Przemyskie zabytki

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
Przemyśl 2016
zestawiła Dorota M. Markocka

Przemyskie zabytki

bibliografia w wyborze za lata 1618-2016

 

1. Opracowania ogólne

1. 1. Wydawnictwa zwarte

 

1. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T. 4, Budownictwo i architektura w warunkach rozkwitu folwarku pańszczyźnianego (XVI w. - pierwsza połowa XVII w.) / Witold Krassowski. - Warszawa : „Arkady”, 1995.

2. Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016

http://bip.przemysl.pl/23088/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-miasta-przemysla-na-lata-2012-2016.html

3. Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012-2016 : aneksy

http://bip.przemysl.pl/download/attachment/18473/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-m.pdf

4. Katalog zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego / [oprac. tekstu zespół pod kier. Grażyny Stojak [i in.] ; Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. – Rzeszów : Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 2011.

5. Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1)

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

6. Miasto Przemyśl //W: Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 33, Województwo przemyskie / oprac. tomu, spis oprac. Wiesława Wlazło ; red. Magdalena Róziewicz ; Ośrodek Dokumentacji Zabytków. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1998. – S. 228-277

Zawiera 925 pozycji

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 109805

PBW Przeworsk MKsK Reg. nr inw. 52711

7. Przemyśl / Andrzej Saładiak. //W: Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce / zebrał, oprac. i do druku podał Andrzej Saładiak. – Warszawa : „Burchard Edition”, 1993. – S. 212-222

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl

Biblioteka Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego nr inw 31813

8. Przemyśl //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 22-23 ; 154-166 ; 329-347

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

9. Przemyśl //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 2, Prace badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w latach 1999-2002 przy wybranych obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. : Ewa Sosnowska, Jadwiga Stęchły, Irena Zając pod kier. Mariusza Czuby. – Przemyśl ; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 231-240

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 2-Rg

10. Przemyśl //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 140-157

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

11. Przemyśl //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 112-169

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

12. Przemyśl / Janusz Mach, Andrzej Piątek. //W: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce : odbudowa i konserwacja : praca zbiorowa. T. 1, Miasta historyczne / pod red. Wiktora Zina ; [przy współpr. Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie] ; [t. 1] pod red. Wojciecha Kalinowskiego ; [aut. tekstów Piotr Biegański i in.] ; oprac. graf. Małgorzata Różańska, Grażyna Zając]. – Warszawa : „Arkady”, 1986. – S. 381-404 : il., mapy, pl.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 27403-II

13. Przemyśl / Przemysław Burchard. //W: Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Burchard. – Warszawa : [b. w.], 1990. – S. 234-235

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 12817

14. Przemyśl miastem europejskiego dziedzictwa kulturowego : katalog wystawy 12.06.-30.06.1997 r. / [scenariusz wystawy i oprac. katalogu Emilia Długosz, Irena Zając] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14985/B

15. Przemyśl miasto zabytków i kultury / [aut. Antoni Kunysz, Józef Tomasz Frazik, Łucja Turczak]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1968.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

PBW Przemyśl WP 12712, WP 93566, WP 101775

PBW Przeworsk WK 12025

PBW Lubaczów WL 11897

16. Przemyśl : przewodnik : zarys dziejów, opisy zabytków i miejscowości, trasy wycieczek, informacje turystyczne / Jan Rożański. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1993.

PBW Przemyśl WP 14682/B

17. Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

18. Przemyśl w latach 1772-1914 : budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne / Jan Malczewski. – Rzeszów : „Carpathia”, 2009. – ISBN 83-60234-44-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 100099

19. Rozwój przestrzenny Przemyśla w latach 1867-1914 / Maciej Dalecki. //W: Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło 23-24 kwietnia 1999 = Die raumliche Entwicklung der Stadte zwischen den Flussen Dunajec und San wahrend der galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło 23.-24. April 1999 = The spatial development of towns between the Dunajec and San Rivers at the time of Galician Autonomy : proceedings of the conference Jasło April 23-24, 1999 / pod red. Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego. - Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. – S. 141-152

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P 71/72 nr inw. GP 108424

PBW Przeworsk WK 51757

20. Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 : na tle przesłanek urbanizacyjnych / Maurycy Horn. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1969. – (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B, Studia i Monografie ; nr 23)

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 2054

21. Spis zabytków architektury i budownictwa województwa przemyskiego / [kom. red. Krzysztof Szuwarowski [i in.]. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki : Wojewódzki Konserwator Zabytków, 1984.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 35179-RG-II

22. Sztuka i kultura Przemyśla i okolicy : materiały do bibliografii / oprac. August S. Fenczak ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu.- Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, 2002.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 38793-Rg

23. Wędrówki po placach i ulicach Przemyśla : (patroni ulic od XIX do XXI wieku) : z planem miasta / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl :Julian Wacław Kurek : Przemyskie centrum Kultury i Nauki, 2006.

PBW Przemyśl WP 103286, Czyt/CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw.93567

24. Wykaz godnych zwiedzenia zabytków przemyskich : Zamek przemyski ; Katedra łacińska ; Wieża z dzwonami ; Katedra gr. kat. ; Dzisiejsza miejska wieża zegarowa ; Kościół pojezuicki ; Kościól Franciszkański ; Kościół OO. Reformatów ; Kościól i klasztor PP. Benedyktynek ; Kamienice w Rynku //W: Materiały ze zjazdu c. k. Konserwatorów Galicyi Wschodniej i Zachodniej i Korespondentów Komisyi Centralnej w Wiedniu, Przemyśl 22-24 maja 1904 r. – Lwów : Z Drukarni W. A. Szykowskiego, 1904. – 3 s. ; 31 cm.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=604&from=pubindex&dirids=45&lp=394

25. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 30 września 2016 : województwo podkarpackie / Narodowy Instytut Dziedzictwa [Dostęp : 21.10.2016]

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2016/PDK-rej.pdf

26. Zabytki Przemyśla / oprac. Piotr Jaroszczak. // Przemyśl : historia i zabytki [online]. – Przemyśl : 2000-2001 [Dostęp : 30.09.2016]

Zawiera : Budowle sakralne ; Cmentarz Główny ; Kopiec Tatarski ; Kościoły i klasztory ; Miasto przedlokacyjne ; Miejsca pamięci narodowej ; Mury obronne ; Muzeum Archidiecezjalne ; Plan miasta z XVII w. ; Rotunda-Martyrion ; Rynek miejski ; Stare Zamczysko ; Twierdza ; Wieża Zegarowa ; Zamek Kazimierzowski

http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/zabytki.html

27. Zabytki techniki miasta Przemyśla z przełomu XIX/XX wieku / Marek Gosztyła, Bogdan Motyl. // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. – T. 33, 2016, z. 63, s. 121-136

http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/591

28. Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego : przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego / Marek Gosztyła, Michał Proksa. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1995. – Bibliogr. s. 124–127

29. Zarys dziejów sztuki Przemyśla / Józef Tomasz Frazik. // W: Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 1 / zesp. red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. - S. 399-522 : il., mapy, pl., rys.

Zawiera : Stan badań. - S. 401-414 ; Zabytki. - S. 415 ; Rozwój architektury - S. 415-484 ; Rzeźba. - S. 484-500 ; Malarstwo monumentalne ścienne. - S. 501-512 ; Malarstwo sztalugowe. - S. 512-515 ; Rzemiosło artystyczne. - S. 515.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 40838

30. Ziemia Przemyska : otwarta przestrzeń Podkarpacia / [Tekst i koncepcja Zdzisław Szeliga] ; [fot. Waldek Sosnowski ; red. i korekta Grażyna Gugała-Gubernat ; tł. na j. ang. Natalia Palich ; tł. na j. niem. Monika Andruszkiewicz ; tł. na j. ukr. Maria Sydor]. - Przemyśl : Starostwo Powiatowe, [2011].

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

PBW Krosno M 132743

31. Znane i nieznane : zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej / Tomasz Jurasz. - Rzeszów : Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe, 1988.

PBW Lubaczów WL 35244I, WL 35245, WL 35043

PBW Jarosław WJ 45534, Czyt./CzJ 72 nr inw. 1239

PBW Przeworsk WK 35023, WK 34061, WK 45526, Czyt./MKsK 72 nr inw. 35022

PBW Przemyśl WP 8527/b, Przemyśl WP 8528/b

PBW Jasło JM 50476

PBW Krosno M 93553, M 128435, Czyt./Cz 93552

PBW Kolbuszowa BKWyp 40590

PBW Rzeszów WypRz 207218

 

1. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

 

32. Błonie i Lempertówka / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 9) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 4, s. 38-39

33. Budy Małe i Wielkie / Dariusz Hop.- Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 13) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 8, s. 38-39

34. Dawny Przemyśl ciągle nieodgadniony. [Cz. 1], Średniowieczne świątynie czekają na odkrycie / Andrzej Koperski. // Nasz Przemyśl. - 2016, nr 9, s. 30-32

35. Dawny Przemyśl ciągle nieodgadniony. Cz. 2, Nieistniejące budowle obronne miasta / Andrzej Koperski. . Il. – Bibliogr.// Nasz Przemyśl. – 2016, nr 10, s. 15-17

36. Dawny Przemyśl ciągle nieodgadniony. Cz. 3, Zaginione budowle i urządzenia publiczne / Andrzej Koperski. – Il. – Bibliogr.// Nasz Przemyśl. – 2016, nr 11, s. 30-31

37. Dziedzictwo / Barbara Sykała. – Il. // Pogranicze. – 1995, nr 40, s. 13

Przegląd malowideł ściennych w budowlach zabytkowych woj. przemyskiego z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.

38. Garbarze / Dariusz Hop.- Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 6) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 1, s. 36-38

39. Głęboka / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 32) // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 4, s. 40-41

40. Kmiecie i Ostrów / Dariusz Hop.- Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 14) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 9, s. 38-39

41. Krajobraz wielokulturowy Przemyśla / Marek Gosztyła. – Il.- Bibliogr.// Wiadomości Konserwatorskie. – 2004, nr 16, s. 12-17

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e7814d3-676b-41ca-aa5c-55e1c305d8d5

42. Kruhel Mały i Wielki / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 1) // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 8, s. 6-9

43. Lipowica / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 7) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 2, s. 36-37

44. Nehrybka / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 12) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 7, s. 36-37

45. Nieznany plan miasta Przemyśla z 1800 r. / Stanisław Stępień. //W: Studia Przemyskie. – T. 2 / red. tomu August St. Fenczak. ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. – S. 145-152 : 1 pl.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 43165/2(2004)

46. Nowe dane do topografii średniowiecznego Przemyśla / Wojciech Poradyło. – Rocznik Przemyski. – T. 41 (2005), z. 2, s. 125-143

47. Pikulice / Dariusz Hop.- Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 11) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 6, s. 36-37

48. Plan miasta Przemyśla : opis szczegółowy / oprac. Piotr Jaroszczak. – (Przemyśl i Ziemia Przemyska : zarys dziejów i dzień dzisiejszy) //Quod Libet [online]. – 2004, nr 1, s. 3-7 : il. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873&tab=3

49. Podgórze i Cebulanka.[Cz.] 1 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 18) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 1, s. 36-37

50. Podgórze i Cebulanka.[Cz.] 2 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 19) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 2, s. 38-39

51. Podzamcze.[Cz.] 1 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 24) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 34-35

52. Podzamcze. [Cz.] 2 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 25) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 8, s. 30-31

53. Podzamcze. [Cz.] 3 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 26) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 9, s. 38-39

54. Prałkowce / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 23) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 6, s. 34-35

55. Przekopana / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 8) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 3, s. 38-39

56. Przemysł budowlany w Galicyi / napisał Marceli [Leliwa] Pilecki. // Przewodnik Przemysłowy : czasopismo ilustrowane [dwutygodnik]. – R. II, 1890, [Cz. I] nr 1 (5 I), s. 2-3 ; [Cz. II], nr 2 (16 I), s. 11-12 ; [Cz. III], nr 3 (23 I), s. 17-19 ; Cz. IV, nr 7 (20 II), s. 50-51 ; Cz. V, nr 8 (27 II), s. 59-62 ; Cz. VI, nr 11 (20 III), s. 85-87 ; Cz. VII, nr 12 (27 III), s. 91-93 ; Cz. VIII, nr 17 (1 V), s. 132-133 ; Cz. IX, nr 22 (5 VI), s. 170-171

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

57. Przemyśl - miastem światowego dziedzictwa kultury / Andrzej Mazur. – Il. // Pogranicze. – 1995, nr 30, s. 9

58. Rozwój przestrzenny Przemyśla / Kazimierz Arłamowski. // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. 15, (1953), s. 161-188

59. Rozwój terytorialny i przestrzenny Przemyśla od połowy XVIII w. do 1914 r. / Jan Malczewski. // Teka Konserwatorska : Polska Południowowschodnia. – T. 4, 1991, s. 151-174

60. Ruch budowlany w naszem grodzie w roku bieżącym ożywił się. Opróćz licznych mniejszych domów po przedmieściach stanęło w samem śródmieściu dziewięć większych kamienic dwupiętrowych. Nadto przybył miastu piękny odrestaurowany kościół pojezuicki (zasługa ks. biskupa Pelczara) z przylegającym gmachem mieszkalnym, monumentalny „Dom narodowy” i pasaż Gansów przy ul. Mickiewicza. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 78 (25 IX), 3-4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

61. Rozwój zabudowy przemyskich przedmieść / Irena Zając. //Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 10, 1995, s. 93-124

62. Sielec / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 10) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 5, s. 38-39

63. Stare Miasto. [Cz.] 1 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 33). – Il. // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 5, s. 40-41

Historia ul. Władycze

64. Stare Miasto. Cz. 2, Władycze / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 34) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 6, s. 38

Historia ul. Władycze

65. Stare Miasto. Cz. 3 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 35) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 7, s. 40-41

„Wałowa” lub „Na Wale” – jedna z najstarszych dzielnic miasta

66. Stare Miasto. Cz. 4 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 36) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 8, s. 38-39

67. Stare Miasto. Cz. 5 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 37) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 9, s. 3

68. Stare Miasto. Cz. 6 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 38) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 10, s. 13

69. Stare Miasto. Cz. 7 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 39) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 11, s. 18-19

Historia ul. Franciszkańskiej

70. Stare Miasto. Cz. 8 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 40) // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 12, s. 39-39

Plac Tadeusza Czackiego i ulica Katedralna

71. Stare Miasto. Cz. 9 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 41) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 1, s. 38-39

Plac Katedralny

72. Stare Miasto. Cz. 10 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 42) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 2, s. 38-39

Plac Katedralny ; tzw.. Dworek Orzechowskiego ; szkoła katedralna ; wieża katedralna

73. Stare Miasto. Cz. 11 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 43) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 3, s. 38

Ulica Grodzka ; dawny klasztor Dominikanek

74. Stare Miasto. Cz. 12 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 44) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 4, s. 28-29

Plac Dominikański ; kościół i klasztor Dominikanów ; dawny klasztor Bonifratrów

75. Stare Miasto. Cz. 13 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 45) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 5, s. 38-40

Budynek Urzędu Miejskiego

76. Stare Miasto. Cz. 14 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 46) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 6, s. 36-37

77. Stare Miasto. Cz. 15 / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 47) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 7, s. 39

78. Śródmieście. [Cz.] (1) / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 27) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 10, s. 38-39

79. Śródmieście. [Cz.] (2) / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 28) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 11, s. 38-39

80. Śródmieście. [Cz.] (3) / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 29) // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 1, s. 38-39

Ulica Adama Mickiewicza

81. Śródmieście. [Cz.] (4) / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 30) // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 2, s. 40-41

Ulica Juliusza Słowackiego

82. Śródmieście. [Cz.] (5) / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 31) // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 3, s. 40-41

Ulica A. Dworskiego

83. Topografia wczesnośredniowiecznego Przemyśla : preliminaria badawcze / Andrzej Żaki. // Acta Archaeologica Carpathica. - T. 1, 1958, z 1, s. 75-94

84. Ulice naszego miasta jak Rynek, Kościuszki, Serbańska i plac „Rybi” przybrały europejski a co najmniej wielkomiejski wygląd przez wyłożenie takowych kostkami. Musimy tu podnieść z uznaniem umiejętne kerownictwo inżyniera miejskiego p. Kozioła oraz gorliwe i sumienne wykonanie tychże robót przez p. Majkę. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 87 (27 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

85. Wartości kulturowe miasta Przemyśla i wnioski dotyczące ich rewaloryzacji : próba analizy konserwatorsko-urbanistycznej / Józefa Barbara Gutkowska. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. – R. 20, 1975, z. 4, s. 289-307

86. Zasanie : część wschodnia / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 15) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 10, s. 34-36

87. Zasanie : część zachodnia / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 16) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 11, s. 38-39

88. Zasanie : część zachodnia / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 17) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 12, s. 40-41

89. Zielonka / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 20) //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 3, s. 36-37

90. Zniesienie. [Cz.] (1) / Dariusz Hop. – Il. - (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 21) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 4, s. 38-39

91. Zniesienie. [Cz.] (2) / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 22) // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 5, s. 34-35

 

2. Ikonografia

2. 1. Wydawnictwa zwarte, albumy

 

92. Dawne widoki Przemyśla : (katalog wystawy) / Antoni Kunysz ; [Muzeum Okręgowe Przemyśl]. – Przemyśl ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 40290, 49404

93. Dawno temu w Przemyślu = A long time ago in Przemyśl = Es war einmal in Przemyśl... / tekst i wybór fot. Dariusz Hop. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2007.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 97440

94. Dawno temu w Przemyślu = A long time ago in Przemyśl = Es war einmal in Przemyśl... / [koncepcja albumu, wybór fot. i tekst Dariusz Hop ; współpr. Anna Cieplińska, Małgorzata Matuszczak, Jacek Błoński]. - Wyd. 2. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2009.

95. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta. [Cz. 1] / Jacek Błoński. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 3, s. 42-43

Widok Przemyśla w roku 1880 : fotografia ze zbiorów MNZP

96. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta. (2), [Rynek] / Jacek Błoński. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 4, s. 42-43

Widok starego miasta z lotu ptaka : ok. 1920 ; Widok Rynku przemyskiego od strony Placu Dominikańskiego : przed ok. 1903

97. Garnizon Przemyśl na starych fotografiach / [oprac.] Przemysław Chorążykiewicz. - Przemyśl : Przemysław Chorążykiewicz, 2014.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 107205

98. Okolice Galicji Macieja Bogusza Stęczyńskiego. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów : nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1847.

PBW Krosno / Czyt. Cz101140

99. Okolice Galicyi Macieja Bogusza Stęczyńskiego / Maciej Bogusz Stęczyński. - Lwów : Nakł. Kajetana Jabłońskiego, 1847. - VIII, 156, 16 s., [88] k. tabl. ; 27 cm.

100. Premislia celebris Rvssiae civitas [mapa] //W: Theatri praecipuarum totius mundi urbium : liber sextus / Georg Braun, Frans Hogenberg, Joris Hoefnagel. – Coloniae Agrippinae, 1618. - Tabl. 52 ; 348 x 485 mm

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=mag_GEO0000341&mode=all&teca=GeoWeb+-+Marciana

101. Przemyśl [album] : die Tafeln in Lichtdruck von J.[osef] Löwy, Wien / Josef Löwy. – Przemyśl : B. Doskowski &Co, ok. 1900. – 15 k. tabl. : fot. [cz.-b.] ; 13x9 cm. – Oprawa : 18,5x13,5 cm.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=5789

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów nr inw. G-170

102. Przemyśl 50 lat temu i dziś : album fotograficzny / Jan Samek ; [aut. tekstu Jan Samek, Grażyna Stojak, Hubert Lewkowicz ; aut. fot. Jan Samek [i in.] ; tł. niem. Aneta i Stanisław Karszyń]. - Przemyśl : Centrum Informacji Turystycznej, 2003.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

103. Przemyśl na starej pocztówce ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu [wystawy] : Galeria // Archiwum Państwowe w Przemyślu [online] [Dostęp : 30.09.2016]

http://www.przemysl.ap.gov.pl/art,161,przemysl-na-starej-pocztowce-ze-zbiorow-archiwum-panstwowego-w-przemyslu

104. Przemyśl na starych fotografiach z lat 1907-1986 / [oprac.] Przemysław Chorążykiewicz. - Przemyśl : Przemysław Chorążykiewicz, 2011.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 104013

105. Przemyśl nad rzeką Sanem (Galicya) [189] / Napoleon Orda. //W: Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom. Ser. 6, Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa, Galicyi i Ziem Krakowskich / zrysowany z natury przez Napoleona Ordę. - Warszawa : Lit. M. Fajansa, [1880]. - 2 s., [30] k. : il. ; 32x45 cm.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/239526/content

106. Spacerkiem po Przemyślu w roku 1900 ... czyli Czar starych widokówek. [Cz. 1] / Andrzej Wójcik. - Przemyśl : Andrzej Wójcik, 2003.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 88880

107. Spacerkiem po Przemyślu w roku 1900 ... czyli Czar starych widokówek. [Cz. 2] / Andrzej Wójcik. - Przemyśl : Andrzej Wójcik, 2005.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 92910

108. Święto Konstytucji 3-go maja w roku 1907 / Jacek Błoński. – Il. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 3) //Nasz Przemyśl. – 2009, nr 5, s. 42-43

Panorama przemyskich świątyń ; Pochód przemyskich gimnazjalistów i drużyn „Sokoła” w trakcie manifestacji święta Konstytucji 3-go Maja w roku 1907 [widok wschodniej pierzei Rynku]

109. Widoki polskich miast i zabytków architektonicznych ze zbiorów graficznych Biblioteki Pawlikowskich we Lwowie : szkicownik prof. Czesława Thullie / oprac. i red. Andrzej Majdowski. - Warszawa : Neriton : nakł. Ośrodka Dokumentacji Zabytków, 1994. - (Archiwalia Ośrodka Dokumentacji Zabytków)

 

2. 2 Grafika, litografia, malarstwo

 

110. Krajobraz z basztami zamku przemyskiego / Edward Drdacki (czynny we Lwowie ok.1847-1885). – 1870, olej, drewno, 33,5x47cm. ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, nr inw. MPS-156

Malarz pejzażysta, uczeń A. Langego, wystawiający we Lwowie i działający w tamtejszym Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych ; wystawiał we Lwowie i Krakowie krajobrazy i martwe natury.

111. Napad Węgrów na Przemyśl [w 1657 roku] / autor nieznany. – 2 poł.-k. XVII w., olej, płótno, 141x221 cm. ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, nr inw. MPS-7960

112. Panorama Przemyśla / Henryk Grabiński (1843-1903). - 2 poł. XIX w. [ok. 1860 r.], olej, płótno, 55x67,5 cm. ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, nr inw. MPS-154

Malarz pejzażysta, uczeń R. Rothkähla i Alberta Zimmermana. W l. 1873-1877 wykładowca podstaw malarstwa pejzażowego i rysunku w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, jego uczniami byli m.in. Jacek Malczewski, Roman Kochanowski i Maurycy Gottlieb. W 1884 wydał we Lwowie podręcznik „Szkoła rysunku krajobrazów”, zaś w 1881 r. album „Widoki Galicji i guberni południowych Królestwa Polskiego”.

113. Portret biskupa Pawła Piaseckiego / autor anonimowy. - XVII w., olej, płótno, 160x97 cm. ; Muzeum Archidiecezjalne im. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, nr inw. MAPrz I/373

W tle portretu widok Przemyśla

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Piasecki_(biskup)

114. [Przemyśl] Ruiny zamku od strony północno-wschodniej / Kajetan Wincenty Kielisiński (1808-1849). - 1837, rysunek ołówkiem, na papierze, 21,5x30 cm. ; Muzeum Biblioteki Kórnickiej PAN, Szkicownik K. W. Kielisińskiego nr inw. AO 1073, k. 28

115. [Przemyśl] Ruiny zamku o strony wjazdu / Kajetan Wincenty Kielisiński (1808-1845). - 1837, rysunek ołówkiem, kolorowany akwarelą, na papierze, 21,5x30 cm. ; Muzeum Biblioteki Kórnickiej PAN, Szkicownik K.W. Kielisińskiego nr inw. AO1073, k. 38

116. Wnętrze Zamku Przemyslkiego[!] / [Kajetan Wincenty Kielisiński (1808-1849)]. - [ok. 1837], rysunek ołówkiem, kolorowany akwarelą, na papierze, 13,9x20,8 cm. ; Muzeum Biblioteki PAN, Szkicownik K.W. Kielisińskiego nr inw. AO1211, k. 91

 

3. Architektura miejska

3. 1. Budynki użyteczności kościelnej

 

Dom kanoniczy, tzw. Dworek Orzechowskiego, ul. Zamkowa 1

116. Dom kanoniczy, tzw. dworek Orzechowskiego przy ul. Zamkowej 1 / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 146-147 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

117. Dom kanoniczy, tzw. dworek Orzechowskiego, ul. Zamkowa 1 : malowidła ścienne i sztukaterie – XVII-XVIII w., fresk, tempera na podobraziu drewnianym, stiuk / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 296-298 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

118. Dworek Orzechowskiego / Beata Kot. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2005, nr 8, s. 34-35

119. Dworek Orzechowskiego //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 18-19 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

120. Dworki kanonickie w Przemyślu : (Villae canonicae). [Cz.] III / Kazimierz Osiński. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 71, s. 1-2 : il. [nr 63, 65, 69]

Katedralna 7

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3393

121. Malowidła ścienne i sztukaterie kaplicy oraz polichromia salonu – XVII-XVIII, fresk, tempera na podobraziu drewnianym, stiuk //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 141-142

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

122. Przywracanie dawnej świetności / Aneta Kamieniecka. – Il. // Niedziela : edycja przemyska. – 2007, nr 22, s. IV

Dom Psałterzystów, obecnie Muzeum Archidiecezjalne, Plac Katedralny 3 [data powstania : 1618-1620, fundator : Jan i Maria Katarzyna Humniccy]

123. Budynek tzw. Psałterzówki przy Pl. Katedralnym 2 : murowany, 1754, przebudowany, XIX w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 161

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

124. Dom Psałterzystów przy Pl. Katedralnym 3 : murowany, 1620, z fundacji Maryny Humnickiej, jako dom mieszkalny dla Kolegium Psałterzystów, po kasacie józefińskiej w 1785 likwidacja kolegium i przekazanie kanonikom. W latach 1907-1990 zasiedlony przez rodziny świeckie. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 145

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Grecko-Katolickie Seminarium Duchowne, ul. Basztowa 13 [data powstania : 1912 ; projekt : arch. Jan Lewiński, wykonawca : Meisner i Damaszko (obecnie siedziba Kurii Greckokatolickiej)

125. Budynek Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 22.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Greckokatolickiego_Seminarium_Duchownego_w_Przemy%C5%9Blu

126. Укр.[аінська] Кат.[олицька] Духовна Семінарія в Перемишлі / Василь Гриник. //W: Ювілейний Альманах украінських католицьких богословів перемиськоїєпархї / зібрала Редакційна Колегія. – Перемишль : накладом греко-католицької Духовної Семінарії, 1937. - S. 96 – 116

Ukrains’ka Katolic’ka Duchovna Seminaria v Peremišli / Vasil’ Hrinik. //W: Juvilejnij Al’manach Ukrains’kich Katolic’kich bohosloviv peremis’koi eparchii / zebr. Kolegium Redakcyjne. – Przemyśl : nakł. Greko-Kat. Seminarium Duchownego, 1937. – S. 96-116

Małe Seminarium Duchowne (Collegium Marianum), ul. Józefa Sebastiana Pelczara 4 [data powstania : 1900-1902, projekt : Stanisław Majerski, fundator : św. Józef Sebastian Pelczar]

127. Budynek Collegium Marianum przy ul. Bpa J. S. Pelczara 4 : murowany, 1900-1902, projekt Stanisława Majerskiego z fundacji św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara jako budynek niższego seminarium, w latch 50. użytkowany przez niewidomych, następnie Studium Nauczycielskie oraz Dyrekcję Kółek Rolniczych. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 144-145

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Pałac Biskupów Greckokatolickich, Plac Czackiego 3 [data powstania : 1897-1900 ; projekt R. Halicki, wykonawca : Piotr Damaszko, fundator : biskup Konstanty Czechowicz]

128. Kronika : Budowa pałacu ruskiego biskupa nie zostanie w tym roku rozpoczętą. Zmieniono bowiem plan pierwotny : wyprowadzenia gmachu na placu Czackiego, postanawiając użyć pod budowę siedziby biskupiej miejsce, na którym stoi jeszcze kościół po-jezuicki. Ten pomysł chwali się. Ruskie Seminaryum ma dopiero stanąć za lat cztery. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 60 (30 VI), s. 3

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

129. Pałac Biskupów Grekokatolickich [online] [Dostęp : 19.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/zamek/palac-biskupow-greckokatolickich/

130. Pałac biskupstwa gr. kat. w Przemyślu. Na miejscu wolnem przy gmachu Pojezuickim, przed 9 laty stał gmach jedno i dwupiętrowy murowany, pokryty dachem gontowym, w którego skrzydle bliżej katedry, znajdowały się kancelarie konsystorza gr. kat. – sam zaś pałac stał pustką – zamieszkiwany czasami przez niższe warstwy społeczeństwa – czasami zaś wynajmywany dla umieszczenia wojska. […] // Przemyślanin. – R. 1, 1881, nr 12 (2 IV), s. 90

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4419&from=pubindex&dirids=45&lp=281

131. Szczątki wniesione do soboru : odrestaurowany pałac biskupów znów pełni pierwotną rolę / del [Dariusz Delmanowicz]. – Il. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 28 (10 VII), s. 14

132. Ulica „Górne Władycze” jest doszczętnie zniszczoną wskutek zwózki materiałów użytych do budowy pałacu Władyki i obecnie budującej się kamienicy p. Żytka. // Kuryer Przemyski. – R. 3, 1897, nr 29 (15 IV), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3305&dirds=1&tab=3

Pałac Biskupów Rzymskokatolickich, Plac Katedralny 4a [data powstania : 1751-1754 ; fundator : Wacław Hieronim Sierakowski]

133. Budowę oficyn przy pałacu biskupim r. k. otrzymali w spółce pp. Marek i Kopacz. Budową kierować będzie p. Zajączkowski, inżynier miejski. Chwalimy oddanie roboty pp. Markowi i Kopaczowi, są obaj bowiem ludźmi pracy i z robotników wybili się na stanowisko samoistnych majstrów. Spodziewać się należy, że pp. Marek i Kopacz pójdą odmiennym trybem od zwykłych przedsiębiorców, mianowicie wstrzymają się od wyzysku swoich współpracowników. // Kuryer Przemyski. – R. 3, 1897, nr 21 (18 III), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3305&dirds=1&tab=3

134. Pałac biskupi przy Pl. Katedralnym 6 : murowany, 2 pol. XVII w., przebudowany k. XVIII w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 160-161 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

135. Zespół Pałacu Biskupiego Przemyśl / oprac. Mieczysław Kuś ; Narodowy Instytut Dziedzictwa [Dostęp : 25.10.2016]

https://zabytek.pl/pl/obiekty/zespol-palacu-biskupiego-1980

Seminarium Duchowne rzymsko-katolickie, ul Zamkowa 5 [data powstania budynku : 1688]

136. Historia Seminarium Duchownego diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego : 1687-1895 / Władysław Kochawski ; oprac., uzup., wybór fot., ed. Józef Wołczański ; przy współpr. Grzegorza Chajko. – Lwów ; Kraków : Wdawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac., 2011. – (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej Obrządku Lacińskiego w Krakowie. Seria B, Studia, ISSN 1508-6313 ; t. 9)

137. Podwójna uroczystość. W sobotę dnia 23 grudnia b. r. obchodziło Seminaryum obrz. łac. podwójną uroczystość, mianowicie uroczystość poświęcenia gmachu seminaryjnego i obłuczyn [!] słuchaczów I-szego roku w suknie klerycką. […]. Gmach seminaryjny […] został w przeciągu dwóch lat, dzięki staraniom J. E. Najprz. ks. Biskupa Ordynaryusza i Najprz. ks. Infułata a Rektora seminaryum, ks. Teofila Łękawskiego rozszerzony przez dobudowanie pawilonów i odnowiony tak, że obecnie co do swej okazałości i praktycznych nowoczesnych urządzeń może śmiało stanąć na równi z seminariami innych diecezyj. – (Kronika). // Echo Przemyskie. – R. 4, 1899, nr 104(28 XII), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3600&from=publication

138. Reaktywowanie diecezjalnego seminarium duchownego w Przemyślu / Tadeusz Śliwa. // Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 56, 1970, z. 1, s. 18-31

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 12052

139. Ruch budowlany w tym roku nie będzie bardzo znaczny.[…] Seminayum rzym. kat. zostanie w jednej części odrestaurwane a raczej przebudowane. – (Kronika) // Kuryer Przemyski. – 1897, nr 19 (11 III), s. 2

140. Rosen Jan Henryk (1891-1982), artysta malarz / Maria Zakrzewska. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 32 z. 1 (og. zb. 132), Romiszowski Aleksander-Rostworowski Andrzej / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 56-58

PBW Przemyśl CzP 929(438)(03) nr inw. GP 108516

141. Seminarium Diecezjalne w Przemyślu pod kierownictwem Księży Misjonarzy (1687-1783) / Jan Rąb. // Nasza Przeszłość. – T. 11, 1960, s. 255-360

http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom011_06.pdf

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł.Cz.7674

142. Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu // Wikipedia : wolna encyklopedia [online]

[Dostęp : 19.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_Przemy%C5%9Blu

 

3. 2. Budynki użyteczności publicznej

 

Dom Robotniczy (obecnie siedziba Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania), ul. Wybrzeże Jana Pawła II [data powstania budynku : 1913, projekt : Henryk Zaręba, wykonawca : Aleksander Malinowski]

143. Budynek dawnego Domu Robotniczego (później kino „Bałtyk”), Wyb. Ojca św. Jana Pawła II 2 : murowany, 1911-1913, projekt arch. Henryka Zaręby ze Lwowa, w latach 60. XX w. przebudowany na kino. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 162

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

144. Dom Robotniczy w Przemyślu / Zdzisław Konieczny. – Przemyskie Zapiski Historyczne. – R. 8-9 (1991-1992), s. 187-205

http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/10675

145. Fiat iustitia! / Marek Zubik. // Życie Przemyskie. – 1996, nr 38, s. 10

146. Wzniesiony rękami przemyskich robotników / Stanisław Stępień. //Życie Przemyskie. – 1987, nr 48, s. 6 : il.

Dom Towarzystwa „Wira”, siedziba Ukraińskiego Banku Spółdzielczego „Wira” ,ul. Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1 [data powstania budynku : 1905-1907, projekt i budowa : Marceli Pilecki]

147. Dom Towarzystwa „Wira” / Andrzej Saładiak.//W: Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce / zebrał, oprac. i do druku podał Andrzej Saładiak. – Warszawa : „Burchard Edition”, 1993. – S. 216 : W okresie międzywojennym siedziba powstałego w 1894 roku Ukraińskiego Banku Spółdzielczego „Wira”

148. Kamienica, Wybrzeże Marszałka J. Piłsudskiego – ul. T. Kościuszki 7, murowana, 1892 / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 168 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

149. Niniejszem mam zaszczyt donieść Szanownej PT. Publiczności, że objąłem w Przemyślu przy ulicy Wybrzeże Franciszka [Józefa] w kamienicy Tow. „Wiry” Kawiarnię Habsburg urządzoną wedle nowoczesnych wymogów. Prosząc o łaskwe poparcie kreślę się z głębokim szacunkiem Kramarzowski, były dzierż. Hotelu Przem.[yskiego] [Anons 346/2-2] // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 100 (11 XII), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

Dom Towarzystwa Zaliczkowo-Rolnego, obecnie Bank PKO, ul. Mickiewicza 2 [data powstania : ok. 1892, projekt Władysław Weryha-Darowski]

150. IV Konkurs Koła Architektów. Towarzystwo Zaliczkowe w Przemyślu ogłasza za pośrednictwem Koła Architektów Polskich we Lwowie konkurs na szkice domu trzypiątrowego [!] dla architektów Polaków // Czasopismo Techniczne (Lwów). – R. 28, 1910, nr 9, s. 130

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4473

151. Budynek PKO BP przy ul. Mickiewicza 2 : murowany, 1908-1909. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 161 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

152. Najstarszy bank w mieście : 60 lat działalności PKO BP to tradycja, która zobowiązuje / oprac. MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 45 (6 XI), s. 16

153. Ocena i rozstrzygnięcie sądu konkursowego na Dom Towarzystwa Zaliczkowo-Rolnego w Przemyślu / Eugeniusz Kusiba, Adam Opolski, Jan Lewiński, Alfred Broniewski, Zbigniew Lewiński. // Czasopismo Techniczne (Lwów). – 1910, nr 20 (25 X), s. 295-298 : pl., rys.

Z 13 nadesłanych projektów wybrano i nagrodzono projekt nr 9 autorstwa Władysława Derdackiego i Witolda Minkiewicza ze Lwowa, drugie miejsce uzyskał projekt nr 11 autorstwa Stanisława Hostimma i Jerzego Struszkiewicza z Krakowa.

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4484

Dom Ukraińskiego Towarzystwa „Narodnij Dim”, T. Kościuszki 5 [data powstania : 1902-1904 ; projekt : Jan Łempicki]

154. Poświęcenie i otwarcie „Domu narodnego” przy ul. Kościuszki tuż naprzeciw c. k. Starostwa, odbyło się we wtorek dnia 1 listopada. Przy udziale licznej publiczności, w asystencyi duchowieństwa, poświęcił ks. biskup gr. kat. Czehowicz. Na uroczystość przybyli : burmistrz miasta Dr Doliński, wiceburmistrz Dr Smutny, starosta radca dworu Lanikiewicz, prezydent sądu radca dworu Spławski, prokurator Dr Strebelski i wielu członków Rady miejskiej. Po dokonanych ceremoniach poświęcenia gmachu, pierwszy przemówił ks. biskup Czechowicz udzielając przy tem błogosławieństa. Dalej przemawiali : imieniem komitetu budowy Dyrektor II-go gimnazyum p. Cegliński. Imieniem „Proświty” poseł Romańczuk, imieniem Rusinów lwowskich Szukiewicz, imieniem Siczy narodowej dyrektor teatru p. Hubczak. Wieczór odbył się koncert w Sali teatralnej, po którym nastąpił wspólny komers. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 90 (6 IX), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

155. Restauracyę, piwiarnię i pokoje do śniadań otwiera w dniu 1 listopada b. r. w nowym budynku "Narodnego Domu”, naprzeciw c. k. Starostwa, - długoletni współpracownik w handlu p. Borysa – Stanisław Fesnak. - Lokal obszerny z najnowszemi urządzeniami. Gdy do tego odpowiednio zastosuje się podanie potraw i napoi zdrowych i smacznych, rachować może na powodzenie zwłaszcza, że dawał się odczuwać w mieście naszem brak dobrej jadłodajni. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 88 (30 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

156. Restauracyę urządzoną z komfortem w wspaniałym gmachu „Narodnego Domu” otworzył p. Stanisław Fesnak, długoletni płatniczy handlu p. Borysa ; pan Fesnak jako zdolny zawodowiec starać się będzie zadowolnić odwiedzających gości pod każdym względem. – (Kronika). // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 95 (24 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

157. Sprawy miejskie. II. Miejskie biuro techniczne „suum cuique” : (ciąg dalszy). […] Lecz p. dyrektor nie ograniczył praktyki swojej prywatnej do tej jednej budowy ; w krótkim czasie służby przy Magistracie wykonał cały szereg planów na budynki w obrębie miasta stawiane, a niektóremi budowami nawet kierował. Podajemy kilka tychże : Plany na budowę kamienicy p. Niwińskiego po lewej stronie Sanu; - na budowę skrzydła domu l. 16 przy ulicy 3 Maja; - na gmach naprzeciw Starostwa przy ulicy Kościuszki na ukończeniu będący, są jego dziełami; - nadto sporządził plany na rozpoczętą budowę nowego szpitala i jest technicznym kierownikiem tej budowy ; a jeżeli wieść ta jest prawdziwą, sporządzić miał także plan na przebudowę realności przy ulicy Mickiewicza przez Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń krakowskie nabyte. […] // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 59 (21 VII), s. 1

Architekt inż. Jan Łempicki (1853-?)

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3726

158. Teatr ruski w Przemyślu. W bardzo ładnej i gustownej sali nowo wystawionego budynku „Narodnego domu” rozpoczął teatr ruski ze Lwowa szereg przedstawień pod dyrekcyą sumienną i energiczną pana Hubczaka. […] / X. Y. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 90 (6 IX), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

159. Товариство «Народний дім» у Перемишлі / Степан Заброварний. //W: Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 3, Інституції : збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції. Перемишль, 11-12 квітня 2002 р. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Польщі ; Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; під ред. С. Заброварного ; [упоряд.] С. Заброварний, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Перемишль ; Львів : [б. в.], 2003. - С. 485-499

Biblioteka Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

160. Ukraińskie Towarzystwo „Народний Дім” (Dom Ludowy) / Anna Pocztar. //W: Przemyskie Towarzystwa Naukowe i Społeczno-Kulturalne : wystawa / Przemyska Biblioteka Publiczna. – Przemyśl : [b. w.], 2000. – S. 30-32

Biblioteka Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego

Domy Towarzystwa „Syrickij Zahyst” i Towarzystwa „Nadija”, ul. Bpa Jana Śnigurskiego 10-12 ; obecnie siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

161. Budynek przy ul. Bpa Śnigurskiego 10-12, obecnie Biblioteka Pedagogiczna : murowany, przeł. XIX/XX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

162. Domy Towarzystwa „Syrickij Zahyst” i Towarzystwa „Nadija”, ul. Bpa Jana Śnigurskiego 10 i 12 / Andrzej Saładiak. //W: Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce / zebrał, oprac. i do druku podał Andrzej Saładiak. – Warszawa : „Burchard Edition”, 1993. – S. 216 : W okresie międzywojennym mieściła się tu ukraińska Robotnicza Spółdzielnia „Nadija” oraz bursa dla rzemieślników.

Dworzec kolejowy, dawny Dworzec Kolei Karola Ludwika, Plac Legionów 2 [data powstania : 1858-1895, nadzór : K. Żmurko, wykonawcy : Meisner, Piotr Damaszko, Jaworski, Raganowski]

163. Dworzec jak za dawnych lat : tak obiekt wyglądał w czasach zaboru austriackiego / Norbert Ziętal. - Il .// Nowiny. - 2012, nr 3 (18180) Wyd. 0, s. 9

Dworzec kolejowy w Przemyślu

164. Dworzec kolejowy / Dariusz Hop. - (Przemyśl dawniej i dziś... ; 6) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 1, [s. 44]

165. Dworzec kolejowy najpiękniejszy na Podkarpaciu / Agnieszka Gieroń. – Trendy Podkarpackie. – 2012, nr 1, s. 10-11

166. Dworzec kolejowy w Przemyślu / K. Żmurko. //Gazeta Przemyska. – R. 8, 1894, nr 46 (10 VI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=4034

167. Dworzec w Przemyślu / Marta Rymar. //W: Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Marta Rymar ; [oprac. graf. Małgorzata Świerzyńska]. – Warszawa : „Neriton”, 2009. – S. 147-158

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 47790

168. Ozdobą miasta jest niezaprzeczenie dworzec kol. państ. Przebudowany zupełnie, z westibułem obszernym i wysokim, z poczekalniami wygodnymi, wspaniałą salą restauracyjną i bogatem oświetleniem elektrycznem – sprawia wrażenie imponujące. Dostroiło się obecnie do dworca także i otoczenie. Plac przed dworcem rozszerzono, uporządkowano i wyrównano, ścieśniający swobodę ruchu ogródek częścią zniesiono. W tych inwestycjach lwia część zasługi należy się inspektorowi kol. pańs. p. Siebauerowi, jako szefowi oddziału konserwacyi i inżynierowi p. Krupce, gdyż obaj wskazywali co jest koniecznem do wykonania około dworca i czuwali sprężyście nad przebiegiem robót.//Kuryer Przemyski. – R. 2, 1896, nr 82 (11 X), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3360&from=publication

169. Przemyski dworzec kolejowy. (Cz. 1) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 30) // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 8, s. 42-43

170. Przemyski dworzec kolejowy. (Cz. 2) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 31) // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 9, s. 42-43

171. Przemyski dworzec kolejowy. (Cz. 3) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 32) // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 10, s. 42-43

172. Przemyski dworzec kolejowy. (Cz. 4) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 36) // Nasz Przemyśl. - 2012, nr 2, s. 42-43

173. Ruina. Ćwierć wieku z okładem już minęło, jak stanął w Przemyślu dworzec ongi kolei Karola Ludwika. […] // Gazeta Przemyska. – R. 6, 1892, nr 25 (27 III), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4000&from=publication

174. Z żałobnej karty : ś. p. Piotr Damaszko //Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 5 (30 I), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3523

Ur. 1848 - zm. 15 I 1926 Przemyśl ;współwłaściciel przedsiębiorstwa budowlanego "Meissner - Damaszko". Znany filantrop i honorowy obywatel Przemyśla.

Dworzec Kolejowy Bakończyce, ul Nestora [data powstania : ok. 1875]

175. Stacya kolejowa Bakończyce Przemyśl służąca dotąd tylko dla wojskowości zostanie w jak najkrótszym czasie oddana do użytku ogółu. Mianowicie będzie można tamże, nabywać bilety jazdy, nadawać i odbierać towary. Otwarcie stacyi Bakończyce Przemyśl wpłynie niezawodnie dodatnio na rozwój ulicy Długiej w szczególności jak i w ogóle na wzrost wschodniej części Przemyśla // Gazeta Przemyska. – 1893, nr 13 (12 II), s. 3

Gmach [Żydowskiego] Towarzystwa Żyrowego i Kredytowego, obecnie Bank PeKaO S. A., ul. A. Mickiewicza 6 [data powstania : 1898]

176. Kamienica przy ul. Mickiewicza 6, obecnie Bank PeKaO S.A. : murowana, 1898. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 149 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Gmach Filii Banku austro-węgierskiego, nast. NBP, obecnie Sąd Rejonowy, ul. A. Mickiewicza 14 [data powstania : 1908-1909, wykonawca : Juliusz Reiniger]

177. Budowę gmachu filii Banku austro-węgierskiego już rozpoczęto. Gmach stanie przy ul. Mickiewicza tuż obok Komendy korpusu. Gmach będzie dwupiętrowy, ogrzewany centralnie, oświetlony elektrycznie, zaopatrzony w wodociąg, wszędzie ogniotrwały. Fasadę ozdobną wypracowano w głównych zarysach w Wiedniu w biurze technicznym Banku austro-węgierskiego. Plany na rozkład wewnętrzny wykonał radca budownictwa inż. Reiniger i p. Reinigerowi oddano też budowę. […] Gmach zostanie oddany do użytku w drugiej połowie miesiąca października 1909 r. //Gazeta Przemyska. – R. 2, 1908, nr 48 (16VI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4051&from=publication

178. Budynek bankowy przy ul. Mickiewicza 14, obecnie Sąd Rejonowy ; murowany, 1909, zbudowany jako filia banku austro-węgierskiego, w latach 1945-2003 użytkowany przez Narodowy Bank Polski. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 150

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

179. Gmach Banku austro-węgierskiego. Magistratowi zostały już przedłożone plany na budowę filii Banku austro-węgierskiego przy ulicy Mickiewicza.[…] Gmach z fasadą w stylu secesyjnym, wytworną, będzie pawdziwą ozdobą miasta. Rozdział wewnętrzny, pełen komfortu i praktyczny, nazwać można nawet luksusowym. Niestety u nas może ozwolić sobie na to tylko Bank austro-węgierski. Budowę prowadzi rad. budow. inżynier p. J. Reiniger.

// Gazeta Przemyska. – R. 2, 1908, nr 64 (11 VIII), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4053

Gmach filli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 10 [data powstania : XIX w.]

180. Budynek przy ul. Mickiewicza 10, obecnie filia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego : murowany, XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 149-150 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Gmach Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników, ul. Bpa Jana Śnigurskiego/Plac Czackiego 3, obecnie nieistniejący [data powstania : 1887 ; projekt Józef Jarolim, wykonawca : Wincenty Prezner]

181. Bank Spóldzielczy Rzemieślników i Rolników : lata 1920-1935 [fotografia] http://fotopolska.eu/159357,foto.html,

http://fotopolska.eu/159339,foto.html

182. Gmach zbudowany z funduszu inwalidów i wdów kasy zaliczkowej rzemieślników i rolników, jest już na ukończeniu i prezentuje się bardzo pięknie, a w porównaniu z leżącym naprzeciw a chylącym się do upadku gmachem gimnazjalnym robi wrażenie pałacu. W rogu gmachu zwróconym ku Franciszkanom urządzona jest framuga przygotowana na jakąś statuę. Ponieważ w Przemyślu tak mało jest zewnętrznych oznak narodowych, więc sądzimy, że postawienie w tej framudze posążku przedstawiającego jakąś osobistość z historyi polskiej byłoby najodpowiedniejszem. Gmach powstał przeważnie z funduszów rzemieślniczych, możeby więc umieścić w tej framudze statuę przedstawiającą polskiego pułkownika Kilińskiego, który z zawodu szewskiego do szczytu i chwały pełne stanowisko zajął i na pamięć narodu zasłużył. – (Kronika).// Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 12 (14 VIII), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3915

183. Osiemdziesiątą rocznicę urodzin obchodzi wponiedziałek 23 b.m. p. Wincenty Prezner, założyciel i członek honorowy Kasyna Mieszczańskiego i tutejszej Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników, człowiek znany w naszem mieście z zacnego życia, prawości charakteru i gorliwej pracy w swoim zawodzie. Jako budowniczy wychował całe szeregimajstrów murarskich, pozostawił kilka budowli, które są świadkiem jego sumienności i biegłości fachowej. […] // Echo Przemyskie. – R. 3, 1898, nr 41 (22 V), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3581&from=publication

184. Poświęcenie gmachu funduszu inwalidów i wdów po rzemieślnikach i rolnikach odbędzie się dnia 31 bm. Rozpocznie się uroczystem nabożeństwem w obydwóch katedrach o godz. 9½ rano. W katedrze łacińskiej celebrować będzie Najprz. ks. biskup Glazer. Po nabożeństwie udadzą się zaproszeni uczestnicy uroczystości do wspomnianego zabudowania, gdzie nastąpi poświęcenie uroczyste. //Gazeta Przemyska. - 1887, nr 31(25 XII) s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4246&tab=3

185. Poświęcenie gmachu kasy rzemieślników i rolników // Gazeta Przemyska. - 1888, nr 1 (1 I), s. 2

„… poświęcenie nowego gmachu położonego pod l. 136 przy placu Śnigórskiego obok gimnazjum zbudowanego z funduszu wdów i sierot po rzemieślnikach i rolnikach.”

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4306?tab=1

186. Ulica Śnigurskiego po zakończeniu działań wojennych, w czerwcu 1941 r. Na pierwszym planie gmach pałacu biskupów gr.-kat. Na drugim planie nie istniejący obecnie budynek banku. //W: Przemyśl w czasie II wojny światowej / Jacek Błoński, Anna Cieplińska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2008.

http://fotopolska.eu/159339,foto.html

PBW Przemyśl / Czyt. CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP14528

Gmach Przemyskiej Kasy Oszczędności, Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 3 [data powstania : 1891 ; projekt Michał Zajączkowski, wykonawcy : Marceli Pilecki, Juliusz Reiniger]

187. Plany gmachu kasy oszczędn., projektowane przez pp. Zajączkowskiego, Pileckiego i Reinigera zostały złożone w niniejszej Sali magistratu i tymi dniami p. inspektor Monné za przybraniem kilku znawców zrobić wybór i wydać opinię. Nie uprzedzając zdania znawców, możemy tylko zauważyć, że p. Pilecki zadał sobie najwięcej pracy i przedłożył trzy rozmaite plany, wyróżniające się oryginalnością i bardzo dobrym rozkładem. P. Zajączkowski przedłożył jeden, należycie opracowany plan, zaś p. Reiniger pokpił sprawę, nie zadawszy sobie wcale trudu opracowaniem nad swego projektu. Fasadę p. Pileckiego w stylu niemieckiego renesansu uważamy za najodpowiedniejszą, tak dla charakteru budynku, jak i dla trwałości, jaką jej zapewniają kamień i cegła nie wyprawiana (Robbau). Po wydaniu opinii znawców i dokonanym wyborze planu przedłożone projekta szczegółowo opiszemy ; tymczasem nadmieniamy, że plany z sienią przejazdową w środku budynku uważamy za nieodpowiednie dla gmachu kasy oszczędności, który przecież nie jest zwykłym domem czynszowym. // Gazeta Przemyska. – R. 4, 1890, nr 104 (28 XII), s. 2

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=75412&from=publication

Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (obecnie Centrum Kulturalne), ul. Konarskiego 9 [data powstania : 1894-1895 ; projekt : Franciszek Czech]

188. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie Centrum Kulturalne, ul. Konarskiego 9 : murowany, 1894, proj. Franciszek Czech. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 161

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

189. Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ul. Konarskiego 9, obecnie Centrum Kulturalne : murowany, 1894, projekt Franciszka Czecha. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 147-148 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

190. Centrum Kulturalne w Przemyślu : o nas : historia [budynku] [online]

[Dostęp : 20.09.2016] http://www.ck.przemysl.pl/ck/historia.html

191. Decenium „Sokoła” przemyskiego / W. R. [Wacław Reger]. // Kuryer Przemyski. – 1895, nr 60 (29 VI), s. 1

Gmach „Sokoła’ przemyskiego oddano do użytku 30 VI 1895 r.

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

192. Historja Sokoła Przemyskiego : (spisania w krótkości na podstawie sprawozdań przez dha Z. Grodeckiego / G. //Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 24 (9 VI), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication

193. Kronika : Budowa gmachu „Sokoła” i sceny zbliża się statecznie ku końcowi. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 70 (4 VIII), s. 2

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

194. Kronika : Ze „Sokoła”. Pierwsze posiedzenie we własnym gmachu „Sokoła” przy ul. Dworskiego odbył nowo wybrany Wydział w dniu 6 b.m. // Kuryer Przemyski. – 1895, nr 54 (9 VI), s. 2

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

195. Przemyska „Sokolnia”. Cz. 1 / Marcin Duma.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 7, s. 16-18

196. Przemyska „Sokolnia”. Cz. 2 / Marcin Duma.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 8, s. 7-9

197. Walne Zgromadzenie „Sokoła” // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 53 (6 VI), s. 2

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

198. Zarys dziejów gniazda sokolego w Przemyślu / Jan Zawirski. – Przemyśl : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 1935.

199. Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu w 130. rocznicę powstania / Marcin Duma. //W: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Polsce południowo-wschodniej : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / pod red. J. Motyki i G. Klebowicza ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Archiwum Państwowe, cop. 2015. – S. 49-64 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 110000

200. Z „Sokoła”. Przygotowania przedwstępne do budowy gmachu „Sokoła” są już ukończone. Tymi dniami zostali zgodzeni przedsiębiorcy robót i dostawcy materiałów budowlanych. Komisya budowlana krząta się gorliwie i dokłada wszelkich starań, by mury gmachu z końcem września b. r. zostały wyprowadzone pod dach. […] . – (Kronika) // Gazeta Przemyska. – R. 8, 1894, nr 46 (10 VI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=4034

201. Ze „Sokoła”. Komisya budowlana Tow. Gim. „Sokół” uchwaliła na ostatniem posiedzeniu odnieść się do Towarzystwa dramatycznego z zapytaniem, czy Towarzystwo dramatyczne nie przystąpiłoby ze swymi funduszami do wspólnego ze Sokołem urządzenia sceny w gmachu „Sokoła”. Na wypadek gdyby porozumienie nie przyszło do skutku, postanowiono zbudować scenę własnym sumptem […]. – (Kronika) // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 23 (21 II), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3614&tab=3

202. Zjazd Sokołów w Przemyślu : dzień pierwszy 29. czerwca : dzień drugi 30. czerwca // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 61 (4 VII), s. 1-2

Uroczyste poświęcenie gmachu przez bpa Łukasza Ostoję Soleckiego dnia 30 VI 1895 r.

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

Gmach Towarzystwa Rękodzielników „Gwiazda”, ul. Konarskiego 5, później Dom Kolejarza [data powstania : 1897-1899; projekt : Franciszek Czech]

203. Dom Kolejarza jak nowy / Norbert Ziętal. – Il. // Nowiny 2008 , nr 27 s. 11

204. Gwiazda przemyska urządza w niedzielę 20 bm. w teatrze letnim na Zamku przedstawienie amatorskie na korzyść pomnożenia funduszu przeznaczonego na budowę własnego gmachu. Graną będzie komedya A. Fredry Zemsta o mur graniczny […]. // Gazeta Przemyska. – 1890, nr 31 (17 IV), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4255?tab=1

205. Kronika : Budowa gmachu „Gwiazdy” jest zapewnioną. Oświadczył to burmistrz p. dr Dworski deputacyi złożonej z pp. Styfiego i Bochenka, która dzisiaj w południe udała się do p. burmistrza z zapytaniem o warunki umowy mającej się zawrzeć między Towarzystwem „Gwiazda” a gminą w przedmiocie darowanego przez gminę gruntu przy ul. Konarskiego,. Jak tylko plany zostaną magistratowi przedłożone, można będzie budowę rozpocząć. Plany wykona bezpłatnie inż. p. Czech. … // Kuryer Przemyski. – 1895, nr 55 (13 VI), s. 2

http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3446&from=publication

206. Kronika : Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę własnego domu przy ulicy Konarskiego urządza dnia 25. b. m. Stowarzyszenie Rękodziel[ników] „Gwiazda” w Przemyślu, z następującym programem:

1) O godz. 10 rano msza św. w katedrze łac.

2) Pochód z kościoła na plac budowy

3) Przemówienie prezesa

4) Chór „Sokoła”

5) Akt poświęcenia przez Najprzewielebniejszego ks. Biskupa

6) Chór „Sokoła”

7) Podpisy uczestników i zamurowanie kamienia.

Wiadomość tę notujemy z tem większą przyjemnością, że powyższe Stowarzyszenie po ćwierćwiekowem istnieniu, dało dowody chlubnej, a pożytecznej pracy. … // Echo Przemyskie. – R. 2, 1897, nr 76 (23 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3543&from=publication

207. Kronika : Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę domu dla Stow. „Gwiazdy” odbyło się w sobotę 25, o godz.11 przed południem. //Echo Przemyskie. – R. 2, 1897, nr 77 (26 IX), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3543&from=publication

208. Obchód 30-tej rocznicy założenia przem. „Gwiazdy” i poświęcenie domu // Echo Przemyskie. – R. 4, 1899, nr 92 (16 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3599&from=publication

Gmach Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka”. Sekcja IV Przemyśl, ul. Mickiewicza 17 [data powstania budynku : przed 1911]

209. Album zbiorowe personalu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie : wydane staraniem Związku Koleżeńskiego Urzędników na pamiątkę 50-letniego jubileuszu tegoż Towarzystwa w maju 1911 roku / zebr. i ułożył Romuald Niedźwiedzki. – Kraków : nakł. Związku Koleżeńskiego, 1911. – S. 4-5, k. 22 : Gmach Sekcyi IV w Przemyślu ; k. 23 : Urzędnicy Sekcyi IV w Przemyślu

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=96351&from=publication

210. Przemyska „Florianka” [online] / Alicja. [Dostęp : 19.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/przemyska-florianka/

211. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie : 1861-1911 : księga pamiątkowa półwiekowej działalności / oprac. Antoni Doerman. – Kraków : nakł. Towarzystwa, 1911. – Il. nr 182

Hotel „Royal” (obecnie nie istniejący) [data powstania budynku : 1896, projekt : Daniek, wykonawca : Eisner]

212. Hotel „Royal” naprzeciwko Dworca Głównego PKP / Jacek Błoński. // Forum Rozwoju Przemyśla [online]. Publikacja: 10 VI 2010. [Dostęp : 20.10.2016]

http://frp.com.pl/hotel-royal-na-przeciwko-dworca-glownego-pkp,a-47.html

213. Konkurencya kawiarzy. Otwarcie kawiarni „Grand” w pasażu Gansa urządzonej ze smakiem i wielkim komfortem, zniewoliło i innych właścicieli kawiarń do dotrzymania kroku niebezpiecznemu konkurentowi. I tak kawiarnia „Habsburg” i „Royal”również w świeżą przyodziały się szatę. A najlepszy interes na tej walce konkurencyjnej zrobiła firma Altmana z Wiednia, która wszystkim trzem kawiarniom dostarczyła urządzeń. – (Kronika). // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 94 (20 X)), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

214. Mam zaszczyt zawiadomić Szan. P. T. Publicznoś iż już zostały otwarte w Przemyśluw pasażu Gansa (naprzeciw dwrca kolejowego) Schorra hotel i restauracya „Royal”. Długoletnia moja firma ręczy za wykwintne urządzenie hotelu i restauracyi, w której podawane będą codziennie świeże, zdrowe i smaczne potrawy i wszelkie napoje z pierwszorzędnych źródeł. Przyjmuje się miesięcznych abonentów. Ręcząc za staranną i szybką usługę upraszam o łaskawe względy i kreślę się z poważaniem C. Schorr. [Anons 349/1-1]. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 100 (11 XII), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

215. Pasaż Gansa. Gmach okazały w stylu secesyjnym o trzech frontach z przechodem w środku stanął przy ul. Mickiewicza. Pasaż ten posiada wodociągi i oświetlenie elektryczne. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 85 (20 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

Hotel „Victoria”, ul. A. Mickiewicza 18

216. Zapomniany pobyt Marii Konopnickiej w Przemyślu / Józef Pacykowski. //W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 2 / [red. Stefania Kratochwilowa]. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1973. – S. 389-391

Przemyśl WP 21733, WP 21734 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 21732

Jarosław WJ 25568, Czyt./ CzJ 82 nr inw. 1227

Poczta-Zajazd, ul. 3 Maja 4 [data powstania budynku : przed 1793]

217. Budynek Starej Poczty-Zajazdu, ul. 3 Maja 4 //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 148-149

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

218. Stara poczta jak nowa / MG [Mariusz Godos]. – Il. // Życie Podkarpackie . - 2010 , nr 11, s. 10

Budynek pierwszej poczty przy ul. 3 Maja

Sąd Okręgowy, ul. Konarskiego 6 [data powstania : 1938, projekt : Witold Minkiewicz]

219. Gmach Sądu Okręgowego w Przemyślu. Cz. 1 / Lucyna Oleszek. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 4, s. 10-11 : il.

220. Gmach Sądu Okręgowego w Przemyślu. Cz. 2 / Lucyna Oleszek. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 5, s. 13

221. Gmach Sądu Okręgowego w Przemyślu. Cz. 3 / Lucyna Oleszek. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 6, s. 16-17 : il.

222. Sąd Okręgowy w Przemyślu : 1938-2008 / Marek Gosztyła, Lech Lichołai. – Przemyśl : Archiwum Państwowe : Sąd Okręgowy : Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Remontowo-Budowlane przy Areszcie Śledczym w Gdańsku, [2008].

PBW Przemyśl Czyt./ CzP00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 100101

Stanica HKS „Czuwaj”, ul. 22 Stycznia 6 [data powstania budynku : 1931-1934, projekt : Gustaw Krupiński, Stanisław Pollak, wykonawca : Julian Kurasiewicz]

223. Przemyski „Czuwaj” / Elżbieta Cieszyńska, Andrzej Cieszyński. – Il. // Gazeta Przemyska. – 2012, nr 12, s. 18

Szpital Miejski, Szkoła Ludowa Czteroklasowa Żeńska im. Cesarza Franciszka Józefa, Ochronka im. Józefa Piłsudskiego dla dzieci, Muzeum, obecnie Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana, ul. Władycze 5 [data powstania budynku : 1824-1876]

224. 500 lat szpitalnictwa w Przemyślu : 1461-1964 / Zygmunt Felczyński. – Przemyśl : Komitet Organizacyjny Obchodów 500-lecia Szpitalnictwa Przemyskiego, 1965. – S. 66-68

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 11158, PBW Przemyśl WP 9953,WP 11159

225. Szpital powszechny w Przemyślu //W: 500 lat szpitalnictwa w Przemyślu : 1461-1964 / Zygmunt Felczyński. – Przemyśl : Komitet Organizacyjny Obchodów 500-lecia Szpitalnictwa Przemyskiego, 1965. – S. 71-77

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 11158, PBW Przemyśl WP 9953,WP 11159

226. Szpital powszechny w Przemyślu //W: Stan szpitali powszechnych w Galicji w 1871 r. : sprawozdanie złożone Wydziałowi Krajowemu Królestwa Galicji i Lodomerii z W. Ks. Krakowskiem / przez Zygmunta Dobieszewskiego. – Lwów : nakł. Wydziału Krajowego, 1871. – S. 131 + 2 zestaw 8-ka w. 47-53

Zespół budynków Szpitala Powszechnego, ul. Rogozińskiego [data powstania : 1904-1906; projekt Jan Łempicki, nadzór : dyrektor szpitala dr Julian Madejski, wykonawca : Karol Meisner, Piotr Damaszko]

227. Budowa nowego szpitala powszechnego. Wydział krajowy postanowił wykonać budowę szpitala powszechnego w Przemyślu wraz z budynkami gospodarczymi i administracyjnymi w drodze przedsiębiorstwa prywatnego wyłączając z przedsiębiorstwa ogólnego kanalizację i wodociągi. W tym celu rozpisał w dniu 13 bm. rozprawę ofertową z terminem do dnia 10 czerwca 1904. Plany i warunki budowy są do przejrzenia w Departamencie V Wydziału krajowego w godzinach urzędowych od 9 rano do 3-ciej po południu. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 41 (22 V), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

228. Budowa nowego szpitala przy ulicy Buszkowickiej oddanego firmie budowniczej Meisner i Damaszko postępuje raźno. Pawilony wyszły już z fundamentów i staną do października b.r. pod dachem. Kierujący budową z ramienia Wydziału krajowego inż. p. Łampicki odniósł się do Wydziału krajowego z projektem przedłożonym mu przez pp. Meisnera i Damaszko na zastąpienie stropów zwykłych stropami z betonu i żelaza, zabezpieczającymi budynki od ognia wewnętrznego. Burmistrz p. Dr Doliński oglądał onegdaj szczegółowo budowę i wyraził przedsiębiorcom z dotyczczasowych robót swoje zadowolenie. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 68 (21 VIII), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

229. Budowa szpitala powszechnego. W piątek 25 b.m. odbyła się w szpitalu powszechnym w pawilonach przeznaczonych dla chorych próba obciążenia stropów żelazno-betonowych, wykonanych wedle systemu Sokala. Próba dała świetne wyniki. Przybył na nią ze Lwowa architekt Wydziału Krajowego p. Kamienobrodzki i inspektor kolei państwowych radca p. Rybicki. Stawili się także urzędnicy inż. wojskowej. Po próbie burmistrz p. Dr Doliński imieniem komitetu szpitalnego wyraził uznanie przedsiębiorcom budowy pp. Meisnerowi i Damaszce, tudzież p. Wagnerowi, który przy stropach miał sobie powierzone roboty betonowe. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 98 (4 XII), s. 5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

230. Budowa szpitala w naszem mieście wreszcie się rozpoczęła po tylu przeszkodach i wędrówkach po rozmaitych instancjach. Przedsiębiorcy gromadzą materiały, zaczynają kopać fundamenty […]. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 51 (23 VI), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

231. Na sesji w dniu 14 bm. potwierdził Wydział krajowy ofertę tutejszej firmy : „Przedsiębiorstwo budowy Karol Meissner i Piotr Damaszko” na budowe szpitala powszechnego za kwotę 370.600 koron. Powyższa uchwała Wydziału Krajowego zyska zupełnie powszechne uznanie w mieście naszem, gdyż PP. Meissner i Damaszko wykonali szereg najpoważniejszych budowli tak w miejscu siedziby jak i w innych miejscowościach Galicyi, a nadto znani są z uczciwego postępowania wobec majstrów rękodzielniczych i robotników. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 49 (16 VI), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

232. Rada Miejska : sprawozdanie z posiedzenia z 16. czerwca 1904 […]. Do komitetu budowy szpitala zostali wybrani na wniosek burmistrza p. Dra Dolińskiego pp.: Dr Dworski, Dr Doliński i Dr Madeyski // Echo Przemyskie. – R. 4, 1904, nr 50 (19 VI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

233. Szpital przemyski 1906-1914 / Zygmunt Felczyński. //W:500 lat szpitalnictwa w Przemyślu : 1461-1964 / Zygmunt Felczyński. – Przemyśl : Komitet Organizacyjny Obchodów 500-lecia Szpitalnictwa Przemyskiego, 1965. – S. 90-96

234. Z żałobnej karty : śp. Piotr Damaszko. […] Przemyśl zawdzięcza mu też szereg gmachów jak : Dworzec kolejowy, pałac biskupstwa ruskiego, budynek gimnazjum przy ul. Słowackiego, Seminarjum duchowne, Szpital powszechny, pasaż Gansa, wojskowa fabryka konserw. // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 5 (30 I), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3523&from=publication

 

3. 3. Kamienice i domy mieszkalne

 

235. Badania architektoniczne kamienicy w Rynku 11 w Przemyślu : (z badań terenowych nad zabytkowymi kamienicami Przemyśla) / Józef T. Frazik. //Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1964. – 1971, s. 167-180

236. Dom przy ul. Zawiszy Czarnego 18 : dekoracja malarska ścian wewnętrznych – 2 ćw. XX w., tachnika wapienna. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome –dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 347

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

237. Fasada kamienicy Stramszewiczowskiej w Przemyślu : problemy badawcze i zagadnienie rewaloryzacji / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2004. - S. 186-204

238. Fragmenty z Owidiusza wyryte w kamieniu / Beata Kot. //Nasz Przemyśl. – 2006, nr 9, s. 36

Portal kamienicy nr 17 z XVI w.

239. Kamienica, adres : Barska 4, data : przed 1910 r., styl : eklektyzm i secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 1) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 114-115 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

240. Kamienica, adres : Barska 6, data : po 1910 r., styl : eklektyzm i secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 2) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 116 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

241. Kamienica, adres : Barska 6 a, data : 1908-1910 r, styl : secesja i eklektyzm, autor : Marceli Pawlisz – Jan Pilecki [właściciel : Józef i Szaja Langsam] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 3) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 117 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

242. Kamienica, adres : Barska 8, data : 1907-1908 r., styl : eklektyzm i secesja, autor : Marceli Pilecki {właściciel : Bronisław Jacyszyn, następnie : Jan Kwapil] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 4) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 118 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

243. Kamienica, adres : Barska 8 a, data : ok. 1910 r., styl : secesja i eklektyzm, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Bronisław Jacyszyn, następnie Jan Kwapil] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 5) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 119 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

244. Kamienica, adres : Barska 11, róg Skargi 12, data : ok. 1910 r., styl : eklektyzm i secesja], autor : Marceli Pilecki [właściciel : Maria Pilecka, od 1932 Maks Katz] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 6) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 120 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

245. Kamienica, adres : Basztowa 12, data : po 1910 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : od 1895 r. Mojżesz Gottlieb, następnie Benj Nassbaum, Leib Treider] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 7) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 121 : il.

Kamienica powstała w XIX w., ok. 1905-1910 została przebudowana, zyskując secesyjną elewację

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

246. Kamienica, adres : Biblioteczna 6, data : ok. 1910, styl : secesja, autor : Stanisław Majerski (?) / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 8) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 122-123 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

247. Kamienica, adres : Długosza 2 ; narożna Pl. Konstytucji 5, data : przed 1910, styl : secesyjne motywy, autor : nieznany [właściciel Józef Tepper]. / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 9) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 124 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

248. Kamienica, adres : Długosza 4, data : po 1910 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki. [właściciel : Józef Tepper] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 10) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 125 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

249. Kamienica, adres : Dworskiego 69, data : przed 1910 r., styl : motywy secesyjne, autor : nieznany [właściciel : Józef Gottsmann] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 14) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 129 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

250. Kamienica, adres : Franciszkańska 13, data : 1906-1908 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : Jechiel i Berl Nelken] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 15) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 130-131 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

251. Kamienica, adres : Grunwaldzka 4, data : 1911-1912 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Jan Pawlisz] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 18) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 135 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

252. Kamienica, adres : Grunwaldzka 6, data : 1910 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Krautowie] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 19) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 136 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

253. Kamienica, adres : Grunwaldzka 6 A, data : 1910 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Krautowie] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 20) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 137 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

254. Kamienica, adres : Jagiellońska 9 – róg Poprzecznej Wałowej, data : przed 1910 r. Piętro nadbudowane po 1920 (?), styl : secesyjne motywy, autor : nieznany [właściciel : Astel Mozes] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 22) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 139 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

255. Kamienica, „Dwór Jagiełły”, adres : Kasprowicza 24, data : 1910 r., styl : motywy secesyjne, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Hermina i Tadeusz Truskolańscy] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 23) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 140 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

256. Kamienica, adres : Kazimierza Wielkiego 17, data : 1907 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : Mandel Bauchband] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 24) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 141 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

257. Kamienica, adres : Kazimierza Wielkiego 20, data : ok. 1906-1908 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : Saul i Debora Lindenblüth oraz Alter i Chaja Sobol] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 25) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 142 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

258. Kamienica, adres : Moniuszki 7, data : 1907 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz (?) / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 29) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 147 : il.

Odkupiona za 5000 dol. przez żydowskich emigrantów z Ameryki na ochronkę, stąd napis na fasadzie : „Dar Żydów w Ameryce dla Sierot Żydowskich w Polsce”

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

259. Kamienica, adres : Puszkina 8, data : ok. 1910 r., styl : secesja, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Aster Salomon i Sara Poller] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 32) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 151 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

260. Kamienica, adres : Puszkina 8 A, narożna Moniuszki 9, data : ok. 1910 r., styl : motywy secesyjne, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Wiktoria Martynowicz] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 33) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 152 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

261. Kamienica, adres : Racławicka 2, róg 22 Stycznia 27, data : 1911r., styl : motywy secesyjne, autor : nieznany [właściciel : Stanisław Lisocki] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 36) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 155 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

262. Kamienica, Rejtana 4, data : ok. 1910 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : Juliusz Klein] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 38) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 157 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

263. Kamienica, adres : Skargi 6, data : ok. 1910 r., styl : secesja, autor : nieznany [właściciel : Wolf, następnie Wilhelm Feingold] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 41) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 160-161 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

264. Kamienica, adres : Skargi 10, data : 1896-1910 r., styl : motywy eklektyczno-secesyjne, autor : Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Franciszek Patryn] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 42) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 162 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

265. Kamienica, adres : Tarnawskiego 7, róg Moniuszki 1, data : ok. 1901 r., styl : secesja, autor : nieznany / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 47) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 167 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

266. Kamienica Brzykowska przy Rynku Przemyskim nr 9 / Józef Tomasz Frazik, Renata Frazikowa. // Materiały i Studia Muzealne. - T. 7, 1988 [druk. 1990], s. 113-154

267. Kamienica Cegiełczyńska przy rynku przemyskim oznaczona numerem piątym / Józef Tomasz Frazik. //Rocznik Przemyski. – T. 24-25, 1986, s. 195-225

268. Kamienica pod numerem 13 ma już 100 lat / Grzegorz Poznański. // Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - Nr 16 (2011) [dr. 2012], s. 101-109 : il.

Kamienica Kleinów

269. Kamienica przy Pl. Konstytucji 3 Maja 6 : murowana, pocz. XX w. […] / (IZ) //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 148

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

270. Kamienica przy Pl. Na Bramie 12 : murowana, 1893. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 163

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

271. Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 21 – ul. Wałowa 9 : murowana, ok. 1897. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 148 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

272. Kamienica przy rynku przemyskim oznaczona numerem czwartym/Józef Tomasz Frazik. // Rocznik Przemyski. – T. 19-20,1978, s. 59-104

Kamienica Czabankiewiczowska

273. Kamienica, ul. S. Czarnieckiego 11 : murowana, przeł. XIX/XX / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

274. Kamienica, ul. A. Dworskiego 13 : murowana, przeł. XIX/XX / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

275. Kamienica, ul. Franciszkańska 5 - ul. Serbańska 2 murowana, k. XIX / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

276. Kamienica, ul. Franciszkańska 14 : murowana, XVII, przebudowana 4 w cw. XIX w. / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

277. Kamienica, ul. Franciszkańska 16 : murowana, 1895 / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 156 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

278. Kamienica, ul. Franciszkańska 25 - ul. Kazimierza Wielkiego 26 : murowana, 1896, na XVIII-wiecznych piwnicach, dwufrontowa […] / (IZ) [Irena Zając].//W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 156 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

279. [Kamienica, ul. Grodzka 19] Piękną ozdobę otrzymała ulica Grodzka, albowiem p. Dr Tarnawski zbudował ładną kamienicę a front jej przyozdobił medalionem z herbem Polski i Matki Boskiej Częśtochowskiej – a w ten sposób dom otrzymał na zewnątrz znamię domu polskiego // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 56 ((10 VII), s. 4

Własność adwokata Leonarda Tarnawskiego (1847-1930)

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

Fotografia, aut. : Paweł Kostiuk //Wikipedia : wolna encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kamienica_w_Przemy%C5%9Blu_ul._Grodzka_19_01_prnt.jpg

280. Kamienica, ul. Grunwaldzka 1 : murowana, przeł. XIX/XX w. […] [data powstania : 1895] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 156

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

281. Kamienica, ul. Grunwaldzka 4 : murowana, 1910, projektował Marceli Pilecki [secesyjna]. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 156-157 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

282. Kamienica, ul. Grunwaldzka 6 : murowana, 1910 [inne datowanie : 1911-1912], projektował Marceli Pilecki. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 157 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

283. Kamienica, ul. Jagiellońska 7 : murowana, po 1852. […] [dawna Kasa Oszczędności] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 158

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

284. Kamienica, ul. Jagiellońska 12 : murowana, lata 70. XIX w. [data powstania : 1870] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 158

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

285. Kamienica, ul. Jagiellońska 21 : murowana, ok. 1897. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 158

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

286. Kamienica, ul. Katedralna 6 : murowana, 1878. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 158

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

287. Kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 7 : murowana, XVII, remontowana po 1908. / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 158-159

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

288. Kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 8 : murowana, 1904. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 159 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

289. Kamienica, ul. Kazimierza Wielkiego 9 : murowana, pocz. XVII, przebudowana ok. poł. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 159

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

290. Kamienica, ul. T. Kościuszki 3 : murowana, XVII, przebudowana 2 poł. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 159-160

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

291. Kamienica, ul. W. Łukasińskiego 1 : murowana, pocz. XX. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 160

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

292. Kamienica, ul. S. Moniuszki 8 : murowana, pocz. XX w. [data powstania : 1908] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 160

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

293. Kamienica, ul. S. Moniuszki 10 : murowana, pocz. XX w. [data powstania : 1910] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 160

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

294. Kamienica, ul. A. Puszkina 8 : murowana, pocz. XX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 160

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

295. Kamienica, ul. A. Puszkina 10 : murowana, okres międzywojenny [data powstania : 1920-1930] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 161

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

296. Kamienica w Rynku 11 w Przemyślu / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2004. - S. 174-185

297. Kamienica, Rynek 5 : murowana, XVI/XVII w., nadbudowana poł. XVIII w., przebudowa 1894, remont 1975-1980. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 151 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

298. Kamienica, Rynek 6 : murowana, XVI/XVII w., przebudowana XVIII w. i gruntownie k. XIX w., remont 1964. […]/ (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 151-152 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

299. Kamienica Rynek 7 : murowana, XVI/XVII w., przebudowana po spaleniu 1638, gruntownie przebudowana 3 ćw. XIX w., remontowana 1962-1963. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 163

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

300. Kamienica, Rynek 8 – ul. Kazimierza Wielkiego 2 : murowana, 1900, na fundamentach z XVII w., remonty lata 50.-70. XX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 152-153 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

301. Kamienica, Rynek 9 – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : malowidła ścienne – 2 poł. XVI w., kazeina wapienna / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 299-300 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

302. Kamienica, Rynek 9 – ul. Serbańska 7 : Rynek 9 – murowana, 2 poł. XVI w., XVII w., remont i nadbudowa 1766, przebudowa fasady XIX/XX w., remont 1934 ; Serbańska 7 – murowana, 1921-1922, projekt Tadeusza Bystrzyckiego. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 153 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

303. Kamienica, Rynek 10 : murowana, lata 60. XVI w., nadbudowana 2 ćw. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 161

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

304. Kamienica, Rynek 11 : murowana, XVI w., nadbudowa po 1659, przebudowa XIX., remonty 1959-1962, 1987. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 153-154 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

305. Kamienica, Rynek 12 : murowana, 1907-1910 [własność Kurii Metropolitalnej obrz. greckokatolickiego] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 154 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

306. Kamienica, Rynek 13 – ul. Franciszkańska 1 : murowana, XVI w., przebudowa XVII-XIX w., remont przed 1964 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 154

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

307. Kamienica, Rynek 15 : murowana, 2 poł. XVI w., przebudowana pocz. XVII, wielokrotnie remontowana i przebudowywana. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 161-163 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

308. Kamienica Rynek 16 : murowana, 2 poł. XVI w., rozbudowana XVII w., odbudowana k. XIX w., restaurowana 1954-1959. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 164

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

309. Kamienica, Rynek 16 : murowana, 2 poł. XVI w., przebudowa XVII, k. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 163 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

310. Kamienica, Rynek 17 : murowana, poł. XVI w., przebudowana XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 163-164

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

311. Kamienica, Rynek 17 : portal – ok. 1560, piaskowiec / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 300 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

312. Kamienica, Rynek 18 : murowana, 2 poł. XVI w., przebudowana 2 poł. XVII, remontowana XIX/XX w. [projektował i budował Andreas Bononi] […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 165

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

313. Kamienica, Rynek 19 : dekoracja malarska fasady – XVIII w., technika wapienna na tynku / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 300-301 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

314. Kamienica, Rynek 19 : murowana, XVI/XVII w., gruntownie remontowana 1 poł. XVIII w., nadbudowa piętra ok. 1825, remont k. XIX […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 154-155 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

315. Kamienica, Rynek 26 : murowana, 1889. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 165

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

316. Kamienica, ul. H. Sienkiewicza 19 : murowana, 1910. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 166

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

317. Kamienica, ul. bpa J. Śnigurskiego 14 : murowana, 1 poł. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 166

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

318. Kamienica, ul. L. Tarnawskiego 12 Drzwi wejściowe - 1911, metal […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 167

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

319. Kamienica, ul. W. Waygarta 1, murowana, 1891 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 167

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

320. Kamienica, ul. Władycze 2, murowana, k. XIX w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 167

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

321. Kamienica, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 4 : murowana 1982 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 168 :il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

322. Kamienice mieszczańskie Rynku Starego Miasta / Beata Kot . - Il. // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 1, s. 8-9

http://przemysl.pl/43147/kamienice-mieszczanskie-rynku-starego-miasta.html

323. Kamienice pierzei północnej / Jacek Błoński. – Gazeta Przemyska. – 2012, nr 11, s. 21

324. Kamienice pierzei wschodniej / Jacek Błoński. – Gazeta Przemyska. – 2012, nr 13, s. 21

325. Kamienice Przemyśla / Stanisław Żaryn. //Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. – T. 1, 1956, nr 4, s. 383-389

326. Kamienice Rynek 9 – ul. Serbańska 7 : Rynek 9 – murowana, 2 poł. XVI w., XVII w., remont i nadbudowa 1766, przebudowa fasady XIX/XX w., remontowana 1934 ; Serbańska 7 – murowana, 1922-1922, proj. Tadeusz Bystrzycki. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 163

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

327. Kulisy konserwacji / Beata Kot. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2005, nr 11, s. 34-35

Kamienice nr 19 i 17 w Rynku

328. Łacina z pomocą Owidiusza / Beata Kot. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2010, nr 1, s. 40

Portal kamienicy nr 17

329. Monografia kamienicy nr 6 przy rynku przemyskim / Renata Frazikowa. // Rocznik Przemyski. - T. 24-25 (1986), s. 227-263

Kamienica Kosnerowska

330. Odnowa kamienic miasta Przemyśla / Marek Gosztyła. – Il. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 9 (1995), s. 19-28

331. Problemy badawcze i zagadnienia rewaloryzacji fasady Kamienicy Stramszewiczowskiej w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 10, 1976, s. 113-127

332. Przemyskie kamienice : funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu / tekst i fot. Janusz Polaczek ; Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2011. – (Ars et Historia ; 7)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107828

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 49448-Rg

333. Przemyskie kamienice i ich podziemia / Janusz Polaczek. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 12, s. 21-24

334. Rodzinny dom : (jego koleje i śmierć) / Stanisław Ehrlich. // Pogranicze. – 1996, nr 47, s. 10

Nieistniejąca kamienica nr 23 przy Rynku

335. Rajcy przemyscy - właściciele kamienic przyrynkowych w drugiej połowie XVI wieku / Ewa Grin-Piszczek.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2014, nr 32-33, s. 92-99 : il.

Kamienica Stramszewiczowska ;Kamienica Pigulińska Kamienica Helcnerowska ; Kamienica Brzykowska ; Kamienica Kosnerowska ; Kamienica Rydlowska ; Kamienica Cegiełczyńska

336. Rynek przemyski i jego kamienice / Gustaw Krupiński ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1960.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw.39676

337. Rynek przemyski i jego kamienice / Gustaw Krupiński. //Rocznik Przemyski. – T. 9 (1962), z. 2, s. 99-126

PBW Przemyśl /Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 20353

338. Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2007.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 96171

339. Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski ; [fot. Janusz Polaczek i in.]. – [Wyd. 2]. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, [2010].

Biblioteka MNZP nr inw. 38116

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 48658

340. Stan badań nad urbanistyką, architekturą i budownictwem starego miasta Przemyśla : (do roku 1991) / Józef T. Frazik ; Wojciech Frazik. //W: Studia Przemyskie. T. 1. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1993. - S. 49-62

341. Styl podrażnionej dżdżownicy / Elżbieta i Andrzej Cieszyńscy.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 13, s. 18

Secesyjna kamienica przy ul. Bibliotecznej 6 projektu Stanisława Majerskiego (1872-1926)

342. Tzw. badania architektoniczne kamienicy w Rynku 3 / Renata Frazikowa. – Il. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969. – 1973, s. 131-135

343. Ustrój nośny kamienicy Rynek 16 w Przemyślu jako podstawa formy i funkcji obiektu mieszczańskiego z XVI w. / Marek Gosztyła. // Materiały i Studia Muzealne. - T. 5 (1982), s. 209-214

344. Wybrane materiały archiwalne do dziejów najstarszych kamienic Przemyśla : (umowy, rachunki i opisy z XVI i początku XVII w.) / Józef Tomasz Frazik. // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie. – R. 14, 1970, nr 1, s. 390-393

345. Z badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. - S. 163-173

346. Z badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla /Józef Tomasz Frazik. //Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 8, 1974, s. 165-176

347. Z Owidiusza... : pięćsetletnia epigraficzna inskrypcja na portalu w przemyskim rynku / Antoni Sarkady.// Quod Libet [online]. – 2006, nr 8, s. 3-5 : bibliogr., il. [Dostęp : 22.09.2016] Kamienica nr 17

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=506

348. Zabytkowe drewniane drzwi w przemyskich kamienicach : problemy konserwatorskie / Beata Kot. // Nasz Przemyśl. – 2005, nr 5, s. 36 : il.

349. Zachowanie wartości historyczno-konserwatorskich kamienicy przy Rynku Przemyskim nr 11 / Marek Gosztyła.// Materiały i Studia Muzealne. - T. 7 (1988) [druk. 1990], s. 155-162

 

3. 4. Mury obronne

 

350. Bastion / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 3-5

Fortyfikacje miejskie

351. Baszty i bramy Przemyśla / Wanda Kaput. //W: Tysiąc lat Przemyśla : kalendarz 1961-1965 / zesp. red. K. Andrzejczyk [i in.] ; zebrał mat. i oprac. graf. J. Rożański ; oprac. red. Z. Ziembolewski. - Przemyśl : Komitet Obchodu 1000-lecia miasta Przemyśla : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze : Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, 1961. - S. 59-63

PBW Przemyśl CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. BP 4049

352. Mury miejskie //W: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami w tekście / Mieczysław Orłowicz. – Przemyśl : nakł. Zjednoczenia Towarzystw Polskich, 1917. – S. 77-78

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1520

353. Mury miejskie Przemyśla / Wanda Kaput. //W: Tysiąc lat Przemyśla : kalendarz 1961-1965 / zesp. red. K. Andrzejczyk [i in.] ; zebrał mat. i oprac. graf. J. Rożański ; oprac. red. Z. Ziembolewski. - Przemyśl : Komitet Obchodu 1000-lecia miasta Przemyśla : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze : Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, 1961. - S. 57-59 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. BP 4049

354. Mury obronne / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 6, s. 2-3 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

355. Mury obronne miasta Przemyśla od XVI do XVIII wieku : (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskiego SH w dn. 12 VI 1973 r.) / Józef Tomasz Frazik. – Il. // Biuletyn Historii Sztuki. – T. 35, 1973, nr 3-4, s. 324-328

356. Mury obronne Przemyśla w XVI i XVII wieku / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. - S. 19-30

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

357. Mury wracają do dawnej świetności : trwa remont wiekowych zabytkowych murów miejskich przy ulicy Basztowej i Słowackiego / MG [Mariusz Godos]. – Il. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 40, s. 13

358. Niektóre problemy badawcze i konserwatorskie murów obronnych Przemyśla z XVI i XVII wieku / Józef Tomasz Frazik.// Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – R. 76, 1972, z. 5-B, s. 38-46 : il.

359. Niektóre umocnienia bastejowe Polski południowo-wschodniej / Józef Tomasz Frazik. //W: Bastejowe fortyfikacje w Polsce / [red. nauk.: Edmund Małachowicz]. - Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1975. - S. 65-80. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 9. Studia i Materiały ; 3)

360. Śladami przeszłości - utracone dziedzictwo / Marcin Duma ; rys. R. Halicki, B. Gębarowicz.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 6, s. 10-12

Nieistniejące fortyfikacje miejskie

 

3. 5. Podziemia

 

361. Do XVII-wiecznego kanału wejdziemy pod magistratem : część historycznego kolektora będzie dostępna dla zwiedzających / del [Dariusz Delmanowicz]. –Il. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 4(23 I) , s. 31

362. Kanalizacja sprzed 300 lat / Dariusz Delmanowicz. – Il. // Nowiny. – 2004, nr 190, s. 7

363. Pod przemyskim brukiem : trasa podziemna pod Przemyślem / Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 23, s. 4

364. Przemyskie kamienice i ich podziemia / Janusz Polaczek. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 12, s. 21-24

365. Przemyskie podziemia / Zdzisław Szeliga. // Gazeta w Rzeszowie. – 1995, nr 96, s. 6

 

3. 6. Pomniki i tablice

3. 6. 1. Pomniki

 

366. Budowa fundamentu pomnika Mickiewicza, który stanie na plantacyach przed sądem, jest już z cegły wykończona ; obecnie kładą ciosy mające stanowić podstawę pod cokół pomnika. Dzień ustawienia i odsłonięcia pomnika nie jest jeszcze oznaczony, odsłonięcie nastąpi jednak nie zawodnie w bieżącym miesiącu. – (Kronika). // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 83 (15 X), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3994&from=publication

367. Gwardian uwieczniony w kamieniu / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik. // Niedziela : edycja przemyska. – R. 38, 1995, nr 18, s. 10

Pomnik o. Krystyna Szykowskiego autorstwa Zygmunta Trembeckiego (1847-1922), odsłonięty w 1877 r.

368. Historia Pomnika Orląt Przemyskich : symbol skomplikowanej historii mieszkańców Przemyśla : [III nagroda indywidualna w ogólnopolskim konkursie „Historia Bliska” ed. 2004 r.] / Andrzej Szeliga [Dostęp : 27.09.2016]

http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/pomnik_orlat/pomnik/pom3.html

369. Komitet budowy pomnika Tadeusza Kościuszki zebrał się dnia 29. b. m. […] Pierwsza myśl postawienia w Przemyślu pomnika Tadeusza Kościuszki powstała w roku 1892 na komitecie, który zebrał się na wezwanie centralnego komitetu fundacyi Kościuszki we Lwowie. Uchwalono wówczas, aby obok zbierania funduszów na rzecz tej fundacyi rozpocząć równocześnie zbieranie datków na rzecz pomnika Kościuszki w Przemyślu. […] – (Kronika) // Gazeta Przemyska. – R. 2, 1908, nr 44 (2 VI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4351?tab=1

Pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta Jana Tracza

370. Ku czci Orląt Przemyskich / (aw) [Adam Wójcik]. – Il. // Życie Przemyskie. – 1993, nr 45, s. 1, 3

371. Obchód 3. Maja w Przemyślu. // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 37 (7 V), s. 2-3

Zawiera : Iluminacya ; Dekoracya miasta ; Nabożeństwa ; Obchód w domu modlitwy postępowych izraelitów ; Zebrania towarzyskie ; Odsłonięcie kamienia pamiątkowego na Zamku [s. 3] ; Uroczyste przedstawienie.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=75536

372. Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza. // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 96 (29 XI), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3995&from=publication

373. Odsłonięcie pomnika Naczelnika Państwa w Przemyślu // Nowości Illustrowane. – 1921, nr 35, s. 3-4

Pomnik-popiersie dłuta Tadeusza Błotnickiego w ogrodzie Kasyna Wojskowego był pierwszym pomnikiem Marszałka w Polsce

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=117541&from=publication

374. „Odsłonili” świętego Jana Nepomucena / MG [Mariusz Godos]. // Życie Podkarpackie. – 2016, nr 39 (28 IX), s. 16 : il.

375. Orlęta gotowe do wzlotu / (j. b.). //Nowiny. – 1993 [wyd. 1,2], nr 219, s. 8

Pomnik Orląt Przemyskich

376. Pomnik Adama Mickiewicza – 1891, Tomasz Dykas, piaskowiec / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 301

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

377. Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu / Wacław W. Reger. //Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 95 (26 XI), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3995&from=publication

378. Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu / Anna Siciak. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 8-9

379. Pomnik Jana III Sobieskiego – 1883, Walery Gadomski (?), piaskowiec / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 301

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

380. Pomnik Kościuszki Przemyślu. // Echo Przemyskie. – R. 10, 1905, nr 46 (8 VI), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3736

381. Pomnik Orląt Przemyskich // Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 27.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Orl%C4%85t_Przemyskich

382. Pomnik Orląt Przemyskich : odczyt wygłoszony dnia 11 listopada 1938 roku na Akademii w Przemyślu / Feliks Przyjemski. //W: Przemyśl w oczach pisarzy : antologia XX wieku / red. Stanisław Józef Wiater, Przemysław Wiater ; współpr. Joanna Fox. – Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1994. – S. 146-153

383. Pomnik Sobieskiego w Przemyślu. W Przemyślu odbyło się w zeszły, we czwartek odsłonięcie pomnika Sobieskiego. Pomnik został wykonany w pracowni prof. Gadomskiego w Krakowie, z białego kamienia pińczowskiego ; odznacza się pięknym układem, wykończonością rysunku i śmiałem wykonaniem. // Goniec Wielkopolski. – R. 8, 1884, nr 159 (12 VII), s. 3

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=263476

384. Pomnik św. Jana Nepomucena przy ul. Św. Jana – proj. Ferdynand Majerski, wyk. Józef (?) Tracz, figura, wapień, cokół : piaskowiec. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 346

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

385. Pomnik wieszcza Adama : Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 6) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 8, s. 21

386. Pomniki : Adam Mickiewicz, Król Jan III Sobieski / Beata Kot. // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 2, s. 30-31

387. Posąg Króla Jana III na rynku przemyskim wystawiony na szkodliwe wpływy atmosferyczne wśród zimy, musi ulec rychłemu zniszczeniu. Należałoby sporządzić kształtną w formie ściętego ostrosłupa, drewniana skrzynię i na zimowę porę nakrywać, jak to się praktykuje w innych miastach. Ta sama uwaga odnosi się również do pomnika ks. Gwardyana Szykowskiego przed kościołem OO. Reformatów. // Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 26 (20 XI), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3916&from=publication

388. Powrót gwardiana / Ryszard Jóźwik. // Nasz Przemyśl. - 2004, nr 2, s. 7, fot.

Pomnik franciszkanina o. Krystyna Szykowskiego (1642-1684) obrońcy Przemyśla w czasie wojny polsko-tureckiej (1672-1676)

389. Przemyskie nepomuki / Elżbieta i Andrzej Cieszyńscy ; Olgierd Łotoczko. // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11 (11 IX), s. 17

Pomnik św. Jana Nepomucena (ok. 1350-1393) autorstwa Sebastiana Fesingera (? - po 1769)

390. Symbol zwycięstwa i chwały / Marcin Duma. // Nasz Przemyśl. – 2016, nr 10, s. 6-8 : il.

Pomnik króla Jana III Sobieskiego dłuta Walerego Gadomskiego (1833-1911) odsłonięty 10 VII 1884 r.

391. Uroczystość odsłonięcia pomnika A. Mickiewicza dłuta Tomasza Dykasa, artysty rzeźbiarza,na którego wykończenie fundusze uzbierano w drodze składek dobrowolnych, nastąpi we czwartek dnia 26. b. m. […] // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 93 (19 XI), s. 3

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=75560

392. Uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. Uroczystość rozpocznie się w czwartek d. 26. listopada 1891 o godzinie 10 przed południem mszą świętą w kościele katedralnym obrz. łać., poczem nastąpi w obecności Reprezentantów Władz, Stowarzyszeń i Publiczności odsłonięcie pomnika, podczas którego członkowie tutejszego Towarzystwa Muzycznego wykonają kantatę przez p. L. Dietza, dyrektora tegoż Tow. na tę uroczystość ułożoną, zaś chór Sokoła odśpiewa pod batutą p. W. Cyrbesa hymn F. Mendelsohna-Bartholdy z tekstem zastosowanym do uroczystości / Dr Aleksander Dworski przewodniczący komitetu, Jan Dobrzański sekretarz komitetu. // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 94 (22 XI), s. 3

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=75560

393. Znaczenie pomnika gwardianowi OO. Reformatów ks. Krystynowi Szykowskiemu wzniesionego na dniu 30 sierpnia 1877 r. w Przemyślu : ustęp z kroniki miasta Przemyśla skreślił… / Leopold Hauser. – Przemyśl : nakł. autora, 1877. – Dochód przeznaczony na rzecz bursy Przemyskiej.

 

3. 6. 2. Tablice

 

Tablica Grunwaldzka [data powstania : 1910-1911, projekt tablicy : Jan Reszka, projekt obramienia : Kazimierz Maria Osiński, wykonawca : Ferdynand Majerski]

394. Przemyska tablica grunwaldzka / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik.// Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2001, nr 6

http://niedziela.pl/artykul/1435/nd/Przemyska-tablica-grunwaldzka

395. Tablica Grunwaldzka : w sześćsetną rocznicę Grunwaldu i setną rocznicę fundacji / Beata Kot.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 39

396. Tablica Jadwigi i Jagiełły w Przemyślu / Kazimierz M. Osiński.// Rocznik Przemyski. - T. 1 (1909/1911), s. 56-61

 

3. 7. Ratusz, obecnie nieistniejący [data powstania : 1557-1563, projekt i budowa Andreas Peregrino Bononi]

 

397. A może by tak ratusz ? : pojawił się alternatywny pomysł na przebudowę rynku / (oh) [Olga Hryńkiw].// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 15 (13 IV), s. 2

398. Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz. 1, Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od początku XV do połowy XVI wieku / Józef Tomasz Frazik. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 6, 1972, s. 145-154

399. Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz. 2, Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od połowy XVI w do początku XIX wieku/ Józef Tomasz Frazik.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 7, 1973, s. 175-185

400. Rachunki do budowy XVI-wiecznego ratusza w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik. // Biuletyn Historii Sztuki. - T. 34, 1972, nr 3-4, s. 334-337

401. Ratusz / Janusz Polaczek. //W: Przemyskie kamienice : funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu / tekst i fot. Janusz Polaczek ; Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2011. – (Ars et Historia ; 7). – S. 33-39 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107828

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 49448-Rg

402. Ratusz przemyski [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet [online]. - 2012, nr 7, s. 5-9

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=225983

403. Ratusz w Przemyślu w świetle źródeł / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2004. - S. 59-84

 

3. 8. Ratusz (obecna siedziba Urzędu Miejskiego), Rynek 1

 

404. Badania archeologiczno-architektoniczne przy budynku Miejskiej Rady Narodowej / Antoni Kunysz. – Il. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967. – 1971, s. 166-169

Odkryto fundamenty pierwszej budowli datowanej na ok. 1521 r.

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

405. Budynek przy Rynku nr 1 w Przemyślu w świetle badań zwanych konserwatorsko-architektonicznymi / Renata Frazikowa.// Rocznik Przemyski. - T. 22-23 (1983), s. 247-269

Kamienica przy Rynku nr 1 należała do doktora Jana Seccheni. W latach późniejszych mieściły się w niej kolejno : koszary, sąd, władze miasta. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta.

406. Fasada z herbem / Stanisław Stępień. – Il. // Życie Przemyskie. – 1994, nr 51, s. 10

Kamienica nr 1 w Rynku w Przemyślu

407. Polichromie z przełomu wieków XVIII i XIX w Sali Sesyjnej Ratusza / Beata Kot. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 16-17

408. Prace konserwatorskie dobiegają końca / Beata Kot. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 5, s. 30-31

409. Prace konserwatorskie w Sali Sesyjnej Ratusza : cd. / Beata Kot. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 9, s. 17 : il.

410. Sprawozdanie z posiedzenia Rady miejskiej z dnia 31. sierpnia 1893 : […] Przyjęto do wiadomości kollaudacyę robót około restauracyi sali obrad i uchwalono budowniczemu p. Reinigerowi wydać kaucyę w kwocie 500 zł. // Gazeta Przemyska. – 1893, nr 71 (3 IX), s. 2

411. Urząd Miejski / Dariusz Hop. – (Przemyśl dawniej i dziś… ; 9) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 4, s. [44 ]

412. Więzienie pod magistratem / Młyn [Janusz Młynarski]. – Il. // Gazeta Wyborcza, dod. Gazeta w Rzeszowie nr 260. – 1997, s. 2

 

3. 9. Rynek Główny

 

413. Komunikat z badań archeologicznych Rynku przemyskiego w 1972 roku / Andrzej Koperski. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972. – 1975, s. 127-131

414. Nasza wizja rewitalizacji Rynku Starego Miasta w Przemyślu. Publikacja : 11 V 2011 // Forum Rozwoju Przemyśla [online] [Dostęp : 20.10.2016]

http://frp.com.pl/rewitalizacja-rynku,a-73.html

415. O przemyskim Rynku słów kilka / tekst Grażyna Stojak, fot. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 3, s. 38-40 : fot. kolor., ryc.

416. Oblicza przemyskiego rynku / Zdzisław Szeliga. // Gazeta w Rzeszowie. – 1995, nr 101, s. 5

417. Przemyski Rynek / Jacek Błoński. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 4, s. 3-6

418. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 2 (10 VII), s. 21

419. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 2) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 3 (17 VII), s. 21

420. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 3) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 4 (24 VII), s. 21

421. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 7), Kamienice pierzei północnej / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11 (11 IX), s. 21

422. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 8), Kamienice pierzei wschodniej / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 13 (25 IX), s. 21

423. Rynek i plac Dominikański //W :Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 32-33 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

424. Rynek jak przed wiekami? / Zdzisław Szeliga. – Il. // Gazeta w Rzeszowie. – 1995, nr 275, s. 2

Projekt zrekonstruowania zachodniej pierzei rynku w Przemyślu

425. Rynek - pierzeja południowa / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 38) // Nasz Przemyśl. - 2012, nr 4, s. 42-43

426. Rynek przemyski / Marek Gosztyła. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 10 (1993), s. 115-121

427. Rynek Starego Miasta w Przemyślu / Alicja Strojny.- Il. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 2, s. 16-17

428. Rynek w Przemyślu [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera. // Quod Libet. - 2012, nr 1, s. 8-10

429. Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną / Grażyna Stojak. // Wiadomości Konserwatorskie. - 2011, nr 29, s. 120-125 : il.

 

3. 10. Szkoły, bursy szkolne, ochronki

 

Bursa Instytutu Gimnazjalnego dla Chłopców, ul. Basztowa 34 [data powstania budynku : 1904-1905; projekt : Marceli Pilecki]

430. Istoriâ burs u Peremišli / Antin Marinovič. - Peremišl' : Tov-o "Bursa im. Sv. O. Nikolaâ", 1936. - Odb.: Zvidomlennâ Gimnaziii v Peremišli.

431. Історія бурс у Перемишлі / Антін Маринович. // Звідомлення Виділу «Кружка Родичів» при Державній Ґімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за шкільний рік 1935/36 з альманахом п. н. «З юних днів, днів весни». - Перемишль, 1936. - C. 188-208

Gimnazjum Polskie, obecnie I Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, ul. J. Słowackiego [data powstania : 1892-1895, projekt : Stanisław Majerski, wykonawca : Piotr Damaszko]

432. Gimnazjum / Dariusz Hop.- (Przemyśl dawniej i dziś... ; 10) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 5, s. [43]

433. Gimnazjum przemyskie, jak nas dochodzą słuchy ma być podobno do dwóch lat wybudowanem. W tym celu przybyli do Przemyśla w poniedziałek inżynier i radca namiestnictwa, oglądali budynek dotychczasowy, gdzie się gimnazjum mieści, kościół pojezuicki i zabudowanie, w którem są umieszczone kancelarye wojskowe. […] // Gazeta Przemyska. – 1890, nr 31 (17 IV), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4255?tab=1

434. Historya Gimnazyum przemyskiego / Stanisław Goliński // Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazyum [I] w Przemyślu za rok1894. – Przemyśl : nakł. Funduszu Naukowego, 1894. – S. 3-170

Dawne Kolegium Jezuickie

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2543&from=publication

435. Historya Gimnazyum Przemyskiego / Stanisław Goliński. – Przemyśl : [b.w.], 1894 (Drukarnia Józefa Styfiego).

Gimnazjum Ukraińskie

436. De sribnolentij Sân plive : propamâtna kniga ûvileû 50-littâ Ukraïns'koï Deržavnoï Gimnazìï v Peremišlì, 1888-1938 / [obgortka i fotomontaž Mirona Levic'kogo]. - Peremišl : Ûvilejnij Komitet, 1938.

437. „Де срібнолентий Сян пливе” : історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі / Степан Шах. – Брюссель : накл. Товариствo „Рідна Школа” 1977.

438. Gimnazya w Przemyślu. Wskutek utworzenia samoistnego gimnazjum ruskiego w Przemyślu, z klas równorzędnych ruskich, które istniały obok zakładu głównego, okazała się potrzeba rozróżnienia obu tych zakładów co do nazwy, której używać mają w swoich agendach urzędowych. W tym celu postanawia Rada Szkolna Krajowa, aby począwszy od roku szkol. 1895.6 gimnazyum główne, w którem językiem wykładowym jest język polski, nazywało się „gimnazyum pierwsze”, gimnazjum zaś z wykładowym językiem ruskim ma nosić nazwę : „gimnazyum drugie”. Taka samą różnicę należy zachować w numerach umieszczonych na czapkach uniformowych uczniów. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 79 (5 IX), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3614

439. Kronika : Program uroczystości poświęcenia gmachu gimnazjalnego i otwarcia ruskiego gimnazjum we wtorek 3 bm. jest następujący : mszę w auli odprawi władyka X. dr. Pełesz, aktu poświęcenia dokona X. biskup dr. Solecki. Przemawiać będą : p. namiestnik, p. dr Bobrzyński, dyrektor polskiego gimnazjum p. Piątkiewicz, dyrektor ruskiego gimnazjum p. Cegliński i dwóch uczniów 8 klasy. Nastąpi zwiedzenie gmachu. O godz. 11¾ wracają p. namiestnik i p. dr Bobrzyński do Lwowa. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 78 (1 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3614

440. Poświęcenie gmachu gimnazjalnego i otwarcie gimnazjum ruskiego w Przemyślu. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 79 (5 IX), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3614

441. Sprawa ruska. // Kuryer Przemyski. – R. 1, 1895, nr 23 (21 II), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3614&tab=3

442. Українська чоловіча гімназія в Перемишлі До століття заснування / Михайло Подільчак. //W: Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі. – Дрогобич : „Відродження”, 1995. - С. 5-11

II Gimnazjum im. prof. Kazimierza Morawskiego, ul. Ks. Piotra Skargi 17/19

443. Państwowe Gimnazjum II im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu w latach 1907-1939 / Maciej Dalecki. // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 8-9 (1991-1992), s. 85–107

Kolegium Jezuickie, obecnie Niepubliczne Gimnazjum im. Heleny Modrzejewskiej, Plac Czackiego 2 [data powstania : 1647-1757, nadbudowane : 1846]

444. Historya Gimnazyum przemyskiego / Stanisław Goliński // Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazyum [I] w Przemyślu za rok1894. – Przemyśl : nakł. Funduszu Naukowego, 1894. – S. 3-170

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2543&from=publication

445. Historya Gimnazyum Przemyskiego / Stanisław Goliński. – Przemyśl : [b.w.], 1894 (Drukarnia Józefa Styfiego).

446. Gimnazyum się wali. //Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 25 (13 XI), 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3916&from=publication

447. Restauracya gimnazyum. // Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 26 (20 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3916&from=publication

448. Umieszczenie gimnazyum. //Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 7 (10 VII), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3914&from=publication

Miejska Szkoła Ludowa, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. H. Sienkiewicza 3 [data powstania : 1908, projekt : Jan Łempicki]

449. Miasto ożywiło się. […] Napływ młodzieży tego roku jest ogromny, a budynku szkolnego brak. Szkoła bowiem na Podzamczu z powodu niewykończenia nie może na razie służyć do użytku […] . – (Kronika) // Echo Przemyskie. – R. 13, 1908, nr 71 (3 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4094?tab=1

450. Nowy gmach szkolny. Sumptem miasta Przemyśla stanął na gruncie udzielonym bezpłatnie przez p. Piskorza przy ul. Ochronek w dzielnicy „Podzamcze” okazały nowy gmach szkolny. W gmachu dwupiętrowym znajdą pomieszczenie 4 klasy szkoły ludowej męskiej i 4 kl. żeńskiej. […] Nowy gmach szkolny zaprojektował dyrektor m. b. technicznego inżynier p. Łempicki, który wraz z inspektorem budowli miejskich p. Darowskim podzielił się kierownictwem budowy, oddanej w przedsiębiorstwo budowniczemu p. Sławikowi. […] // Gazeta Przemyska. – R. 2, 1908, nr 64 (11 VIII), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4351?tab=1

Miejska Szkoła Wydziałowa im. cesarza Franciszka I, obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. M. Kopernika 14 [data powstania : 1900-1902, projekt i nadzór : Jan Łempicki, wykonawca : Juliusz Reiniger]

451. Budowa szkoły jubileuszowej na Garbarzach postępuje bardzo raźno, gdyż mury pierwszego piętra już są wyciągnięte. […] Ponieważ ta szkoła ku uczczeniu 70-letniego panowania naszego Najmiłościwszego Monarchy ma by wedle zdania p. burmistrza – wiekopomną […]. Budynek wiekopomny jubileuszowy im. Cesarza Franciszka Józefa bowiem będzie miał ten zaszczyt, iż Przemyślanie z uznaniem głosić będą urbi et orbi, i budowany był on za czasów burmistrza p. Dra Dworskiego i pod kierownictwem dyrektora biura technicznego p. Łempickiego. // Echo Przemyskie. – R. 5, 1900, nr 87 (28 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3612&from=publication

452. Jubileuszowa szkoła ludowa imienia Franciszka Józefa została w terminie wyznaczonym przez Radę Miejska wyprowadzona pod dach i zaczęto lewe skrzydło pokrywa już dachówką. Budowa jest wzorową, co należy zawdzięczyć prawie ciągłej obecności na budowie dyrektora departamentu budowniczego p. inżyniera Łempickiego. Przedsiębiorca budowy p. Reiniger wywiązał się jak dotąd z przedsiębiorstwa dokładnie i wypełnił swoje zadanie sumiennie, jak dowodzi i materiał zużyty i wykonanie budowy. //W: Echo Przemyskie. – R. 5, 1900, nr 103 (24 XII), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3615&from=publication

453. Wybudowanie fundamentów pod budowę szkoły im. Franciszka Józefa na Garbarzach rozpoczęto. […] // Echo Przemyskie. – R. 5, 1900, nr 79 (30 IX), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3612&from=publication

Ochronka przemyska dla małych dzieci św. Jadwigi, ul. Waygarta 12 [data powstania : 1878, fundator : Jadwiga księżna Sapieżyna z Krasiczyna]

454. Felicjanki : Zgromadzenie Sióstr Feliksa z Kantalicji : Przemyśl : Dom i ochronka św. Jadwigi (Waygarta 12) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 63

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

Prywatna Ludowa Szkoła Rolnicza SS. Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Bpa Pelczara 2 [data powstania budynku : 1917-1919, fundator : bp Józef Sebastian Pelczar]

455. Działalność szkół rolniczych i uniwersytetów ludowych w regionie przemyskim przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym . Aleksander Kędzior. // Rocznik Przemyski. – T. 48, 2012, z. 3, s. 96-98 : Prywatna Ludowa Szkoła Rolnicza SS. Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu

456. Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894-1939) / [s. Julita] Maria Nedza. // Nasza Przeszłość. - T. 41, 1974, s. 135-243

Prywatna Zawodowa Szkoła Żeńska Towarzystwa Warsztatów Rękodzielniczych dla dziewcząt żydowskich, ul. Łukasińskiego 12 [data powstania budynku : 1928-1929]

457. Institution of education and culture. Vocational School for Girl / Yosef Altbauer ; tł. ang. z jęz. hebr. //W: Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 220-221 : il.

http://www.jewishgen.org/Yizkor/Przemysl/Przemysl.html

Biblioteka Archiwum Państwowego nr inw. 14692

458. Żydzi w Przemyślu. 2, Szkolnictwo : Zawodowa Przemyśłowa Szkoła dla Dziewcząt / Marek Król [on-line] [Dostęp : 20.10.2016]

http://wojnawp.republika.pl/zydzi/zb.html

Ruski Instytut dla Dziewcząt, ul. Kapitulna/Tatarska [data powstania : 1893-1895, projekt : Michał Zajączkowski, wykonawca : Bruno Waluszczyk]

459. Руський інститут для дівчат у Перемишлі : його повстання, розвиток і теперішній устрій : на підставі актів, протоколів і власних споминів / Іван Матковський. – Перемишль : , 1898.

460. Руський (український) Інститут Для Дівчат у Перемишлі – його роль в культурному житті Галичини / Іріна Шостаковська. //W: Перемишль і перемиська земля протягом віків : збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції, організованої Науковим Товариством Т. Шевченка в Польщі, 24 - 25 червня 1994. - Перемишль ; Львів, 1996. - С. 285–299

http://shron.chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Peremyshl_i_Peremyska_zemlia_protiahom_vikiv.pdf

461. Український Інститут Для Дівчат у Перемишлі : 1895-1995 : ювілейна книга пам'яті до 100-річчя заснування / упор. Ігор Гнаткевич. — Дрогобич : „Відродження”, 1995.

462. Український Інститут Для Дівчат у Перемишлі / Маркіян Терлецький. //W: Перемишль західний бастіон України. – Нью-Йорк ; Філадельфія : Перемиський Видавничий Комітет, 1961. – C. 285—292

463. Український (Руський) Інститут Для Дівчат у Перемишлі / Іріна Шостаківська. //W: Український Інститут Для Дівчат у Перемишлі. 1895-1995 : ювілейна книга пам'яті до 100-річчя заснування / упор. Ігор Гнаткевич. — Дрогобич : „Відродження”, 1995. – C. 5-20

Szkoła Katedralna, obecnie Muzeum Archidiecezjalne, Plac Katedralny 2 [data powstania budynku : 1560-1572, projekt : Andreas P. Bononi]

464. Budynek przy ul. Orzechowskiego nr 2 zwany dawną szkołą katedralną w Przemyślu / Renata Frazikowa.// Rocznik Przemyski. - T. 19-20 (1978), s. 49-58

465. Budynek Szkoły Katedralnej przy Pl. Katedralnym 2 : murowany, 2 poł. XVI w., rozbudowany w XVIII w., gruntownie remontowany 1954 ; przez długi okres czasu pełnił funkcję jedynej szkoły średniej w Przemyślu, będącej filią Akademii Krakowskiej, w latch 40. XX w. wykorzystywany dla potrzeb szpitala wojskowego, a po remoncie użytkowany przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. […]/ (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 145-146

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

466. Sprawozdanie z badań archeologicznych przy budynku byłej szkoły katedralnej w Przemyślu w latach 1968-1969 / Antoni Kunysz. – Il. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969. – 1973, s. 125-126

Odkryto fundamenty wcześniejszego drewnianego budynku, który spalił się w 15 w.

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

467. Zarys dziejów szkoły katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu / Roman Pelczar. // Rocznik Przemyski. – T. 29-30 (1993-1994) [dr. 1994], s. 401-415

Szkoła Ludowa im. św. Jana Kantego, ulica Grunwaldzka [data powstania budynku : 1893]

468. Poświęcenie nowych szkół miejskich przy ul Węgierskiej i przy ulicy Cmentarnej nastąpi w piątek 1 września. Poświęcenia dokona duchowieństwo obu obrządków. W uroczystości wezmą udział : obaj biskupi, burmistrz p. dr Dworski, wicemarszałek rady pow. p. dr Czaykowski i starosta p. Gorecki. // Gazeta Przemyska. – R. 7, 1893, nr 70 (31 VIII), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4396&tab=3

469. Sprawozdanie z posiedzenia Rady miejskiej z dnia 31. sierpnia 1893 : […] Burmistrz podaje do wiadomości rady, iż w piątek odbędzie się poświęcenie nowych szkół miejskich, połączone z nabożeństwem w obu katedrach. […] Uchwalono po odbytej kollaudacyę szkoły na Zasaniu przyjąć odnośny protokół do wiadomości z tem, że budynek szkolny został oddany do użytku. Uchwalono, ażeby szkoła przy ulicy Cmentarnej nosiła nazwę „imienia Konarskiego”, szkoła na Zasaniu nazwę „św. Jana Kantego”, a szkoła przy ulicy Wodnej „św. Stanisława”, zaś 6 klasowa żeńska „św. Jadwigi” […] // Gazeta Przemyska. – R. 7, 1893, nr 71 ( 3 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4025&from=publication

Szkoła Ludowa Czteroklasowa Męska im. S. Konarskiego w Przemyślu, obecnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września, ul. Konarskiego 7 [data powstania budynku : 1893, projekt i wykonanie : Marceli Pilecki]

470. Poświęcenie szkoły miejskiej imienia Stanisława Konarskiego przy ulicy Cmentarnej odbyło się w piątek. Aktu poświęcenia dopełnił ks. kan. Łękawski w asystencyi katechetów obu obrządków ks. Knendwicha i ks. H. Kondrackiego, jakoteż w obecności c. k. radcy namiestnictwa p. Góreckiego, wicemarszałka rady powiatowej p. dr Czaykowskiego kierownika szkoły p. Hubickiego, burmistrza i grona nauczycielskiego wobec licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej. Po przemówieniach ks. kan. Łękawskiego, p. Czaykowskiego, p. Góreckiego i nauczyciela Müllera oddano klucze p. Hubickiemu, który przemówił do młodzieży kończąc okrzykiem na cześć cesarza. W tym dniu nastąpiło także poświęcenie szkoły na Zasaniu imienia św. Jana Kantego przez ks. kan. Podolińskiego w obecności katechetów ks. Kulika i ks. Jarema i inspektora Rellingera. Po skończeniu aktu dziatwa szkolna odśpiewała hymn ludowy w języku ruskim. // Gazeta Przemyska. – R. 7, 1893, nr 71 (3 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4025&from=publication

471. Sprawozdanie z posiedzenia Rady miejskiej z dnia 3 sierpnia 1893 […] Celem odgraniczenia szkoły przy ulicy Cmentarnej uchwalono postawić parkan kosztem 150 zł 75 ct. Co do prośby p. Pileckiego, przedsiębiorcy budowy szkoły przy ulicy Cmentarnej, aby mu otwory policzono jako mur pełny, były zdania członków magistratu podzielone. […] w kontrakcie z p. Pileckim zawartym tenże zrzekł się wszelkich dopłat. Mimo tego rada uchwaliła p. Pileckiemu uznać wszystkie otwory za pełny mur i dopłacić temuż 2000 zł. […] // Gazeta Przemyska. – R. 7, 1893, nr 63 (6 VIII), s. 2

472. 140 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu : edycja jubileuszowa / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września, 2010.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 102387

Szkoła Żeńska im. K. Hoffmanowej, Plac Konstytucji 3 Maja 7 [data powstania budynku : 1912-1913, Pawlisz i Marceli Pilecki]

473. Kamienica, adres : Pl. Konstytucji 7, ujęty ul. Grunwaldzką 2 oraz 3 Maja 1, data : 1911-1912 r., styl : secesja : autor Marceli Pilecki – Jan Pawlisz [właściciel : Marceli Pilecki i Jan Pawlisz, następnie Józef Tepper] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 26) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 143-144 : il.

Od 28 IX 1912 – do 1939 r. mieściła się tu szkoła oraz poczta na parterze. W 1936 Jan Pawlisz zaprojektował przerobienie klas na mieszkania, wymieniając większość wyposażenia

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

474. Rozwój zabudowy przemyskich przedmieść / Irena Zając. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 10, 1995, s. 114, 120

3. 11. Zabytkowe wille

· Willa „Elżbieta”, ul. A. Puszkina 18 [projekt : Władysław Weryha Darowski (1854-1918)]

475. Gdyby nie peron 4 … / Lucjan Fac. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 7, s. 5-9

Pobyt gen. Władysława Andersa w Przemyślu w grudniu 1939 r. : willa „Elżbieta” [własność Mosiewiczów], ul. Puszkina 18

· Willa „Jadwiga”

476. Willa „Jadwiga” przy Wyb. Ojca Świętego Jana Pawła II 10 : murowana, 1905. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 164

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

477. Willa „Jadwiga”, Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 10 : murowana, 1927 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 169 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

· Willa „Jagiełły”

478. Zabytkowa portiernia nie zniknie / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 6 (10 II), s. 8

[Inna nazwa : Habsburg]

· Willa „Margarita”

479. Arcyksiążę z ul. Węgierskiej : Habsburgowie w Przemyślu. Cz. 3 / Jacek Błoński. – (Na tropach historii tysiącletniego Przemyśla). – Il. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 31 (30 VII), s. 20

480. Kronika : Arcyksiążę Leopold Ferdynand zamieszka na Zasaniu w willi „Małgorzata”, własność p. Waluszczyka, architekty[!], położonej przy ulicy Węgierskiej, gdzie zajmie pierwsze piętro.// Kuryer Przemyski. – R. 3, 1897, nr 34 (1 V), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3305&dirds=1&tab=3

481. Mianowania : Jego Ces. W. Arcyksiążę Leopold Ferdynand podpułkownik 45-go pułku piechoty w Przemyślu zamianowany pułkownikiem przy 81. p.p. w Iglawie na Morawii. – (Kronika) // Echo Podkarpackie. – R. 5, 1900, nr 88 (1 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3614&from=publication

482. Wyjazd J. C. i k. W. arcyksięcia Leopolda Ferdynanda do Igławy. We czwartek opuścił arcyksiążę Leopold Ferdynand na zawsze Przemyśl i udał się do Igławy w Morawii jako pułkownik komendant 81. pp.[…] //Echo Przemyskie. – R. 5, 1900, nr 89 (4 XI), s.2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3614&from=publication

· Willa „Maria”

483. Willa „Marya”, adres : Słowackiego 27, data : 1910-1911, styl : secesja, autor : architekci wiedeńscy [właściciel : nadradca stanu Ryszard Hasse] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 44) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 164 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

· Willa „Pod Orłem”

484. Willa „Pod Orłem”, Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 14 : murowana, 1927 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 169

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

· Willa „Zofiówka”

485. Willa „Zofiówka”, ul. Żeromskiego 19 : murowana, 1910 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 169 : il

W l. 1934-1939 mieszkał tu generał Mieczysław Boruta Spiechowicz jako dowódca 22 Dywizji Piechoty Górskiej w Przemyślu

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

486. Willa, adres : Poniatowskiego 25, data : 1906 r., styl : secesja, autor : Jan Doliński [właściciel : Franciszek Feczka] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 31) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 149-150 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

487. Willa, adres : Puszkina 15, róg Frankowskiego, data : 1906-1910 r., styl : secesja, autor : Władysław Weryha-Darowski [właściciel : Jan Martynowicz, następnie Adam Mosiewicz] / Bartłomiej Gutowski. – (Katalog – poz. 34) //W: Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. – S. 153 : il.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana nr inw. 96171

488. Willa przy ul. Głowackiego 6 : murowana, 1927. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 163

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

489. Willa, ul. H. Sienkiewicza 5, murowana, ok. 1885 / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 165

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

490. Willa przy ul. Ks. P. Skargi 5 : murowa, 1907. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 164

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

491. Willa, ul. ks. P. Skargi 6, murowana, ok. 1919 / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 166 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

 

4. Architektura sakralna

4. 1. Cerkwie

 

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP, ul. Mariacka 4 [data powstania : 1863-1866 ; wykonawca : Jan Serednicki, Johann Zumpf, Antoni Osiński]

492. Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia N.P. Marii / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 160-162

Historia. Architektura. Wyposażenie. Dzwonnica

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

493. Cerkiew prawosławna p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny : ikonostas – 3 ćw. XIX w., struktura : warsztat Ferdynanda Majerskiego, Antoni Osiński, drewno polichromowane, ikony : Anton Jabłonowski, olej na płótnie / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 296

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

494. Cerkiew prawosławna p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny : ikonostas – 4. ćw. XIX w., drewno polichromowane i złocone, ikony malowane olejno na płótnie. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome –dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 346

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

495. Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ul. Mariacka 4 : murowana, ok. 1880 […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 158-159

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

496. 1643 : Z erekcyj cerkwi w Przemyślu : (podane przez dra I. Szaraniewicza) // Przegląd Archeologiczny : organ c. k. Konserwatoryi pomników i Towarzystwa archeol. kraj. we Lwowie. – 1882, z. 1, s. 89

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=20377&from=FBC

Cerkiew greckokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego [data powstania : pocz. XVII w, przebudowa : 1884]

497. Przemyśl (d. Kruhel Wielki) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego (parafia w Prałkowcach), obecnie filialna cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego (parafia w Przemyślu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 45 : il.

Jedna z najstarszych cerkwi w Polsce o nieustalonej dacie powstania (początek XVII w.?). Przebudowana w 1884 r. Nie zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

Cerkiew grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia N.P. Marii, ul. Wilczańska 24 a [data powstania : przed 1887]

498. Cerkiew gr.-kat. p.w. Zaśnięcia N.P. Marii / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 163-165

Historia. Architektura. Wyposażenie.

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

Cerkiew p.w. Matki Boskiej Bolesnej i klasztor OO. Bazylianów, ul. Salezjańska [data powstania : 1931-1934 ; projekt : Lew Lewiński, wykonawca : Paweł Smeryczyński]

499. Cerkiew Bazylianów pw. Matki Boskiej Bolesnej //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 38 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

500. Cerkiew Matki Bożej Bolesnej w Przemyślu // Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 19.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Matki_Bo%C5%BCej_Bolesnej_w_Przemy%C5%9Blu

501. Cerkiew p.w. Matki boskiej Bolesnej i monaster Bazylianów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 157-159

Historia zespołu. Cerkiew -architektura Monaster-architektura. Otoczenie zespołu.

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

502. Malowidła u przemyskich bazylianów / tekst i zdjęcia Antoni Adamski.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 22-23

Konserwacja zespołu malowideł z l. 1935-1939 w cerkwi pw. Matki Boskiej Bolesnej przy klasztorze OO. Bazylianów na Zasaniu w Przemyślu

503. Świątynie przemyskiej Starówki : rys historyczny / Grzegorz Szopa.// W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 291-300

Przemyśl WP 106967, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106348

504. Василіянські мастирі в перемиській земли / Михайло Ваврик. //W: Перемишль : західний бастіон України. - Нью-Йорк ; Філадельфія : Перемиський Видавничий Комітет, 1961. – С. 86-96

505. Zespół klasztorny OO. Bazylianów, ul. Salezjańska 4 : cerkiew murowana p.w. MB Bolesnej, 1935, przebudowana i adaptowana na archiwum 1982-1984 ; dom zakonny, murowany, 1934-1935 […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 158 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

Cerkiew św. Jana Chrzciciela, tzw. cerkiew Wołodara [relikt archeologiczny], Wzgórze Zamkowe

506. Budowle sakralne na Wzgórzu Zamkowym / oprac. Piotr. Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 4, s. 2-3 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

507. Cerkiew św. Jana Chrzciciela, tzw. cerkiew Wołodara //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 10 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

508. Cerkiew św. Jana Chrzciciela (tzw. księcia Wołodara) na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w świetle badań uzupełniających 2012 roku / Zbigniew Pianowski, Michał Krzemiński, Adam Kostek, Magdalena Krzemińska. //W: Zamki w Karpatach : praca zbiorowa / pod red. Jana Gancarskiego. – Krosno : Muzeum Podkarpackie, cop. 2014. - S. 7-26

509. Церква св. Миколая в Перемишлі в XIV ст. / Борис І. Балик. // Богословія (Рим). - T. 50 (1986), с. 21-66

510. До історії найдавніших церков у Перемишлі (X–XII ст.) / Борис I. Балик. // Богословія (Рим). - Т. 47(1983), с. 73–88

511. Najdawniejsze dzieje Przemyśla ciągle odkrywane na nowo. [Cz. 5, Historia badań archeologicznych w l. 1985-2010] / Andrzej Koperski. // Nasz Przemyśl. - 2015, nr 5, s. 18-20 : il., bibliogr.

Prace archeologiczne odsłaniające fundamenty cerkwi księcia Wołodara

512. Problemy genezy i chronologii wczesnośredniowiecznych budowli przemyskich / Ewa Kubica-Kabacińska. // W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [i in.], 2010. - S. 300-319

513. Przegląd badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w latach 1956-1993 / Ewa Sosnowska. // Rocznik Przemyski. - T. 29-30 (1993/1994), z. 1, s. 23-42

M.in. Cerkiew księcia Wołodara

514. Przemyska cerkiew księcia Wołodara w świetle źródeł pisanych i archeologicznych / Andrzej Żaki. // Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych O/PAN w Krakowie. - T. 12, 1968, z. 1, s. 47-50

515. Przemyśl / [Andrzej Żaki]. //W: Słownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 4, P-R. Cz. 1, P / red. Gerard Labuda, Zdzisław Stieber ; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1970. – S. 386-189 : il., mapa.

Cerkiew Wołodara, palatium i rotunda

Biblioteka MNZP nr inw. 20258

516. Stratygrafia kulturowa w rejonie cerkwi Wołodara w Przemyślu / Agnieszka Biel. // W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 268-299

517. Відібрання від Русинів катедральної церкви в Перемишлі в 1412 р. / Борис I. Балик. // Богословія (Рим). – T. 49 (1985), c. 49-88

518. Wzgórze zamkowe odsłania swoje tajemnice : archeolodzy odkrywają kolejne tajemnice wzgórza zamkowego / Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 4 (4) 24 lipca, s. 17

Cerkiew księcia Wołodara i Cerkiew Katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela

519. Zabytki preromańskiej architektury w Przemyślu / (aw) [Adam Wójcik]. // Dziennik Polski. – R. 24, 1968, nr 70, s. 6

Sobór Archikatedralny św. Jana Chrzciciela, Plac T. Czackiego 2 (Dawny kościół klasztorny OO. Jezuitów p.w. św. Ignacego [data powstania : 1627-1671 ; projekt : Giacomo Briano, wykonawca : Jacob Solari , fundator : Anna z Tyrawskich Ulińska i Mikołaj Wolski ; fasada : 1760 projekt : Józef Degan ; restauracja : 1903-1904 wg proj. Stanisława Majerskiego ; od 1996 przebudowa na Sobór wg proj. Iwana Mohytycza i Natalii Slibczenko]

520. Archikatedra bizantyjsko-ukraińska [online] [Dostęp ; 22.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/cerkwie/archikatedra-bizantyjsko-ukrainska/

521. Archikatedra greckokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela : ikonostas – lata 1682-1688, warsztat z terenu Żółkwi (Jow Kondzalewycz), struktura złocona i srebrzona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 333-334 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

522. Archikatedra greckokatolicka p. w. św. Jana Chrzciciela :ołtarz boczny p. w. Matki Boskiej – k. XIX w., warsztat Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla, drewno polichromowane, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome –dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 335 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

523. Briano Giacomo / Stanisław Bednarski. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Reprint, oryg.: Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936. – S. 435

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78972

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 36181

524. Greckokatolicki sobór archikatedralny św. Jana Chrzciciela //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 22-23 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

525. Ikonostas z cerkwi p. w. świętego Mikołaja w Lubaczowie : ukraińska sztuka cerkiewna XVII w. wobec tradycyjnych wartości ideowo-estetycznych / Jarosław Giemza. //W: Polska - Ukraina spotkanie kultur : materiały z sesji naukowej / pod red. Tadeusza Stegnera ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony". - Ostaszewo Gd[ańskie] : "Stepan Design", 1997. – S. 32-54, fot. s. 139-143

Biblioteka Archiwum Państwowego nr inw. 17739

526. Jezuici : (Zakon Towarzystwa Jezusowego) : Przemyśl – Kolegium Jezuitów / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 92-94 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

527. Kilka uwag na temat kościoła jezuitów w XVII wieku / Andrzej Betlej. //Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL. Historia Sztuki – R. 50, 2002, z. 4, s. 301-322

528. Konsekracja kościoła N. Srca Jezusowego odbyła się w niedzielę dnia 13 b.m. z cała okazałością właściwą uroczystościom podobnym. Akt poświęcenia rozpoczął się o godzinie ósmej rano i przeciągnął się prawie do 11-stej […]. Na nabożeństwie był obecnym ks. biskup Czechowicz z trzema księżmi kanonikami, namiestnik hr. Potocki,marszałek kraju hr. Badeni, były namiestnik hr. Piniński, radcy namiestnictwa ze Lwowa pp. Dembowski i Zaleski oraz miejscowi naczelnicy władz i przedstawiciele wojskowości […]. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 93 (17 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

529. Kontrakty snycerzy lwowskich z przemyskim konwentem jezuitów / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów/ Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. – S. 142-147

Kościół jezuicki w Przemyślu

530. Kościół jezuitów pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego / Krzysztof Kaniewski.//W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 93-101

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

531. Kościół katedralny obrz. Greckokatolickiego (bizantyńsko-ukraińskiego) pw. Św. Jana Chrzciciela, dawny kościół jezuitów : murowany, 1627-1678, przebudowany XVIII w., fasada 1760, proj. Józef Degan, uszkodzony 1820, remont i restauracja 1903-1904 prowadzona pod kierunkiem arch. Stanisława Majerskiego. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 155-156 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

532. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu // Kronika Archidiecezji Przemyskiej. – Zeszyt okolicznościowy (1993-1994), s. 130-133

533. Kościół pojezuicki : niegdyś kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 9, s. 2-4 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

534. Легенда Иова Кондзелевича : вступ до студій над творчістю майстра на Волині / Володимир C. Александрович. // W: Волинська ікона : питання історії вивчення, дослідження та реставрації : Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17 – 18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – C. 6-23

Jow Kondzelewicz (1667-1740?) autor ikonostasu

535. Markowski Julian (1846–1903), rzeźbiarz, kamieniarz, powstaniec z 1863 r. / Michał Domański. //W: Polski słownik biograficzny. T. 20 z. 1 [og. zb.] 84, Maria Józefa - Mathy Ignacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1975. – S. 49

Figury Włodzimierza i Olgi

536. Projekty Kościoła Jezuitów w Przemyślu : uwagi na temat rysunków Giacomo Briano ze zbiorów The Getty Research Institute / Andrzej Betlej. // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU. – T. 65, 2001, s. 131-133

537. Salve festa dies! W dniu dzisiejszym tj. w niedzielę 13 bm. kościół pojezuicki w Przemyślu otrzymuje z rąk biskupa nową sakrę, mocą której po przeszło wiekowem spustoszeniu i zbeszczeszczeniu staje się napowrót miejscem modlitwy, ofiary bezkrwawej, kultu publicznego […] . A po tem od nas wszystkich katolików Polaków należy się Najprzew. ks. biskupowi Pelczarowi, który staraniem swem uratował tę świątynię od zagłady, gdyż we Wiedniu wydano już na nią dekret stanowczy rozebrania kościoła […]. Wdzięczność należy się wszystkim tym mieszkańcom Przemyśla, którzy groszem, pracą przyczynili się do upiększenia kościoła, wewnętrznego jego urządzenia. Uznanie szczere i podzięka należy się także p. St. Majerskiemu, architekcie, któru odtworzył wieże, fasadę, wnętrze kościoła i wszystkie szczegóły z wielkiem poszanowaniem dla zabytku sztuki i znawstwem i smakiem. A skoro mowa o tych, którzy położyli zasługi około odnowienia świątyni, nie wolno nam pominąć milczeniem właściwego kierownika prac restauracyjnych ks. prał. Wiejowskiego, który swą wiedzę rzeczywiście fachową, doświadczenie bogate, prace i czas poświęcił, aby przywrócić kościołowi pierwotną szatę i to nakładem możliwie najmniejszym […]. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 92 (13 XI), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

538. Sobór Archikatedralny p.w. św. Jana Chrzciciela (dawny kościół p.w. św. Ignacego) i zespół dawnego Kolegium Jezuitów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 142-155

Historia zespołu. Kościół – historia, architektura, wyposażenie, rzeźby, złotnictwo, tkaniny. Tzw. Dawne kolegium – historia, architektura. Tzw. Nowe kolegium – historia, architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

539. Sobór Archikatedralny p.w. św. Jana Chrzciciela : ikony z ikonostasu z byłej katedry greckokatolickiej – 3 ćw. XIX w., Andreas Gröl, olej na desce / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 292

Ikonostas z byłej katedry greckokatolickiej, której funkcję pełnił kościół OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu, zdeponowany w MNZP, obecnie w budynku Kurii

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

540. Sobór Archikatedralny św. Jana Chrzciciela [online] [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/cerkwie/sobor-archikatedralny-sw-jana-chrzciciela/

541. Świątynie przemyskiej Starówki : rys historyczny / Grzegorz Szopa.// W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 291-300

542. W obronie zabytku przeszłości (Kościoła pojezuickiego w Przemyślu) // Gazeta Przemyska. – 1890, nr 34 (27 IV), s. 2 ; nr 35 (1 I), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4255?tab=1

543. W sprawie kościoła pojezuickiego / Józef Jarolim konc. [esjowany] budowniczy w. r. // Gazeta Przemyska. – R. 4, 1890, nr 38 (11 V), s. 2

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=81798&tab=3

544. Z kościoła N. Serca Jezusowego pojezuickiego. Jak już pisaliśmy w ostatnim numerze , dzisiaj odbędzie się o godz. 3-ciej po południu poświęcenie nowych dzwonów w kościele […]. Wielki dzwon nastrojony na ton d otrzyma imię św. Jana Kantego, dzwon mniejszy nastrojony na ton q ; obydwa będą stanowiły piękną harmonię ze „starszym” sąsiadem swoim „Iwanem” w ruskiej katedrze […]. // Echo Przemyskie. R. 9, 1904, nr 90 (6 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

545. Z kościoła N. Serca Jezusowego (pojezuickiego). W ubiegłą niedzielę dokonał ks. biskup Fischer poświęcenia nowych dzwonów do kościoła pojezuickiego. […] Roboty najważniejsze w kościele są już na dokończeniu. Wielki ołtarz ustawiony, brak jeszcze gdzieniegdzie złoceń ; w ołtarzu zostanie umieszczony duży obraz N. Serca Jezusowego pendzla artysty-malarza p. Popiela […]. // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 91 (10 XI), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

546. Z kościoła N. Serca Jezusowego (pojezuickiego). Dowiadujemy się, że plany na ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej są już w robocie. Ołtarz będzie zupełnie dokładnem naśladownictwem ołtarza na Jasnej Górze, z tą chyba tylko róźnicą, że heban zastąpi czarna dębina, a srebrne ozdoby – imitacya srebra. Ks. biskup Fischer zamówił również jak najdokładniejszą kopię obrazu, którą sporządza artysta-malarz na miejscu w Częstochowie.// Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 95 (24 XI), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

547. Z kościoła pojezuickiego. – (Kronika) // Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 32 (17 IV), s. 3

Odbudowa zrujnowanego kościoła

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

548. Z kościoła pojezuickiego. Roboty w kościele pojezuickim dobiegają do końca. Wewnątrz gmach prawie zupełnie wykończony, przedstawia się nadzwyczaj okazale. Obecnie stawiają ołtarz wielki według dawnego wzoru. Na zewnątrz, liczni robotnicy zajęci ułożeniem kamiennych schodów. Konsekracya ma się odbyć w uroczystość św. Stanisława Kostki dnia 13 listopada. Kościół otrzyma tytuł Najsłodszego {sic!] Serca Jezusowego. Pięknie bardzo przedstawia się i gmach „starego gimnazyum” przyoblekłszy nowa szatę. W gmachu tym zamieszkał na pierwszem piętrze ks. biskup Fischer.// Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 87 (27 X), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3727&from=publication

549. Zabytkowy ikonostas z Muzeum w Lubaczowie / Zygmunt Kubrak, Jerzy Plucha. // Materiały i Studia Muzealne. – T. 7, 1988, s. 179-186

Wieża zegarowa, Plac Niepodległości (dawna dzwonnica cerkiewna, obecnie Muzeum Dzwonów i Fajek) [data powstania : 1775-1777; fundator : biskup Atanazy Szeptycki]

550. Dawna dzwonnica katedry gr.-kat. / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 156

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

551. Muzeum Dzwonów i Fajek w przemyskiej Wieży Zegarowej : historia budynku / Antoni Sarkady. //Quod Libet [online]. – 2005, nr 4, s. 5-9 : il., bibliogr. [Dostęp : 23.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=490

552. O przemyskim hejnale i wieży zegarowej / Bartłomiej Grzegorz Sala. // Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 16-17

553. Plac Niepodległości i Wieża Zegarowa //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 26-27 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

554. Wieża Cerkiewna, tzw. Wieża Zegarowa przy ul. Władycze 3 : murowana, 1775-1777, zniszczona pożarem w 1850, remontowana w 1925, 1959-1960 i 1989-1990, od 1996 adaptowana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej na Muzeum Dzwonów.[…] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 144 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

555. Wieża zegarowa / Dariusz Hop. – (Przemyśl dawniej i dziś… ; 7). – Il. // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 2, s. [44]

Dzwonnica niewybudowanej cerkwi unickiej

 

4. 2. Kapliczki

 

556. Kapliczka u zbiegu ulic Mickiewicza i Staszica – 1876, murowana z cegły, tynkowa, z detalami sztukatorskimi (rozetki, kapitele, aniołki) […] / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 302

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

557. Obelisk //W: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami w tekście / Mieczysław Orłowicz. – Przemyśl : nakł. Zjednoczenia Towarzystw Polskich, 1917. – S. 58, il. s. 59

Obelisk-kapliczka z 18 w., przy ul. Królowej Jadwigi

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1520

558. Patriotycznie, ale bez młodzieży / jk. // Gazeta Przemyska. – 2013, nr 39, s. 9

Rocznica postawienia kapliczki Matki Bożej w parku miejskim w Przemyślu.

559. Wiek Pani Kmieciańskiej / lew [Hubert Lewkowicz]. // Życie Podkarpackie. - 2009, nr 47, s. 18

Historia kapliczki na osiedlu Kmiecie

 

4. 3. Kościoły i klasztory, domy zakonne

 

560. Kościoły katolickie w Przemyślu w latach 1375-1412 / Jacek Krochmal.// Rocznik Przemyski. - T. 32 (1996), z. 1, Historia, s. 3-19

561. Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3)

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

562. Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

563. Świątynie Przemyśla – historia i teraźniejszość / Mariusz Czuba.// Renowacje i Zabytki.- 2011, nr 1, s. 26-50 : il

Bazylika Archikatedralna p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii i św. Jana Chrzciciela [data powstania : 1465 ; modernizacje : 1725-1733, 1883-1913]

564. Archikatedra rzymskokatolicka p. w. św. Jana Chrzciciela : pozostałości malowideł na strychu katedry – 1 poł. XVI w., fresk. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 329 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

565. Archikatedra odsłania tajemnice / red.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 2 (10 VII), s. 20

566. Archikatedra rzymskokatolicka p. w. św. Jana Chrzciciela : ołtarz boczny p. w. św. Andrzeja Boboli – k. XIX w., warszat Ferdynanda Majerskiego, drewno polichromowane, snycerk złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 332-333

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

567. Archikatedra rzymskokatolicka p. w. św. Jana Chrzciciela : ołtarz boczny p. w. św. Jana Chrzciciela – malowidło ścienne we wnęce retabulum ze sceną Chrztu Chrystusa – XVII w. (?), fresk ; nastawa ołtarzowa : 1902 r., proj. Stanisław Majerski, wyk. Warsztat Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla, wapień, marmur. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 331-332 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

568. Archikatedra rzymskokatolicka p. w. św. Jana Chrzciela : ołtarz boczny p. w. Świętej Rodziny – k. XIX w., warsztat Fedynanda Majerskiego z Przemyśla, drewno polichromowane, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 332 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

569. Archikatedra rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela : portal prowadzący do Kaplicy Krzyża św. – 2 ćw. XVIII w., stucc lustro […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 330 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

570. Archikatedra rzymskokatolicka p. w. Jana Chrzciciela : portal prowadzący do Kaplicy Najświętszego Sakramentu – wewnętrzny : 1578 r., marmur dębnicki ; zewnętrzny : 1 poł. XVIII w., stucco lustro. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 330-331 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

571. Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry / Jakub Sito ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1992.

Przemyska Biblioteka Publiczna/ Czyt. Gł. 31372

572. Bazylika Archikatedralna w Przemyślu / Stanisław Cebula, Marek Gosztyła. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego ; [Przemyśl] : Parafia rzym[sko] kat[olicka] pw św. Jana Chrzciciela, 2001.

573. Bazylika Archikatedralna w Przemyślu pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny : [wirtualne] zwiedzanie katedry] [Dostęp : 27.09.2016]

http://zwiedzaj.katedra-przemysl.pl/

574. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najśw. Maryji Panny i św. Jana Chrzciciela / A. S. F. [August Stanisław Fenczak].//W: Przemyśl : informator turystyczny / [zesp. red. Ryszard Rabski [i in.] ; [zdjęcia G. Karnas [i in.] ; rys.T. Idzikowski]. – Przemyśl : Centrum Informacji Turystycznej, [2001]. – S. 9-10 : il.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. nr inw. 38912-Rg

575. Czar starych dzwonnic / Arkadiusz Bednarczyk.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 2, s. 28-30

576. Działalność rzeźbiarza Tomasza Huttera w Ziemi Przemyskiej / Jakub Sito. // Biuletyn Historii Sztuki. - T. 57, 1995, nr 3-4, s. 323-338

577. Harasimowicz Marceli, malarz [1859-1935] / Piotr Łukaszewicz. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 3, H-Ki / pod red. Jolanty Maurin-Białostockiej i Janusza Derwojeda ; zespół red. Hanna Bartnicka-Górska [i in.] ; współpr. Maria Bardini [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Polska Akademia Nauk, 1979. – S. 30-31 : bibliogr.

Wykonawca polichromii w katedrze

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr inw. 23295

578. Huetter (Hudder, Hutter) Tomasz, jezuita, rzeźbiarz i malarz [ur. 1696] //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 3, H-Ki / pod red. Jolanty Maurin-Białostockiej i Janusza Derwojeda ; zespół red. Hanna Bartnicka-Górska [i in.] ; współpr. Maria Bardini [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Polska Akademia Nauk, 1979. – S. 130

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr inw. 23295

579. Jan Maria zwany il Mosca albo Padovano / Zbigniew Hornung. // Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. - R. 4, 1935, nr 2, s. 132-133

Nagrobek biskupa Jana Dziaduskiego w katedrze przemyskiej

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication/1498?tab=1

580. Jan Maria zwany il Mosca albo Padovano : próba charakterystyki / Zbigniew Hornung // Prace Komisji Historii Sztuki. – R, 7 (1937-1938), s. 23-25

Nagrobek biskupa przemyskiego Jana Dziaduskiego (zm. 1559) z czerwonego marmuru

581. Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło : witraże według projektów artysty do prezbiterium katery obrządku rzymsko-katolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta / Beata Jagieła. // W: Turystyka religijna : atrakcje turystyki religijnej / pod red. Zdzisława Kroplewskiego i Aleksandra Panasiuka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 648. Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 66). - S. 167 - 186

582. Kapituła przemyska ob. łac. / Jakub Federkiewicz. // Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 9, (1911), z. 9, , cz. 7, s. 494-508

583. Katedra pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela / Krzysztof Kaniewski. //W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 29-62

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

584. Katedra polska w Przemyślu / Eustachy Skrochowski. // Echo z nad Sanu. – R. 1, 1885, nr 25 (18 X), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=10208&from=publication

585. Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia / pióra ks. infułata Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych ks. kanclerza Józefa Wiejowskiego. - Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 21249, 30333, 65131

586. Katedra rzymsko-kat. //W: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami w tekście / Mieczysław Orłowicz. – Przemyśl : nakł. Zjednoczenia Towarzystw Polskich, 1917. – S. 34-46

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1520

587. Kościół Archikatedralny p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii i św. Jana Chrzciciela / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 1-29

Historia. Architektura. Wystrój wnętrza. Wyposażenie wnętrza. Obrazy. Złotnictwo. Tkaniny. Kaplice. Relikty Rotundy św. Mikołaja. Dzwonnica

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

588. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : obraz Matki Bożej Częstochowskiej na elewacji kaplicy Drohojowskich – l. 20. XX w., olej, blacha żelazna / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 292

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

589. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : obraz Ukrzyżowanie na elewacji kaplicy Fredry – 1 poł. XVIII w., fresk / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 290 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

590. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : ołtarz główny – k. XIX w., warsztat Ferdynanda Majerskiego, drewno, złocenia ; scena centralna Zygmunt Langman z Krakowa, 1894, drewno polichromowane / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 289-290 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

591. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : ołtarz w kaplicy Drohojowskich – 3 ćw. XVIII w., blacha miedziana srebrzona i złocona / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 291

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

592. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : witraż z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela – 1956, Zakład Witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego, proj. Józef Mehoffer, szkło barwione, patynowane, ołów / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 292

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

593. Kościół archikatedralny p .w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Chrzciciela : zegar słoneczny na elewacji kaplicy Fredry – 1852, tarcza zegara w technice fresku, stylu kamienny / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 290-291 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

594. Kronika z czynności : posiedzenie z dnia 28 października 1892 r. : Konst[anty] hr[abia] Szeptycki podaje wiadomość o odkrytym w dzwonnicy przy katedrze rzym.-kat. w Przemyślu starożytnym nagrobku przedstawiającym bojara w kołpaku, który to nagrobek dla konserwacyi będzie wmurowany w ścianę. // Teka Konserwatorska : rocznik Koła C. K. Konserwatorów Starożytnych Pomników w Galicyi Wschodniej. – R. 2, 1900, s. 105

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

595. Lisiewicz Tomasz Antoni, malarz, poeta [1857-1930]/ Jolanta Polanowska. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 5, Le-M, uzupełnienia i sprostowania do tomów 1-4 / pod red. Janusza Derwojeda ; zespół red. Irena Bal [et al.] ; [współpr. Tadeusz Adamowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : "Krąg", 1993. – S. 119-121

Wykonawca kartonów witraży wg projektów Jana Matejki

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr inw. 32319

596. List z Przemyśla / Tadeusz Chrzanowski. // Tygodnik Powszechny. – R. 26, 1972, nr 32, s. 4-5

597. Majerski Stanisław Kostka : 13 XI 1982 r. Przemyśl – 25 I 1926 r. Przemyśl : architekt i budowniczy, właściciel pracowni rzeźbiarskiej, stolarskiej, pozłotniczej i kamieniarskiej / Bartosz Podubny. //W: Przemyski Słownik Biograficzny. T. 2 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – S. 74-82 : portr.

PBW Przemyśl / Czyt. Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104919

598. Matka Boska Jackowa / (W.S.). – Il. // Słowo. – 1993, nr 79, s. 14

599. Matka Boża „Jackowa” w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu / Marian Burczyk. // Kronika Archidiecezji Przemyskiej. – Zeszyt okolicznościowy (1993-1994), s. 141-143

600. Matka Boża w przemyskiej bazylice katedralnej / Jerzy Ablewicz. // Kronika Archidiecezji Przemyskiej. – R. 48, 1962, z. 1, s. 15-20

601. Mauzoleum biskupa Aleksandra Antoniego Fredry przy katedrze w Przemyślu : treści ideowe / Jakub Sito.// Biuletyn Historii Sztuki. - T 52, 1990, nr 3-4, s. 251-265

602. Nagrobek Biskupa Jana Dziaduskiego //W: Rzeźba XVI wieku w Polsce / Helena Kozakiewiczowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – S. 124

PBW Lubaczów WL 31159

PBW Przeworsk MKsK 73 nr inw. 28114

Przemyska Biblioteka Publiczna/ Czyt. Gł. 25613

603. O przemyskiej figurze Matki Bożej Jackowej słów kilka / Zofia Bator. // W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 33-35

604. Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego / Anna Drążkowska. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 108417

605. Odzyskują dawny blask / Aneta Kamieniecka. // Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2006, nr 51 [Dostęp : 26.09.2016]

http://niedziela.pl/artykul/48462/nd/Odzyskuja-dawny-blask

Witraże Józefa Mehoffera

606. Parę słów na temat witraży projektu Jana Matejki do prezbiterium katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu / Beata Jagieła. // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, 2010, nr 4, s. 185-205

607. Parę słów na temat witraża Jana Matejki do katedry w Przemyślu - Matka Boska Królowa Polski : analiza stylistyczna, program ideowy oraz inspiracje i nawiązania / Beata Jagieła. // Zeszyty Naukowe PWSTE w Jarosławiu. Turystyka i Rekreacja. – 2011, nr 2, s. 77-101 : bibliogr., il.

608. Polichromie Tadeusza Popiela w prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu / Beata Jagieła. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Turystyka i Rekreacja. - 2012, nr 3, s. 53-68

609. Pokażą ślady początków chrześcijaństwa / (mars). //Życie Podkarpackie. – 2010, nr 51, s. 14

Podziemia w archikatedrze

610. Popiel (Sulima Popiel) Tadeusz, malarz, rysownik, ur. 11 II 1861 lub 183 Szczucin k. Tarnowa, zm. 22 II 1913 Kraków / Anna Wierzbicka. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 7, Pe-Po, uzupełnienia i sprostowania do tomów 1-6 / pod red. Urszuli Makowskiej ; zespół red. Irena Bal [i in. ; współpr. Maria Anacka-Łyjak i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2003. – S. 398-404

Biblioteka MNZP nr inw. 35406

611. Poświęcenie nowych organów w katedrze łac. odbędzie się w niedzielę 19 paźdz., o godz. 3.30 popołudniu. Obrzędu poświęcenia dokona Najprzew. ks. Biskup Anatol Nowak. Z okazji poświęcenia wykona na nowych organach szereg produkcji znany kompozytor i znawca organów, profesor Feliks Nowowiejski z Poznania, przy współudziale chóru katedralnego pod batutą ks. prof. W. Lewkowicza, magistra muzyki i p. Adama Józefczyka, który odegra na skrzypcach „Ave Maria” Gounoda z towarzyszeniem organów. […]. Organy znne już z Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, nagrodzone złotym medalem i państwowem dyplomem honorowym, wykonała Firma Braci Biernackich z Włocławka. Posiadają one 45 głośów, a nadto podwójne echa, są więc po leżańskich [właśc. : leżajskich] największe w diecezji. W konstrukcji zastosowano najnowsze metody i wynalazki z tej dziedziny. Fundatorami ich są Najprzew. Ks. Biskup A. Nowak i Kapituła Katedralna // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 59 (41) (18 X), s. 3

www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3660

612. Powstała niczym feniks z popiołów. Cz. 1 : w 60. rocznicę pożaru katedry łacińskiej w Przemyślu / Henryk Borcz. // Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2001, nr 24 [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.niedziela.pl/wydruk/2601/nd

613. Powstała niczym feniks z popiołów . Cz. 2 : w 60. rocznicę pożaru katedry łacińskiej w Przemyślu / Henryk Borcz. // Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2001, nr 25 [Dostęp :22.09.2016]

http://www.niedziela.pl/wydruk/2622/nd

614. Późnobarokowe rzeźby katedry przemyskiej a twórczość Tomasza Huttera / Jakub Sito.// Ikonotheka : pismo Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. – T. 1993, nr 5, s. 83-100

615. Prezbiterium Katedry Przemyskiej o. ł. w nowej szacie / ks. [Józef] Łabuda. // Echo znad Sanu. – R. 7, 1902, nr 4, s. 2-3

616. Przeistoczenie Katedry za arcybiskupa Sierakowskiego i ówcześni rzeźbiarze lwowscy / Tadeusz Mańkowski. – (Odczyty, referaty i komunikaty) // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Lwowskiego. – R. 15, 1935, , nr 2, s. 71-75

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=18016&from=publication

617. Przeistoczenie katedry za arcybiskupa Sierakowskiego i ówcześni rzeźbiarze lwowscy / Tadeusz Mańkowski. - Lwów : [b.w.], 1935. - Odb. ze Sprawozdań Twa Naukowego we Lwowie, 1935, XV, z. 2.

618. Przemyska figura Matki Bożej zwana „Jackową” / Wioletta Zawitkowska. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 5-6 (2007/2008), s. 203-314

619. Przemyśl - Katedra : woj. podkarpackie / tekst i red. Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / "ABC" ; nr 29)

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12308/BP

620. Regotycyzacja katedry ob. łac. w Przemyślu wg koncepcji Tomasza Prylińskiego jako proces kształtujący jeden z najciekawszych walorów antropogenicznych miasta - obecną Bazylikę Archikatedralną / Beata Jagieła. //W: Turystyka religijna / pod red. Zdzisława Kroplewskiego i Aleksandra Panasiuka. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 765). – S. 492-508

621. Restauracya katedry polskiej wymaga jeszcze znacznych nakładów. […] // Echo z nad Sanu. – R. 1, 1885, nr 24 (11 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=10208&from=publication

622. Rozwarstwienie chronologiczne murów bazyliki katedralnej w Przemyślu w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa. //Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 10, 1005 [dr. 1996], s. 21-42

623. Rys historyczny dziejów Katedry Przemyskiej / Stanisław Cebula. // Zeszyt Popularno-Naukowy. – 2000, nr 1, s. 47-53

624. Rzymskokatolicka bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 14-15 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

625. Sprawozdanie z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy późnogotyckich malowidłach na strychu archikatedry przemyskiej / Stanisław Sęk. //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 2, Prace badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w latach 1999-2002 przy wybranych obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. : Ewa Sosnowska, Jadwiga Stęchły, Irena Zając pod kier. Mariusza Czuby. – Przemyśl ; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 235-239 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 2-Rg

626. Stanisław Stroiński 1719-1802 : chronologia malowideł ściennych i rozwój stylu artysty / Zbigniew Hornung. // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – R. 9, 1929, z. 2, s. 98-102

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19260?tab=1

627. Stanisław Stroiński (1719-1802) polski malarz fresków kościelnych XVIII w. / Zbigniew Hornung. // Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. – R. 1, 1932-1933, nr 4, s. 167-176

628. Stanisław Stroiński (1719-1802) : zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności na polu malarstwa ściennego : z 40 rycinami w tekście i 12 tablicami / napisał Zbigniew Hornung. – Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Funduszu Ministerstwa Wyznań. Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1935. – (Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie ; t. 2, z. 5)

PBW Przemyśl Czyt. /CzP 94(438) nr inw.110464

629. Szczegółowy rachunek kosztów restauracyi polskiej katedry w Przemyślu po dzień 20. września b. r. podaje Kurenda XIII […] . – (Kronika) // Echo z nad Sanu. – R. 1, 1885, nr 25 (18 X), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=10208&from=publication

630. Śladami Jana Matejki. [Cz.] 3 / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 5, s. 12

631. Świątynie przemyskiej Starówki : rys historyczny / Grzegorz Szopa. //W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 291-300

632. Tajemnice archikatedralnych krypt : podziemia archikatedry zostały udostępnione zwiedzającym / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 47 (25 XI), s. 5 : il.

633. Tajemnice katedralnych podziemi / Krzysztof Fil ; fot. M. Łabuński.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 12, s. 2-5

634. Tajemnice przemyskiej krypty / Paweł Bugira. – Il.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 51 (17 XII), s. 17 : il.

Podziemia archikatedry w Przemyślu

635. Tajemnicze podziemia / Mariusz Majewski ; fot. Henryk Przondziono. // Gość Niedzielny. - 2014, nr 24 (15 VI), s. 70-73

636. Thomas Hutter (1696-1745) - rzeźbiarz późnego baroku / Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 87872

637. Treści ideowe malowideł o tematyce eucharystycznej autorstwa Stanisława Stroińskiego w kaplicy Najświętszego Sakramentu przy katedrze przemyskiej / Janina Dzik. // W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013. T. 2. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016. - S. 57-87

638. Trzecia tajemnica katedry przemyskiej / Michał Tadeusz Kozera. // Quod Libet. - 2013, nr 4, s. 2-10

639. W kryptach archikatedry : trumny i relikwiarze : odwiedzający zobaczą m.in. elementy grobowego stroju hierarchów / Dariusz Delmanowicz.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 48 (26 XI), s. 26 : il.

640. Wielki ołtarz do Katedry w Przemyślu / W. Ł. [Władysław Łuszczkiewicz]. // Czas. – 1894, nr 86 (17 IV), s. 3

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=33624&from=publication

641. Wieża katedralna / Dariusz Hop. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2005, nr 9, s. 44

642. [Rozdz. VI], Z dziejów kościoła katedralnego ob. łac. w Przemyślu. / [Teofil Łękawski]. // Kronika Dieczji Przemyskiej. – R. 6, 1906, z. 2, s. 90-97

Fragm. pracy : Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia / pióra ks. infułata Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych ks. kanclerza Józefa Wiejowskiego. - Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906.

http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=3487&from=publication

643. Z dziejów przemyskiego kościoła katedralnego / Julian Ataman. // Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 46, 1960, z. 3-4, s. 234-249

644. Z dziejów regotycyzacji prezbiterium katedry przemyskiej obrządku łacińskiego : tajemnica pewnego rzeźbiarskiego wizerunku / Beata Jagieła. //W: Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk Stanisław Galata. - Jarosław ; Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009. – (Monografie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ; nr 3). - S. 181-189

645. Zabytki plastyki gotyckiej w diecezji przemyskiej / Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki. // Nasza Przeszłość. –T. XLVI, 1976, s. 101-140

Matka Boska Jackowa, krucyfiks z kaplicy Fredrów

646. Zagadkowe „Monumenta Sarmatorum” / Lucjan Fac. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 3, s. 4-6

Zbiór 1900 napisów nagrobnych autorstwa Szymona Starowolskiego z 1655 r., w tym m.in. 62 epitafiów i nagrobków z katedry przemyskiej zniszczonych w czasie katastrofy budowlanej w 1733 r.

647. Znalezisko w podziemiach / pb [Paweł Bugira]. // Życie Podkarpackie. - 2014, nr 9 (26 II), s. 27

648. Zwycięstwo złączonych rąk : ["Tajemnic katedralnych podziemi" cd.] / Krzysztof Fil ; fot. Grzegorz Karnas, Rafał Porada. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 12, s. 3-4 : il.

Dawny klasztor i szpital Bonifratrów, ul. Kościuszki 2 [data powstania : 1678, fundator : pisarz ziemski przemyski Paweł z Burzenina Mniszech ; przebudowany 1787, od 1817 Urząd Cyrkularny ; 1885 c. k. Starostwo]

649. 500 lat szpitalnictwa w Przemyślu : 1461-1964 / Zygmunt Felczyński. – Przemyśl : Komitet Organizacyjny Obchodów 500-lecia Szpitalnictwa Przemyskiego, 1965. - S. 22-23

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 11158, PBW Przemyśl WP 9953,WP 11159

650. Bonifratrzy : (Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 34-35

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

651. Dawny klasztor Bonifratrów //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 35 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

652. Dawny klasztor i szpital Bonifratrów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 125-26

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

653. Klasztor OO. Bonifratrów, obecnie Kolegium Języków Obcych : murowany, ok. 1678, gruntowna przebudowa 1787, remonty 1817, 1885, 1965. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 143-144 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

654. Klasztor OO. Bonifratrów w Przemyślu : zabytek o zapomnianej dziś funkcji = The Fatebenefratelli Monastery in Przemyśl : a monument whose function has been forgotten / Grażyna Stojak. // Wiadomości Konserwatorskie. – 2011, nr 29, s. 27-33

http://polona.pl/item/40668342

655. Klasztor OO. Bonifratrów w Przemyślu – zapomniany zabytek / Grażyna Stojak. // Krakowskie Studia Małopolskie. – Vol. 8, 2004, nr 8, s. 435-445

http://polona.pl/item/30952058

656. Kościól i klasztor Bonifratrów w Przemyślu. – Il. // Wikipedia [online] [Dostęp : 20.10.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_i_klasztor_Bonifratr%C3%B3w_w_Przemy%C5%9Blu

657. Likwidacja szpitala OO. Bonifratrów i rozwój przestrzenny nowego szpitala do r. 1905 / Zygmunt Felczyński //W: 500 lat szpitalnictwa w Przemyślu : 1461-1964 / Zygmunt Felczyński. – Przemyśl : Komitet Organizacyjny Obchodów 500-lecia Szpitalnictwa Przemyskiego, 1965. – S. 64-66

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 11158, PBW Przemyśl WP 9953,WP 11159

Dawny klasztor Dominikanek (późniejszy szpital wojskowy, kasyno wojskowe, klub garnizonowy, kino, obecnie siedziba Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego), ul. Grodzka 1 [data powstania : ok. 1611; kościół 1664-1693 ; projekt : Jakob Solari ; od ok. 1800 szpital wojskowy ; od 1888 klub oficerski i kasyno ; od 1950 kino]

658. Brama Rycerska / Alicja ; publikacja 9 listopad 2015. [Dostęp : 7. 10. 2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/brama-rycerska/

659. Brama Rycerska ożyje : wewnątrz będzie kawiarnia i czytelnia / mars [Mariusz Godos]. // Życie Podkarpackie. - 2016, nr 8 (24 II), s. 5

660. Dawne klasztory Dominikanów i Dominikanek //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 34 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

661. Dawny klasztor Dominikanek / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 127-129

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

662. Dominikanki : (Zgromadzenie sióstr św. Dominika) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 55-58 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

663. K.u.k. Militar-Kasino in Przemyśl / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 56) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 11, s. 42-43

664. Klasztor Sióstr Dominikanek w Przemyślu : 1595-1782 – pierwsza w diecezji przemyskiej żeńska wspólnota zakonna / Piotr Stefaniak. // Premislia Christiana. – T. 9 (2001), s. 387-398

665. Malowidła ścienne z końca XIX wieku : odkrycie w dawnym klubie garnizonowym / hl [Hubert Lewkowicz].// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10(5 III), s. 3

666. Niektóre obiekty sakralne w Polsce południowo-wschodniej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa. // Rocznik Przemyski. – T. 29-30 (1993-1994), s. 67-81

667. Oficerskie Kasyno Garnizonowe przy D.O.K. X Przemyśl / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 57) // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 1, s. 42-43

668. Śladami Sióstr Dominikanek w Przemyślu / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik. //Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2000, nr 36 [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.niedziela.pl/artykul/494/nd/Sladami-Siostr-Dominikanek-w-Przemyslu

669. Zapomniane dzieło włoskiego architekta z XVII w. / M. Faust [August Stanisław Fenczak]. //Życie Przemyskie. – 1987, nr 38, s. 6 : il.

Dawny kościół i klasztor Dominikanów, Plac Dominikański 3 (obecnie siedziba Starostwa Powiatowego) [data powstania : 1589-1612 konwent, kościół : 1526-1547]

670. „Castris et astris” : kazania i relacje pogrzebowe jako źródła sztuki / Juliusz A. Chrościcki. // Biuletyn Historii Sztuki. – T. 30, 1968, nr 3, s. 384-395

Opis kościoła Dominikanów p.w. Zwiastowania NMP w Przemyślu w „Opisanie pogrzebu […] Anny z Potockich Mniszkowy, Chorążyny Nadwornej Koronnej w Przemyślu 1758”. – S. 1-8 oraz miedzioryty Jana Michała Lohmanna

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

671. Dawny klasztor Dominikanów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 130-133

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

672. Dominikanie : (Zakon Braci Kaznodziejów) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 45-50 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

673. Dominikańskie anioły / Zdzisław Szeliga. // Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 16-19

Odkrycie zabytkowych malowideł podczas remontu siedziby Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w budynku dawnego Klasztoru Dominikanów

674. Klasztor OO. Dominikanów, obecnie siedziba Starostwa, Pl. Dominikański 3 : malowidła ścienne – 1 poł. XVII w., kazeina wapienna […] / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 298 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

675. Kościół i klasztor Dominikanów w Przemyślu /Józef Tomasz Frazik. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 19, 1985, s. 163-174 : il.

676. Kościół i klasztor dominikanów w Przemyślu / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 103-116

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

677. Lohmann Jan Michał [Lohmann Johann Michael], rytownik czynny w Przemyślu w XVIII w. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 5, Le-M, uzupełnienia i sprostowania do tomów 1-4 / pod red. Janusza Derwojeda ; zespół red. Irena Bal [et al.] ; [współpr. Tadeusz Adamowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : „Krąg”, 1993. – S. 132

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr inw. 32319

678. Na tropie świątyni // Ziemia Przemyska. – 2006, nr 1, s. 11

Kościół Dominikanów

679. Polichromia w pomieszczeniach parteru skrzydła zachodniego oraz północnego – lata 40. XVII ., kazeina wapienna //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 133-134 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

680. Pompa funebris w Ziemi Przemyskiej / Józef Tomasz Frazik. // Przemyskie Zapiski Historyczne. – R. 3 (1985), s. 77-97

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=9920&from=publication

681. Przemyśl – klasztor Dominikanów :[obecnie siedziba Urzędu Wojewódzkiego] / Michał Proksa. // Kurier Wschodni. – 1997, nr 5, s. [20]

682. Umieszczenie sądu w Przemyślu. // Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr6 (3 VII), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3914&from=publication

683. Wstępne badania historyczno-architektoniczne budynku dawnego klasztoru Dominikanów w Przemyślu (Plac Wielkiego Proletariatu 26) / Renata Frazikowa. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967. – 1971, s. 188-190

684. Znaczenie źródłowe tzw. Kroniki Kołkiewicza z połowy XVII wieku / Józef Tomasz Frazik.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 4-5 (1986/1987), s. 35-54

Dom i schronisko dla bezdomnych Brata Alberta, ul. Brata Alberta 1 (obecnie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów) [data powstania : 1905]

685. Albertyński ślad dwóch świętych / Henryk Hass. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 2, s. 7

686. Dom i schronisko Albertynów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 123-124

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, ul. Z. Krasińskiego 33 (ob. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii) [data powstania : 1923-1925]

687. Budynek Zakładu Sióstr Opatrzności Bożej przy ul. Krasińskiego 33 : murowany, 1925. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 147

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

688. Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 138-139

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

689. Opatrznościanki : (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej) : dom zakonny w Przemyślu / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 137-139

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek p.w. Najświętszego Serca Jezusa, ul. Bpa Fischera 16 [data powstania : 1914-1919, projekt : Piotr Damaszko]

690. Dom Zgromadzenia Sióstr Sercanek p.w. Najświętszego Serca Jezusa / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 140-141

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

691. Sercanki : (Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego) : Przemyśl / Marek Gosztyła, Michał Proksa. // W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 170

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

692. Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894-1939) / [s . Julita] Maria Nedza. // Nasza Przeszłość. – 1974, nr 41, s. 135-243

Domy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

693. Budynek klasztorny Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa przy ul. Waygarta 12, obecnie przedszkole Sióstr Felicjanek : murowany, 1878, zbudowany jako „Ochronka dla małych dzieci św. Jadwigi” fundacji księżnej Jadwigi Sapieżyny z Krasiczyna. […]/ (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 147

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

694. Dawny Dom Zgromadzenia sióstr Felicjanek p.w. św. Angeli / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 134-135

Historia. Architektura ; ul. Popiełuszki 5 [data powstania : 1897, przebudowa : 1910 wg projektu Stanisława Majerskiego]

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

695. Dom Zgromadzenia Sióstr Felicjanek p.w. św. Augustyna / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 136-137

Historia. Architektura ; Dom Prowincjalny, ul. Poniatowskiego 33 [data powstania : 1910-1911; projekt : Marceli Pilecki , wykonawca : Józef Wojtyga]

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

696. Felicjanki : (Zgromadzenie Sióstr Feliksa z Kantalicji) : Przemyśl / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 60-61, 62-63

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Matejki 7 [data powstania : 4 ćw. XIX w.]

697. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny przy ul. Matejki 7 : murowany, 4 ćw. XIX w. […] / Irena Zając. – (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 159

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów p.w. św. Magdaleny, ul. Franciszkańska 2 [data powstania : 1754-1778 ; projekt : Walenty Haltman , wykonawca : Józef Lamberdoni, Paweł Senderowicz, Wojciech Szostakiewicz]

698. XVIII-wieczna rzeźba lwowska w Przemyślu / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik.// Niedziela : edycja przemyska. – R. 37, 1994, nr 50, s. 10

699. 225. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Niepokalanej z przemyskiego Kościoła Franciszkanów / Kalikst Biskup.//Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2002, nr 48 [Dostęp:07.09.2016] Dostępny w Internecie : http://www.niedziela.pl/artykul/9814/nd/225-rocznica-koronacji-Obrazu-Matki-Bozej

700. 250 lat położenia kamienia węgielnego pod kościół Ojców Franciszkanów w Przemyślu / Kalikst Biskup. // Niedziela : edycja przemyska. – 2004, nr 27, s. V-VII

701. 770 lat z Franciszkanami w Przemyślu / Witold Pobiedziński. // Niedziela : edycja Przemyska. - R. 49, 2006, nr 18, s. VIII

702. Antoni Osiński najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski XVIII stulecia / Zbigniew Hornung. – Warszawa : Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1937. – (Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej ; t. 7)

703. Budowniczowie i artyści na usługach franciszkanów przemyskich od XV-XVIII / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T[omasz] Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. – S. 117-141

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 43026

704. Budowniczowie i artyści na usługach franciszkanów przemyskich od XV-XVIII wieku na tle dziejów kościoła i jego wyposażenia /Józef Tomasz Frazik. // Biuletyn Historii Sztuki. – T. 37, 1975, nr 4, s. 312-334

705. Creusevalle de la (Craicewalle, Creicewalae, Creicze Walle, Creuze Vallee, Crusevalle, Crusvalle, Creyczevalle, Czizowallae, Grosewale, Kreicze vallee, Kreuzevalle, Krizwoli) Jan, w źródłach również Dziani, Dzianik, Giani, Joannes Gallus, [Jan Gallus] Jan Francuz, malarz, zm. Lwów 1650 / K. Dżułyńska, B. Fischinger, E. Śnieżyńska-Stolot. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1, A-C / zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1971. – S. 371

706. Cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego w kościele Ojców Franciszkanów w Przemy-ślu / Kalikst Biskup.//Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2004, nr 17 [Dostęp : 07.09.2016] dostępny w Internecie: http://niedziela.pl/artykul/27389/nd/Cudowny-obraz-Pana-Jezusa-Milosiernego-w

707. Duch święty na freskach kościoła Ojców Franciszkanów / Kalikst Biskup. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 52, 2009, nr 22, s. VIII

708. Fesinger czy Fesinger i Antoni Osiński : z problematyki atrybucyjnej i warsztatowej lwowskiej rzeźby rokokowej : figury przemyskie / Jacek Gajewski. // Rocznik Przemyski. – T. 33, 1997, z. 2, Historia Sztuki, s. 13-34

709. Fesinger Fabian / Tadeusz Mańkowski. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 6, Dunin Rodryg - Firlej Henryk / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1948. – S. 424

PBW Przemyśl Cz1P 929(438)(03)GP 32511

710. Fesinger Fabian / Zuzanna Prószyńska. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D-G / [Maria Bardini i in.] ; zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975. - S. 209-210

711. Fesinger Sebastian / Zuzanna Prószyńska. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D-G / [Maria Bardini i in.] ; zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975. - S. 210-211

712. Franciszkanie : (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) : Przemyśl / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 76-84 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

713. Franciszkańskie „perły” / Elżbieta Rozmus. // Nasz Przemyśl. - 2016, nr 3, s. 40

714. Gertner (Getner, Gretner) Tomasz, malarz, ur. 1750 Lwów, zm. 1808 tamże / Stefania Krzysztofowicz. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D-G / [Maria Bardini i in.] ; zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975. - S. 317-318

715. Główny ołtarz w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu i lwowski rzeźbiarz Jan Polejowski / Zbigniew Hornung. //Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 71-92

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

716. Grodzicki Stefan, snycerz, kontynuator stylu Antoniego Osińskiego //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 2, D-G / [Maria Bardini i in.] ; zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1975. - S. 477

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nr inw. 18661

717. Klasztor OO. Franciszkanów [online] [Dostęp : 20.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-oo-franciszkanow/

718. Konwent i kościół OO. Franciszkanów konwentualnych w Przemyślu / Wioletta Zawitkowska. // Galicja. – R. 2, 2001, nr 1-2, s. 183-192 : il., bibliogr.

719. Kościół Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 30-31 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

720. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. (Cz. 1) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 52) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 7, s. 42-43

721. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. (Cz. 2) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 53) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 8, s. 42-43

722. Klasztor i kościół OO. Franciszkanów / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet. - 2005, nr 2, s. 3-4 : il., bibliogr

723. Klasztor OO. Franciszkanów [online] [Dostęp : 20.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-oo-franciszkanow/

724. Kościół franciszkanów //W: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami w tekście / Mieczysław Orłowicz. – Przemyśl : nakł. Zjednoczenia Towarzystw Polskich, 1917. – S. 62-66

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1520

725. Konwent i kościół OO. Franciszkanów konwentualnych w Przemyślu / Wioletta Zawitkowska. // Galicja. - 2001, nr 1-2, s. 183-[194]

726. Kościół Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny / Krzysztof Kaniewski. //W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 76-91

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

727. Kościół OO. Franciszkanów w Przemyślu / Adam Bochnak. //W: Ze studjów [!] nad rzeźbą lwowską w epoce Rokoka / Adam Bochnak ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1931. – S. 16-21

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35582-RG

728. Kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny i klasztor Franciszkanów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 54-77

Historia zespołu. Kościół - historia, architektura, wyposażenie, obrazy, rzeźby, złotnictwo, tkaniny. Klasztor - historia, architektura, wyposażenie, obrazy, rzeźby

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

729. Kościół parafialny OO. Franciszkanów p. w. św. Marii Magdaleny : figury z balustrady schodów przed fasadą kościoła - 2 poł. XVIII w., Matka Boża : Fabian (?) Fesinger, zakonnicy : Antoni Osiński, piaskowiec. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 338-339 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

730. Kościół parafialny OO. Franciszkanów p. w. św. Marii Magdaleny : portal główny wraz z drzwiami wejściowymi – 2 poł. XVIII w., fresk suchy, żelazo kute. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 338

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

731. Krótka historia obrazu [Matki Boskiej] / Marta Trojanowska. //W: Nieznane dzieła sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru OO. Franciszkanów w Przemyślu / Marta Trojanowska, Kalikst Biskup ; aut. not kat. Dorota Zahel, Józefa Kostek, Marta Trojanowska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007. – S. 16-22 ; il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14287/B

732. Książę i mecenas przemyskiego Kościoła / Arkadiusz Bednarczyk. // Skarby Podkarpackie. – 2015, nr 2, s. 16-19

Biskup przemyski Wacław Hieronim Sierakowski (1700-1780)

http://docplayer.pl/2816814-Archeologia-etnografia-historia-tradycja-turystyka-zabytki.html

733. Mikołaj Tereiński : malarz przemyski epoki późnego Baroku / Andrzej Ryszkiewicz, Janusz Polaczek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2006.

PBW Przemyśl WP 93704

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 93705

734. Na pograniczu kultur : ks. Mikołaj Tereiński (1723-1790) - barokowy malarz przemyski / Janusz Polaczek, Andrzej Ryszkiewicz. //W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 2). – S. 379-393

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

735. Napisy z kościoła Ojców Franciszkanów w Przemyślu / Kalikst Biskup. // Niedziela : edycja przemyska [online]. – 2004, nr 15 [Dostęp : 07.09.2016] Dostępny w Internecie :

http://www.niedziela.pl/artykul/26912/nd/Napisy-z-kosciola-Ojcow-Franciszkanow-w

736. Nieznane dzieła sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru OO. Franciszkanów w Przemyślu / Marta Trojanowska, Kalikst Biskup ; aut. not kat. Dorota Zahel, Józefa Kostek, Marta Trojanowska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14287/B

737. Nowe źródło do dziejów wyposażenia wnętrza kościoła Franciszkanów w Przemyślu / Volodimir Stepanovič Vujcik. //W: Sztuka kresów wschodnich : materiały sesji naukowej, Kraków, październik 1996. T. 3 / pod red. Jana K. Ostrowskiego ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ. - Kraków : "Text", 1998. – S. 317-319

738. O kościele i klasztorze OO. Franciszkanów w Przemyślu // Tygodnik Katolicki. – 1864, nr 45, s. 412

739. Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu / Adam Bochnak. // Nasza Przeszłość. – R. 5, 1958 , nr 7, s. 95-107

http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom007_03.pdf

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. Cz 7703

740. OO. Franciszkanie otwarli od ulicy Śnigórskiego naprzeciw pałacu biskupa ruskiego furtę klasztorną, ozdobną godłem franciszkańskiem (ręka Chrystusa skrzyżowana z ręką św. Franciszka Zakonodawcy). – (Kronika) //Echo Przemyskie. – R. 9, 1904, nr 65 (11 VIII), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4032?tab=1

741. Osiński Antoni / Andrzej Betlej. //W: Encyklopedia katolicka. T. 14, Nouet - Pastoralis officii / [zespół red. Edward Gigilewicz et al. ; aut. Leszek Adamowicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010. - S. 352

742. Osiński Antoni [ok. 1720-1764] / Andrzej Betlej, Zuzanna Prószyńska. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 6, N-Pc / pod red. Katarzyny Mikockiej-Rachubowej i Małgorzaty Biernackiej ; zespół red. Irena Bal [i in.] ; [współpr. Marian Arszyński i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : IS PAN, 1998. – S. 324

743. Pan Piotr Polejowski, snycerz lwowski i jego dzieła w kościele Franciszkanów w Przemyślu / Piotr Krasny, Jakub Sito. // Sztuka Kresów Wschodnich. T. 5, Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000 / pod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego przy współpracy Joanny Wolańskiej, Marcina Biernata, Józefa Skrabskiego ; Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2003. - S. 177-204

744. Prace konserwatorskie ołtarza w Kościele OO. Franciszkanów / Małgorzata Olędzka. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 4, s. 40

745. Restauracja kościoła OO. Franciszkanów. // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 47 (3 XI), s. 2-3

746. Rybkiewicz Józef / Zbigniew Michalczyk. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 9, Ro-Rz / pod red. Małgorzaty Biernackiej ; zespół red. Aleksandra Bernatowicz, Małgorzata Biernacka, Urszula Makowska, Jolanta Polanowska, Jolanta Różalska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2013. – S. 324

747. Sanktuarium maryjne w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu / Anzelm Kubit. // Kronika Diecezji Przemyskiej. – 1962, z. 3, s. 78-84

748. Świątynie przemyskiej Starówki : rys historyczny / Grzegorz Szopa.//W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 291-300

749. Święty Wincenty i Przemyśl 340 lat temu / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 40, 1997, nr 34, s. I-II

Freski w Kościele OO. Franciszkanów

750. Święty Wincenty patron Przemyśla / [tekst Dariusz Iwaneczko ; opr. red. Bogusław Dąbrowski]. - Kraków : "Bratni Zew", 1997.

Dot. kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt.

751. Uwagi w sprawie autorstwa polichromii ściennej kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu / Zbigniew Hornung. // Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 213-222

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

752. W. H. Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej = W. H. Sierakowski et son administration du diocèse de Przemyśl / Juljan Ataman. - Varsovie : [b.w.], 1936.

753. Wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu / Andrzej Żmudzki. //W: Sztuka sakralna : wolność i odpowiedzialność : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej Przemyśl, 8 października 2009 roku Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2009. - S. 9-22

754. Wydarzenia wokół obrazu [Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej] / Marta Trojanowska. //W: Nieznane dzieła sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru OO. Franciszkanów w Przemyślu / Marta Trojanowska, Kalikst Biskup ; aut. not kat. Dorota Zahel, Józefa Kostek, Marta Trojanowska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007. – S. 7-15 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14287/B

755. „Z chłopa pan…” architekt : wiadomości źródłowe na temat działalności Walentego Haltmana, architekta biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego / Andrzej Betlej. //W: Sztuka Kresów Wschodnich. T. 6 / pod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego ; przy współpr. Joanny Wolańskiej i Marcina Biernata ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ. – Kraków : „Text”, 2006. – S. 155-160

756. Zagadka przemyskiego lawaterza : (przyczynek do zagadnienia teatralności w sztuce) / Jan Samek. //Folia Historiae Artium. – R. XIV, 1978, s. 93-101

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów Reformatów p.w. św. Antoniego [data powstania : 1637/1641-1645]

757. Burzliwe dzieje : parafia p. w. św. Antoniego z Padwy OO. Franciszkanów (reformatów) w Przemyślu / Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 5, s. 7

758. Dawne hale targowe przy ul. Jagiellońskiej 2, murowane, k. XIX w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 162

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

759. Działalność urbanistyczna Andrzeja Maksymiliana Fredry / Mieczysław Książek. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 20 (1986), s. 131-139

760. Franciszkański Kościół Św. Antoniego w Przemyślu / Albin Sroka. - Jarosław ; Przemyśl : [b. w.], 1992. – (Biblioteczka Przemyska ; t. 14)

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 87049

PBW Przemyśl WP 101802

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł.

761. Klasztor OO. Franciszkanów Reformatów [online] [Dostęp : 20.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-oo-franciszkanow-reformatow/

762. Kościół Franciszkanów (Reformatów) pw. św. Antoniego Padewskiego //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 28 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

763. Kościół i klasztor Franciszkanów Reformatów. (Cz. 1) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 54) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 9, s. 42-43

764. Kościół i klasztor reformatów / Dariusz Hop.- (Przemyśl dawniej i dziś... ; 12) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 7, s. [44]

765. Kościół i klasztor Franciszkanów Reformatów w Przemyślu / [tekst M[arek] Gosztyła, fot. K. Gniadek, M. Niebieszczański, rys. B[ogusław] Gębarowicz]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki : Prepp Press Studio Scan SIP, 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 34613-Rg

766. Kościół par. p.w. św. Antoniego Padewskiego i klasztor Reformatów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 30-45

Historia zespołu. Kościół -historia. Architektura. Wyposażenie wnętrza. Złotnictwo. Kaplica. Klasztor-historia, architektura, wyposażenie, biblioteka. Budynek nowicjatu-architektura, otoczenie

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

767. Kościół parafialny OO. Reformatów p. w. św. Antoniego : malowidło ścienne z przedstawieniem Św. Antoniego z Dzieciątkiem w kruchcie nad wejściem do kościoła – 2 poł. XVIII w., fresk suchy. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 339-340 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

768. Kościół parafialny OO. Reformatów p. w. św. Antoniego : obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – 1653 r., olej na płótnie na podobraziu drewnianym. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 340-341 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

769. Kościół parafialny OO. Reformatów p. w. św. Antoniego : stacje drogi krzyżowej – pocz. XX w., piaskowiec, warsztat Ferdynanda Majerskiego. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 341-342 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

770. Kościół Reformatów pod wezwaniem św. Antoniego / Krzysztof Kaniewski. //W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 109-113

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

771. Podziemia kościoła Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu jako miejsce wiecznego spoczynku duchowieństwa i świeckich / Albin Sroka. //W: Studia Przemyskie. T. 2 / red. tomu August. S. Fenczak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. – S. 95-136

772. Reformaci : (Zakon Braci Mniejszych Reformatów) : fundacja w Przemyślu / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 154-159 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

773. Zespół kościelno-klasztorny OO. Reformatów, ul. Jagiellońska : kościół murowany p. w. św. Antoniego, 1637-1645, remontowany i modernizowany ok. 1870-1880, przebudowany 1909 ; klasztor murowany, k. XVII w., przebudowany XIX w. i 1909, arch. Kazimierz Osiński ; trzy budynki gospodarcze z k. XIX w. ; drewniana altanka i ogrodzenie, XVII-XVIII w., pocz. XX w. ; schody prowadzące na teren zespołu, k. XIX w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 156-157 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

Kościół i klasztor OO. Karmelitów Bosych p.w. św. Teresy , ul. Karmelicka 1 a [data powstania : 1623-1630 ; projekt ?, wykonawca : Ligęski]

774. Ambony naves et naviculae w Polsce / Jerzy Samek. //W: Rokoko : studia nad sztuką I połowy XVIII wieku. – Warszawa : 1970. – S. 219-243 s. : il.

775. Burzliwe dzieje klasztoru / Arkadiusz Bednarczyk. // Skarby Podkarpackie. – 2015, nr 5, s. 32-34

776. Cerkiew katedralna w Przemyślu / Adam Bochnak. //W: Ze studjów [!] nad rzeźbą lwowską w epoce Rokoka / Adam Bochnak ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1931. – S. 72-82

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35582-RG

777. Historia kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marcin Konarzewski. – Przemyśl , 1991[online]

www.kki.pl/pioinf/przemysl/zabytki/koscioly/karmel/karmel.

778. Historia kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marek Gosztyła. - Przemyśl : [Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki], 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. i Wydz. Inf.-Bibliogr.

779. Historia kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marcin Konarzewski. - Przemyśl : Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, 1991.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 30997

780. Jan Jerzy Pinsel : zamiast biografii / Jan K. Ostrowski. //W: Sztuka Kresów Wschodnich. T. 2, Materiały sesji naukowej, Kraków, maj 1995 / pod red. Jana K. Ostrowskiego ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1996. – S. 361-373

781. Karmelici : (Zakon Ojców Karmelitów Bosych) : klasztor w Przemyślu / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 101-110 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

782. Klasztor OO. Karmelitów [online][Dostęp : 20.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-oo-karmelitow/

783. Klasztor Karmelitów Bosych w Przemyślu // Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 20.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Karmelit%C3%B3w_bosych_w_Przemy%C5%9Blu

784. Kościół garnizonowy OO. Karmelitów Bosych p. w. św. Teresy z Avila : ołtarz boczny p. w. św. Józefa – 3 ćw. XVIII w., warsztat lwowskiej szkoły rokokowej, drewno polichromowane i złocone / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 294 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

785. Kościół garnizonowy OO. Karmelitów Bosych p. w. św. Teresy z Avila : ołtarz boczny p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – XVIII w., warsztat lwowskiej szkoły rokowej, drewno polichromowane, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 345 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

786. Kościół garnizonowy OO. Karmelitów Bosych p. w. św. Teresy z Avila : ołtarz p.w. św. Jana od Krzyża – 2 poł. XVIII w., warsztat lwowskiej szkoły rokowej, drewno polichromowane, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 343-345 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

787. Kościół garnizonowy OO. Karmelitów Bosych p. w. św. Teresy z Avila : rzeźba Matki Bożej z ołtarza bocznego Ecce Homo – 3 ćw. XVIII w., warsztat lwowskiej szkoły rokokowej, drewno polichromowane i złocone / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 294-295 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

788. Kościół i klasztor Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu : z problematyki historyczno-badawczej i konserwatorskiej / Andrzej Kadłuczka. //W: Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone profesorowi Józefowi Tomaszowi Frazikowi / pod red. Kazimierza Kuśnierza i Zdzisławy Tołłoczko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.- Kraków : [Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki], 1999. – S. 87-199

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 20544

789. Kościół i klasztor OO. Karmelitów / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 8, s. 3-5 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

790. Kościół i klasztor OO. Karmelitów w Przemyślu / Andrzej Gut. // Kronika Archidiecezji Przemyskie. – Zeszyt okolicznościowy (1993-1994), s. 148-149

791. Kościół i klasztor OO. Karmelitów w Przemyślu / oprac. Jerzy Motylewicz, Janusz Polaczek ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1998. – (Ars et Historia ; 1).

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12306/B

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 17927

792. Kościół Karmelitów pod wezwaniem Św. Teresy / Krzysztof Kaniewski. //W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 63-75

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

793. Kościół par. p.w. św. Teresy z Avila i klasztor Karmelitów Bosych / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 87-105

Historia zespołu. Kościół – historia, architektura, wystrój wnętrza, wyposażenie, złotnictwo, kaplica. Klasztor – historia, architektura, wyposażenie. Dzwonnica. Mur obronny.

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

794. Kościół św. Teresy od Jezusa i klasztor Karmelitów Bosych //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 21 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

795. Majster Pinsel snycerz : karta z dziejów polskiej rzeźby barokowej / Zbigniew Hornung ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.- (Rozprawy Komisji Historii Sztuki; t. 10).

796. Niektóre obiekty sakralne w Polsce południowo-wschodniej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa. // Rocznik Przemyski. – T. 29-30 (1993-1994), s. 67-81

797. Powrót do pierwotnego kształtu / Jan Miszczak. – Il. // Nowiny. – 1995, nr 239, s. 3

Nowa koncepcja architektoniczna – rekonstrukcja kościoła i klasztoru

Przemyski Karmel / Antoni Adamski.// Skarby Podkarpackie. – 2015, nr 5, s. 32-38

798. Sklepienie klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marek Gosztyła. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – R. 10, 1995, s.43-47

799. Świątynie przemyskiej Starówki : rys historyczny / Grzegorz Szopa. // W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1. Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - S. 291-300.

800. Święta Teresa pod warstwą tynku / (jm) [Jan Miszczak]. // Nowiny. – 1995, nr 226, s. 1

Odkrycie cennych malowideł

801. Umowy urzędu radzieckiego w Przemyślu z klasztorami Karmelitów Bosych i Jezuito w XVII wieku / Jerzy Motylewicz. // Rocznik Przemyski. – R. 33, 1997, z. 2, Historia sztuki, s. 45-52

802. Zarys historii klasztoru i kościoła oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu do końca XIX wieku / Andrzej Zapałowski. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, z. 1 (2004), s. 211- 220

803. Zespół kościelno-klasztorny OO. Karmelitów Bosych : zespół powstał z fundacji Marcina Krasickiego, wojewody podolskiego i starosty przemyskiego. Kościół p.w. św. Teresy, murowany, 1627-1630, w 1784 przekazany wiernym obrządku greckokatolickiego na katedrę. Zmiana fasady i nadbudowa drewnianej kopuły 1866, remont i przebudowa 1881-1885 pod kierunkiem wiedeńskiego architekta Karola Königa ; klasztor murowany, 1623-1636, nadbudowany XVIII, nadbudowa II piętra w skrzydle południowym 1795-1801, nadbudowa 1845, restaurowany i odbudowany 1874-1884, arch. Julian Zachariewicz ; dzwonnica murowana, 1836-1841 ; ogrodzenie z bramą, murowane XVII-XVIII w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 154-155

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

804. Zespół kościelno-klasztorny OO. Karmelitów Bosych, kościół p. w. św. Teresy, murowany 1627-1630 z fundacji starosty przemyskiego Marcina Krasickiego, przekazany na katedrę obrz. greckokatolickiego 1784, przebudowa fasady i nadbudowa kopuły 1866, remont i przebudowa 1881-1885 przez Karola Königa, rekonstrukcja pierwotnej fasady 1979-1982 ; klasztor murowany 1623-1636, nadbudowa XVIII w., 1801, 1845 ; restauracja i odbudowa 1874-1884 przez Juliana Zachariewicza ; dzwonnica murowana, 1836-1841 ; ogrodzenie murowane z bramami, XVII-XVIII w. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 142 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Kościół i klasztor SS. Benedyktynek p.w. Św. Trójcy, Plac Konstytucji 3 Maja 8 [data powstania : 1768-1777]

805. Benedyktynki : (Mniszki Zakonu świętego Benedykta) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 14-19 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

806. Klasztor SS. Benedyktynek [online] [Dostęp : 20.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-ss-benedyktynek/

807. Kościół Benedyktynek //W: Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy : z planem miasta, mapką okolicy i 63 ilustracyami w tekście / Mieczysław Orłowicz. – Przemyśl : nakł. Zjednoczenia Towarzystw Polskich, 1917. – S. 92-94

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=1520

808. Kościół Benedyktynek pod wezwaniem Św. Trójcy / Krzysztof Kaniewski. //W: Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3). – S. 103-107

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

809. Kościół par. p.w. św. Trójcy i Opactwo Benedyktynek / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 106-120

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

810. Kościół parafialny SS. Benedyktynek p. w. Trójcy Świętej : malowidła ścienne kościoła – ok. 1785, Stanisław Stroiński, fresk / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 292-293 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

811. Kościół parafialny SS. Benedyktynek p. w. Świętej Trójcy : ambona – 2 poł. XVIII w., warsztat lwowskiej szkoły rokowej, drewno polichromowane, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 337 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

812. Kościół parafialny SS. Benedyktynek p. w. Świętej Trójcy : malowidła ścienne prezbiterium i sklepienia nawy głównej – 2 poł. XVIII w., Stanisław Stroiński, fresk mokry. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 337-338

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

813. Kościół parafialny SS. Benedyktynek p. w. Świętej Trójcy : ołtarz główny – ok. 1900 r., warsztat Ferdynanda Majerskiego z Premyśla, drewniany, snycerka złocona. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 335-337 : il.

Alabastrowe tabernakulum z 1880 r.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

814. Kościół Świętej Trójcy i Klasztor Sióstr Benedyktynek w Przemyślu : w 25-lecie powstania parafii : praca zbiorowa/ pod red. Stanisława Czenczka. - Przemyśl : dr. „Auxilium”, 1995.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

815. Opactwo Benedyktynek / Dariusz Hop.- (Przemyśl dawniej i dziś... ; 8) // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 3, s. [44]

816. Opactwo Benedyktynek i kościół św. Trójcy //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 36-37 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

817. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu w latach 1871-1918 / Maria Karp, Andrzej Meissner. // Rocznik Przemyski. – T. 28 (1990), s. 231-249

818. Pierwsza szkoła panieńska w Przemyślu : krótkie wiadomości o jej początkach i rozwoju aż do odłączenia od niej Seminaryum nauczycielskiego żeńskiego w r. 1895 / Piotr Hrabyk. – Lwów : nakł. Wydziału Kolonii, 1913.

819. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej, iluzjonistycznej polichromii autorstwa Stanisława Stroińskiego w kościele p. w. Świętej Trójcy w Przemyślu / Andrzej Mazur. //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 2, Prace badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w latach 1999-2002 przy wybranych obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. : Ewa Sosnowska, Jadwiga Stęchły, Irena Zając pod kier. Mariusza Czuby. – Przemyśl ; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 230-233 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 2-Rg

820. Recepcja grafik z cyklu maryjnego Gottfrieda Bernharda Göza w malarstwie monumentalnym kręgu lwowskiego w XVIII wieku / Janina Dzik.- Il. – Bibliogr. // Roczniki Humanistyczne. – T. LXIII, 2015, z. 4, s. 85-110

Stroiński Stanisław : Kaplica św. Anny

821. Rękopisy biblioteki sióstr benedyktynek w Przemyślu / Jabłonkowska Jolanta Barbara. //Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – R. 74, 2000, s. 65-144, bibliogr.

822. Stanisław Stroiński 1719-1802 : chronologia malowideł ściennych i rozwój stylu artysty / Zbigniew Hornung. // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – R. 9, 1929, z. 2, s. 98-102

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19260?tab=1

823. Stanisław Stroiński (1719-1802) polski malarz fresków kościelnych XVIII w. / Zbigniew Hornung. // Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. – R. 1, 1932-1933, nr 4, s. 167-176

824. Stanisław Stroiński (1719-1802) : zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności na polu malarstwa ściennego : z 40 rycinami w tekście i 12 tablicami / napisał Zbigniew Hornung. – Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Funduszu Ministerstwa Wyznań. Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1935. – (Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie ; t. 2, z. 5)

PBW Przemyśl Czyt. /CzP 94(438) nr inw.110464

825. Stanisław Stroiński – freskant przemyskich kościołów / Marian Wiglusz, Ryszard Jóźwik. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 42, 1999, nr 21, s. VIII

826. Stroiński Stanisław / Joanna Daranowska-Łukaszewska. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 44 z. 3 [og. zb.] 182, Strepa Jakub - Strutyński Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2006. – S. 342-344

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 94556

827. Święta Trójca jak spod igły : zakończyła się rewitalizacja obiektów opactwa sióstr Benedyktynek / MG [Mariusz Godos]. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 43 (24 X), s. 6

828. Tajemnice Opactwa Benedyktynek / MG [Mariusz Godos]. – Il. // Życie Podkarpackie. - 2015, nr 4 (28 I), s. 13

829. W duchu benedyktyńskim : parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu / Hubert Lewkowicz . - Il. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 33 (13 VIII), s. 7

830. Warownia nad Sanem i duch wojewodziny : przed 400-leciem fundacji kościoła Świętej Trójcy w Przemyślu / Faust [August Stanisław Fenczak]. // Pogranicze. – 1992, nr 37, s. 10 ; nr 38, s. 10 ; nr 39, s. 5

831. Zabudowania klasztorne i szkolne Sióstr Benedyktynek w Przemyślu od lat 60. XIX wieku do lat 60. XX wieku / Maciej Dalecki. – Il. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 33 (2011-2012), s. 37-78

PBW Przemyśl Czyt./CzP Czas./R nr inw CzP 4755

832. Zespół klasztorny Sióstr Benedyktynek / Jacek Błoński. - (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 37) // Nasz Przemyśl. - 2012, nr 3, s. 42-43

833. Zjawienia śp. Anny Elżbiety z Potockich Potockiej w Opactwie Benedyktynek w Przemyślu w roku 1772. [Cz. 1] / Henryk Borcz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 12-13

834. Zjawienia śp. Anny Elżbiety z Potockich Potockiej w Opactwie Benedyktynek w Przemyślu w roku 1772. [Cz.] 2 / Henryk Borcz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 9, s. 10-11

835. Zjawienia śp. Anny Elżbiety z Potockich Potockiej w Opactwie Benedyktynek w Przemyślu w roku 1772. [Cz.] 3 / Henryk Borcz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 10, s. 8-9

836. Zjawienia śp. Anny Elżbiety z Potockich Potockiej w Opactwie Benedyktynek w Przemyślu w roku 1772. [Cz.] 4 / Henryk Borcz.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 11, s. 9-10

Kościół i klasztor SS. Karmelitanek Bosych, ul. Tatarska [data powstania : 1899-1900 ; projekt : Michał Zaremba Zajączkowski ; wykonawca : Stanisław Majerski, Ludwik i Maksymilian Jabłońscy ; wyposażenie : Ferdynand Majerski]

837. Karmelitanki : (Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 115-118 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

838. Klasztor SS. Karmelitanek Bosych [online] [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/klasztor-ss-karmelitanek-bosych/

839. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor Karmelitanek Bosych //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 20 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

840. Kościół parafialny SS. Karmelitanek Bosych p. w. Matki Bożej Szkaplerznej : drzwi wejściowe, zewnętrzne do kościoła – pocz. XX w., Jan Żytka, żelazo, kowalstwo, ślusarka / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 296

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

841. Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej i klasztor Karmelitanek Bosych / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 80-86

Historia. Kościół – architektura, wyposażenie. Klasztor – architektura, wyposażenie. Zabudowania gospodarcze. Ogrodzenie klasztorne

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

842. Kronika : Poświęcenie nowo zbudowanego kościoła i klasztoru tutejszych Karmelitanek Bosych odbędzie się w przyszłą niedzielę, t. j. 11 listopada b. r. o godzinie 8-mej rano. Tegoż dnia odprawi się wcześnie rano ostatnia Msza św. w dawnym klasztorku, poczem zakonnice przeniosą się do nowego klasztoru… Ceremonii poświęcenia dokona Najprzew. ks. biskup Pelczar, kazanie okolicznościowe wygłosi Najprz. ks. kan. Fischer.[…] // Echo Przemyskie. – R. 5, 1900, nr 90 (8 XI), s. 3

843. Kronika : Poświęcenie Kościoła i klasztoru PP. Karmelitanek Bosych. Przy ulicy Szczytowej, na pagórku prawie najwyżej z zamieszkałych części naszego miasta położonym, wrzało przez dwa lata gorączkowe życie tłumu robotników. A w ubiegłą niedzielę, tj. 11. b. m. zaroił się ten pagórek od pobożnych, bo roboty koło Kościoła i klasztoru ukończono i odbyło się poświęcenie nowego Domu Bożego i oddanie klasztoru właścicielkom tegoż. Prze laty 18 sprowadziły się PP Karmelitki Bose jako odłam klasztoru krakowskiego do Przemyśla i zamieszkały w zakątku miasta mało znanym, w prawie wiejskiej chacie starej i zapadłej w ziemię.[…] Prawie jak z pod ziemi wyrósł Kościół i klasztor wbrew wszelkim rachubom ludzkim nakładem kilkunastu dziesiątek tysięcy złr. zebranych przeważnie z ofiar drobnych […]. // Echo Przemyskie. –R. 5, 1900, nr 92 (15 XI), s. 3

844. Majerski Ferdynand Gerard (1832-1921), plastyk, twórca pracowni rzeźbiarskiej w Przemyślu / Stanisław Majerski.// W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 262-263

845. Majerski Ferdynand Gerard. 23 IX 1832 r. Dobroniów k. Limanowej - 7 V 1921 r. Przemyśl. Rzeźbiarz, kamieniarz, właściciel pracowni rzeźbiarskiej, stolarskiej, pozłotniczej i kamieniarskiej, działacz kulturalny, społeczny i polityczny / Bartosz Podubny. // W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. - S. 66-74

846. Majerski Ferdynand Gerard, rzeźbiarz ur. 23 XI 1832 Dobroniów k. Limanowej, zm. 7 V 1921 Przemyśl / Jacek Strzałkowski, uzup. Anna Wierzbicka. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 5, Le-M, uzupełnienia i sprostowania do tomów 1-4 / pod red. Janusza Derwojeda ; zespół red. Irena Bal [i in.] ; [współpr. Tadeusz Adamowicz i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : „Krąg”, 1993. – S. 244-245

847. Rzeźbiarz Ferdynand Majerski (1832-1922) / Stanisław Majerski. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 18, 2004, s. 305-309

848. Siostry Karmelitanki Bose w Przemyślu : opracowanie z okazji Jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła i klasztoru / oprac. i wstępem poprzedził Bronisław Marian Tarka. - Przemyśl : Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1999.

849. Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek, kościół p. w. Matki Bożej Szkaplerznej, murowany, 1889-1900, projekt Michała Zajączkowskiego, zmodernizowany przez Stanisława Majerskiego ; klasztor murowany, 1900. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 143

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Lwowska 1 [data powstania : 1908-1911 ; projekt : Stanisław Majerski]

850. Kościół par. p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 78-79

Historia. Architektura. Wyposażenie

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

851. Kościół parafialny p. w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy na Błoniu : ołtarz główny i ołtarze boczne p. w. św. Stanisława Kostki i św. Karola Boromeusza – 1 ćw. XX w., warsztat Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla, drewno dębowe i lipowe, snycerka złocona w technice olejnej / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 295-296

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

852. Kościół parafialny p. w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, ul. T. Zana : murowany, 1908-1911, proj. Stanisław Majerski […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 157-158 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

853. Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół. W niedzielę 4 października JE Ks. Biskup Pelczar poświęci kamień węgielny pod nowy kościół na przedmieściu lwowskiem „Błonie” w Przemyślu. […]. – (Kronika) // Echo Przemyskie. – R. 13, 1908, nr 78, s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3781&from=publication

Kościół św. Jana Ewangelisty, ul. Przejazdowa 11 [data powstania : 1900-1901; projekt Michał Golejka ; wykonawca : Stanisław Majerski]

854. Kościół par. (dawna cerkiew gr.-kat.) p.w. św. Jana Ewangelisty / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 46-47

Historia. Architektura. Wyposażenie

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

Kościół św. Józefa i Zakład Salezjanów, ul. Św. Jana Nepomucena 3 [data powstania : 1910-1925 ; projekt : Mario Ceradini ; wykonawca : Stefan Müller, Marceli Leliwa Pilecki, Józef Wojtyga, Jan Szafarczyk]

855. Dom Opieki Świętego Józefa w Przemyślu (1917-1939) / Bogumiła Filarecka. // Premislia Christiana. – T. 8, 1999, s. 303-319

856. Geneza przybycia salezjanów do Przemyśla : stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907-2007 / Artur Świeży. // Nasz Przemyśl. – 2006, nr 3, s. 3

857. Kaplica świętego Jana Bosko w kościele Księży Salezjanów : kulisy konserwatorskie / Małgorzata Olędzka. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 2, s. 33

858. Kościół OO. Salezjanów p. w. św. Józefa : organy – ok. 1930 r., Śląska Firma Budowy Organów Braci Rieger, Karniów. […] / Jadwiga Stęchły.– (Zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 346

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

859. Kościół par. p.w. św. Józefa i Zakład Salezjanów / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 48-53

Historia. Kościół-architektura, wyposażenie. Zakład dla chłopców –architektura, wyposażenie.

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

860. Kościół parafialny Księży salezjanów p. w. św. Józefa : ołtarze boczne p. w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz chrzcielnica – 1949-1955, Kazimierz Koczapski z Przemyśla, drewno dębowe, złocenia / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 295

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

861. Kościół p. w. Św. Józefa – salezjanie, ul. Świętego Jana, murowany, 1912-1914, 1925, neogotycki, wg projektu Mario Ceradiniego z Turynu. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 142-143

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

862. Kościół Salezjanów pw. św. Józefa //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 39 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

863. Kościół św. Józefa [online] [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.fajnyprzemysl.pl/koscioly-przemysla/kosciol-sw-jozefa/

864. Marceli Leliwa Pilecki : [nekrolog] / [red.] // Ziemia Przemyska. – 1924, nr 21(24 V), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499

865. Oratorium salezjańskie dla chłopców na Zasaniu. [ Cz. 1] : stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907-2007 / Artur Świeży. // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 5, s. 10-11

866. Oratorium salezjańskie dla chłopców na Zasaniu. [Cz. 2 ] : stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907-2007 / Artur Świeży. // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 6, s. 6-7

867. Pierwsza cegiełka pod nowy kościół św. Józefa. // Wiadomości Salezjańskie. – R. 16, 1912, nr 4, s. 106-107

868. Poświęcenie nowego Zakładu X. Bosko wPrzemyślu. // Wiadomości Salezjańskie. – R. 15, 1911, nr 12, s. 344-346

869. Powrót malowidła Mario Ceradiniego do kościoła księży Salezjanów w Przemyślu / Bożena Boba-Dyga.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 9, s. 14-16

870. Salezjanie : (Towarzystwo świętego Franciszka Salezego) / Marek Gosztyła, Michał Proksa. //W: Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. – S. 164-165 : il.

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

871. Salezjańskie początki na Zasaniu : stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907-2007 / Artur Świeży.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 4, s. 3

872. Salezjańskiego Zakładu Wychowawczego w Przemyślu 25 letnie dzieje : 1907 - 1932. – Przemyśl : druk : Salezjańska Szkoła Graficzna, 1932.

873. Sprawa budowy Kościoła parafialnego ob. łac. na Zasaniu. // Echo Przemyskie. – R. 16, 1911, nr 102, s. 2

874. Współtwórcy „salezjańskiego Przemyśla” / Jan Pietrzykowski. // Seminare : poszukiwania naukowe. – R. 25, 2008, s. 457-469

cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.../tom25-33-Pietrzykowski.pdf

Kościół św. Mikołaja [relikt archeologiczny], podziemia Baziliki Archikatedralnej

875. Архітектура ротонди св. Миколая в Перемишлі / Юрій Р. Диба.// Дрогобицький краєзнавчий збірник.– 2002, вип. VI, c. 66–79

876. „Ecclesia Premisliensis maior”, czyli o architekturze i niektórych elementach wewnętrznego wyposażenia kościoła Św. Mikołaja w Przemyślu w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku / August S. Fenczak. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 1 (2003), z. 1, s. 9-19

877. Jeszcze o dalekich analogiach do rotundy św. Mikołaja w Przemyślu / Michał Proksa. – Il. – Bibliogr. // Czasopismo Inżynierii Lądowej, środowiska i Architektury. – T. 31, 2014, z. 61, s. 201- 224

878. Kaplica pod… przemyską bazyliką / (jm). // Nowiny. – 1995, nr 199, s. 3

toż, Życie Przemyskie. – 1995, nr 46, s. : il.

879. Kościół św[iętego] Mikołaja w Przemyślu na tle rotund prostych w Polsce / Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Przemyśl ; [Rzeszów : Parafia Św[iętego] Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 37227-RG

880. Kwestia chronologizacji budowy rotundy św. Mikołaja w Przemyślu / August Stanisław Fenczak. // Rocznik Przemyski. – T. 33 (1997), z. 3, s. 121-138

881. Najnowsze wyniki badań archeologicznych na terenie Przemyśla, w rejonie Starego Miasta (Rotunda) / Antoni Kunysz. // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. - T. 3 (1960/1961) [dr. 1963], s. 389-404

882. Najstarsze budowle Przemyśla : badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Rzeszów : „Mitel”, 2008. – (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 8).

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 29166

883. Odkrycie archeologiczne w podziemiach bazyliki katedralnej przemyskiej / Julian Ataman.// Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 47, 1961, nr 9-10, s. 138-142

884. Przemyśl – podziemia katedry : badania archeologiczno-architektoniczne rotundy św. Mikołaja / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa. //W: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko i Zygmunta Świechowskiego ; Generalny Konserwator Zabytków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Patria Polonorum. - Warszawa : [b.w.], 2000. – S. 235-238

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

885. Przemyśl : woj. rzeszowskie, miasto pow. : relikty budowli centralnej na terenie katedry : il. 915 //W: Budownictwo romańskie w Polsce : katalog zabytków / Zygmunt Świechowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – S. 220

PBW Przemyśl WP 47765

PBW Jarosław WJ 8292

PBW Jasło JM 11080

PBW Rzeszów WypRz 62934

886. Relikty rotundy pod prezbiterium w podziemiach bazyliki katedralnej przemyskiej w świetle dotychczasowych badań / Józef Tomasz Frazik. // Biuletyn Historii Sztuki. - R. 24, 1962, nr 2, s. 222-225

887. Rotunda romańska św. Mikołaja pod katedrą / Tomasz Biernicki, Joanna Nastaszyc, Małgorzata Schild. – (Katalog stanowisk archeologicznych badanych metodą wykopaliskową) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 23

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

888. Rotunda pod prezbiterium bazyliki archikatedralnej w Przemyślu / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 5, s. 4-5 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

889. Rotunda romańska pod prezbiterium katedry w Przemyślu / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 91-102

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

890. Rotunda św. Mikołaja i krypty archikatedry //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 16-17 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

891. Rotunda św. Mikołaja pod prezbiterium katedry przemyskiej : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1961 i 1996-2001 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 330-347

Przemyśl WP 102597, 102188, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

892. Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu jako przykład kościoła centralnego z dookolnym ambitem / Michał Proksa. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska. - 2007, z. 44 [og. zb. nr 242], s. 35- 47 : il.

893. Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu po badaniach archeologiczno-architektonicznych w latach 1996-1998 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 105368

894. Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa. //W: Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. – Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. – S. 223-275

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 88515

895. Rotundowy Kościół św[iętego] Mikołaja w Przemyślu / [scenariusz wystawy Michał Proksa] ; [wstęp i oprac. katalogu Michał Proksa]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Przemyślu, 2000.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 37576-RG

896. Rotundy przemyskie : uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000 / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. – T. 37 (2001), z. 1, s. 139-144

897. Technika muru rotundy na placu katedralnym w Przemyślu i uwagi z tym związane / Józef Tomasz Frazik. // Czasopismo Techniczne. – R. 67, 1962, nr 9, s. 28-33

898. Wczesnopiastowski zespół pałacowy na Wzgórzu Zamkowym oraz rotunda prosta pod katedra w Przemyślu w świetle ostatnich badań / Teresa Rodzińska-Chorąży.//W: Początki sąsiedztwa : pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu : materiały z konferencji Rzeszów, 9-11 V 1995 r. / red. nauk. Michał Parczewski, red. t. Sylwester Czopek ; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1996. – S. 133-149

Kościół św. Piotra (nieistniejący)

899. Gdzie była pierwsza przemyska katedra? / Adam Szal. // Nasz Przemyśl. - 2015, nr 11, s. 3

900. Kościół św. Piotra //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 24-25 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

901. Nowe materiały do lokalizacji kościółka św. Piotra i umocnień średniowiecznego Przemyśla / Antoni Kunysz. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967 , s. 99-104

902. Nowe odkrycia w rejonie dawnego kościoła św. Piotra w Przemyślu / Magdalena Krzemińska. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 2, s. 79-94

Kościół św. Wojciecha , ul. Kruhelska [data powstania : przed 1895, wykonawca : Michał Hnatkiewicz]

903. Kościół fil. p.w. św. Wojciecha / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 120-122

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

Rotunda przedromańska [relikt archeologiczny], Wzgórze Zamkowe

904. Analiza porównawcza stratygrafii i architektury rotundy i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu / Ewa Sosnowska. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 230-241

Przemyśl WP 102597, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

905. Ekspozycja reliktów rotundy i palatium w Przemyślu / J. N. // Z Otchłani Wieków. - T. 32, 1966, nr 1, s. 66-67

906. Królewska kaplica pałacowa na grodzie przemyskim w świetle najnowszych badań / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. – T. 38 (2002), z. 2, s. 85-93

907. Pierwsze zabytki budownictwa kamiennego w Przemyślu / Andrzej Żaki.// Z Otchłani Wieków. - T. 26, 1960, nr 3, s. 213-215

908. Preromańskie palatium i rotunda w Przemyślu / Andrzej Żaki. // Z Otchłani Wieków. – R. 28, 1962, z. 2, s. 128-131

909. Problemy architektury romańskiej Przemyśla / Józef T. Frazik. //W: SztukaPrzemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. -S. 85-90

910. Przedromański zespół rotunda-palatium w Przemyślu / Ewa Sosnowska. //W: Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. - S. 207-213

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 88515

911. Przedromański zespół sakralno-pałacowy w Przemyślu / Zbigniew Pianowski. // Przemyski Przegląd Kulturalny. – 2007, nr 2, s. 32–35

912. Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych do roku 2002 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2003.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89368

PBW Przemyśl WP 92235

913. Rotunda i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w świetle badań z lat 1982-1985 / Ewa Sosnowska. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 37, 1992, z. 1, s. 55-61

914. Rotunda i pałac w Przemyślu / (aw). // Dziennik Polski. - R. 22, 1966, nr 110, s. 4

915. Stratygrafia archeologiczna w rejonie zespołu rotunda-palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu : (w tym tabela synchronizacyjna nawarstwień) / Ewa Sosnowska. //W: Przemyślwczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 202-229 : rys., tab.

916. Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji / Andrzej Żaki.// Ochrona Zabytków. - R. 14 (1961), z. 1/2, s. 38-49

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ochrona_Zabytkow/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)-s38-49/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)-s38-49.pdf

 

4. 4. Bożnice i synagogi

 

Dawna Stara Synagoga (nieistniejąca) [data powstania : 1592-1594 ; projekt i wykonawca : Andreas Pellegrinus Bononi?]

917. The Ancient Synagoque of Przemysl and its Place in Architectural History / by prof. dr. Naftali Schneid ; translated from hebr. Jerrold Landau. //W: Przemysl Memorial Book / ed. Arie Menczer ; [aut. Joseph Altbauer i in.]. – [Tel-Aviv] : Irgun Yotzei Przemysl in Israel, 1964. – S. 44-51

Biblioteka Archiwum Państwowego nr inw. 14692

918. Stara Synagoga w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [Dostęp : 22.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Synagoga_w_Przemy%C5%9Blu

919. Przemyskie synagogi / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 17-23

920. Przemyśl – Bóźnica Stara //W: Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotka ; Instytut Sztuki PAN. – Warszawa : „Krupski i S-ka”, 1999. - (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej). – S. 175-179

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl n inw. 19440

921. Tajemnice placu Berka Joselewicza w Przemyślu : rezultaty badań archeologicznych w rejonie "żydowskiego miasta" : katalog wystawy / [teksty Tadeusz Burzyński, Andrzej Koperski, Łukasz Rejniewicz ; tł. Antoni Sarkady] ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006.

922. Żydzi : Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] (1) / Jacek Błoński. //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 10-12 : il.

Dawna synagoga Scheinbacha, ul. Słowackiego 15 [data powstania : 1910-1918 ; projekt : Stanisław Majerski, Marceli Pilecki]

923. Bienenstock Adolf, malarz ur. 1888 Tarnów, zm. 1937 Przemyśl / Józef Sandel. //W: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 1, A-C / zesp. red. Jolanta Maurin-Białostocka [i in.] ; konsultant nauk. Andrzej Ryszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1971. – S. 160

Autor polichromii i witraży w synagodze

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 7(03) nr inw. GP 17786

924. Dawna synagoga zw. Nowa Szul / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 166-167

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

925. Przemyskie synagogi / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 17-23

926. Przemyśl : Synagoga Scheinbacha (ul. Słowackiego 15) //Witualny Sztetl [online] [Dostęp :22.09.2016]

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/przemysl/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/87,synagoga-scheinbacha-ul-slowackiego-15-/

927. Rys historyczny biblioteki – budynek / Stanisław Stępień. //W: 50 lat działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu : (1947-1997) / [red. Anna Rogowska ; oprac. Dział Informacyjno-Bibliograficzny WiMBP]. – Przemyśl : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. – S. 6-8 : il.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 1136 IB

928. Synagoga Scheinbacha w Przemyślu / oprac. Grażyna Balicka. – Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna, 2004.- 1k. : składanka ; il., złoż. 21x10 cm.

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 24685

929. Wystawa : Synagogi przemyskie : 2-23 IV 2003 : [informator] / oprac. Łukasz Biedka, Jacek Szwic ; Przemyska Biblioteka Publiczna. – Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna, 2003.

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 23608

930. Żydzi : Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] (1) / Jacek Błoński. //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 10-12

Dawna synagoga Tempel (nieistniejąca), ul. Jagiellońska [data powstania : 1889-1900 ; projekt : Michał Zajączkowski ; nadzór : Juliusz Reiniger, wykonawca : Ludwik Jabłoński]

931. Przemyskie synagogi / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 17-23

932. Przemyśl : synagoga Tempel //Wirtualny Sztetl [online] [Dostęp : 22.09.2016]

http://www.sztetl.org.pl/pl/article/przemysl/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/14103,synagoga-tempel/

933. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 1 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2012, nr 8, s. 5-9

934. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 2 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 1, s. 5-9

935. Synagoga Tempel w Przemyślu / Anna Siciak. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 9

936. Synagoga Tempel w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 22.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Tempel_w_Przemy%C5%9Blu

937. Żydzi : Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] (1) / Jacek Błoński. //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 10-12

Dawna synagoga zasańska [data powstania : 1890-1895 ; projekt Wojciech Witoszyński ; wykonawca : Marceli Pilecki i Wilder]

938. Dawna synagoga na Zasaniu / oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. //W: Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – S. 168

Historia. Architektura

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

939. Przemyskie synagogi / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 17-23

940. Synagoga Zasańska w Przemyślu //Wikipedia : wolna encyklopedia [online] [Dostęp : 22.09.2016]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Zasa%C5%84ska_w_Przemy%C5%9Blu

941. Żydzi : Przemyśl miastem wielu narodów. [Cz.] (1) / Jacek Błoński. //Nasz Przemyśl. – 2007, nr 7, s. 10-12 : il.

 

5. Architektura sepulkralna

Cmentarze

 

942. Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

943. Cmentarze przemyskie : przewodnik / Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH na zlec. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 1981.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 108307

944. Cmentarze Wojenne z I wojny światowej / Irena Zając.//W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej „Na Zasaniu”, 1916 ; Cmentarz wojenny z I wojny światowej ul. Przemysława, 1916

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

945. Idea odnowy doceniona przez ministra / Beata Kot. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 10, s. 18 : il.

Konserwacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Głównego w Przemyślu staraniem Towarzystwa Ulepszania Miasta

946. Przemyskie cmentarze. (Cz. 1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 18 (30 X), s. 20

947. Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2013.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr nw. 51124

PBW Przeworsk WK 51320

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 108211

948. Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka ; fot. Alicja Chruścicka. - Przemyśl : nakł. autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014.

GP 107149 Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana

GP 108154 Przemyśl WP 108154

949. Zarys dziejów cmentarzy przemyskich / August S. Fenczak.// W: Cmentarze przemyskie : przewodnik / red. Zdzisław Konieczny ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH na zlec. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 1981. - S. 3-21

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 108307

Cmentarz Główny, ul. J. Słowackiego [data powstania : 1855]

950. Cmentarz Główny przy ul. Słowackiego : nagrobek Ireny Benszówny – k. XIX w., wapień […] / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 302

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

951. Cmentarz Główny przy ul. Słowackiego : nagrobek Jędrzeja Adamskiego – 1 ćw. XIX w., piaskowiec […] / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 302

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

952. Cmentarz Główny przy ul. Słowackiego : nagrobki : gen. hr. Kaspra Auersperga – pocz. XIX w., piakowiec ; Marysi Mazurek – 1 poł. XX w., piaskowiec ; rzeźba płaczki – 1 poł. XIX w., piaskowiec […] / (JS) [Jadwiga Stęchły]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 302 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

953. Cmentarz Główny przy ul. Słowackiego : poł. XIX w. […] Poddano pełnej renowacji sześć zabytkowych nagrobków : Jędrzeja Adamskiego, rzeźby płaczki, rodziny Kądzielskich (bez cokołu), Marysi Mazurkówny, legionistki Ireny Benszówny, ks. Iwana Mogilnickiego. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 156-157 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

954. Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy Słowackiego – trochę historii i problemy współczesne / Jan Schubert. – Il. – Bibliogr. // Wiadomości Konserwatorskie. – 2004, nr 16, s. 18-26

https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=197805

955. Kamienna księga / Rafał Diegiel. // Polis. – 1995, nr 6, s. 14-15

956. Spacer po Cmentarzu Głównym w Przemyślu / Marcin Duma, Grzegorz Poznański ; fot. Grzegorz Poznański.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 11, s. 14-15

957. Twórcy zabytków Cmentarza Głównego w Przemyślu / August St. Fenczak. // Życie Przemyskie. – 1984, nr 51-52, s. 6

958. Wieczne odpoczywanie / Lilianna Kaszuba. – Il. // Zycie Przemyskie. – 1993, nr 43, s. 1, 8

Zabytkowe nagrobki

959. Zapomniane świadectwa przeszłości / August St. Fenczak. // Poznaj Swój Kraj. – 1982, nr 2, s. 22-23

Cmentarz Zasański [data powstania : 1915-1916]

960. 100 lat zasańskiego cmentarza / Jacek Szwic. // Życie Podkarpackie. – 2016, nr 44 (2 XI), s. 16

961. Kim byli? – kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu w latach 1915-1916 / Jan Schubert.// Wiadomości Konserwatorskie. – 2008, nr 23, s. 58-70

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i8/i4/i0/r4840/SchubertJ_KimByli.pdf

962. Nekropolia na Zasaniu / Małgorzata Olędzka.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 7, s. 20

963. Poświęcenie cmentarzy wojennych w Przemyślu / S. J. // Echo Przemyskie. - R. 21, 1916, nr 89 (5 XI), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3853

964. Stuletnia nekropolia / Marcin Duma. – Il. //Nasz Przemyśl. – 2016, nr 11, s. 7-9

965. Szkic odtworzeniowy stanu cmentarza wojennego austriackiego przy ulicy B. Śmiałego w Przemyślu : skala 1:500 / opracował inwentaryzacjip. Śliwy z 1953 r. oraz dokumentacji z poświęcenia cmentarza w dniu 1. XI. 1916 B. Gębarowicz. 1994 r. - Archiwum Państwowe Przemyśl. Teki inżyniera Bogusława Gębarowicza. Sygn. 16, s. 1

Cmentarz Żydowski [data powstania : ok. 1870]

966. XVI-wieczne macewy ze starego Cmentarza Żydowskiego w Przemyślu / Marcin Wodziński, Andrzej Trzciński. //W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2, Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii i Kultury Żydów. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, 2000. – S. 113-139

967. Cmentarz Żydowski /Irena Zając. //W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004. – S. 61-67 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

968. Cmentarz Żydowski w Przemyślu = Jewish Cemetery in Przemysl / [Piotr Szwic ; zdj. Jacek Szwic ; oprac. August S. Fenczak ; tł. na ang. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : "San-Set", 2003.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 92753

969. Cmentarze żydowskie w Przemyślu / Jan Szubert. // Czasopismo Techniczne. – 1994, z. 1, s.62-88

970. „Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień”, czyli o przeszłości przemyskich Żydów i o ich ocalałych nagrobkach / August S. Fenczak. //W: Studia Przemyskie. T. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. – S. 9-12

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 43165

971. Martwy cmentarz : zaginione miasteczko / Monika Grudzińska. // Polis. – 1994, nr 3, s. 35-36

972. Przemyskie kirkuty / Jacek Błoński. //W: Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński. – Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. – S. 23-30 : il.

973. Przemyskie kirkuty : Przemyśl miastem wielu narodów [Cz.] 2 / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 8-11 : il.

Ukraiński Cmentarz Wojenny, ul. Kasztanowa [data powstania : ok. 1920]

974. Ukraiński Cmentarz Wojenny / Irena Zając. //W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004. – S. 85-86 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

 

6. Architektura rezydencjonalna

 

Palatium przedromańskie [relikt archeologiczny], Wzgórze Zamkowe

975. Analiza porównawcza stratygrafii i architektury rotundy i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu / Ewa Sosnowska. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010. - S. 230-241

Przemyśl WP 102597, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

976. Aula palatium przedromańskiego w Przemyślu po badaniach w roku 2006 / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. - T. 43 (2007), z. 2, s. 129–132 : il.

977. Badania przedromańskiego palatium na zamku przemyskim / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. - T. 39 (2003), z. 2, s. 119–124

978. Badania przedromańskiego palatium w Przemyślu w roku 2003 / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. – T. 40 (2004), s. 141–145

979. Budowle sakralne na Wzgórzu Zamkowym / oprac. Piotr. Jaroszczak. //Quod Libet [online]. – 2004, nr 4, s. 2-3 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

980. Ekspozycja reliktów rotundy i palatium w Przemyślu / J. N. // Z Otchłani Wieków. - T. 32, 1966, nr 1, s. 66-67

981. Kontynuacja badań palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2005 / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. – T. 42 (2006), z.2, s. 117 – 122

982. Królewska kaplica pałacowa na grodzie przemyskim w świetle najnowszych badań / Zbigniew Pianowski. // Rocznik Przemyski. - T. 38 (2002), z. 2, s. 91–99

983. Najstarsze budowle Przemyśla : badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Rzeszów : „Mitel”, 2008. – (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 8).

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 29166

984. Najstarsze relikty architektoniczne na zamku w Przemyślu : doniesienie tymczasowe. [Cz. 1] / Andrzej Żaki. // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 4 (1960), z. 1, s. 6-10

985. Najstarsze relikty architektoniczne na zamku w Przemyślu : doniesienie tymczasowe. [Cz. 2] / Andrzej Żaki. // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 4 (1960), z. 2, s. 243-247

986. Pierwsze zabytki budownictwa kamiennego w Przemyślu / Andrzej Żaki. // Z Otchłani Wieków. – R. 26, 1960, z. 3, s. 210-215

987. Problemy genezy i chronologii wczesnośredniowiecznych budowli przemyskich / Ewa Kubica-Kabacińska. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [i in.], 2010. - S. 300-319

988. Przedromański zespół rotunda-palatium w Przemyślu / Ewa Sosnowska. //W: Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. - S. 207-213

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 88515

989. Przedromański zespół sakralno-pałacowy w Przemyślu / Zbigniew Pianowski. // Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2007, nr 2, s. 32–35

990. Przedromański zespół sakralno-pałacowy w świetle badań z lat 2000 - 2006 / Zbigniew Pianowski. //W: Architektura romańska w Polsce : nowe odkrycia i interpretacje : materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku / red. Tomasz Janiak.- Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2009. - (Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego ; vol. 2). - S. 251 – 278

991. Preromańskie palatium i rotunda w Przemyślu / Andrzej Żaki. // Z Otchłani Wieków. – R. 28, 1962, nr 2, s. 128-131

992. Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych do roku 2002 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2003.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89368

PBW Przemyśl WP 92235

993. Przemyśl : woj. rzeszowskie, miasto pow. : relikty budowli na terenie zamkowym : il. 913-914 //W: Budownictwo romańskie w Polsce : katalog zabytków / Zygmunt Świechowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – S. 220

PBW Przemyśl WP 47765

PBW Jarosław WJ 8292

994. Rekonstrukcja palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w kontekście form piastowskich zespołów rezydencjonalnych do połowy XII w. / Teresa Rodzińska-Chorąży. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny/ red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 230-241

PBW Przemyśl WP 102597, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

995. Rotunda i palatium //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 8-9 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

996. Rotunda i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w świetle badań z lat 1982-1985 / Ewa Sosnowska. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 37 (1992) z. 1, s. 55-61

997. Rotunda i pałac w Przemyślu / (aw).// Dziennik Polski. - R. 22, 1966, nr 110, s. 4

998. Rotunda przedromańska, palatium na Wzgórzu Zamkowym / Tomasz Biernicki, Joanna Nastaszyc, Małgorzata Schild. – (Katalog stanowisk archeologicznych badanych metodą wykopaliskową) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 23

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

999. Stratygrafia archeologiczna okresu wczesnego średniowiecza w północno-wschodniej części Wzgórza Zamkowego w Przemyślu / Krzysztof Szuwarowski. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 242-267

1000. Stratygrafia archeologiczna w rejonie zespołu rotunda-palatium na Wzgórzu Zamkowym (w tym tabela synchronizacyjna nawarstwień) / Ewa Sosnowska. //W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - S. 202-229.

1001. Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji / Andrzej Żaki. // Ochrona Zabytków. – R. 14, 1961, z. 1-2, s. 38-49

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ochrona_Zabytkow/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)-s38-49/Ochrona_Zabytkow-r1961-t14-n1_2_(52_53)-s38-49.pdf

1002. Wczesnośredniowieczna architektura na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu – poglądy i opinie / Ewa Kubica. //W: Początki sąsiedztwa : pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu : materiały z konferencji, Rzeszów 9-11 V 1995 / red. nauk. Michał Parczewski, red. t. Sylwester Czopek ; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.- Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1996. – S. 151-153

1003. Zabytki architektury romańskiej w Przemyślu / Zbigniew Wawszczak. // Kamena. – R. 32, 1965, nr 21-2, s. 14

Pałac Lubomirskich, Bakończyce (obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej)

1004. Bakończyce – rys historyczny / Aleksander Bielas. //W: 40 lat szkół rolniczych w Przemyślu-Bakończycach. / red. Aleksander Bielas [i in.] ; Zespół Szkół Rolniczych. – Przemyśl : Zespół Szkół Rolniczych, 1984. – S. 3-9, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-13-11) Premisliana nr inw. 103900

1005. Pałac Lubomirskich dawniej i dziś / Żaneta Niedbała.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 5, s. 14-15 : il.

1006. Pałac Lubomirskich w Przemyślu / Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu ; [oprac. Zdzisław Wiglusz, Janusz Polaczek].- Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2002. – (Ars et Historia ; 6).

1007. Pałac Lubomirskich w Przemyślu-Bakończycach : notatka z badań terenowych przeprowadzonych w roku 1973 / Józef Tomasz Frazik. //Teka Konserwatorska Polski Południowo-Wschodniej. – T. 1, 1982, s. 205-210 : il.

1008. Pałac w Bakończycach / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 47) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 2, s. 42-43

1009. Pałac w Bakończycach – nieznane dzieło architekta Maksymiliana Nitscha / Andrzej Nitsch. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 20, 1986, s. 213-220

1010. Zespół folwarczny Lubomirskich na Bakończycach : składają się nań murowane budynki rządówki [właśc.] rządcówki, obory, spichlerza z 2 poł. XIX w. Nie istnieją już dwie stodoły oraz ceglany mur otaczające ustawione w czworobok budynki z rządówką i spichlerzem pośrodku. […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 156

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

1011. Zespół pałacowo-parkowy na bakończycach, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2 : pałac Lubomirskich, murowany, 1885-1887, arch. Maksymilian Nitsch, spalony w czasie I wojny św., remontowany 1962 ; oficyna, rządcówka, stajnia – wozownia, kordegarda z bramą i ogrodzenie – murowane, 2 poł. XIX w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 159-160 : il.

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

Zamek Kazimierzowski [data powstania : ok. 1340, spalony 1498 , odbudowa : 1514-1542

1012. Blask godny królów : otwarcie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu po remoncie i modernizacji obiektu / Sebastian Jasiński ; fot. Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10 (5 III), s. 5

1013. Bombardowanie zamku przemyskiego w 1607 r. / Jan Rożański. – Il. // Życie Przemyskie. – R. 2, 1968, nr 3, s. 7

1014. Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w[ieku]-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : AP : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1994.

1015. Castrum Kmity / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10 (5 III), s. 20

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

1016. Dwie baszty / Jan Lisowski. – Il. // Nowiny Tygodnia. – R. 7, 1956, nr 26, s. 2

1017. Dzieje zamku przemyskiego od XVI do XX wieku / Józef T. Frazik. //Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – T. 3 : za rok 1960 i 1961, [wyd.]1963, s. 191-242

PBW Przemyśl /Cz1P /Czas./R nr inw. 337/B

1018. Dzieje zamku przemyskiego od XVI do XX wieku / Józef T. Frazik. //W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 31-58

1019. Nowe przyczynki do poznania dziejów zamku przemyskiego // Józef Tomasz Frazik, Andrzej Koperski. // Rocznik Przemyski. - T. 15-16 (1975), s. 23-30

1020. Plany dawnych zamków Halicza i Przemyśla / Tadeusz Mańkowski.- [Warszawa : Wydawnictwo Zakładu Archeologii i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1934]. - Odb.: Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. – R. 2, 1934, nr 4, s. 288-292

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

1021. Przebudowa zamku przemyskiego w XVII i XVIII wieku / Józef Tomasz Frazik. – Il. // Czasopismo Techniczne : organ Politechniki Krakowskiej. – R. 65, 1960, nr 2, s. 24-30

1022. Przemyśl / Aleksander Czołowski. //W: Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej : z tablica i 28 rycinami w tekście / Aleksander Czołowski. – Lwów : nakł. aut., 1892. – S. 40-42. - Odb. : Teka Konserwatorska : rocznik Koła c. k. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej. – R. 1, 1892, s. 102-104

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=92817&from=pubindex&dirids=109&lp=7

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 17206

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

1023. Przemyśl und sein altes Schloss / Henryk Lewiński. // Jahresbericht des k. k. Obergymnasiums zu Przemyśl für das Schuljahr 1856/7.- Przemyśl : Michael Dzikowski Pächter der gr. kath. Dom-Kapitel Druckerei, 1858. – S. 1-22

1024. Przemyśl : woj. podkarpackie : Zamek / tekst i red. Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo "ABC" , 2000.

Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw.12307/B

1025. Słów parę o baszcie przemyskiego zamku / Jan Rożański. // Życie Przemyskie. – R. 1, 1967, nr 1, s. 8

1026. Stare zamczysko / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 3, s. 7-10 : il., bibliogr. [Dostęp : 22.09.2016]

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

1027. Stratygrafia archeologiczna i architektura północno-wschodniego skrzydła zamku w Przemyślu w świetle badań archeologicznych w latach 1974-1978 / Krzysztof Szuwarowski. // Rocznik Przemyski. – T. 31 (1995), z. 1, s. 55-91

1028. Wzgórze Zamkowe , zamek murowany, ok. 1340, spalony 1498, odbudowany 1514-1542, gruntowna przebudowa ok. 1612-1631, nieużytkowany 2 poł. XVII - poł. XVIII w., remont ok. 1759-1762, częściowo zrujnowany 2 poł. XVIII- 1 poł. XIX w., restaurowany 1865-1867, adaptacja skrzydła wschodniego na teatr „Fredreum” po 1885, prace zabezpieczające 1969-1973, remont z częściową rekonstrukcją części zachodniej 1975-1991 ; park zamkowy, 1842 […] / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 141 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

1029. Wzgórze Zamkowe i Zamek Kazimierzowski //W: Przemyśl : tysiąc lat na styku Zacho-dniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik= Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016. – S. 6-7 : il.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 110621

1030. Wzgórze Zamkowe w Przemyślu (X-XVIII w) / Janusz Polaczek. //Zapiski Kazimierzowskie. – 2010, nr 4, s. 16-28 : il.

1031. Zamek Kazimierzowski / Jacek Błoński. – Il. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 4) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 6, s. 42-43

Projekt planowanej przebudowy zamku przemyskiego na więzienie wykonany w 1802 roku przez Lwowska Dyrekcję Budownictwa ; Widok zamku przemyskiego : ok. 1920 r.

1032. Zamek Kazimierzowski / oprac. Piotr Jaroszczak. // Quod Libet [online]. – 2004, nr 7, s. 5-6 : il., bibliogr.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=873

1033. Zamek przemyski w XVI wieku / Kazimierz Arłamowski. – Il. //Biuletyn Historii Sztuki i Kultury. – R. 11, 1949, nr 1-2, s. 43-58

1034. Zamek przemyski w połowie XVI wieku / Józef Tomasz Frazik. // Czasopismo Techniczne : organ Politechniki Krakowskiej. – R. 65, 1960, nr 1, s. 21-24

1035. Zamek przemyski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa. // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 8-9, 1993, s. 7-20

1036. Zamek w Przemyślu /Józef Tomasz Frazik. // Biuletyn Historii Sztuki . – R. 22, 1960, nr 2, s. 227-230

1037. Zamek w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik. // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. - T. 3 (1960-1961) [dr. 1963], s. 192-194

1038. Zamek w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik. //W: Zamki i budownictwo obronne Ziemi Rzeszowskiej / tekst Józef T. Frazik ; oprac. ikonogr. Jan Skarbowski ; oprac. graf. Zdana Jasińska. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1971. – S. [15-17 : il.]

PBW Lubaczów WL 16020

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 18002

1039. Zamek w Przemyślu / [oprac. Janusz Polaczek, Zdzisław Wiglusz, Stanisław Czekanowski ; fot. Janusz Polaczek]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14550/B

1040. Zamek w Przemyślu : od siedziby władzy państwowej do Centrum Kultury / Janusz Polaczek. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2008.

1041. Zamek w Przemyślu : strażnik tysiącletniej historii / Marta Michałowicz-Kubal. //W: Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego / Marta Michałowicz-Kubal.- Krosno „Arete II”, . – S. 99-104 : il.

1042. Zamek zwany Kazimierzowskim w Przemyślu / Janusz Polaczek ; [słowo wstępne Renata Nowakowska]. – Wyd. 2 zm. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107535

Zespół dworski „na Sielcu”, Przemyśl – Sielec , ul. Stawowa 27 [data powstania : 1922]

1043. Zespół dworsko-parkowy na Sielcu : dwór murowany, 1922 ; dwie murowane stajnie, pocz. XX w. ; park, XIX/XX w. […]/ (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 156

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

1044. Zespół dworsko-parkowy (na Sielcu), ul. Stawowa : dwór murowany, 1922 ; dwie stajnie murowane, pocz. XX w., pozostałości parku krajobrazowego z przeł. XIX/XX w. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 160

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

 

7. Architektura terenów zielonych

 

Park Miejski [data powstania : 1842]

1045. Altana metalowa – „weranda dla muzyki wojskowej” żeliwna, 1876 (sygnowana :”Waagner Wien” / (IZ) [Irena Zając].//W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 151-152

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

1046. Altana murowana, pocz. XX w. / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 152 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

1047. Najpiękniejszy park publiczny w Galicji / Jacek Błoński. - (Wędrówki po zwariowanie pięknym Przemyślu ; 9) // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 15 (9 X), s. 21

1048. Najpiękniejszy park publiczny w Galicji : Zwierzyniec / Jacek Błoński. - (Wędrówki po zwariowanie pięknym Przemyślu ; 10) // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 17 (23 X), s. 21

1049. Park Miejski / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 150-151

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

1050. Park Miejski w Przemyślu. Cz. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=xqKl7Yc-ORQ

1051. Park Miejski w Przemyślu. Cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=FBhB_uMpQlM

1052. Plantacye na górze zamkowej w Przemyślu. // Gazeta Przemyska. – R. 1, 1887, nr 9 (24 Lipca), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3914&from=publication

1053. Podzamcze. [Cz.] 2 / Dariusz Hop. – (Przemyskie dzielnice i ich tajemnice ; 25) / Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 30-31

1054. Pomnik Konstytucji 3 Maja – głaz narzutowy z sjenitu skandynawskiego – granitoidy „Rapakiwi”, 1891; ogrodzenie żelazne / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 152-153

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

1055. Pomnik Tadeusza Kościuszki piaskowiec (cokół), sztuczny kamień (popiersie), rzeźbił Jan Tracz, pocz. XX / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 153 : il.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

1056. Przemyski zwierzyniec / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 5, s. 6-7

1057. Przemyśl / Jerzy Piórecki. //W: Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego/ Jerzy Piórecki ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. – S. 121

PBW Jarosław WJ 55007

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 96265 ; WP 109808

1058. […] Rachunek z przeprowadzonej restauracyi basenu na wodotrysk oraz porzebudowania groty przy t.zw. „ciurku” za górą zamkową, wynoszący 1011 złr.35 ct(?!) – przyjęto i polecono wypłacić. […] O ile prawdziwe są nasze informacje, adaptacje przy „ciurku” prowadził p. Dr Doliński, oprócz wybetonowanego basenu i betonowej małej groty nie zrobiono nic więcej. […] . (Rada Miejska) // Echo Przemyskie. – R. 3, 1898, nr 77 25 IX), s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3771?tab=1

1059. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Dla Upiększenia Miasta z czynności za r. 1890. Szczupłe czynnych ludzi grono widząc, iż wzrost miasta nie idzie równolegle z tegoż upiększeniem, uznało za konieczne założenie Towarzystwa, którego celem byłoby upiększenie miasta i o ile możności okolicy, przez sadzenie drew, zakładanie parków i dróg. W tem przeświadczeniu ukonstytuowało się na zgromadzeniu dnia 31. marca r. 1890 odbytem Stowarzyszenie, które w chwili zawiązania liczyło zaledwie 24 członków – Wydział dołożył jednak wszelkich starań, aby ilość członków powiększyć i cel Towarzystwa rozpowszechnić i dopiął tego, że z końcem roku 1890 liczyło Towarzystwo 313 członków. […] Działalność swą ograniczył Wydział na podstawie jednogłośnie powziętej uchwały wyłącznie na upiększenie góry zamkowej, a w szczególności nader zaniedbanej części za głównym zamkiem leżącej, a od tak zwanego „Ciurka” się ciągnącej. Wydział zasadził tu 1529 drzew, zbudował 1220 metrów nowych dróg, połączył w dwu miejscach Zamek z traktem sanockim i ustawił dwa kioski.[…] Główną zasługę około podniesienia Towarzystwa […] położyli przed wszystkimi innymi pracując bezinteresownie i niezmordowanie pp adw. Dr. Łużecki, zastępca prezesa Fritscher Wilhelm i sekretarz Dr Samolon Ehrlich // Gazeta Przemyska. – R. 5, 1891, nr 53 ( 2 VII), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3991&from=publication

1060. Zamek staje się w skutek pomnożenia plantacyj i zaprowadzenia restauracyi coraz więcej celem przechadzki licznych zastępów publiczności. Nawet po deszczu wiele osób nie zrażając się wilgocią drzew i ziemi udaję się tam dla zaczerpnięcia świeżego powietrza po codziennem przebywaniu w ciasnych i dusznych mieszkaniach śródmiejskich, źle urządzonych biurach i pracowniach. Niestety , gdy p. Altschüler nie daje którego wieczoru muzyki, panują na uroczym zamku egipskie ciemności i to miejsce odetchnienia czynią nawet niebezpiecznem. Sądzimy, że miastu nie zagrozi ruina, gdy przynajmniej główne aleje zamkowe i dziedziniec wśród baszt oświetli każdego dnia, choćby p. Altschüler dla swoich gości tego nie potrzebował. […] // Gazeta Przemyska. – R. 4, 1890, nr 38 (11 V), s. 2

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=81798&tab=3

1061. Zespół Domku Ogrodnika / (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – S. 151

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 104729

 

8. Austriacka architektura obronna – Twierdza Przemyśl

 

1062. Brama Sanocka Dolna z Wartownią przy ul. Sanockiej : murowana, 1873-1880, modernizowana ok. 1900 – stanowiąca element umocnień rdzenia Twierdzy Przemyśl. […]/ (IZ) [Irena Zając]. //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 155-156

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

1063. Fort I „Salis-Soglio” [Fort pierwszy „Salis-Soglio”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47 s., [1] k. złoż. luz. : il., fot. (gł. kolor.), mapy, pl., portr. rys. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 3). - Tekst równo. pol., niem. – ISBN 83-920541-2-1

Biblioteka AP Przemyśl 24055

1064. Fort VIII „Łętownia” [Fort ósmy „Łętownia”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47, [1] s., [1] k. tabl. luzem : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 4). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-920541-4-8

Biblioteka AP Przemyśl 24948

1065. Fort XI „Duńkowiczki” [Fort jedenasty „Dunkowiczki”] / Tomasz Idzikowski ; [tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” - Tomasz Idzikowski, 2006. - 80 s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 11). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-923657-1-2

Biblioteka AP Przemyśl 25640

1066. Fort XIII San Rideau Twierdzy Przemyśl : próba analizy zabytku XIX-wiecznej Architecturae Militaris / Waldemar Brzoskwinia, Jadwiga Środulska-Wielgus.// Rocznik Przemyski. - T. 32 (1996), z. 1, s. 43-66 : rys.

1067. Fort XV „Borek” [Fort piętnasty „Borek”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47, [1] s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 5). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równo. pol., niem. - ISBN 83-920541-5-6

Biblioteka AP Przemyśl 24949

1068. Forteczne dzieło Salisa Soglio / Magdalena Hodbod, Jadwiga Środulska-Wielgus // Spotkania z Zabytkami. - 1995, nr 1, s. 28–31

1069. Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, 1977.

PBW Przemyśl 13888/B/CzP Premisliana

1070. Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Wyd. 2 uzup. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki : Wojewódzki Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej, 1980. - Na okł. błędna nazwa aut. : Jan Różański.

1071. Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2001. - 178 s., [1] k. tabl. złoż. luz. kolor. : il., mapy ; 16 x 21 cm. - (Fortyfikacje ; 2). - ISBN 83-912416-8-8

Biblioteka AP Przemyśl 21424

1072. Fortyfikacja austriacka w Polsce: stan badań i problemy ochrony : materiały konferencji naukowej 12–13.III.1993 r., Kraków / [red. tomu Waldemar Brzoskwinia]. – Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ; Kraków : "Zebra", 1995. – 180 s.: faks., fot., mapy, rys.; 24 cm. – (Fortyfikacja; t. 2).

1073. Fortyfikacje przemyskiej twierdzy / Janusz Bogdanowski. // Ziemia. – 1966, s. 148-159

1074. Przemyśl : twierdza niezdobyta / Jacek Błoński. - Winiary : „Projekt Plus Publisher”, 2011. – ISBN 978-83-932165-2-9

Biblioteka AP Przemyśl 31367

1075. Tajemnice przemyskiej twierdzy / Jan Rożański ; [Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe TPN, 1995. – (Biblioteka Przemyska ; t. 27).

1076. Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tł. [z niem.] Jan Bańbor ; dodatkiem opatrzył Dariusz Radziwiłłowicz. - Warszawa : „Bellona” ; Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 2000. - (Twierdze i Zamki Obronne w Polsce). – ISBN 83-11-09039-4 („Bellona”). - ISBN 83-909267-1-7

Biblioteka AP Przemyśl 19294, 19964

1077. Twierdza Przemyśl / Waldemar Brzoskwinia. – Il. // Spotkania z Zabytkami. – 1994, nr 11, s. 2-6

1078. Twierdza Przemyśl : pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski ; współpr. Janusz Bator [i in.] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2002. – (Fortyfikacje ; 3). – ISBN 83-89092-03-4

Biblioteka AP Przemyśl 27185

1079. Twierdza Przemyśl w XIX i XX wieku : (Budowa, oblężenie, rola w I wojnie światowej) / Aleksy Gilewicz. - Bibliogr. // Rocznik Przemyski. – T. 12 (1968), s. 149-198

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 20356

1080. Zabytki architektury obronnej Ziemi Przemyskiej : Fort XV „Borek” Twierdza Przemyśl ; [informator] / Wacław Górniak, Rudolf Górniak. – Przemyśl ; Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2009. – (Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 : zabytkom na odsiecz : szlakiem ogrodów, zamków, twierdz)

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 29660

 

9. Budowle inżynierskie

 

Most kolejowy

1081. Most kolejowy na Sanie. Dowiadujemy się, że Kolej Karola Ludwika zamierza w roku przyszłym usunąć istniejącą obecnie żelazną konstrukcyą systemu Schifkorna na moście swoim na Sanie w Przemyślu, a zastąpi takową inną, nową.[…] // Gazeta Przemyska. – 1887, nr 12 (14 VIII), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3919

 

10. Budownictwo przemysłowe

 

Fabryka Konserw dla wojska ul. Łukasińskiego 8-9, obecnie market „Biedronka”[Data powstania : 1897, wykonawca : Piotr Damaszko]

1082. Fabryka wyrobu konserw mięsnych dla wojska zbudowana zeszłego roku w Bakończycach, została w poniedziałek puszczoną w ruch. Wyrób konserw odbywa się pod dozorem urzędników wojskowych ; robotników i robotnic zaś dostarczyła firma Eisler, która ma generalną dostawę konserw dla armii austryackiej. Mięso na konserwy przychodzi z Węgier. Ćwiartują je i robią rzeźnicy wiedeńscy, zaś 20 dziewcząt także importowanych napełnia puszki gotowym gulaszem. Fabryka przez 14 dni będzie w ruchu, ponieważ obecny wyrób konserw jest tylko na próbę. // Echo Przemyskie. – R. 3, 1898, nr 84 (23 X), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3771?tab=1

Młyn parowy Fraenkla, ul. Mickiewicza 28 a [Data powstania : 1866, wykonawca : Juliusz Reiniger]

1083. Budynek dawnego spichlerza w zespole młyna parowego Frenkla przy ul. Mickiewicza 28 a : murowany, 1866 r. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 162

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

1084. Młyn Fraenkla / Jan Hołówka. – Il. // Pogranicze. – 1997, nr 38, s. 13

1085. Przemysł budowlany w Galicyi / napisał Marceli [Leliwa] Pilecki. // Przewodnik Przemysłowy : czasopismo ilustrowane [dwutygodnik]. – R. II, 1890, Cz. IX, nr 22 (5 VI), s. 170-171

 

11. Budownictwo wojskowe

 

Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mickiewicza 30 [data powstania : 1928, projekt i budowa : Stanisław Pollak]

1086. Dom Żołnierza Polskiego. Dzięki usilnym staraniom kilku ludzi dobrej woli (p. starosta Wrześniowski, pułk. Zachorski, kpt. Dyszkiewicz i in.) miasto nasze otrzyma wkrótce wspaniałą nader użyteczną budowlę. Dawna ujeżdzalnia i dwa sąsiednie budynki wojsk. przy ul. Mickiewicza l. 42 i 44 po gruntownej przebudowie (według planów p. inż. Pollaka) Stanowić będą imponujący gmach Domu Żołnierza Polskiego, w którym mieścić się będą hala gimnastyczna, wyposażona w bieżnie torowe, kort tenisowy, skocznie, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, ring bokserski, przyrządy gimn. itd. Nadto w gmachu tym mieścić się będzie poradnia lekarska, natryski i czytelnia, a w projekcie budowa sali teatralnej i strzelnicy małokalibrowej. Monumentalny ten gmach tworzyć będzie instytut wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, z niego korzystać będą mogły kluby sportowe, wychowywać on będzie tysiące młodzieży na dobrych i zdrowych synów Ojczyzny.[…] – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 48 (10 XI), s. 6-7

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3572&from=publication

1087. Budownictwo wojskowe 1918-1935 : historja, przepisy, zasady, normy. T. 1 / praca zbiorowa oficerów i urzędników Ministerstwa Spraw Wojskowych pod red. Aleksandra Króla. - Warszawa : [s. n., 1936]. -S. 474-475 ; S. 483 -484 : Dom Żołnierza. Przemyśl

1088. Przemyski „gimnazjon”. [Cz.] 1 / Marcin Duma. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2015, nr 4, s. 6-9

1089. Przemyski „gimnazjon” - śladami przeszłości. [Cz.] 2 / Marcin Duma. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2015, nr 5, s. 6-9

Koszary 3. Pułku Artylerii Fortecznej, obecnie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34 [ data powstania : 1910-1914]

1090. Zespół koszar austriackich przy ul. Mickiewicza 34 : zespół sześciu budynków murowanych stanowiących niegdyś koszary 3 Pułku Artylerii Powietrznej, wybudowane w latach 1910-1914. Stanowią je trzy buidynki koszarowe użytkowane obecnie jako siedziba Straży Granicznej, dwa magazyny oraz budynek Dyrekcji Inżynierii Wojskowej, obecnie hotel. […] / Irena Zając.– (Zabytki architektury i budownictwa, cmentarze oraz zespoły zabytkowej zieleni) //W: Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – S. 162

Przemyska Bibliotek Publiczna Czyt. Gł./41528/1/cz. 1-Rg

1091. Zespół koszar austriackich przy ul. Mickiewicza 34, obecnie Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej : dawne koszary 3 Pułku Artylerii Fortecznej, murowane, 1910-1914. […] / (IZ) //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Koszary 45. Pułku Piechoty, ul. 29 Listopada [data powstania : 1890-1898 i 1930-1932]

1092. Zespół koszar austriackich przy ul. 29 Listopada : rozległy kompleks 21 murowanych budynków koszarowych i mieszkalnych z lat 1890-1898 oraz 1930-1932. […] / (IZ) //W: Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2007. - S. 155

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 97540

Łaźnia Garnizonowa, ul. J. Lelewela 4, obecnie siedziba Archiwum Państwowego [data powstania : ok. 1930, projekt : Stanisław Majerski]

1093. Lokale i budynki archiwum przemyskiego / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : AP, 1996.

 

12. Sowiecka architektura obronna II wojny światowej

 

1094. Linia Mołotowa : krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na Ziemi Przemyskiej i Roztoczu / Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. – (Fortyfikacje ; 1)

1095. Odżył dzięki pasji / Przemysław Grządziel. – Il. // Nasz Przemyśl. – 12009, nr 7, s. 34-35

Kaponiera 8813 z tzw. Linii Mołotowa

1096. Schron przeciwlotniczy przy Rybim Placu w rejestrze zabytków / mars.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 23 (10 VI), s. 8 : il.

1097. Zabytki architektury obronnej Ziemi Przemyskiej : sowieckie umocnienia graniczne na „nowej granicy państwowej” : [informator] / L. Kozdrój, G. Malik. – Przemyśl ; Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2009. – (Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 : zabytkom na odsiecz : szlakiem grodów, zamków, twierdz)

 

Autor: Dorota M. Markocka