Samorząd terytorialny

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014 r. 
Zestawiła: Marta Wąsacz

Samorząd terytorialny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Druki zwarte:

 1. ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [aut.] Maria Karlikowska [i in.]. - Wyd. 1 zaktual., dodr., stan prawny na 30 czerwca 2005 r. - Bydgoszcz : "Branta" ; Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2005
  CzP 351/354
 2. ABC służby cywilnej / Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  CzP 351/354
 3. Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011
  WP 103836, WP 104557
 4. Administracja państwowa i samorząd terytorialny / oprac. Anna Sypniewska, Ronald Sypniewski. - Poznań : "Ławica", 1993
  WP 97579
 5. Administracja publiczna / Karol Sobczak. - Warszawa : "Municipium", 1993
  WP 97308, WP 97309
 6. Administracja publiczna : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [wprow. Janusza Borkowskiego ; red. Aneta Flisek]. - Stan prawny: wrzesień 2008 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2008
  WJ 52395
 7. Aktualne problemy gospodarki lokalnej : referaty na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH w dniach 8-9 grudnia 1994 r. / pod red. nauk. Alojzego Zalewskiego. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1996
  WJ 53352
 8. Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych przez ustawodawstwo dostosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa / Teresa Rabska. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001
  WP 12034/b
 9. Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009
  WP 102863
 10. Carat i ziemstwa na przełomie XIX i XX w / Leszek Jaśkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
  WP 39177, WP 39178
 11. Co znaczył i znaczy samorząd / pod red. Andrzeja Jaeschke i Magadaleny Mikołajczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000
  WP 87890
 12. Doskonalenie prawa samorządowego w pracach Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego : II Kongres Samorządu Terytorialnego [Poznań 13-15.V.94] / red. t. Roman Sowiński. - Poznań : Krajowy Instytut Badań Samorządowych, 1994
  WP 97256
 13. Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Tomasz Szewc. - Bydgoszcz ; Katowice : "Branta", 2006
  WP 95281
 14. Droga do samorządu : od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989) / Jerzy Regulski, Michał Kulesza. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
  WP 100932
 15. Dylematy zarządzania w instytucjach samorządowych / red. nauk. Zbigniew Blok. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
  WJ 53309, WK 49233
 16. Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009
  CzP 34
 17. Edukacja obywatelska w działaniu / red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura. - Warszawa : "Scholar", cop. 2013
  WP 107063
 18. Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  CzL 47064, MKsK 35
 19. Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój / red. nauk. Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska. - Warszawa : "Difin", 2010
  CzP 352/354(03)
 20. Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 2, Zadania i kompetencje / red. nauk. Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska. - Warszawa : "Difin", 2011
  CzP 352/354(03)
 21. Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  CzP 352/353(03)
 22. Europejskie modele samorządu terytorialnego / Magdalena Waniewska-Bobin ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013
  WP 106317
 23. Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Karolina Julia Helnarska. - Toruń : Adam Marszałek, 2012
  WP 106073, WP 106719
 24. Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej / Norbert Honka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2012
  WP 106634
 25. Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego / Anna Szymańska. - Stan prawny na 1 listopada 2007 r. - Warszawa : "Placet", 2008
  WJ 51812, WK 47250, WJ 52583/10d+CD
 26. Funkcje samorządu terytorialnego a lokalna jakość życia : studia z zakresu teorii i praktyki / pod kierunkiem i red. nauk. Andrzeja Piekary. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1995
  WP 101635
 27. Funkcje wojewody : studium administracyjnoprawne / Małgorzata Polinceusz. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2010
  WP 101965
 28. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Lech Jędrzejewski. - Bydgoszcz ; Gdańsk : "Branta", 2007
  WP 95298, WJ 51667/10d, WK 48979
 29. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Krystyna Brzozowska [i in.]. - Warszawa : "CeDeWu", 2013
  WP 107069
 30. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2013
  WP 106301
 31. Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego : zarys / Waldemar A. Gorzym-Wilkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
  MKsK 71
 32. Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
  WP 95004, WK 46972, WL 44366, WJ 51913/10d
 33. Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczacych samorządu terytorialnego / Michał Kulesza, Katarzyna Galus, Mikołaj Tułowiecki. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001
  WP 12030/b, WL 1404 B, WJ 597/b
 34. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010
  WL 47076, WK 49826
 35. Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  CzL 46928, MKsK 35
 36. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak. - Stan prawny na 1 stycznia 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  WK 49098, MKsK 35, CzL 48059
 37. Kompetencje po reformie administracji publicznej : komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw, określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa / pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. - Warszawa : "Difin", 2000
  WP 87132
 38. Leksykon samorządu terytorialnego / pod red. Marka Chmaja ; aut. haseł Artur Bielec [i in.]. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1999
  CzJ 35, CzK 35/36, CzP 352/354(03)
 39. Lokalne działania dotyczace problemów alkoholowych / Bruce Ritson ; tł. [z ang.] Mira Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997
  WK 41348
 40. Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne / red. nauk. Jacek Kurczewski. - Warszawa : "Trio", 2007
  WL 44314
 41. Mały demokrata / Maciej Poleski ; il. Andrzej Mleczko. - Warszawa : Porozumienie Ponad Podziałami, 1990
  WP 9055/b
 42. Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. - Warszawa : "Difin", 2010
  WP 102315
 43. Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego / red. Wojciech Książek [i in.] ; oprac. Stanisław Prażmowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001
  WJ 463/b, WL 271 B, WK 2780 B, MKsK 371.3, CzP37.014, InfBP11531/b,
 44. Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich : prawo samorządu terytorialnego w toku przemian / Katarzyna Płonka-Bielenin, Tomasz Moll ; pod red. Lidii Zacharko. - Warszawa : Difin, 2013
  MKsK 35
 45. Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej / Stanisław Wójcik. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007
  WL 44090
 46. Nowe prawo samorządu terytorialnego / oprac. Gertruda Jabłońska. - Stan prawny na dzień 1 grudnia 1998 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999
  WK 41414
 47. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007
  CzJ 35
 48. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym / pod red. Alojzego Zalewskiego. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007
  CzJ 35
 49. Odrodzenie samorządu terytorialnego - budowa społeczeństwa obywatelskiego : II Kongres Samorządu Terytorialnego [Poznań 13-15.V.94] / red. t. Piotr Buczkowski. - Poznań : Krajowy Instytut Badań Samorządowych, 1994
  WP 97255
 50. Organizacja i kierownictwo w terenowych organach administracji państwowej / Marcin Jełowicki, Jerzy Zapasiewicz. - Rzeszów : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej : Urząd Wojewódzki. Ośrodek Doskonalenia Kadr, 1975
  WP 22764, WP 23094, WL 20901, WJ 26623
 51. Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce / Jacek Borzyszkowski. - Warszawa : "CeDeWu" ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2011
  CzL 47379
 52. Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
  WP 104813
 53. Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku / red. Zbigniew Szeliga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
  WJ 54554
 54. Oświata jako zadanie publiczne / Danuta Kurzyna-Chmiel. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
  WP 105970
 55. Państwo i prawo w dobie globalizacji / pod red. Stanisława Sagana. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  WP 102905
 56. Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego : raport z badań / Piotr Błędowski [i in.] ; Piotr Broda-Wysocki (red.). - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
  WJ 52243
 57. Państwo, ustrój, samorząd terytorialny / pod red. Marka Chmaja. - Lublin : "Verba", 1997
  WK 43665
 58. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2010
  WP 102149
 59. Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce / Klaudia Giordano. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005
  WJ 53636
 60. Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Lech M. Nijakowski. - Warszawa : "Difin", 2009
  WL 45986, WL 45987, CzP 316
 61. Polityka administracyjna PRL i problemy ustroju terenowego / Józef Wołoch. - Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1974
  WJ 26103
 62. Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki : międzynarodowa konferencja naukowa, Ostrzyce 26-27 kwietnia 2000 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2000
  CzJ 338.48
 63. Polityka społeczna gmin i powiatów : kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach / pod red. nauk. Barbary Rysz-Kowalczyk. - Warszawa : "Elipsa", 2011
  MKsK 35
 64. Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Jerzy B. Karski. - Wyd. 2. - Warszawa : "CeDeWu", 2009
  WK 48935, WJ 52612, WP 99988, CzL 45293
 65. Polski samorząd terytorialny / Ewa J. Nowacka. - Wyd. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2006
  CzL 43211
 66. Polskie tradycje samorządowe a heraldyka : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie / pod. red. Piotra Dymmela. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1992
  WP 97389
 67. Poszerzenie Unii - szansa dla miast Europy : samorząd, rozwój, integracja europejska / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2005
  WP 103018, WP 103019
 68. Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013
  WP 106308, WL 48953, CzL 48952, MKsK 35
 69. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski : wybór dokumentów / [oprac.] Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", 2000
  WP 88936, CzP 34
 70. Prawo administracyjne ustrojowe : podmioty administracji publicznej / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Jana Szreniawskiego. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2002 r. - Bydgoszcz ; Lublin : "Branta", 2002
  CzP 34
 71. Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. - Bydgoszcz ; Kraków : "Branta", 2004
  WP 93054, CzP 34
 72. Prawo administracyjne ustrojowe : podmioty administracji publicznej / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Jana Szreniawskiego. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2002 r. - Bydgoszcz ; Lublin : "Branta", 2002
  CzP 34
 73. Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. - Bydgoszcz ; Kraków : "Branta", 2004
  WP 93054, CzP 34
 74. Prawo samorządu terytorialnego w Polsce / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel ; pod red. Wiesława Kisiela. - Warszawa : "LexisNexis", 2006
  CzJ 342.25
 75. Problematyka samorządu terytorialnego / red. Zygmunt Ziembiński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1991
  WP 97682
 76. Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach / pod red. Wandy Patrzałek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1996
  WK 40383
 77. Procesy ujednolicania prawa prywatnego w świetle integracji europejskiej : I konferencja, Szczecin 16 grudnia 1999 roku ; Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu procesu integracji europejskiej na przykładzie doświadczeń samorządu w Polsce i we Włoszech : II konferencja, Wałcz 4 kwietnia 2000 roku : materiały pokonferencyjne / pod red. Bronisława Ziemianina, Bronisława Sitka, Marka Tkaczuka. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002
  WP 94196, WP 94197, WP 100301, WL 40768, WL 40769
 78. Przejrzysty samorząd : podręcznik dobrych praktyk / pod red. Cezarego Trutkowskiego. - Warszawa : "Scholar", 2006
  WL 44517
 79. Przewodnik do realizacji znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla samorządów terytorialnych. - Wyd. 1 (popr.). - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997
  WK 2268 B
 80. Public relations miast i regionów / red. nauk. Aneta Duda. - Warszawa : "Difin", 2010
  CzL 47118
 81. Rady narodowe, administracja, samorząd : podstawowe zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Ury ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986
  WP 97367
 82. Rady narodowe i samorząd terytorialny : zbiór podstawowych przepisów prawnych. Cz. 1 / Kancelaria Rady Państwa. - Warszawa : Wydawnictwo Współczesne, 1988
  WP 97510, WP 97509
 83. Rady narodowe ; Samorząd terytorialny / Tadeusz Fuks. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1985
  WP 68610, WL 31587, WK 28657
 84. Reformatorzy i politycy : gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów / Jadwiga Emilewicz, Artur Wołek. - Wyd. 2 uzup. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu ; Kraków : "Dante", 2002
  WP 93393
 85. Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski / red. Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010
  CzP 351/354
 86. Rozwój lokalny i regionalny : teoria i praktyka / Adam Szewczuk, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło. - Warszawa : C. H. Beck, 2011
  WL 47842, WP 104208
 87. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka / Krzysztof Surówka. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2013
  CzL 48624
 88. Samorząd a rozwój : instytucje, obywatele, podmiotowość / Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2012
  WL 48600
 89. Samorząd lokalny : dobro publiczne / Jerzy Kleer (red.). - Warszawa : "CeDeWu", 2008
  WJ 53602, WJ 54220, WK 51491, WP 100025
 90. Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych / red. nauk. Jerzy Kleer. - Warszawa : "CeDeWu", 2009
  WK 48944
 91. Samorząd miasta Rzeszowa 1867-1914 / Aleksander Codello. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1967
  WK 11444
 92. Samorząd Polski : Ustawa z 23. III. 1933 Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294 o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego : Ustawa z 4. II. 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej / komentarzem zaopatrzył S. Gottlieb. - Lwów : Maksymilian Bodek, 1933
  Cz1P A/34
 93. Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Mariusz Wiktor Sienkiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
  WP 103921, CzL 47845
 94. Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r. - Kraków : "Zakamycze", 2001
  WJ 53034
 95. Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. - Stan prawny na 15 września 2009. - Warszawa : "LexisNexis", 2009
  WK 48946, WJ 54222, CzP 34
 96. Samorząd terytorialny : teksty jednolite / wraz z wprow. Michała Kuleszy i indeksem rzeczowym. - Wyd. 2 rozsz., stan prawny: czerwiec 1996 r. - Warszawa : C.H. Beck, 1996
  WP 94725, WP 96384, WP 96385
 97. Samorząd terytorialny : wczoraj i dziś / Elżbieta Paziewska. - Warszawa : Vipart, 2011
  CzJ 35
 98. Samorząd terytorialny : zagadnienia prawne i administracyjne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Piekary i Zygmunta Niewiadomskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1998
  CzJ 342.25
 99. Samorząd terytorialny : zagadnienia ustrojowe / Bogdan Dolnicki. - Kraków : "Zakamycze", 1999
  WK 42304, CzJ 342.25, CzP 34
 100. Samorząd terytorialny : zbiór przepisów / [red. i oprac. Kazimierz Marszał]. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 1996 r. - Katowice : "Volumen", 1996
  WP 94724, WP 96375, WP 96851, WP 96852
 101. Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Mirosław Karpiuk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008
  WK 49559
 102. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach : gmina w państwach Europy Zachodniej / Jan Jeżewski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1999
  WP 89140, CzP 351/354
 103. Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja / Kazimierz Pająk. - Toruń : Adam Marszałek, 2007
  WJ 52157/10d
 104. Samorząd terytorialny i ochrona środowiska : przepisy z komentarzem / Wojciech Radecki ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1991
  WP 97310
 105. Samorząd terytorialny i rozwój lokalny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Piekary, Zygmunta Niewiadomskiego ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1996
  WP 97254
 106. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  WP 101038, WL 45904, WK 48744, WK 48768, WJ 53149
 107. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / [aut.] Marek Barański [i in.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007
  WP 96250, WJ 52097
 108. Samorząd terytorialny III RP w procesie integracji europejskiej / wybrane problemy. T. 2 / red. nauk. Czesław Glinkowski, Edward Urbańczyk. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
  WJ 53310, WJ 53311, WK 49234, WK 49235
 109. Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Ewa J. Nowacka. - Warszawa : "LexisNexis", 2010
  WJ54221, WJ 54477, WP 104210
 110. Samorząd terytorialny państw europejskich / red. nauk. Sylwester Wróbel. - Katowice : "Śląsk", 2012
  WP 106617
 111. Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej : (wybrane zagadnienia) / red. Halina Zięba-Załucka. - Rzeszów : "Fosze", 1999
  WK 41453, CzJ 342.25
 112. Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Elipsa", 2004
  CzP 351/354
 113. Samorząd terytorialny w Polsce / Piotr Typiak. - Warszawa : Wydział Prasy i Propagandy PSL, 1946
  WP 1376/b
 114. Samorząd terytorialny w Polsce / Piotr Typiak. - Warszawa : Wydział Prasy i Propagandy PSL, 1946
  WP 1376/b
 115. Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji / red. nauk. Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno. - Stan prawny na 1 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
  WP 105245
 116. Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie / Zyta Gilowska, Leon Kieres, Roman Sowiński. - Poznań : "Ławica", 1993
  WP 97337, WP 97336
 117. Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie / Zyta Gilowska, Leon Kieres, Roman Sowiński. - Poznań : "Ławica", 1993
  WP 97337, WP 97336
 118. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie : (doświadczenia i nowe wyzwania) / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Alfreda Lutrzykowskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008
  WP 95874, WP 95873, WJ 52158/10d
 119. Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl samorządowa, historia i współczesność / Stanisław Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1999
  WP 103795, WP 100291
 120. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
  WJ 54306/10d, CzP 351/354
 121. Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. - Warszawa : C. H. Beck, 1998
 122. Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Ewa Nowacka. - Warszawa : "LexisNexis", 2003
  WK 44586
 123. Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego : (na przykładzie : Francji, Republiki Federalnej Niemiec i Szajcarii) / Zygmunt Niewiadomski. - Warszawa : Instytut Administracji i Zarządzania, 1989
  WP 97364
 124. Samorząd terytorialny w XX wieku w Polsce / Wojciech Wytrążek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009
  CzL 46558
 125. Samorząd w Polsce : istota, formy, zadania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Wykrętowicza. - Wyd. 4 uaktual. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2008
  WJ 54575
 126. Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Grzegorza Radomskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006
  WK 46334
 127. Samorządowa polityka społeczna : praca zbiorowa / pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002
  WL 41213, CzJ 304
 128. Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku / pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010
  WP 102329
 129. Samorządowe public relations / Jarosław Flis. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2007
  WL 44049, WL 43760, WJ 51712/10d
 130. Samorządowy model oświaty : koncepcje i realia / Ewa Adamczyk, Janusz Gęsicki, Ewa Matczak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2001
  WL 41189, WK 44086, WP 87914, CzJ 37.014/A
 131. Samorządy lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004
  WP 13969/b
 132. Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego / Beata Filipiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
  WP 96097
 133. Strategie władz lokalnych / Jerzy Bartkowski, Andrzej Kowalczyk, Paweł Swianiewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1990
  WP 97340
 134. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich / Tomasz Kaczmarek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005
  CzJ 35
 135. System organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce / Stanisław Cieślak. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2000
  CzP 351/354
 136. Systemy władz lokalnych w wybranych krajach europejskich / Wincenty Kawalec. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979
  WP 36283
 137. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [i in.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009
  WP 100625
 138. Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego / red. Magdalena Kubista. - Katowice : Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego : Akademia Ekonomiczna : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1994
  WP 97567
 139. Szkoła samorządowa : poradnik dyrektora szkoły : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Jeżowskiego i Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1993
  WK 38076, WK 38095, WP 9495/b
 140. Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów : turystyka powszechna, turystyka uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty i gminy w polskim systemie prawnym, zarządzanie i marketing w powiatach i gminach, zarządzanie i marketing turystyki, zarządzanie i marketing uzdrowisk / Aleksander Stefan Kornak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2002
  WJ 49497
 141. Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów u początków XXI wieku / Aleksander Stefan Kornak. - Wyd. 2 rozszerz. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2004
  WJ 53137/10d
 142. Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego / Leonard Etel. - Białystok : "Temida 2", 2004.
  WP 102705
 143. Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [i in.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2011
  CzL 47662
 144. Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997
  WP 87526
 145. Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski. - Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2007 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007
  WJ 52160
 146. Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce / Zbigniew Leoński. - Stan prawny na dzień 30 IV 1994 r. - Poznań : "Ławica", 1994
  WP 97360, WP 97357, WP 97358, WP 97359
 147. Ustrój samorządu terytorialnego : podstawowe akty prawne / oprac. Janusz Mordwiłko. - Warszawa : "Liber", 2003
  WJ 52546
 148. Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
  WJ 54593
 149. Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie : zbiór aktów prawnych / z wprowadzeniem i objaśnieniami prof. Zygmunta Niewiadomskiego. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Difin", 2000
  WP 87142
 150. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2005
  CzL 42779, CzP 34
 151. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce / Wiesław Kisiel. - Warszawa : "LexisNexis", 2003
  WK 46336, WJ 51723/10d
 152. Ustrój samorządu terytorialnego w RP / Zbigniew Leoński. - Stan prawny na dzień 1 I 1991 r. - Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1991
  WK 41122
 153. Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej / red. nauk. Alfred Lutrzykowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2012
  WP 105996
 154. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel. - Wyd. 2 rozsz. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko", 2000
  WP 88911
 155. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickigo. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Bydgoszcz : "Branta", 2007
  WL 43509
 156. Władza lokalna a media : zarządzanie informacją, public relations, promocja jednostek samorządu terytorialnego / pod red. Stanisława Michałowskiego, Włodzimierza Micha. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
  WK 46006, CzP 351/353
 157. Władze i administracja terenowa po reformie / Stanisław Gebert. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1976
  WJ 28142, WJ 28143
 158. Województwo jako region europejski / Piotr Jankowski. - Toruń : "Adam Marszałek", 2013
  WL 48979
 159. Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia : przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta / Grzegorz Masik. - Warszawa : "Scholar", 2010
  WJ 54504,
 160. Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce / Beata Słobodzian. - Toruń : Adam Marszałek, 2006
  WP93477, CzP 351/354
 161. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Jakub Kosowski. - Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012
  WL 48241
 162. XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia, problemy, perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Adam Marszałek, 2011
  WP 104847
 163. XX-lecie Samorządu Miejskiego : 1990-2010 : XX-lecie Samorządu Terytorialnego Miasta Przeworska, 2010-06-12 / red. Leszek Kisiel, Agnieszka Zakrzewska, Anna Dąbek ; Urząd Miasta Przeworska. - Kwidzyn : VEGA Studio Adv. Tomasz Muller, 2010
  WK 49721, MKsK Reg.
 164. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Anna Barczak. - Warszawa : "ABC", 2006
  WK 46637, CzP 34
 165. Zagadnienia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej / Elżbieta Ura. - Stan prawny na dzień 1 marca 2006 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2006
  WP 103786, WP 103863, CzP 34
 166. Zagadnienie samorządu w świetle doświadczeń demokracji ludowej / - Warszawa : "Czytelnik", 1946
  WP 47203
 167. Zarys prawa samorządu terytorialnego / Antoni Agopszowicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991
  WP 97257
 168. Zarys prawa samorządu terytorialnego : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Ofiarskiej, Jerzego Ciapały ; [aut. Jerzy Ciapała i in.]. - Poznań : "Ars Boni et Aequi", 2001
  WP 99643, WP 99642
 169. Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Ryszard Szałowski. - Stan prawny na dzień 31 marca 2008 r. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
  WL 45076, WP 98248
 170. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Henryk Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  WJ 53781, WK 49867, WP 103729
 171. Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez. - Warszawa : "Placet", 2013
  WJ 55209, CzL 48640
 172. Zasady tworzenia prawa miejscowego / Henryk Rot, Kazimierz Siarkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
  WP 81652
 173. Znaczenie i funkcjonowanie samorządu w Polsce / pod red. Izabeli Oleksiewicz, Marty Pomykały. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2010
  WP 102354
 174. Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Profesora Doktora Tadeusza Bigo / pod red. Adama Błasia. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1996
  WP 96830, WP 96829

Artykuły z czasopism:

 1. Bezpieczeństwo lokalne jako kwestia pedagogiczna / Tomasz Biernat, Janusz Gieryszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 15-20
 2. Dlaczego warto oddać nadzór samorządom? / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 39-40
 3. Działania samorządu terytorialnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Maria Kotomska // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 363-376
 4. Dzień Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie / Red. // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2012, nr 3, s. 6
 5. Finanse publiczne / pod red. nauk. Janusza Ostaszewskiego // W: Finanse. Warszawa : "Difin", 2008. - S. 73-212
 6. Finanse samorządów terytorialnych a finanse na zdecentralizowaną działalność polityki społecznej / Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 13-17
 7. Finanse samorządu terytorialnego / Elżbieta Malinowska-Misiąg ; Wojciech Misiąg // W: Finanse publiczne w Polsce. Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 553-636
 8. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego / Maria Orłowska-Bednarz//W: Europa regionów. Toruń : Adam Marszałek, 2011. - S. 322-333
 9. Gospodarka komunalna / Cezary Banasiński // W: Prawo gospodarcze. Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 165-197
 10. Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu / Jarosław Świda // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 56-58
 11. Jeśli nie likwidacja szkoły, to...: samorządowe dylematy w oświacie / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 41-45
 12. Kompetencje organów gminy w zakresie podatku od nieruchomości / Andrzej Borodo// Roczniki Nauk Prawnych KUL. - 1998. - T. VIII, s. 225-234
 13. Kontrola w administracji rządowej / Aneta Miśkiewicz // Służba Pracownicza. - 2011, nr 12, s. 1-4
 14. Kto ty jesteś...? / (red.) // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 5 (8) maj, s. 28-29
 15. Miasto bez przyszłości? : studenci pytają prezydenta, prezydent odpowiada / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira // Życie Podkarpackie. - 2014, nr 18 (30 IV), s. 16
 16. Miejsce przedszkoli w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych małych miast i terenów wiejskich / Aneta Wójcik // Polityka Społeczna. - 2010, nr 7, s. 27-32
 17. Modernizacja samorządu terytorialnego w Polsce / Eugeniusz Zieliński // W: Administracja i bezpieczeństwo. Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011. - S. 65-84
 18. Odkrywanie zasobów energii dzieci i młodzieży na rzecz dobra, zdrowia i szczęścia / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 34-35
 19. Odpowiedzialność samorządu lokalnego w sprawach mieszkalnictwa : zadania a realizacja / Hanka Zaniewska, Maria Thiel // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11 - 12, s. 31-36
 20. Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna : oczekiwania a rzeczywistość / Iwona Kowalska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 44-48
 21. Planistyczne i programowe funkcje samorządu terytorialnego : fasada czy realne oddziaływanie / Justyna Przywojska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11 - 12, s. 23-27
 22. Polityka rodzinna w gminie : założenia a rzeczywistość / Bożena Balcerzak – Paradowska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 36-40
 23. Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności / Stanisława Golinowska// Polityka Społeczna. - 2006, nr 4, s. 1-10
 24. Prawne podstawy gospodarki finansowej gminy / Kaja Angerman // Roczniki Nauk Prawnych KUL. - 1994. - T. IV, s. 149-162
 25. Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 75-78
 26. Proces dewolucji i jego ewentualne konsekwencje dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Patrycja Walichniewicz – Bartnik // W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 232-244
 27. Proces projektowania głównych założeń reformy samorządu terytorialnego w Danii z dnia 1 stycznia 2007 r. / Mariusz Popławski // W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 245-270
 28. Radni zlikwidowali miejskie żłobki : Bursa Szkolna odeszła do historii / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 20 (14 V), s. 2
 29. "Ranking bibliotek" czyli piętnaście pytań do samorządu / Piotr Kieżun // Bibliotekarz. - 2012, nr 3, s. 10-12
 30. Rola samorządu lokalnego w tworzeniu produktu turystycznego regionu / Jan Krupa ; Tomasz Soliński // W: Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu. Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2006. - S. 309-334.
 31. Rola samorządu terytorialnego w budowie przedsiębiorczego społeczeństwa lokalnego / Aranka Ignasiak-Szulc // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. t.2. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007. - S. 528-532
 32. Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rodzinnej : konferencja w Warszawie / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2006, nr 5-6, s. 33-36
 33. Rola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym / Małgorzata Baron – Wicherek // W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej. Toruń : "Akapit", 2007. - S. 169 – 184
 34. Samodzielność finansowa gmin a system podatkowy w Polsce / Antoni Hanusz // Roczniki Nauk Prawnych KUL. - 1998. - T. VIII, s. 47-55
 35. Samorząd / Dariusz Iwaneczko// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 11 (74) listopad, s. 35
 36. Samorząd lokalny - dobro publiczne : artykuł dyskusyjny / Jerzy Kleer // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 8-12
 37. Samorząd terytorialny w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (wybrane zagadnienia) / Leszek Wieczorek // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - S. 53-73, bibliog.
 38. Samorząd terytorialny we Francji / Karolina Julia Helnarska // W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 194-216
 39. Samorządowe rady oświatowe - niewykorzystana szansa uspołecznienia oświaty / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 6, s. 23-27
 40. Samorządowe wieści / Edward Wiecheć // Między Sanem a Wisłokiem. - 2009, nr 4(30), s. 5-7
 41. Samorząd i organizacje pozarządowe :współpraca na rzecz osób niepełnosprawnych / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna.- 2011, nr 1; s. 23-27
 42. Samorządy nie chcą dopłacać do szkół / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 20-23
 43. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej / Piotr Frączek // Polityka Społeczna. - 2010, nt 7, s. 20-26
 44. Struktury administracji lokalnej w Europie Środkowowschodniej / Jacek Wojnicki// Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 3/4, s. 253-261
 45. System samorządu lokalnego w RP / Jacek Wojnicki // W: Społeczeństwo i Polityka. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. - S. 1244-1256
 46. System zasilania finansowego podstawowych jednostek samorządu terytorialnego / Teresa Kieszkowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. - Nr 327. - 2001. - Prace katedry makroekonomii, nr 7
 47. Tradycje samorządowe w regionie podkarpackim / Krzysztof Szela // W: Almanach podkarpacki. Rzeszów : "Akces" : Erwico s.c. Regionalne Wydawnictwo Informacyjne, 1999. - S. 47-53
 48. Udział NGOs w tworzeniu samorządowej polityki społecznej / Dariusz Zalewski, Paweł Poławski // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 17-23
 49. Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niedokończona debata? / Stanisława Golinowska// Polityka Społeczna. - 2009, nr 11-12, s. 3-8
 50. Wpływ nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynku pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33
 51. Wpływ samorządu lokalnego na kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa / Benedykt Puczkowski, Patrycja David // Kultura Fizyczna. - 2009, nr 1/2, s. 27-31
 52. Współczesny samorząd terytorialny w Finlandii : zarys problematyki / Sebastian Żukowski // W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. – s. 217-231
 53. XX-lecie samorządu terytorialnego / (red.) // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2010, nr 3, s. 2
 54. Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 29-30
 55. Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego / Piotr Błędowski, Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 36-38
 56. Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

 

Autor: Marta Wąsacz