantynopol) – śpiewak ludowy, improwizator, twórca pieśni […] //W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 60-61

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Ehrlich Stanisław (27 X 1907 Przemyśl – 10 X 1997)

287. Ehrlich Stanisław (27.10.1907-2.10.1997) urodził się w Przemyślu, znakomity teoretyk państwa i prawa, profesor kilkunastu uniwersytetów […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 37

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

288. Nekrolog // Więź. - 1997, nr 12, s. 204

289. Rodem przemyślanin, umysłem świata obywatel /Zenon Andrzejewski.//Pogranicze. - 1997, nr 7, s. 10

290. Stanisław Ehrlich (1907-1997) / Anna Turska, Piotr Winczorek. //Studia Iuridica. – T. 36, 1998, s. 217-220

291. Stanisław Ehrlich (1907-1997) : życie, działalność polityczna i naukowa / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 23 (2011-2012)[dr. 2013], s. 191-206

292. Stanisław Ehrlich - pożegnanie / Zenon Andrzejewski. - Il.// Gazeta Wyborcza, dod. Gazeta Stołeczna. - 1997, nr 275, s. 12

293. Życie i twórczość profesora Stanisława Ehrlicha / Marek Zubik.// Rocznik Przemyski. - T. 43 (2007), z. 4, Historia, s. 247-250

Erter Izaak (1791 Koniuszki - 20 IV 1851 Brody) lekarz, poeta, satyryk

294. Erter Izaak (1791-1851) urodził się na wsi w okolicy Przemyśla w rodzinie chasydzkiej, poeta, satyryk, lekarz, czołowy przedstawiciel galicyjskiej ‘haskali” – żydowskiego oświecenia //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 14

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

295. Erter Izaak (Icchak) (1791 [1792] wieś pod Przemyślem – 1851 Brody) – poeta, satyryk, lekarz, czołowy przedstawiciel galicyjskiej haskali. [...] / Rafał Żebrowski. //Polski słownik judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 15.01.2018] http://www.jhi.pl/psj/Erter_Izaak_(Icchak)

296. Izaak Erter (1792 – 20.04.1851) : żydowski pisarz-satyryk, który spędził młodość w Wielkich Oczach / Krzysztof Dawid Majus.[on-line] [Dostęp : 12.01.2018] http://wielkieoczy.itgo.com/

Feldman Józef (1 VII 1899 Przemyśl – 16 VI 1946 Kraków)

297. Feldman Józef (1.07.1899-16.06.1946) urodził się w Przemyślu, wybitny historyk dziejów nowożytnych Polski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sorbony […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 38 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

298. Feldman Józef (1 VII 1899 Przemyśl - 16 VI 1946 Kraków), historyk dziejów nowoż. Polski i powszechnych / M. W. [Maria Wierzbicka].// W: Słownik historyków polskich / koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl ; współaut. biogramów Krzysztof Baczkowski [i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", cop. 1994. - S. 130-131

299. Feldman Józef (1899-1946), historyk, profesor U.J. / Kazimierz Lepszy.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 6, Dunin Rodryg - Firlej Henryk / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 396-399

300. Józef Feldman (1899-1946) / Lucjan Fac. – (Sylwetki przemyskie) //Przemyski Informator Kulturalny. – 1997, nr 2, s. 26-28

Feldman Wilhelm, pseud. Tadeusz Bezimienny, Zygmunt A. Pomian i in. (08 IV 1868 Zbaraż – 25 X 1919 Kraków) - polski publicysta, dramatopisarz i prozaik oraz krytyk i historyk literatury

301. Feldman Wilhelm (8.04.1868-25.10.1919), polski publicysta, dramatopisarz i prozaik oraz krytyk i historyk literatury […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 39-40 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Feuermann Mojżesz [Mosze] (1881 Przemyśl - 1936 Lwów) prawnik

302. Dr Feuermann Mojżesz [biogram].//W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 904-905 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Freudenheim Kalman (1837 - 21 VIII 1910 Przemyśl) właściciel cegielni i browaru, założyciel synagogi postępowej

303. Freudenheim Kalman [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1039-1040

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Friedman Majer (2 IX 1900 Przemyśl-?) żołnierz-ochotnik WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej

304. Friedmann Majer (2.09.1900-?) urodzony w Przemyślu, z zawodu fryzjer, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 76

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

305. Friedmann Majer (2.09.1900-?) urodzony w Przemyślu, z zawodu fryzjer, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej[biogram].//W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 : (reprint) / [pod red. Norberta Gettera, Jakuba Schalla, Zygmunta Schippera].- Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 362

Frischer Maurycy (25 VII 1892 Przemyśl-?) lekarz, lekarz batalionowy, oficer WP

306. Frischer Maurycy (25.07.1892-?), lekarz z Przemyśla, lekarz batalionowy, wziął udział jako ochotni w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej[..], lekarz batalionowy od marca 1919 r. do marca 1921 r […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 76-77 : il., portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

307. Frischer Maurycy (25.07.1892-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 362. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Gahlberg Arnold działacz „Fredreum”, pisarz, tłumacz

308. Gahlberg Arnold przemyślanin, pisarz i tłumacz, członek Żydowskiej Partii Robotników //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 14

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

309. Jednodniówka wydana dnia 18. grudnia 1920 r. w dziesiątą rocznicę istnienia Polskiego Towarz. Dramat. im. Al. Fredry w Przemyślu 1910-1920 / [ kom. red. Kazimierz Brzeziński [i in.] ; Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "Fredreum". - Przemyśl : b.w., 1920. - S. 5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=9104

Galler Lipa [Lippa] (ok. 1887/1890 Gródek Jagielloński-po 1939 Lwów) przedsiębiorca, radny miejski

310. Galler Lipa [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 916-919 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

311. Lipa Galler - przedsiębiorca i radny / Piotr Haszczyn. – Portr.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4, s. 41

312. Lipa Galler / Piotr Haszczyn [on-line] // Krzywcza – Trzy kultury [Dostęp : 16.01.2018]

http://www.krzywcza.eu/lipa-galler.html

313. Lipa Geller / Yosef Altbauer ; transl. by Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 342 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Gottfried Mordechai [Markus] (26 II 1884-24 II 1963 Tel-Aviv) poeta

314. Mordechai Gottfried / by Alter Meir ; [transl. Jerrold Landau]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 352 : portr. Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Grabscheid Michał (14 VIII 1866 Przemyśl-?) lekarz, ppłk WP, uczestnik wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej

315. Grabscheid Michał (14.08.1866-?) podpułkownik, lekarz z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.[…] 12 listopada 1918 r. ochotniczo zgłosił się do Wojska Polskiego. Służył w szpitalach wojskowych w Przemyślu i Czortkowie […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 78

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

316. Grabscheid Michał (14.08.1866-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 371. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939

Grossfeld Ludwik (26 X 1889 Przemyśl - 13 IX 1955 Warszawa), adwokat, działacz społeczny, dziennikarz, radny miejski, polityk

317. Dr Ludwik Grossfeld / D. N. [Dov Nitzani (Knopf)].//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla]= Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 465-566 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

318. Dr Ludwik Grossfeld, adwokat, społecznik i polityk/ Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 1, s. 8-9

319. Dr Ludwik Grossfeld : adwokat, społecznik i polityk (1889-1955) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2006 [dr. 2007], nr 10 (89), s. 432-440

320. Dr Ludwik Grossfeld adwokat, działacz społeczny i socjalistyczny [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 853-855 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

321. Grossfeld Ludwik Otto (1889 - 1955), ps. Przemyski. Ur. 26 X w Przemyślu, syn Izydora, prywatnego urzędnika ubezpieczeniowego.[…] / Andrzej Kunert.//W: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 2, E-J / [aut. biogramów Eugeniusz Ajnenkiel i in.] ; [kom. red. Żanna Kormanowa przewodn. ; red. nacz. Feliks Tych] ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. - Warszawa : “Książka i Wiedza”, 1987. - S. 378-379

Grossman Józef (1922- ), Grossman Mojżesz (1885-1942)

322. Dzieje żydowskiej rodziny Grossmanów z Przemyśla / Józef Frankiewicz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 6, s. 12-14

323. Ostatni polski Żyd w Izraelu / Józef Frankiewicz. // Gazeta Przemyska. - 2014, nr 5, s. 8

Haas [Hass]Jakub (1840 Gibov – 4 II 1935 Przemyśl) maszynista kolejowy

324. Gdzie leży maszynista Franciszka Józefa I ? / Hubert /Lewkowicz. - Il.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 14, s. 21

325. Maszynista Najjaśniejszego Pana : barwna, przeplatana anegdotami opowieść o pracy galicyjskiego maszynisty / Ryszard Dzieszyński.//Życie Przemyskie. – 1967, nr 4, s. 5

326. Tajemnica cesarskiego "lokomotivfuhrera" z ulicy Ogrodowej / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 15 (9 IV), s. 20

Hacke Mordechaj (1875 Dębica-1954 Palestyna)

327. Mordechai Hacke / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 346

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Halberstam Jecheskiel (1815-1899 Sieniawa) zwany też Szraga z Sieniawy, cadyk, autor komentarzy rabinicznych

328. Halberstam Jecheskiel (1815-1899) zwany też Szraga z Sieniawy, cadyk, autor komentarzy rabinicznych. Mieszkał w Przemyślu […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 62-63

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

329. Jecheskiel z Sieniawy (1815 Tarnogród – 1899 Sieniawa) – cadyk / ZB [Zofia Borzymińska] i JD [Jan Doktór].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 548. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

Haspel Wilhelm (1891-?) kupiec i działacz społeczny, radny miejski i ławnik, członek Rady Żydowskiej Gminy Wyznaniowej

330. Haspel Wilhelm [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 981-982 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

331. Wilhelm Haspel / by Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 344

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Henner Baruch (Bernard) (1843 Przemyśl – 2 II 1926 Przemyśl) fotograf, radny miejski

332. Bernard Henner : książę wśród fotografów / [opracowanie całości, nakładca oraz wydawca opracowania Andrzej Wójcik]. – Warszawa : nakł. autora, 2006. - ISBN 83-918234-2-3

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 30505

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czytelnia Gł. 44367

333. Henner Baruch (Bernard) (1843-1926) fotograf / Anna Fesnak.// W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 148

334. Henner Baruch (1843-02.02.1926), jeden z czołowych polskich fotografików XIX w. urodził się w Przemyślu […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 28

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

335. Mój pradziad Bernard Henner / Piotr Samolewicz. – Il.// Nowiny. – 2006, nr 200, s. 17

336. Śladami rodzimy Hennerów : z dziejów przemyskiej fotografii / Grażyna Stojak. – Przemyśl : 2006.

Henner Bernard junior (8 I 1867 Przemyśl – 13 X1913 Lwów) artysta fotograf

337. Henner Bernard [Berl] junior (1867-1913), artysta fotograf / Anna Fesnak.// W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 148

338. Henner Bernard (1866-1913), fotograf artysta / Franciszek German.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 9, Gross Adolf - Horoch Kalikst / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 395-396

339. Kobieta w sercu żołnierza / Agnieszka Bobowska-Hryniewicz.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 4, s. 34-35

340. Ojciec Augustyn i miłośnicy fotografii : wojna szpiegów w Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 13 (1 IV), s. 13

341. Śladami rodziny Hennerów : z dziejów przemyskiej fotografii / Grażyna Stojak. – Przemyśl : 2006.

Hermelin Artur (1901 Przemyśl – 16 III 1942 Lwów) pianista, solista i akompaniator, pedagog

342. Hermelin Artur (1901 Przemyśl – 16 III 1942 Lwów), pianista. Był synem Natana prawnika i dyrygenta […]//W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 106-107

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

343. Hermelin Artur (1901 Przemyśl - 1943 Lwów) pianista, solista i akompaniator, pedagog; syn Natana H. Był absolwentem konserwatorium w Wiedniu. Studiował też we Lwowie i w Paryżu. Od 1932 był profesorem w konserwatorium lwowskim. Występował w filharmoniach polskich i wielu krajów Europy i Ameryki Północnej i Południowej. Zginął w obozie janowskim we Lwowie / MF. //W: Polski Słownik Judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

http://www.jhi.pl/psj/Hermelin_Artur_(1901_Przemysl_-_1943_Lwow)

344. Hermelin Artur (1901-1943) urodził się w Przemyślu. Był wybitnym pianistą, solistą i akompaniatorem […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 24

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Hermelin Natan (ok. 1875? – 1941 Lwów) adwokat, skrzypek, kameralista, dyrygent, kompozytor

345. Hermelin Natan (ok.1875?-1941 Lwów), doktor praw, adwokat w Przemyślu, Suczawie i we Lwowie, skrzypek, kameralista, dyrygent orkiestr kameralnych, kompozytor […]//W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 107

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Herzfeld

346. Szukając śladów przodków : rodzina Herzfeldów w Przemyślu / SJ [Sebastian Jasiński] ; fot. Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2015, nr 15 (21 IV), s. 4, fot.

Heszel ben Josef Joszua (Jozue) (1578 [1590] Wilno – 1648 Kraków) rabin

347. Joszua (Jozue) Heszel ben Josef (1578 [1590] Wilno – 1648 Kraków) – rabin, znany talmudysta […]. / RŻ [Rafał Żebrowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 1 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 705-706. – (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

Hirschfeld Samuel [Shmuel] (1892-1942) rabin

348. Rabbi Dr Shmuel [Samuel] Hirschfeld : (memories from his sohn) / [Eliasz Hirschfeld]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 335-336

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Hister Pola [Paja] (5 II 1921 Sanok - 12 XII 2015 Vancouver) mieszkanka Przemyśla od 1929 r., absolwentka Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej

349. Pola Hister - między tragedią Holocaustu a rodziną / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 2, s. 41

Hoffmann Roald [Safran Roald](18 VII 1937 Złoczów - ) noblista w dziedzinie chemii

350. Pięciu Noblistów z Podkarpacia / Joanna Wyskiel. // Podkarpacka Historia. - 2016, nr 11-12, s. 50-53

Dzieciństwo spędził m.in. w Przemyślu (1944)

Honigwachs Meir (1877 Gorlice-1946 Tel-Aviv) radny miejski

351. Meir Honigwachs / Y. A [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 347 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Horn Elżbieta (16 III 1921 Przemyśl – 4 XII 2005 Warszawa) historyk

352. Elżbieta Horn, z domu Buksbaum (ur. 16 marca 1921 w Przemyślu, zm. 4 grudnia 2005 w Warszawie) – polska historyk żydowskiego pochodzenia, żona Maurycego Horna: życiorys : wybrane publikacje : Bibliografia // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 05.06.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Horn

Jawetz Herman Mendel (1878 Hałuszczyce - 1942 Przemyśl)

353. Engineer Tzvi (Herman) Mendel Jawetz / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 345 : portr. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Józef ben Mojżesz (XVII w.) rabin

354. Józef ben Mojżesz, rabin w Przemyślu u schyłku XVII w., wybitny kaznodzieja, autor dzieła rabinicznego zawierającego rozmyślania i komentarze biblijne //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 64

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

355. Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004. – S. 126

PBW Jarosław WJ 53854, Jarosław Czyt./CzJ 94(438) nr inw. 2435

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 94(438) nr inw. 45763, WK 45764

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44354

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 89388

Kahane Abraham (1889 Tarnów – 1957 Palestyna) pisarz, tłumacz, przewodniczący stowarzyszenia „Bikur Cholim” w Przemyślu

356. Abraham Kahane (Avrech) / by M. N. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 333-334

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

357. Kahane Abraham (1889-1957) urodzony w Tarnowie. Studiował w Pradze […].Od 1920 mieszkał w Przemyślu. Pisał wiersze, opowiadania, humoreski i artykuły do prasy, zajmował się także tłumaczeniem. W 1936 wyemigrował do Palestyny […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 16

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Kamerman Samuel (7 II 1901 Przemyśl-?)

358. Kamerman Samuel (7.02.1901-?) urodzony w Przemyślu, walczył o Przemyśl i Lwów […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 81

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

359. Kamerman Samuel (7.02.1901-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 386. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Kartagener Manes (7 I 1897Przemyśl – 5 VIII 1975 Zurych) lekarz internista

360. Kartagener Manes (1897-1975). Urodził się w Przemyślu 7 stycznia 1897 r. Światowej sławy lekarz internista […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 40

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

361. Kartagener Manes (1897-1975) : życiorys : wybrane prace : bibliografia // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 6.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Manes_Kartagener

362. Professor Dr Manes Kartagener / by D. N. [Dov Nitzani (Knopf)].//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 354

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Klagsbald Abraham Chaim [Joachim] (1875 Cieszanów-1958 Tel-Aviv) przemysłowiec, działacz społeczny

363. Abraham Chaim Klagsbald / Y. A.[Joseph Altbauer]. – Portr.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 341

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

364. Joachim Klagsbald :[biogram] // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 09.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Klagsbald

365. Klagsbald Joachim (Abraham Chaim) [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Herman Diker, 1938. – S. 920-923 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

366. Pół wieku Polnej : monografia Zakładów Automatyki "Mera Polna" w Przemyślu : 1923-1973 / Adam Gawlik. - Przemyśl : nakł. Zakładów Automatyki "Mera-Polna", 1974. - S. 5-10

http://www.polna.com.pl/sites/default/files/Publikacje_wlasne/pol_wieku_polnej__-_monografia_74.pdf

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 37601-RG-II

367. Words of eulogy that were not spoken [Słowa pochwały, które nigdy nie zostały wypowiedziane] / by A. Cohen. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 342. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Klausner Emil (28 XII 1893 Przemyśl-1940 Charków) kupiec, oficer [kpt rez.] WP

368. Klausner Emil (28.12.1893-1940), kupiec z Przemyśla, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 82

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

369. Klausner Emil (1893-1940) //W: Żydzi żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej / Benjamin Meirtchak (Beniamin Majerczak). – Warszawa : „Bellona”, 2001. – S. 109

Knoller Samuel [Shmuel] (1860 Przemyśl - 1938 Tel-Aviv)

370. Reb Shmuel [Samuel] : the sohn of Reb Dawid Knoller / D. N. [Dov Nitzani (Knopf)]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 351-352 : portr. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Korn H. Rachel [Korn Rokhl Häring] (15 I 1898 Sucha Góra, Ukraina – 9 IX 1982 Montreal, Kanada) poetka i nowelistka, pisząca w j. jidysz

371. Korn, Rachel Häring [biogram] / [Seymour Levitan].//Jewish Virtual Library : a Project of AICE [on-line] [Dostęp : 10.01.2018] http://www.jewishvirtuallibrary.org/korn-rachel-h-x00e4-ring

372. Korn Rachela (15.06.1898-1982), poetka i nowelistka pisząca w jidisz […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 17

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

373. Korn Rachela [biogram] / Małgorzata Naimska. // Polski Słownik Judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 10.01.2018]

http://www.jhi.pl/psj/Korn_Rachela

374. Rachel Korn / by A. B. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 471-473 : portr. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

W l. 1918-1941 mieszkała w Przemyślu

Kronisch Herman (6 VIII 1899 Przemyśl - ?) żołnierz-ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, chorąży WP

375. Kronisch Herman (6.08.1899-?) z Przemyśla, jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 82-83

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

376. Kronisch Herman (6.08.1899-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 395. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Kutna Samuel Natan lekarz

377. Kronika : Osobiste. Lekarz dr Kutna wyjeżdża w tych dniach celem odbycia studytów praktycznych w dziedzinie wodolecznictwa za granicę. Między innymi zatrzyma się dr Kutna w zakładzie prof. Winternitza we Wiedniu i dr Lehmana w Dreźnie. Po powrocie obejmie dr Kutna we własny zarząd zakład hydropatyczny, który ostatnio prowadził wespół z śp. dr Madeyskim.// Nowy Głos Przemyski. – R. 6, 1908, nr 11 (15 III), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3476

378. Nadesłane : Dr med. S. N. Kutna były asystent profesora Schnitzlera we Wiedniu ma zaszczyt zawiadomić, że się osiedlił w Przemyślu przy ulicy Długiej pod nr 649 i ordynuje od godziny 2-3 a dla chorób nosowych, piersiowych i gardłowych od 3-4 po południu //Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 85 (22 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3994&from=publication

379. Zakład leczniczy dr Kutny //Gazeta Przemyska : organ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego. - R. 3, 1909, nr 43 (28 V), s.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4411?tab=1

Landau Leib (6 II 1881 Szołomienice (pow. Rudki) – 10 I 1943 Lwów) – doktor praw, adwokat, meloman

380. Adwokat dr Leib Landau (1881-1943) Zenon Andrzejewski. – Portr.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 18 (2010-2011) [wyd. 2013], s. 183-190

381. Dr Landau Leib adwokat i obrońca spraw karnych […] [biogram] //Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 1 / Lwów : nakł. Herman Diker, 1937. – S. 127-128 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21209/edition/19353/content?ref=desc

382. Dr Leib Landau / by B. Weintraub.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 315-317 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

383. Landau Lejb (1879 Wiatka (późn. Kirów) – 1943 Lwów) – doktor praw, adwokat, meloman. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Mieszkał i pracował początkowo w Przemyślu, gdzie prowadził koło dramatyczne przy Żydowskim Towarzystwie Miłośników Muzyki i Teatru „Juwal”. Przeniósł się następnie do Lwowa, gdzie działał w sekcji muz. przy Żydowskim Towarzystwie Literatury i Sztuki. Był krzewicielem muzyki wśród różnych warstw społeczności żydowskiej. W 1941–1943 przebywał w getcie lwowskim, a następnie ukrywał się wraz z rodziną po aryjskiej stronie. Wskutek denuncjacji został wraz z rodziną aresztowany przez nazistów i rozstrzelany //W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 151

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

384. Landau Lejb (1879 Wiatka, współcześnie Kirow – 1943 Lwów) – prawnik, działacz społeczny, muzyk, meloman, mecenas muzyki żydowskiej.[...] / Rafał Żebrowski. //W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 13. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

385. The last days of Leib Landau : a chapter of memories / by Yehoszua Avrahami.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 320-321

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

386. Lawyer Leib Landau – a great Man of Israel / by Abraham Morewski [Marovsky] ; transl from hebr. Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 451-456 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

387. Memories of Leib Landau / by Ida Kamińska ; transl. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 456-457

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

388. Memories of Leib Landau / by M. Melman. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 317-320

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Lazar Szymon Menachem (1864 Przemyśl - 1932 Kraków) pisarz, dziennikarz, uczony, hebraista

389. Lazar (Lazer) Szymon Menachem (1864 Przemyśl – 1932 Kraków) – pisarz, dziennikarz, uczony, hebraista [biogram] / Rafał Żebrowski.// Polski Słownik Judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [on-line]

[Dostęp : 10.01.2018] http://www.jhi.pl/psj/Lazar_(Lazer)_Szymon_Menachem

390. Lazar (Lazer) Szymon Menachem (1864 Przemyśl – 1932 Kraków) – pisarz, dziennikarz, uczony, hebraista / Rafał Żebrowski.//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 19. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

391. Lazar Szymon (1864-1932), urodzony w Przemyślu, pisarz i dziennikarz […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 18

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

392. Shimon Menachem Lazar / by Abraham Kahana ; transl. Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 166-167 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Lewin Aaron (31 X 1879 Przemyśl – 1 VII 1941 Lwów) rabin, poseł na sejm RP

393. Lewin Aaron (ur. 30 października 1879 w Przemyślu, zm. 1 lipca 1941 we Lwowie) – polski rabin, samorządowiec, działacz społeczny, przewodniczący Rady Rabinów w Polsce i poseł na Sejm RP I i III kadencji.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line]. - Portr., bibliogr. [Dostęp : 05.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Aaron_Lewin

394. Lewin Aaron ben Natan z Rzeszowa / Rafał Żebrowski. //W: Polski Słownik Judaistyczny ; Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 06.01.2018] http://www.jhi.pl/psj/Lewin_Aaron_ben_Natan_z_Rzeszowa

395. Lewin Aaron : 1879-1941 : biogram. - Portr. - Bibliogr. // Baza Sejmu [on-line] [Dostęp : 06.01.2018]

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=000000854&find_code=SYS&local_base=ARS10

396. Lewin Aron (1879-1941), rabin, poseł na sejm RP, prezydent centralnej rady „Agudas Isroel”, wnuk Izaaka Szmelkesa, rabina przemyskiego […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 55-56

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

397. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej / Szymon Rudnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004, S. 411-419. - ISBN 83-70596-39-8

Lieberman Herman (3 I 1870 Drohobycz- 21 X 1941 Londyn)

398. Burzliwy romans Liebermana / Józef Frankiewicz.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 31 (2 VIII), s. 18

399. Czy Lieberman spojrzy na Dziadka ? / Zdzisław Szeliga. // Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2011, nr 3, s. 84-86

Tablica pamiątkowa

400. Dr Herman Liebermann / by A. Bloch ; transl. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 112-118 : il., portr. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

401. Dr Herman Liebermann / by Eliahu Bloch ; transl. by Jerrold Landau.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 458-464 : il., portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

402. Działalność parlamentarna Hermana Liebermana / Jolanta Czartoryska.// Rocznik Przemyski. - T. 48 (2012), z. 4, Historia, s. 71-84

403. Herman Lieberman (1870-1941) Artur Leinwand. //Z Pola Walki. – R. 6, 1963, nr 3, s. 189-202

404. Herman Lieberman (1870-1941) //W: Poczet prawników polskich / Krzysztof. Pol. – Warszawa : C. H. Beck, cop. 2000. – S. 831-853

405. Herman Lieberman - człowiek niepospolity / Jolanta Czartoryska, Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 6 (81) czerwiec, s. 41

406. Herman Lieberman – człowiek polskiego parlamentu / R. //Nowe Horyzonty. – 1946, nr 42, s. 1

407. Herman Lieberman, poseł ludu przemyskiego / Artur Leinwand.// Rocznik Przemyski. - T. 13-14 (1970), s. 171-212

408. Herman Lieberman, Stanisław Mikołajczyk - zmagania z totalitaryzmem / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2001. - (Biblioteka Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

Biblioteka AP Przemyśl 30981

409. "Jest teraz szansa, by na stałe powrócił do swojego ukochanego miasta" / Andrzej Chwalba ; rozm. przepr. Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 7, s. 12

410. Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch : wstęp do edycji / Lena Magnone.// Przegląd Humanistyczny. - 2015, nr 1, s. 143-151

411. Lieberman Herman (3.01.1870-21.10.1941), adwokat i polityk, urodził się w Drohobyczu. W 1899 rozpoczął praktykę adwokacką w Przemyślu, z czasem członek rady Miejskiej Przemyśla. Kawaler Orderu „Orła Białego”, Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 56

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

412. Lieberman Herman. - (Z cyklu : Sylwetki działaczy : 70-lecie KPP : 40-lecie PZPR) // Życie Przemyskie. - 1988, nr 41, s. 4

413. Miłość w życiu Hermana Liebermana : przyczynek do biografii / Jolanta Czartoryska, Adam S. Czartoryski.// Rocznik Przemyski. - T. 49 (2013), z. 3, Historia, s. 147-163

414. Od Sanu nad Tamizę / Witold Szymczyk.// Nowiny. – 1990, nr 3, s. 3

415. Poseł Herman Lieberman / Artur Leinwand. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983.

Biblioteka AP Przemyśl 8563

416. Przemyskie wątki w biografii Hermana Liebermana / Zenon Andrzejewski. Cz. 1-2 // Palestra. - 2011, nr 7-8, s. 233-240 ; nr 9-10, s. 247-260

http://docplayer.pl/13859590-Przemyskie-watki-w-biografii-hermana-liebermana-cz-2-posel.html

417. Szablą i parasolem / ZS [Zdzisław Szeliga]. // Pogranicze. – 2000, nr 14, s. 9

418. Upamiętnili wielkiego przemyślanina / MG [Mariusz Godos]. – Il.// Życie Podkarpackie. – 2011, nr 24, s. 35

419. W czwartą rocznicę śmierci H. Liebermana / Józef Beluch. //Nowe Horyzonty. – 1945, nr 47, s. 1

420. Walka Hermana Liebermana i przemyskich socjalnych demokratów z miejscową soldateską w świetle publikacji krakowskiego „Naprzodu” / Grzegorz Zając.//Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2003, z. 130, s. 164-182

421. Wielki obywatel małej ojczyzny / Adam Perłakowski.// Życie Przemyskie. – 1996, nr 38, s. 10

422. Wokół postaci Hermana Liebermana : (na marginesie książki Artura Leinwanda, "Poseł Herman Lieberman", Kraków 1983) / Andrzej Andrusiewicz.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 4-5 (1986-1987), s. 267-280

423. Z Przemyśla na szczyty władzy : uwielbiany przez zwolenników, znienawidzony przez adwersarzy - Herman Lieberman / Tomasz Pudłocki.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 24 (15 VI), s. 35

Liszniewski Karol (1876 Przemyśl – po 1950 ?) – prawnik, pianista, pedagog, kompozytor

424. Liszniewski Karol (1876 Przemyśl – po 1950 ?) – prawnik, pianista, pedagog, kompozytor. Kształcił się w grze na fortepianie pod kierunkiem Henryka Melcera we Lwowie. Tam też ukończył studia prawnicze, uzyskując w 1900 r. doktorat. Przez kilka lat uzupełniał studia muzyczne w Wiedniu. W 1919 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Początkowo był urzędnikiem poselstwa polskiego w Waszyngtonie, a od 1922 r. przez wiele lat profesorem Cincinnati Conservatory of Music. //W: Wirtualny Sztetl – Biografie / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/miejscowosci/p/167-przemysl/106-biogramy/3174-liszniewski--karol

425. Liszniewski Karol (1876 Przemyśl – po 1950 ?) – prawnik, pianista, pedagog, kompozytor.[…]//W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 163

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Mann Izaak (1890-1956)

426. Dr Izaak [Yitzchak] Mann / by Josef Klausner. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 331-332 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Mann Izydor [Igor] (1907 Przemyśl – 1987 Nairobi) lekarz weterynarii

427. Igor Mann - przemyski doktor Schweizer / imię Józef Parnas. // Życie Przemyskie. - 1988, nr 22, s. 6

428. Przemyślaninowi epitafium od Afrykańczyków / En.De.// Nowiny. - 1987, nr 20, s. 4

Mann Jakob (26 VIII 1888 Przemyśl – 23 X 1940 Cincinnati, USA) historyk, nauczyciel akademicki

429. Jakub Mann – rabin i historyk z Przemyśla / Krzysztof Dawid Majus. – Bibliogr.//Przemyski Przegląd Kulturalny. – 2013, nr 3-4, s. 80-83

http://redakcja.pbp.webd.pl/ppk3031.pdf

430. Jakub Mann (1888-1940) urodzony w Przemyślu, wybitny historyk początków Izraela, wykładowca w żydowskich collegiach w Stanach Zjednoczonych i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. / Biogramy//Wirtualny Sztetl / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

<href="#footnote1_qb3036d">https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5484-mann-jakub#footnote1_qb3036d

431. Mann, Jakob (1888-1940), Historiker / (L. Shlutzky). – Bibliogr. // Österreichisches Biographisches Lexikon /Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung [on-line]. [Dostęp : 08.01.2018]

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_M/Mann_Jakob_1888_1940.xml

432. Mann Jakub (1888-1940) urodzony w Przemyślu, wybitny historyk początków Izraela […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 42

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

433. Mann Jakub (1888 Przemyśl-1940) historyk / RŻ [Rafał Żebrowski].// Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 100-102

http://www.jhi.pl/psj/Mann_Jakub

434. Professor Dr Jakob Mann (Mannen) / by D. N. [Dov Nitzani (Knopf)]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 328-330

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Mantel Feliks (10 III 1906 Kraków – 30 VII 1990 Paryż)

435. Cenny dar dla TPN : artystka przemyskim naukowcom / lew [Hubert Lewkowicz].// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 37 (14 IX), s. 21

436. Feliks Mantel w Delagaturze Ambasady RP w Taszkiencie i Samarkandzie w 1924 r. / Mieczysław Wieliczko. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 20 (2007-2008) [druk 2009], s. 67-86

437. Przemyskie Orlęta. (Cz.1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 20 (13 XI), s. 25

438. Wspomnienie o Feliksie Mantlu / Stanisław Stępień.// Życie Przemyskie. - 1990, nr 38, s. 6

http://www.lasko.webd.pl/tkop/mantel.htm

Mantel Józef (1875 - 1920) adwokat, radny

439. Mantel Józef (1875-1920) z Przemyśla, adwokat, radny miasta Przemyśla. Działał w Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej Galicji i Śląska, a następnie w Polskiej Partii Socjalistycznej. W październiku 1918 r. jako przedstawiciel PPS, w jej imieniu, podpisywał porozumienie polsko-ukraińskie kończące walki o miasto //W: Wirtualny Szetl / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5485-mantel-jozef

440. Mantel Józef (1875-1920) z Przemyśla, adwokat, radny miasta Przemyśla […] //W:

Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 56-57

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Mayer Tadeusz (25 III 1898 Przemyśl - ?) student medycyny, żołnierz-ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, podchorąży-sanitariusz 7. pułku artylerii pancernej

441. Mayer Tadeusz (25.03.1898-?) z Przemyśla jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 84

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

442. Mayer Tadeusz (25.03.1898-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 406. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Meisel Henryk (1894 Przemyśl - 14 VIII 1981 Warszawa) mikrobiolog, profesor Akademii Medycznej w Warszawie

443. Henryk Meisel (ur. w 1894, zm. 14 sierpnia 1981) - mikrobiolog, profesor Akademii Medycznej w Warszawie. [biogram] //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 09.01.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Meisel

444. Professor Dr Henryk Meisel / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 355. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Mermelstein Awigdor (1851 Borysław – 1925 Bielsko) – działacz żydowskiego ruchu reformatorskiego (haskali)

445. Awigdor Mermelstein (ur. 1851 w Borysławiu, zm. 1925 w Bielsku) – syjonista oraz popularyzator i nauczyciel języka nowohebrajskiego. W młodości odbywał liczne podróże, m.in. do Indii i Palestyny. Był autorem wydawanego w Przemyślu dwutygodnika „Ha-ohew ammo we-erec moladto” (hebr. „Przyjaciel Narodu i Ojczyzny”), który był poprzednikiem lwowskiej gazety „Ha-Mazkir ahawa le-erec moladto” (herb. „Kronikarz Miłości do Swojej Ojczyzny”), wydawanej przez Żydów o nastawieniu proasymilatorskim. Przez wiele lat był przewodniczącym Stowarzyszenia Hebrajskiego „Safa Berura” w Przemyślu, gdzie założył pierwszą w Galicji szkołę nowożytnego języka hebrajskiego. Ostatnie lata życia spędził w Bielsku, zajmując się drobnym handlem, pracował także jako nauczyciel. Został pochowany na bielskim cmentarzu żydowskim. //W: Wikipedia ; wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 112.01.2008]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Awigdor_Mermelstein

Messner Akiwa (15 VIII 1897 Przemyśl-?) żołnierz-ochotnik WP, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej

446. Messner Akiwa (15 VIII 1897 Przemyśl-?) z Przemyśla wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 84 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

447. Messner Akiwa (15.08.1897-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 407. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Mieses Józef (1 X 1882 Przemyśl – 2 XII 1941 Przemyśl) rabin, nauczyciel lingwista, płk WP

448. Mieses Józef (1.10.1882-1942) urodził się w Przemyślu, rabin przemyski, brat Mateusza. Lingwista, pułkownik, naczelny rabin Wojska Polskiego […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 66

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

449. Mieses Józef (1882 Przemyśl – 1942?) – etymolog i lingwista, nauczyciel gimnazjalny, naczelny rabin Wojska Polskiego w stopniu pułkownika [...] / MF [Marian Fuks]. //W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 155. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

450. Mieses Józef. 1 X 1882 r. Przemyśl - 2 XII 1941 r. Przemyśl. Nauczyciel gimnazjalny, naukowiec, naczelny rabin Wojska Polskiego / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - S. 67-69

451. Mieses Józef (1882-1942) / Iwona Fejdasz.//W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu / oprac. zbiorowe pod red. Haliny Humnickiej i Jerzego Motylewicza. – Przemyśl : II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu-Zasaniu : Urząd Miejski, 1996. – S. 132-133

452. Mieses Józef (1882-1942) / Marian Fuks .//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 21, z. 1 (og. zb. 88), Mieroszewski Sobiesław - Milewski Ignacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – S. 29

453. Płk dr Józef Mieses (1882-1941) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2000, nr 4 (83), s. 192-194

454. Płk dr Józef Mieses (1882-1941) / Zenon Andrzejewski.// Rocznik Przemyski. - t. 42 (2006), z. 4, Historia, s. 225-228, fot.

455. Płk dr Józef Mieses naczelny rabin Wojska Polskiego (1882-1941) / Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 2001, nr 7, s. 9

456. Rabbi Dr Josef Mieses / D. N. [Dov Nitzani (Knopf)]. – Portr.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl from hebr. Jerrold Landau. –Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 322-324

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

B AP Przemyśl nr inw. 14692

Mieses Mateusz [Matatiahu] (30 VI 1885 Przemyśl - 1944) filolog, historyk, judaista, pisarz, publicysta

457. Autorem był Mateusz Mieses/ Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 2001, nr 10, s. III

458. Matityaahu [Mateusz] Mieses / by A[rie] Menczer. – Il., portr.//W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 324-327

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

B AP Przemyśl nr inw. 14692

459. Mieses Mateusz (Matatiahu); używał pseud. i krypt. – M. M., Mateusz Przemyski (1885 Przemyśl – 1942?) – judaista, filolog, historyk, publicysta, działacz społ. z Przemyśla [...] / MF [Marian Fuks]. //W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 156. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

460. Mieses Mateusz (1885-1942?) / Marian Fuks. //Polski Słownik Judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 08.01.2018]

http://www.jhi.pl/psj/Mieses_Mateusz

461. Mieses Mateusz (30.06.1885-1942), urodzony w Przemyślu, pisarz i publicysta, historyk, judaista i filolog. Używał też pseudonimu Mateusz Przemyski […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 42

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

462. Mieses Mateusz (30.06.1885-1942), urodzony w Przemyślu, pisarz i publicysta, historyk, judaista i filolog. Używał też pseudonimu Mateusz Przemyski. [on-line] //Biogramy / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [Dostęp : 08.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5488-mieses-mateusz

463. Mieses Mateusz historyk, filolog i publicysta //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 670-675 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Mojżesz ben Abraham (ok. 1550 Przemyśl-1606 Opatów) rabin, pisarz

464. Mojżesz ben Abraham (ok. 1550-1606) urodził się w Przemyślu, znakomity pisarz, autor komentarzy do Pięcioksięgu Mojżesza, od 1585 r. był tu rabinem […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 66-67

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

465. Mojżesz ben Abraham z Przemyśla - rabin opatowski po Izaaku ben Eljakim Heilprinie. Został także wybrany na rabina całego ziemstwa sandomiersko-krakowskiego, co świadczy również o ważnej roli, jaką zajmowali wówczas Żydzi opatowscy. Był uczeniem sławnego Salomona Lurii ben Jechiela i autorem licznych dzieł żydowskich o tematyce religijnej wydawanych w Pradze, Krakowie i we Frankfurcie nad Menem. Zmarł w 1606 r. w Opatowie / Biogramy / Wirtualny Sztetl / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5370-mojzesz-ben-abraham

466. Mojżesz ben Abraham //W: Słownik biograficzny uczonych Żydów Polskich XVI, XVII i XVIII wieku / zebrał i treściwie opisał Mathias Bersohn. - Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1980. – S. 50-52 - Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa : Druk Piotra Laskauera i S-ki, 1905

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 7713

Morgenstern Bernard (1874 Tyśmienica -1929 Przemyśl) członek Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Przemyślu

467. Morgenstern Bernard [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1006

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Muenz [Münz] Mina (1870 Drohobycz - 15 XI 1932 Przemyśl)

468. Muenz Mina [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1007-1008 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

469. Muenzowa Mina – założycielka i przewodnicząca Domu Sierot Żydowskich w Przemyślu [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1008-1009

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Niemczycki Leon (1887 - ?) absolwent Politechniki Lwowskiej i prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza, żołnierz polskiego Legionu Wschodniego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oficer WP

470. Niemczycki Leon (1887-?) urodził się w wiosce w okolicy Przemyśla, ukończył prawo na uniwersytecie we Lwowie, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 84-85

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Oesterreicher Henryk Ignacy (18 II 1892 Przemyśl-15 VI 1942 Kraków) językoznawca, nauczyciel

471. Dr fil. Henryk Ignacy Oesterreicher - niespełniony naukowiec / Zenon Andrzejewski.// Pogranicze. - 2001, nr 43, s. IV

472. Dr fil. Henryk Ignacy Oesterreicher - niespełniony naukowiec / Zenon Andrzejewski. – Bibliogr.// Rocznik Gimnazjalny. - 2001 [wyd. 2002], nr 5 (84), s. 219-222

473. Dr fil. Henryk Ignacy Oesterreicher (1892-1942) / Zenon Andrzejewski. – Il.// Rocznik Przemyski. - T. 42 (2006), z. 4, Historia, s. 229-232

474. Oesterreicher Henryk Ignacy (1892-1942) / Stanisław Urbańczyk.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 23, z. 3 (og. zb. 98), Nussbaum Hilary - Ogiński Michał / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - S. 583-584

475. Oesterreicher Henryk Ignacy (Hersch Isaak).18 II Przemyśl - 15 VI 1942 Kraków. Językoznawca, badacz języka polskiego / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 121-123 : portr., bibliogr.

476. Oesterreicher Henryk Ignacy (Hersz Izaak) (1892-1942) / Iwona Fejdasz.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 133-134

477. Śp. Henryk Oesterreicher 8 II 1892-15 VI 1942 / Karol Nitsch.//Język Polski. – R. 26, 1946, z. 1, s. 1-5

Oestersetzer Izrael (1907-1939) lub (1905-1941 Przemyśl) filozof, judaista, historyk

478. Oestersetzer Izrael (1907-1939). historyk i filozof, wybitny znawca Talmudu, docent Instytutu Nauk Judaistycznych […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 43

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Orwid Maria [Pfeffer Maria] (23 VII 1930 Przemyśl – 9 II 2009 Kraków) lekarka psychiatra, pionierka terapii rodzinnej w Polsce, inicjator projektu terapeutycznego dla Dzieci Holocaustu i Drugiego Pokolenia

479. Zmarła Maria Orwid : [nekrolog] / (KW). // Dziennik Polski. - 2009, nr 34, s. A5

Córka adwokata Adolfa Pfeffera (1894-1943) i Klary [Krystyny] z domu Weinstock (1903-1988)

Peiper Leon (9 II 1865 Kraków-1942 Kraków) prawnik, od 1905 r. w Przemyślu

480. Adwokat dr Leon Peiper (1865-1942) / Zenon Andrzejewski. – Il., bibliogr.// Rocznik Przemyski. - T. 43 (2007), z. 4, s. 235-245

481. Dr Leon Peiper : adwokat z Przemyśla / Zenon Andrzejewski. – Portr.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 11, s. 11-12

482. Dr Peiper Leon : [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 676-677

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

483. Peiper Leon (9.02.1865-1942) urodził się w Krakowie w rodzinie żydowskiej. W okresie międzywojennym był uznawany za jeden z najznakomitszych umysłów prawniczych w Polsce. Z jego wiedzy i doświadczenia zawodowego korzystali zarówno profesorowie uniwersytetów, jak i sędziowie, prokuratorzy i adwokaci […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 43-44

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

484. Leon Peiper (1865–1942) – zapomniany wybitny uczony i adwokat / Zenon Andrzejewski, Adam Redzik // Palestra [on-line]. – 2008, nr 1-2

http://palestra.pl/index.php?go=artykul&id=2592

Perlstein Szlomo (2 IX 1902 Przemyśl – 19 IV 1979) polityk, poseł do Knesetu

485. Szelomo Perlstein (hebr.: שלמה פרלשטיין, ang.: Shlomo Perlstein, ur. 2 września 1902 w Przemyślu, zm. 19 kwietnia 1979) – izraelski polityk, w latach 1951–1959 oraz 1961–1969 poseł do Knesetu.// Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp 06.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Szelomo_Perlstein

W wyborach parlamentarnych w 1951 po raz pierwszy dostał się do izraelskiego parlamentu. Zasiadał w Knesetach II i III kadencji z listy Ogólnych Syjonistów, V kadencji jako polityk Partia Liberalnej oraz VI kadencji z listy bloku Gahal

Pfeffer Lejzorg (10 X 1896 Przemyśl - ?) żołnierz-ochotnik WP, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej

486. Pfeffer Lejzorg (10.07.1896-?) z Przemyśla jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. […] Jako sierżant w 3. pułku piechoty Legionów Polskich brał udział w walkach z Ukraińcami pod Przemyślem i Niżankowicami […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 86

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

487. Pfeffer Lejzorg (10.07.1896-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 414. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Pordes Wictor Emanuel (1881 Sądowa Wiśnia-1963 Wiedeń)

488. Victor Emanuel Pordes / by D. N. [Dov Nitzani (Knopf)]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 350

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Propstein Leon (1871 Przemyśl -?) adwokat

489. Dr Propstein Leon b. prezydent Izby Adwokackiej w Przemyślu [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 931

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Przemski Leon (Adam) [właśc. Feiwel Löw Chaim] (5 XI 1901 Przemyśl - 13 IX 1976 Warszawa) krytyk, literaturoznawca, pisarz, historyk

490. Przemski Leon (Adam); do 1939 – Löw Chaim Fajwel (Feiwel) (1901 Przemyśl – 1976 Warszawa) – krytyk, literaturoznawca, pisarz, historyk [...] / RŻ [Rafał Żebrowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 368-369. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

491. Przemski Leon (Adam) do 1939 – Löw Chaim Fajwel (Feiwel) (1901 Przemyśl – 1976 Warszawa) – krytyk, literaturoznawca, pisarz, historyk / Rafał Żebrowski. //W: Polski Słownik Judaistyczny /Żydowski Instytut Historyczny [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

http://www.jhi.pl/psj/Przemski_Leon_(Adam)

492. Przemyski Leon (5.11.1890-13.09.1976), a do 1939 r. właściwie Chaim Fajwel Löw, urodzony w Przemyślu, polski pisarz, krytyk literacki i historyk. Pochodził z niezamożnej rodziny rzemieślniczej.[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 44

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Biblioteka AP Przemyśl nr inw.

Raabe Emma [Burg] (2 VI 1877 Przemyśl – 6 VII 1927 Berlin) – śpiewaczka, sopran koloraturowy

493. Raabe Emma (z domu Burg) (2.06.1877 Przemyśl – 6.07.1927 Berlin) – śpiewaczka, sopran koloraturowy. Kształciła się początkowo w grze na fortepianie pod kierunkiem Karola Mikulego we Lwowie, a następnie Antona Rubinsztejna w Petersburgu. W śpiewie była uczennicą Adeliny Paschalis-Souvestre w Dreźnie. W latach 1895–1896 solistka w teatrach w Bratysławie, w 1896–1899 w Brnie. Po roku pracy w operze w Düsseldorfie zamieszkała w Berlinie, występując w różnych teatrach berlińskich. Występowała gościnnie w Wiedniu, Lipsku, Hamburgu, we Frankfurcie nad Menem, w Brunszwiku i we Wrocławiu. W 1907–1908 występowała na estradzie w Stanach Zjednoczonych. Od 1904 r. prowadziła też działalność pedagogiczną. //W: Wirtualny Sztetl – Biografie / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/miejscowosci/p/167-przemysl/106-biogramy/3547-raabe-emma

494. Raabe Emma z męża Burg (2 VI 1877 Przemyśl – 6 VII 1927 Berlin) – śpiewaczka, sopran koloraturowy.[…] //W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 203

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Rabner Natalia (7 XII 1891 Przemyśl-?) pielęgniarka, ochotniczka WP

495. Rabner Natalia (&.12.1891-?) z Przemyśla, pielęgniarka, jako ochotniczka w Wojsku Polskim […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 86

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

496. Rabner Natalia (7.12.1891-) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 418. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Rebhan Izaak Jakub (1895 Rymanów - ?) dyrektor Banku Kupców i Przemysłowców w Przemyślu

497. Dr Rebhan Izak Jakub – przemysłowiec i prezes Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1013-1014

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Reichmann Henryk (1892-1951) wiceburmistrz miasta Przemyśla, działacz organizacji Ogólnych Syjonistów

498. Dr Tzvi-Henryk Reichmann / Y. A. [Yosef Altbauer]. – Il. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 339-340

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Reiniger Juliusz (1850 Praga - 18 III 1930 Lwów) inżynier cywilny, radca budownictwa

499. Inż. Reiniger Juliusz [biogram].//W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 1. - Lwów : nakł. Herman Diker, 1937. – S. 155 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21209/edition/19353/content?ref=desc

Richter Maurycy (18 IX 1887 Janów k. Lwowa – 14 XII 1954 Warszawa) adwokat

500. Adwokat dr Maurycy Richter (1887-1954) / Zenon Andrzejewski. – Portr.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 18 (2010-2011) [wyd. 2013], s. 191-198

501. Dr Maurycy Richter / Y. A. [Yosef Altbauer]. – Portr. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 339

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Rinde Jozef (1867 Głogów-1942 Przemyśl) kupiec, przedsiębiorca

502. Josef [Jozef] Rinde / by Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 346-347 : port.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Ringiel Aron

503. Podwójny żołnierz cesarsko-królewskiej armii : sto lat temu w galicyjskim Przemyślu / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 7 (18 II), s. 7

Robinsohn Klemens [Kalman] ( I 1861 Sambor – 8 V 1933 Przemyśl) kupiec, dzierżawca i współwłaściciel drukarni L. Schwarza, działacz Stowarzyszenia Kupców w Przemyślu, prezes Związku Syjonistów, kasjer komisji sanitarnej organizacji Joint Distribution Comitée

504. Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) / Anna Siciak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012. – S. 110-111

Rose Henryk Ozjasz (27 VIII Przemyśl 1880 - 1940?) nauczyciel, żołnierz

505. Henryk Rose - pedagog, żołnierz i miłośnik teatru / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 8, s. 42

http://www.pbp.webd.pl/tkop/rose.htm

506. Rose Henryk (1880-prawdopodobnie podczas II wojny światowej) / Iwona Fejdasz.// W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. - S. 136-138

507. Rose Henryk Ozjasz (1880-?), nauczyciel, filolog germański, żołnierz WP / Tomasz Pudłocki.// W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 346

508. Rose Henryk (1888-?) / Red.// W: Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 1 [og. zb.] 132, Romiszowski Aleksander - Rostworowski Andrzej / pod red. Emanuela Rostworowskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1989. - S. 50-51

Rose Maksymilian (19 V 1883 Przemyśl – 30 XI 1937 Wilno) lekarz neurolog, psychiatra, nauczyciel akademicki

509. Badacz umysłów / Zenon Andrzejewski.// Midrasz. - 2008, nr 5, s. 39–41

510. Maksymilian Rose - badacz niezwykły / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 10, s. 10-11

http://www.pbp.webd.pl/tkop/rose1.htm

511. Maksymilian Rose (1883-1937) / Paweł Niemko.// Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. - 2000, nr 4 (83), s. 195

512. Maksymilian Rose (1883-1937) / Red.// W: Polski słownik biograficzny. T. 32, z. 1 [og. zb.] 132, Romiszowski Aleksander - Rostworowski Andrzej / pod red. Emanuela Rostworowskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1989. – S. 49-50

513. Maksymilian Rose (ur. 19 maja 1883 w Przemyślu, zm. 30 listopada 1937 w Wilnie) – polski lekarz neurolog, neuroanatom i psychiatra, profesor neurologii i psychiatrii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Autor licznych prac z dziedziny cytoarchitektoniki kory mózgowej. […] [on-line] //W: Wikipedia : wolna encyklopedia [Dostęp : 12.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Rose

514. Prof. dr Maksymilian Rose / Kornel Michejda. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 333-341 : portr., bibliogr. s. 343-349

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

515. Professor Dr Maximilian [Maksymilian] Rose / Y. A.[Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 355. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

516. Rose Maksymilian. 19 V 1883 Przemyśl - 30 XI 1937 Wilno. Lekarz neurolog i psychiatra, naukowiec, badacz cytoarchitektoniki mózgu / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - S. 127-130

517. Rose Maksymilian (19.05.1883-30.11.1937) urodził się w Przemyślu, neurolog, psychiatra, anatom i histolog, pionier nowoczesnych badań cytoarchitektury mózgu, lekarz w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wileńskiego […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 46-47

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

518. Rose Maksymilian / Stanisław Feliksiak. //W: Słownik biologów polskich. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – S. 451-453

519. Rose Maksymilian / S. Brzozowski. //W: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). T. 9. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988. - S. 244-245

520. Udział lekarzy i przyrodników pochodzenia żydowskiego w rozwoju nauk lekarskich w Polsce ostatniego stulecia. Cz. 1 / Michał Hanecki.// Biuletyn Żydowskiego Instytutu Żydowskiego. - 1970, nr 75, s. 90-91

Rosenbaum Izaak (12 VI 1894 Przemyśl - ?) żołnierz-ochotnik WP, uczestnik wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej i kampanii wileńskiej

521. Rosenbaum Izaak (12.06.1894-?) z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej I polsko-bolszewickiej oraz kampanii wileńskiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 87

PBW Jarosław / Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło / Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

522. Rosenbaum Izaak (12.06.1894-?)//W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. Norberta Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 422. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Rosenfeld Maks (1884 Drohobycz – 13 II 1919 Wiedeń) polityk, publicysta, działacz Poalej-Syjon

523. Dr Maks Rosenfeld / Adolf Brenner. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. – Lwów : nakł. Hermana Dikiera, 1938. – 189-199 : portr.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

524. Dr Maks Rosenfeld / M. Henish ; [transl. from hebr. Jerrold Landau]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 220-221 : il. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

525. Rosenfeld Max (1884-1919) urodzony w Drohobyczu, publicysta. Działacz partii Paoalej-Syjon. W 1918 r. kierował gminą żydowską w Przemyślu […], adwokat, radny miasta Przemyśla […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 58

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

526. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej / Szymon Rudnicki. – Warszawa : 2004. - S. 417

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 45934

Rudner Zachariasz (22 VI 1897 Przemyśl - ?) żołnierz-ochotnik, ppor. WP, lekarz w Tarnobrzegu

527. Rudner Zachariasz (22.06.1897-?) z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 87

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

528. Rudner Zachariasz (22.06.1897-?) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 426. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Sack Dawid (1894 Przemyśl-1944 Tel-Aviv) dr medycyny

529. Dr Dawid Sack / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 349 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Saltz Henryk (1881 Przemyśl - ok.1940) nowelista, pisarz

530. Saltz Henryk (1881-ok.1940), pisarz pochodzący z Przemyśla. Autor wydanej w 1922 r. w Przemyślu książki „Czar ziemi” oraz zbioru nowel „Głupie serce” //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 20

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

531. Saltz Henryk (1881-ok.1940), pisarz pochodzący z Przemyśla. Autor wydanej w 1922 r. w Przemyślu książki „Czar ziemi” oraz zbioru nowel „Głupie serce”.//W: Wirtualny Sztetl – Biografie / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/miejscowosci/p/167-przemysl/106-biogramy/5493-saltz--henryk

Schachter Abraham (1883 Przemyśl - ?) założyciel Kuchni Publicznej dla Ubogich, działacz organizacji sportowej „Hagibor”

532. Abraham Schachter / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 347 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Schaeffer Salomon (1886 Jarosław-?) b. zastępca komisarza rządowego Gminy Żydowskiej w Przemyślu

533. Inż. Schaeffer Salomon [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1016

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Schafir Beirach [Shafir Berekh] Benedikt [Szafir Baruch](ok.1858-1915) ludowy poeta, muzyk, pieśniarz

534. Birech (Berechiyahu) Schafir – humorous poet / by D. N. [Dov Nitzani (Knopf)] ; transl. Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 170-171

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

535. Beirech Schafir – the Jewish Troubadour of Przemyśl / by Abraham Kahana. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 469-470

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Scheinbach Mojżesz, przemyślanin, wieloletni wiceprzewodniczący izraelickiej gminy wyznaniowej w Przemyślu, członek Rady Miejskiej

536. Scheinbach Mojżesz, przemyślanin, od 1902 r. wieloletni wiceprzewodniczący izraelickiej gminy wyznaniowej w Przemyślu, członek Rady Miejskiej […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 100

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Schiff Hilel (1868 Przemyśl - 1929) drukarz, działacz związkowy i socjalistyczny, radny miasta Krakowa

537. Schiff Hilel (1868-1929) urodził się w Przemyślu, drukarz, działacz związkowy i socjalistyczny […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 100

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Schildhaus Bernard Borys [Krzywiński Bolesław] (24 X 1913 Przemyśl – 19 VI 2005) podpułkownik UB, kierownik PUBP w Przemyślu w 1945 r.

538. Krzywiński Bolesław (ur. 24 października 1913 w Przemyślu, zm. 19 czerwca 2005) – podpułkownik UB. //W: Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944-1990 : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa : informator personalny / oprac. zespół Dariusz Byszuk [i in.] ; pod red. Jakuba Izdebskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2007. – S. 240

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 28989

Schmelkes Gedaljah (14 II 1857 Lwów - 28 I 1928 Przemyśl) naczelny rabin Przemyśla w l. 1904-1928, działacz ruchu syjonistycznego oraz partii Mizrachi

539. Gedalja Szmelkes – biogram / Krzysztof Dawid Majus, publ. : IV 2003 – Portr.

http://www.pbp.webd.pl/tkop/szmelkes.htm

540. Gedalja Schmelkes - galicyjski rabin, publicysta i społecznik / Krzysztof D. Majus. - Il., bibliogr.//Przemyski Przegląd Kulturalny. – 2013, nr 1-2 (28-29), s. 73-83

http://redakcja.pbp.webd.pl/ppk2829.pdf

541. Rabbi Gedalia (Gedalche) Schmelkes / by Chanan Trau and Dov Nitzani (Knopf) ;

transl. from hebr. by Jerrold Landau. - Portr.//W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 135-139, 439-441. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

542. Ostatni taki rabin w Przemyślu - Gedale Schmelkes / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 4, s. 41

Schmelkes [Szmelkes] Izaak Juda (1827-1903) naczelny rabin Przemyśla w l. 1868-1893, talmudysta

543. Nekrolog. //Słowo Polskie. – R. 10, 1905, nr 469 (9 X), s. 7

544. Szmelkes Izaak Juda (1927-1903), od 1868 r. rabin przemyski, wybitny znawca prawa halachicznego, od 1894 r. rabin Lwowa […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 69

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Schorr Izrael [Hakohen] (20 VIII 1870 Lwów – 1942 Lwów?) śpiewak, kantor

545. Schorr Izrael zwany Hakohen (20 VIII Lwów – 1942 Lwów?), śpiewak, kantor. Był synem Barucha. Przez pewien czas był kantorem w Przemyślu, a następnie przez szereg lat kantorem w Synagodze Przedmiejskiej we Lwowie […].//W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 220

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Schorr Mojżesz (10 V 1874 Przemyśl – 8 VII 1941 Posty, Uzbekistan) historyk, orientalista, polityk, rabin, senator

546. Księgi życia profesora Mojżesza Schorra / oprac. Grażyna Pawlak. – Warszawa : Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, 2005.

547. List pewnego przemyślanina o miłości do ojczyzny : [Mojżesz Schorr] / Stanisław Stępień. // Życie Przemyskie. - 2003, nr 49, s. 19

http://www.pbp.webd.pl/tkop/schorr.htm

548. Mojżesz Schorr 1874-1941 / Krzysztof Pilarczyk.//W: Portrety uczonych : profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1945 : M-Ż / red. nauk. Piotr Salwa, Andrzej Kajetan Wróblewski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 207-211 : portr.

http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Portrety-Uczonych-Profesorowie-UW-1915-1945-M-Z.pdf

549. Mojżesz Schorr (1874-1941) / Wacław Wierzbieniec.//W: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod red. Jerzego Maternickiego ; przy współpr. Leonida Zaszkilniaka ; [tł. tekstów ukr. Janina Kordek]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S. 399-420

550. Mojżesz Schorr i jego listy do Ludwika Gumplowicza / Rafał Żebrowski. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 1994. - (Prace Naukowe / Żydowski Instytut Historyczny)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 15656

551. Mojżesz Schorr (1874–1941) jako krytyk panbabilonizmu / Henryk Hoffman.// Nomos. - 1999, nr 26-27, s. 89-98

552. Mojżesz Schorr - pionier badań dziejów Żydów polskich [wstęp] / Jakub Goldberg.// W: Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku. - Jerozolima : "Art-Plus", 1991. - S. 9-22

553. Mojżesz Schorr - senator, uczony, rabin / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 12. s. 41

554. Prof. Mojżesz Schorr – szkic bio-bibliograficzny / Krzysztof Pilarczyk.//W: Prof. Mojżesz Schorr : materiały z sesji naukowej, Kraków 16. XI. 1993 / red. Krzysztof Pilarczyk. - Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1995. - S. 7–12. – (Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów / Polska Akademia Umiejętności ; 1)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16554

555. Profesor dr Mojżesz Schorr (1874-1942) jako działacz społeczny w świetle akt B̀nei B̀rith̀u / Bogusława Czajecka.//Krakowski Rocznik Archiwalny. - T. 1 (1995), s. 58-67

556. Prof[esor] dr Mojżesz Schorr : portret uczonego - badacza dziejów Żydów w Polsce / Krzysztof Pilarczyk.//Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - 1996, nr 251, s. 77-87

557. Rabbi Professor Dr Mosze Schorr / D. N. [Dov Nitzani] (Knopf) ; transl. from hebr. by Jerrold Landau. – Portr. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 311-315. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

558. Schorr Mojżesz Schorr / Wacław Wierzbieniec. – (Materiały do dziejów nauki na pograniczu polsko-ukraińskim : biogramy) //Studia Polsko-Ukraińskie / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu = Pol's'ko-Ukraïns'ki Studìï / Pìvdenno-Shìdnij Naukovij Ìnstitut u Peremišlì ; [Stanisław Stępień red. nacz]. – R. I, T. 1 (2006), s. 252-255

559. Schorr Mojżesz (10 V 1874 Przemyśl - 8 VII 1941 Uzbekistan w ZSRR) / Krystyna Śreniowska.// W: Słownik historyków polskich / koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl ; współaut. biogramów Krzysztof Baczkowski [i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", cop. 1994. - S. 466-467

560. Schorr Mojżesz. 10 V 1874 r. Przemyśl - 8 VII 1941 r. łagier NKWD w Postach w Uzbekistanie. Historyk orientalista, asyriolog, semitolog, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej historiografii polskich Żydów, ostatni rabin Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie, działacz polityczny, senator w okresie II Rzeczypospolitej i wiceprezydent B'nei B'rith, a także dwukrotny rektor Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie / Dagmara Haręzga.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - S. 110-115

561. Schorr Mojżesz (10.05.1874-8.07.1941) urodzony w Przemyślu, rabin, orientalista – znawca prawa babilońskiego, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich Żydów[…] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 47-48

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

562. Schorr Mojżesz (1874-1941) / Marian Fuks.// W: Polski Słownik Biograficzny. T. 35 z. 4 (og. zb. 147), Schilling Jan - Schroder Eliasz / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1994. - S. 602-604

563. Schorr Mosze (1874-1941) / RŻ [Rafał Żebrowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 493-494. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

564. Walka pamięci z zapomnieniem : sesja dedykowana prof. Mojżeszowi Schorrowi w TPN / Bożena Fortuna-Skibińska, Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2017, nr 1, s. 36-37

565. Wybitni historycy - absolwenci i nauczyciele I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu : Mojżesz Schorr / Lucjan Fac.// Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – T. 3, 1999, s. 171-172

566. Z badań nad lwowskim okresem działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Mojżesza Schorra / Jakub Chonigsman, Wacław Wierzbieniec.//W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. 2 / pod red. Jerzego Maternickiego, Leonida Zaszkilniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 218-239

Biblioteka AP Przemysl nr inw. 24 481

Schönbach Klemens (26 V 1896 Przemyśl-?) student Wydz. Prawa Uniw. Lwowskiego Jana Kazimierza, żołnierz-ochotnik WP, obrońca Przemyśla i Lwowa, adwokat we Lwowie

567. Schönbach Klemens (26.05.1896-?) z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, walczył także w obronie Przemyśla i Lwowa […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 88

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

568. Schönbach Klemens (26.05.1896-?)//W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 430. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Schussheim [Schusheim] Pinchas Shlomo [Salomon] (1854 Przemyśl -? Stanisławów) rabin

569. The Magid Rabbi Pinchas Shlomo [Salomon] Schussheim [Schusheim] / by Meir Henish ; transl. from hebr. Jerrold Landau]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 353. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Schutzmann Efraim [Salomon] (? Sarnaki Dolne - ?) adwokat

570. Dr Efraim Schutzmann / by Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 340. - Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 14692

Schwanenfeld (Szwanenfeld) Mojżesz Abraham (1907 Przemyśl – 1942? Przemyśl)

571. Schwanenfeld Mojżesz Abraham (1907-1942) urodził się w Przemyślu, rzeźbiarz, członek Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. W latach 1928-1933 studiował w krakowskiej ASP u X. Dunikowskiego.[…]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 30

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

572. Schwanenfeld (Szwanenfeld) Mojżesz Abraham Ber (1907 Przemyśl – 1942? tamże) – rzeźbiarz, członek Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie / Renata Piątkowska.//W: Polski Słownik Judaistyczny / Żydowski Instytut Historyczny [Dostęp : 11.01.2018]

http://www.jhi.pl/psj/Schwanenfeld_(Szwanenfeld)_Mojzesz_Abraham_Ber

573. Schwanenfeld (Szwanenfeld) Mojżesz Abraham Ber (1907 Przemyśl – 1942? tamże) – rzeźbiarz, członek Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie / RP [Renata Piątkowska].//W: Polski Słownik Judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 497. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

Schwarz Leon (ok. 1830 Jarosław - 21 IV 1904 Przemyśl) antykwariusz, drukarz, księgarz, ławnik, radny miejski

574. Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) / Anna Siciak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012. – S. 105-111 : Drukarnia Leona Schwarza

575. Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) / Anna Siciak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012. – S. 171-173 : Księgarnia i antykwariat Leona Schwarza

576. Nekrolog // Nowy Głos Przemyski. – 1904, nr 17 (17/23 IV), s. 1

577. Schwarz Leon (ok. 1830-1904), drukarz i księgarz w Przemyślu / Anna Siciak.// W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 361

Shmeruk Krystyna

578. Krystyna Shmeruk (właśc. Krystyna Bevis-Shmeruk, ur. w Przemyślu) – prezes Fundacji Dziedzictwo im. Chone Shmeruka, twórczyni Festiwalu Galicja. Współrealizatorka w 1996 filmu „Kościół na górze Syjon”. Druga żona profesora Chone Shmeruka.// Wikipedia : wolna encyklopedia[on-line] [Dostęp : 05.01.20118] https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Shmeruk

Sohn Izaak [Sonecki Józef] (8 II 1886 Przemyśl – 24 IX 1970 Przemyśl) lekarz, działacz społeczny

579. Dr Sohn Izaak lekarz i działacz społeczny [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1018

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

580. Sohn-Sonecki Józef (8 II 1886-24 IX 1970) //W: Cmentarz Żydowski w Przemyślu = Jewish Cemetery in Przemysl / [Piotr Szwic ; zdj. Jacek Szwic ; oprac. August S. Fenczak ; tł. na ang. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : "San-Set", 2003. – S. 49

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 92753

Sohn Ludwig Bruno [Louis Bruno] (1 III 1914 Lwów -7 VI 2006 Falls Church, USA) prawnik, znawca prawa międzynarodowego i praw człowieka

581. Louis Bruno Sohn (* 1. März 1914 in Lemberg, heute Ukraine; † 7. Juni 2006 in Falls Church, Virginia), geboren als Ludwig Bruno Sohn, war ein österreichisch-amerikanischer Jurist jüdischer Abstammung, der als Professor für internationales Recht an der Harvard University und an der University of Georgia wirkte. Schwerpunkte seines Interesses waren die Menschenrechte und die Rolle internationaler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen. [biogram] //Wikipedia : wolna encyclopedia [on-line] [Dostęp : 09.01.2018]

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Bruno_Sohn

582. Professor Ludwig Bruno Sohn / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 356

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Sonne Abraham [Ben-Yitzhak, Avraham] (13 IX 1883 Przemyśl - 13 IX 1950 Izrael) pisarz

583. Galicyjski słownik pisarzy żydowskich. (Cz. 3), Ben-Icchak Awraham / Tomasz Korzeniowski.// Nowa Okolica Poetów. - 1998, nr 1, s. 194-195

584. Sonne Abraham (13.09.1883-13.09.1950) urodził się w Przemyślu jako Avraham Ben Icchak […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 22 : portr.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

Sperber Ozjasz (1 XII 1881 Przemyśl -?) żołnierz ochotnik WP, uczestnik wojen : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej

585. Sperber Ozjasz (1 XII 1881-?) żołnierz ochotnik WP z Przemyśla, jako ochotnik wziął udział w wojnach : polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 88-89

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

586. Sperber Ozjasz (1 XII 1881-?)//W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 434. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Spiegel Ariana (1930- )

587. Warszawsko-przemyskie powroty / TP [Tomasz Pudłocki].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 42 (18 X), s. 18 [Bellak, Ariana Elżbieta (1930- ) Spiegel Ariana]

Spiegel Renia (1924-1942)

588. Czy w synagodze powstanie muzeum pamięci Reni Spiegel? / TP [Tomasz Pudłocki].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 26 (28 VI), s. 15

Stein-Goldstein Nisan (1879 Przemyśl-1933 Wiedeń)

589. Dr Nisan [Nissen] Stein-Goldstein / Y. A. [Joseph Altbauer]. //W: Sefer Przemysl = Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 349-350 : portr.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. :

http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Steinhardt Aleksander (10 IV 1882 Huków – 27 IX 1947 Bergen-Belsen) lekarz

590. Aleksander Steinhardt – przede wszystkim lekarz / Tomasz Pudłocki.//Nasz Przemyśl. - 2009, nr 1, s. 42

http://www.pbp.webd.pl/tkop/steinhardta.htm

591. Steinhardt Aleksander [biogram] //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1019

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

592. Szpital żydowski w Przemyślu (1595-1944) / Zenon Andrzejewski. – Il., portr.// Acta Medicorum Polonorum. – 2014, z. 4, s. 53-62

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Medicorum_Polonorum/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62.pdf

Steinhardt Alfred (1 VI 1923 Przemyśl – 9 V 2012 Ramat Hasharon) reżyser filmowy

593. Alfred Steinhardt - izraelski reżyser z Przemyśla / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 8, s. 41

Süsswein [Suesswein] Leopold (1856-1931) dyrektor Powszechnego Banku Związkowego w Przemyślu

594. Suesswein Leopold [biogram]. //W: Almanach i leksykon Żydostwa polskiego. T. 2 / red. Roman Goldberger. – Lwów : nakł. Hermana Dikera, 1938. – S. 1020

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/21210/edition/21139/content?ref=desc

Taubenschlag Rafał [Rafael] Jakub [Jakob](6 V 1881 Przemyśl – 25 VI 1958 Warszawa) historyk prawa, nauczyciel akademicki, sędzia

595. Humanista, papirolog, romanista i historyk prawa / Zdzisław Besz. – (Sławni Przemyślanie) //Życie Przemyskie. - 1978, nr 31, s. 4

596. Jak zostałem pracownikiem nauki / Rafał Taubenschlag.// Życie Szkoły Wyższej. – 1958, nr 3, s. 44-46

597. Prof. dr hab. Rafał Jakub Taubenschlag (1881-1958): życie, praca naukowa i dydaktyczna / Zenon Andrzejewski. // Rocznik Gimnazjalny. - Nr 13 (2011), s. 232-247

598. Rafał Wielki / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. – 2010, nr 1, s. 6-7

599. Rafał Jakub Taubenschlag (1881-1958) – życie i dzieło : z okazji 50.rocznicy śmierci wybitnego uczonego / Zenon Andrzejewski. – Portr. – (Sylwetki wybitnych adwokatów) // Palestra. – R. 53, 2008, nr 11-12, s. 218-230

http://palestra.pl/upload/14/30/21/1430210060_.pdf

600. Rafał Taubenschlag 1881-1958 / Henryk Kupiszewski.//W: Portrety Uczonych Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 : S-Ż / red. Waldemar Baraniewski [i in.]. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 385-403, bibliogr.

http://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Portrety-Uczonych-Profesorowie-UW-po-1945-S-Z.pdf

601. Rafał Taubenschlag (1881-1958) / Piotr Grzegorczyk.// W: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. - Warszawa : Instytut Kultury, 1986. - S. 124

602. Rafał Taubenschlag – historyk prawa (1881-1958) / Henryk Kupiszewski.//Czasopismo-Prawno-Historyczne. – T. 38, 1986, z. 1, s. 111-155

603. Taubenschlag Rafał (6.05.1881-25.06.1958) urodzony w Przemyślu, historyk prawa antycznego o międzynarodowej renomie, profesor uniwersytetów […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 49-50

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

604. Taubenschlag Rafał Jakub. 6 maja 1881 r. Przemyśl - 25 czerwca 1958 r. Warszawa. Historyk prawa, pracownik naukowy uczelni polskich i zagranicznych, sędzia / Zenon Andrzejewski.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. - S. 159-166 : portr., bibliogr.

605. Taubenschlag Rafał / Hubert Izdebski.//W: Słownik historyków polskich/ [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl ; aut. biogramów Krzysztof Baczkowski i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", cop. 1994. – S. 524

606. Taubenschlag Rafał, znawca prawa antycznego, publicysta (1881 Przemyśl - 1958 Warszawa) / J. Sz. [Janusz Szkutnik].//W: Almanach podkarpacki. Cz. 3, Słowniczek wybitnych ludzi nauki i kultury regionu rzeszowskiego. - Rzeszów : "Akces" : "Erwico", 1999. - S. 181-182

607. Taubenschlag Rafał (1881 Przemyśl – 1958 Warszawa) – prawnik, historyk prawa, papirolog […]. / RF [Rafał Żebrowski].//W: Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski ; [aut. haseł Natalia Aleksiun i in.]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. - S. 700. - (Słowniki - Prószyński i S-ka)

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

Teich Alma Bianka [Trzebicka Monika Alma] (1911-1998) nauczycielka Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu

608. Monika Alma Teich-Trzebicka - legenda krzeszowickiego liceum / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 12, s. 41

Teich Lidia [Spiro-Teich] (29 V 1886 Rostów n. Donem - 9 VIII 1944 Warszawa) nauczycielka muzyki, pianistka

609. Lidia Teich : pomiędzy rodzina a muzyką / Tomasz Pudłocki.//Nasz Przemyśl. - 2007, nr 5, 42

http://www.pbp.webd.pl/tkop/teich.htm

Teich Gabriel (16 III 1880 Brody – 3 VIII 1942 Bełżec) animator kultury, dyrektor szkół, nauczyciel, germanista

610. Gabriel Teich / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 12, s. 42 : portr.

http://www.pbp.webd.pl/tkop/teichg.htm

611. Teich Gabriel. 16 III 1880 r. Brody - 3 VIII (?) 1942 r. Bełżec. Nauczyciel, kierownik Gimnazjum Żydowskiego, animator kultury, prezes miejscowego oddziału "Humanitas - B'nei B'rith" / Tomasz Pudłocki.// W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - S. 141-145

612. Teich Gabriel (1880-1942), nauczyciel i dyrektor szkół, prezes przemyskiego oddziału organizacji "Humanitas- B'nei B'rith", animator kultury / Tomasz Pudłocki.//W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 426

Teitelbaum [Tajtelbaum] Mosze (1754 Przemyśl – 16 VII 1841 Sátoraljaújhely, Węgry) cadyk, talmudysta

613. Moshe Teitelbaum (Ujhel) (1759 Przemyśl - 16 lipca 1841 Sátoraljaújhely, Węgry) [on-line] //Wikipedia : wolna encyklopedia [Dostęp : 07.01.2018] – Tekst w jęz. ang.

https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Teitelbaum_(Ujhel)

614. Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2008. – S. 89-90

PBW Jarosław Czyt./CzJ 323 nr inw. 3328

615. Tajtelbaum Mosze (1754-1841), talmudysta, cadyk i krzewiciel chasydyzmu. Urodził się w Przemyślu. […] Założyciel dynastii cadyków […] //W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 69

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

616. Tajtelbaum Mosze z Ohel / ZB [Zofia Borzymińska], PF [Paweł Fijałkowski].//W: Polski Słownik Judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. – S. 684-685

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 23385

Thumin Izaak Jakub (1863-1941)

617. Rabbi Itzhak [Isak] Jacob Thumin / D. N. [Dov Nitzani (Knop)]. //W: Przemyśl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 337-338

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

Überall Ludwik (28 X 1897-4 XII 1918 Przemyśl) absolwent I Gimnazjum w Przemyślu, student medycyny, ppor., obrońca Przemyśla

618. Überall Ludwik (28.10.1897-1918), syn adwokata z Rzeszowa, podporucznik, ochotnik w walce z Ukraińcami o Przemyśl […]//W: Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010. – S. 92

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 nr inw. 2J 3327

PBW Jasło Czyt./ JCz nr inw. JK 71783

PBW Krosno Czyt./ Cz nr inw. KK 129605

PBW Lesko Czyt./ LM nr inw. LK 29093

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z nr inw. 102774

PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

PBW Rzeszów WypRz 235384

619. Überall Ludwik (28.10.1897-1918) //W: Żydzi polscy w służbie Rzeczypospolitej. T. 1, Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : 1918-1939 [reprint] / [pod red. N. Gettera, J. Schalla, Z. Schippera]. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa : "Audiutor", 2002. - S. 284-285. – Przedr. fotoofs., oryg. : Żydzi bojownicy o niepodległość Polski : ilustrowana monografia w oprac. zbior. / pod red. Norberta Gettera [i in.]. - Lwów : [b.w.], 1939.

Weinberg [Licht] Salcia Sura (16 X 1878 Przemyśl – 1940 Wiedeń) aktorka, śpiewaczka

620. Weinberg z domu Licht Salcia Sura (16 X 1878 Przemyśl-1940 Wiedeń), aktorka, śpiewaczka.[…] //W: Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku : słownik biograficzny / Leon Tadeusz Błaszczyk. – Warszawa : Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2014. – S. 271

http://www.szih.org.pl/uploads/tinymce/Granty/SLOWNIK_Zydzi_w_kulturze_muzycznej_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Wichura, Edward [Leimsieder Esriel] (9 II 1925 Przemyśl – 4 VI 2006 Wiązowno) aktor

621. Aktor z Przemyśla / Zenon Andrzejewski.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 10, s. 14-16

622. Przemyślanin Edward Wichura - wybitny aktor / Józef Frankiewicz.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 8, s. 9

623. Edward Wichura (ur. 9 lutego 1925 w Przemyślu, zm. 4 czerwca 2006 w Wiązownie) – polski aktor, teatralny, filmowy i telewizyjny : życiorys : filmografia // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 05.01.2018] https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Wichura

Wolf Symeon (1550 Poznań – 1631 Praga) rabin

624. Poznańscy rabini / Lech Muszyński.//W: Żydowskie gminy wyznaniowe : studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce / pod redakcją Jerzego Woronczaka. T. 1. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995.- S. 47-62

Zeisler-Rosenzweig Leon (26 I 1880 Stryj - 11 V 1919 Przemyśl) nauczyciel języka niemieckiego i filologii klasycznej od 16 X 1909 w I Gimnazjum w Przemyślu

625. Jeden z wielu zapomnianych - Leon Zeisler- Rosenzweig / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 3, s. 41 : il.

Zimmermann Marian (10 IX 1901 Przemyśl-19 XII 1968 Poznań) prawnik, jurydysta, nauczyciel akademicki

626. Zimmermann Marian (10.09.1901-19.12.1968) urodzony w Przemyślu, prawnik, znawca prawa administracyjnego, profesor Uniwersytetu w Poznaniu / Biogramy.//Wirtualny Sztetl / Muzeum Historii Żydów Polskich Polin [on-line] [Dostęp : 11.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/5486-zimmermann-marian

Zineman Jakub [Zinneman Yaakov (Jacob)] (1893-1966) nauczyciel, działacz , pisarz, publicysta syjonistyczny

627. Yaakov Zinneman / by D. N.[Dov Nitzani (Knopf)]. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 474

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

 

8. Wspomnienia

8. 1. Wydawnictwa zwarte

 

628. Byłem jeńcem Wehrmachtu : wspomnienia lekarza obozowego / Józef Sohn-Sonecki. – Warszawa: “Czytelnik”, 1965.

Biblioteka AP Przemyśl 24823

629. The City on the River San / by Dr Yaakov Zinneman ; transl. Jerrold Landau. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 478-489 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

630. The destruction Przemyśl [Zgładzony Przemyśl] / Mordechai Schattner. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 501-526 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

631. Konfrontacja z samą sobą : epilog. / Helene Deutsch ; przekł. [z ang.] Adam Pluszka ; posł. Jolanta Żyndul. - Warszawa : "Cyklady", 2008. - ISBN 978-83-60279-21-2

632. Losy przemyskich Żydów podczas II wojny światowej w relacji świadków : (z Archiwum Yad Washem w Jerozolimie) / Wacław Wierzbieniec.// W: Studia Przemyskie. T. 1. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1993. - S. 195-207

633. Memoirs / by dr L. Frim ; [transl from polish Joseph Altbauer ; transl. from hebr. by Jessica Cohen. . //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 394-403 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

634. Obrazki w mojej pamięci : wspomnienia [z Przemyśla] / Szymon Gottfried. – Il.//Przemyski Informator Kulturalny. – 1998, nr 3, s. 35-38

635. Pamiętam każdy dzień : losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej / red. John J. Hartman, Jacek Krochmal ; przekł. [z ang.] Agnieszka Andrzejewska ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Remembrance & Reconciliation Inc. Ann Arbor. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 87626

PBW Przemyśl WP 93745

Banker Miriam (1930 Przemyśl) S. 95-104 ;

Czyński Apoloniusz (27 II 1919 Przemyśl) S. 190-203 ;

Felder Ignacy-Izaak [Jack Fields] (1928 Przemyśl) S. 61-71 ;

Felner Estera Rozalia (Ernestyna Rózia) (1914 Przemyśl) S. 52-53 ;

Hołówka Jan (1937 Przemyśl) S. 218-222 ;

Krebs-Seifer Gerda (1927 Przemyśl) S.87-94 ;

Lewin-Lac Sydonia (8 VI 1927 Przemyśl) S. 104-127 ;

Mayer Edmund M. (8 II 1931 Przemyśl) S. 22-23 ;

Medwit [Fis] Maria (1909 Przemyśl) S. 204-205 ;

Meister Gershon S. 58-59 ;

Nissanov Juda (Sprung Jehuda) [właśc. : Nissan] S. 24-27 ;

Niemiec Jerzy (1929 Przemyśl) S. 222-230 ;

Nussbaum Sam (1920 Przemyśl) S. 77-87 ;

Rebhun Joseph (1921 Przemyśl) S.182-187 ;

Rożański Jan (1923 Przemyśl) S. 213-218 ;

Schatner Mordechai S. 49-52 ; Wahl Fred S. 53-57 ;

Wahl Zonka (Sophie) (1910 Przemyśl) S. 57-58 ;

Zimmermann Jan (Jack) (6 IV 1932 Przemyśl) S. 28-36 ;

Zimmermann-Miller Teodora (Cesia) (1929 Przemyśl) S. 37-49

636. Pamiętniki / Herman Lieberman ; wstęp i oprac. Andrzej Garlicki. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996.

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 35065

Biblioteka AP Przemyśl 15853

637. Przeżyć i co dalej? / Maria Orwid ; rozm. Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 44082

638. Types from the Jewish Street / by Eliahu Bloch. //W: Sefer Przemyszl [Księga Przemyśla] = Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.] ; transl. from hebr. Jerrold Landau. – Tel Aviv : Irgun Yotzei Przemyśl in Israel, 1964. – S. 478-489 : il.

Tekst w jęz. hebr. ; tł. na jęz. ang. : http://www.jewishgen.org/yizkor/przemysl/prz231.html

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 14692

639. Wachlarz wspomnień / Feliks Mantel. – Paryż : Księgarnia Polska, 1980.

 

8. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

640. Był taki czas... w Gimnazjum Słowackiego w Przemyślu / Joseph Goren ; rozm. przepr. Tomasz Pudłocki.// Rocznik Gimnazjalny. - 2008 [dr. 2009], nr 12 (91), s. 216-220

641. Discovering Galician history : a personal journey / John J. Hartman.// Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 1, s. 215-226

642. Echa wydarzeń listopada 1918 r. w relacjach polsko-żydowskich na przykładzie uczniów gimnazjów przemyskich. (Cz. I. Wydarzenia lutego 1919 r.) / Tomasz Pudłocki.//Rocznik Gimnazjalny. – 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 311-325

643. Getto [wspomnienia] / Michalina Mudryk ; oprac. Jan Krzysztof Mudryk-Wiślicki.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 7, s. 10-15

Mudryk, Michalina (1919-2003)

Dąbrowska, Maria (1889-1965)

Jaje, Stanisław (1906-1995)

Jaje, Anna (1912-1990)

644. Memories of my school days in Przemyśl : 1928-1939 / Alfred Steinhardt ; wstęp Leonore Steinhardt ; oprac. Tomasz Pudłocki.// Rocznik Przemyski. - T. 49 (2013), z. 3, Historia, s. 237-246

645. Miasto różnolite / Stanisław Ehrlich.//Pogranicze. – 1997, nr 14 (8 IV), s. 10 ; nr 15 (15IV), s. 10-12

646. My story : from Sanok trough Przemyśl to Canada / Pola Hister ; introd. and ed. by Abraham (Avi) Schonbach.// Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 1, s. 191-214

647. Obrazki w mojej pamięci : wspomnienia [z Przemyśla] / Szymon Gottfried. – Il.//Przemyski Informator Kulturalny. – 1998, nr 3, s. 35-38

648. Pamiętam tylko nogi przechodniów. Miałam 4 lata : w poszukiwaniu śladów wybawicielki / lew [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 39 (28 IX), s. 12

649. Przemyscy Żydzi / Jerzy Kolankowski.// Rocznik Gimnazjalny. - 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 129-139

650. Szkice pamiętnikarskie [fragm.] / Feliks Mantel.// Zeszyty Historyczne. – (Biblioteka „Kultury” ; T. CVIII). – Paryż, 1965, z. 7, s. 90-132

651. Wojenne tajemnice kruhelskiego domu : Polacy, Niemcy i Żyd pod jednym dachem / opowiedział Zbigniew Górski ; oprac. Monika Gonciarz ; oprac. Monika Gonciarz.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 10 (4 IX), s. 8

652. Wspomnienia z czasów niecodziennych / Alfred Steinhardt ; rozm. przepr. Tomasz Pudłocki.// Rocznik Gimnazjalny. - 2008 [dr. 2009], nr 12 (91), s. 198-215

653. Wspomnienia Żydów przemyskich z czasów II wojny światowej / Jacek Krochmal.// Rocznik Przemyski. - T. 34 (1998), z. 4, Historia, s. 67-77

654. Z moich wspomnień zawodowych na terenie Lwowa / Mojżesz Schorr.//Midrasz. – 2006, nr 7-8, s. 17-19

655. „Żydowie polscy” : dylemat ortodoksji i asymilacji [wspomnienia] / Stanisław Ehrlich.// Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 4 (26 I), s. 8

 

9. Przemyślanie ratujący Żydów

9. 1. Wydawnictwa zwarte

 

656. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945= Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939-1945 / oprac. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz ; [teksty wstępne Elżbieta Rączy ; tł. Stefan Bińczycki]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011.

PBW Jarosław WJ 54348

PBW Lubaczów WL 47956

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. GP 103843

657. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej / [redakcja: Katarzyna Pawlik ; tłumaczenie na język angielski: Aneta Tomaszewska]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.

PBW Lubaczów WL 2074 B

658. Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej / [wprowadzenie, wybór materiałów, biogramy: Katarzyna Cegieła, Kamila Sachnowska, Olga Tumińska i in.] - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 37.016:94 nr inw. GP 100308

659. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945 / Elżbieta Rączy. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej, 2008.

9. 2. Wydawnictwa ciągłe

660. Dom Sprawiedliwych / Zdzisław Besz. – Il.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 5, s. 17

661. Kto w czasie wojny wydał dwadzieścia pięć osób na śmierć? / Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 43 (28 X), s. 10

662. Ludzie odchodzą, pozostaje pamięć ich czynów : 70 lat temu powieszono Michała Kruka za pomoc Żydom / SJ [Sebastian Jasiński] ; fot. Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 37 (10 IX), s. 16

663. Michał Kruk - bohater zapomniany przez władzę / Norbert Ziętal. // Nowiny. - 2016, nr 57, s. 8

664. Michał Kruk zapłacił życiem za pomoc Żydom : dbajmy o pamięć / J. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 37 (11 IX), s. 40

665. Moje refleksje / Halina Zahel.//Niedziela przemyska. – R. 47, 2004, nr 24, s. V

http://www.niedziela.pl/wydruk/29103/nd

Augarten Maria (24 VIII 1913-12 III 1962)

666. Radny chce upamiętnienia bohaterstwa "Fusi" i jej siostry / MG [Mariusz Godos] ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 11 (18 III), s. 12 : il.

667. Szubienica na Kopernika : Kruka powiesili, bo pomagał Żydom / Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 30 (27 VII), s. 25

668. Śmierć zaglądała mi w oczy : dostarczał Żydom w getcie żywność, pomagał im w ucieczce, uciekał z transportu / (lew) [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 35 (31 VIII), s. 10

Lach Tadeusz (1923- )

669. Uratowały mi życie, chcę je uhonorować / Norbert Ziętal. // Nowiny. - 2011, nr 185, s. 1

Weiss Jona ; Jodłowska Maria (1911-1965)

670. W cieniu milczenia : historia Stefanii Podgórskiej - bohaterki z ul. Tatarskiej / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 2, s. 8-11 : il.

671. Wojenne tajemnice kruhelskiego domu : Polacy, Niemcy i Żyd pod jednym dachem / opowiedział Zbigniew Górski ; oprac. Monika Gonciarz ; oprac. Monika Gonciarz.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 10 (4 IX), s. 8

 

10. W zasobach internetu

 

672. An Inventory of Przemyśl’s Jewish Cemetery [spis] [on-line] [Dostęp : 16.01.2018]

http://jewishprzemysl.com/index.php?plot=2189

673. Przemyśl : historia społeczności [on-line] [Dostęp : 07.01.2018]

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/167-przemysl/99-historia-spolecznosci/137895-historia-spolecznosci

674. Przemyśl : Synagoga Scheinbacha (ul. Słowackiego 15) //Witualny Sztetl [online] [Dostęp :06.01.2018]

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/przemysl/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/87,synagoga-scheinbacha-ul-slowackiego-15-/

675. Przemyśl : synagoga Tempel //Wirtualny Sztetl [online] [Dostęp : 06.01.2018]

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/przemysl/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/14103,synagoga-tempel/

676. Stara Synagoga w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [Dostęp : 07.01.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Synagoga_w_Przemy%C5%9Blu

677. Synagoga Zasańska w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 06.01.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Zasa%C5%84ska_w_Przemy%C5%9Blu

678. Żydzi w Przemyślu. [Cz.] 1 [on-line] / oprac. Marek Król [Dostęp : 06.01.2018]

http://wojnawp.republika.pl/zydzi/z1a.html

679. Żydzi w Przemyślu.[Cz.] 2 [on-line] / oprac. Marek Król [Dostęp : 06.01.2018]

http://wojnawp.republika.pl/zydzi/zb.html

680. Żydzi w Przemyślu. [Cz.] 2, Szkolnictwo : Zawodowa Przemysłowa Szkoła dla Dziewcząt [on-line] / oprac. Marek Król [Dostęp : 06.01.2018]

http://wojnawp.republika.pl/zydzi/zb.html

 

Autor: Dorota M. Markocka