Starość. Ludzie starzy w społeczeństwie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

 

Zestawiła: Izabela Pelc

 

STAROŚĆ

LUDZIE STARZY W SPOŁECZENSTWIE 

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

za lata  2000 – 2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 

 1. Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009      WP   101344
 2. Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood ; przeł. Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kielce : "Charaktery", 2005       WP   101346
 3. Czas wolny w starości a jakość życia / Teresa Wilk // W: Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. – S. 129 – 144      CzP   37.013
 4. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodruk do wydania z 2005 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010  WP   101604
 5. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007     CzP   364/368
 6. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : "Akapit", 2010     CzP   364/368
 7. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z j. ang. tł. Robert Andruszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010     WP   102051
 8. Dorosłość wobec starości : oczekiwania - radości - dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008      CzP   316
 9. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010      WP   102931
 10.   Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; aut. Adrianna Maria Borowicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 WP   102448
 11. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010     WP   102080
 12.  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 WP   98011
 13.  Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk : "Via Medica", 2006     WP   95201
 14.  Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2004      WP   93074
 15. Historia starości : od antyku do renesansu / Georges Minois ; przeł. [z fr.] Katarzyna Marczewska. - Warszawa : "Volumen" ; Gdańsk : "Marabut", 1995     WP   83118
 16.  Jak opiekować się rodzicami, którzy kiedyś opiekowali się Tobą / Kenneth P. Scilleppi ; tł. [z ang.] Dorota Dziewońska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008       WP   98063
 17. Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Nauka Edukacja Rozwój", 2008      CzP   364/368
 18.  Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : "Czelej", 2007     WP   101370
 19.  Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007       WP   97810
 20.  Neurobik : zadbaj o kondycję mózgu / Lawrence C. Katz, Manning Rubin ; z ang. przeł. Anna Buingoc. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2002      WP   93510
 21.  Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. – S. 225 – 243     WP   95187
 22.  Oblicza starości : biografia jako źródlo czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009      WP   100084
 23.  Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010      WP   102144
 24.  Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 WP   101005
 25.  Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 WP   101329
 26.  Poczucie jakości życia a aktywność społeczna ludzi starych – czy zawsze korelacja? / Dorota Niewiedział // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 463 – 475     WP   95622,   CzP   376
 27.  Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa : diagnoza i program działania = (Poland facing the aging process of the population) / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet "Prognoz Polska 2000 Plus". - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2008         WP   97870
 28. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010      WP   102292
 29. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; tł. Michał Lipa. - Warszawa ; "MT Biznes", 2009       WP   99996
 30. Problemy wieku starczego / Anna Kowalewska, Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska // W: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : "Żak", 2005. – S. 295 - 315        WP   101105,  WP   98796
 31. Przemoc w starości / Joanna Wawrzyniak // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. – S.  265 – 274        WP   96299
 32. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009      WP   100872
 33. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009      WP   101609
 34. Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie : [podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy] / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpały i Józefa Krzysztofa Gierowskiego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2007      WP   101302
 35. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006           WP   93613,   WP   95261
 36. Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa] / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005       WP   93861
 37. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007   WP   97412,  WP   97895
 38. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : "Żak", 2001   CzP   316(03)
 39. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2009      WP   102331
 40. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009         WP   101615,  CzP   612
 41. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008   WP   100703
 42. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002       WP   88699
 43. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009      WP   101446
 44. Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007      WP   100269
 45. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk", 2010       CzP   364/368
 46. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek, 2008        WP   97925
 47. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006      CzP   159.9
 48. Żywienie osób w wieku starszym : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008      WP   101476

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 6-8
  Omówienie terminów "ageizm" oraz "dyskryminacja" ze szczególnym uwzględnieniem uprzedzeń wobec ludzi starych
 2. Biblijne błogosławieństwo starości / Anna Świderkówna // Znak . - 2000, nr 6, s. 94-100
  Starość
  była w Biblii zawsze uważana za wyraz Bożego błogosławieństwa
 3. Biblioteka dla Seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, Dodatek do Poradnika Bibliotekarza s. 1 – 12
 4. Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa / Justyna Stoltmann - Prędka // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 19 – 21
 5. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego : starość nie radość / Anna Cabaj // Biologia w Szkole . - 2009, nr 1, s. 28-34
  Choroba Parkinsona. Choroba Alzheimera. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Choroba Huntingtona (pląsawica). Objawy, przyczyny, epidemiologia, leczenie
 6. Depresje schyłku życia / Tadeusz Parnowski // Charaktery . - 2002, nr 11, s. 20-21
  Przyczyny występowania depresji w podeszłym wieku
 7. Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 3-5
  Omówienie problemów związanych ze zdrowiem, długością życia, pracą zawodową oraz wsparciem społecznym ludzi starych
 8. Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów / Zofia Szweda-Lewandowska //  Polityka Społeczna . - 2009, nr 7, s. 17-21
  Czynniki determinujące konieczność korzystania przez osoby starsze z pomocy społecznej – analiza
 9. Dyskryminacja osób starszych w Polsce / Justyna Stypińska // Niebieska Linia . - 2010, nr 2, s. 3-6
  Przejawy nierównego traktowania osób starszych w zakresie dostępu do pomocy i usług społecznych. Problem dyskryminacji również w kontekście europejskim
 10. Dziadkowie ze skierowania / Ryszarda Socha // Polityka . - 2008, nr 19, s. 115-[117]
  Rodzinne domy dla osób starszych
 11. Huntington: wynik nieprawidłowy / Ewa Gołębiewska, Emilia Sitek // Charaktery . - 2010, nr 10, s. 78-82
  Życie osób z chorobą Huntingtona
 12. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz //   Praca Socjalna . - 2010, [nr] 1, s. [93]-106
  Obraz człowieka starego w Piśmie Świętym. Sens starości w perspektywie Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania
 13. Jak zarządzać wiekiem? / I.D. // Służba Pracownicza . - 2006, [nr] 10, s. 9-10
  Problem zatrudnienia ludzi starszych. Intermentoring
 14. Klara i Bogusław : przemoc wśród starszych i wobec nich / Anna Maria Węgierek // Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 9-11
  Analiza przypadku przemocy seksualnej w związku osób starszych. Omówienie sygnałów przemocy wobec seniorów
 15. Kochani, dopuszczam się przestępstwa / Jerzy Danilewicz // Polityka . - 2009, nr 29, s. 26-27
  Samobójstwa osób w wieku powyżej 60 lat
 16. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka //  Praca Socjalna . - 2010, [nr] 1, s. [107]-117
 17. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 8-10
  Omówienie zjawiska przemocy wobec ludzi starych
 18. Niepełnosprawni w społeczeństwie / Marlena Kilian // Polityka Społeczna . - 2007, nr 11/12, s. 14-18
  Sytuacja starszych osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 19. Niezasłużony los / Anna Staszewska // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 14-16
  Sytuacja ludzi starych, bezradnych, wymagających opieki trafiających do Schronisk dla Osób Chorych Bezdomnych i domów pomocy społecznej
 20. O starości okiem psychologa / Grażyna Płachciska //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 17-20
  Przemoc wobec osób starszych. Postawy wobec starości
 21. O wyższości starości / Aneta Łosiewicz // Charaktery . - 2004, nr 1, s. 31-32
  Cele życiowe w okresie starości
 22. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium . - 2006, nr 7/8, s. 62-63
  Dysfunkcje związane z wiekiem. Niebezpieczeństwa wynikające z wieku
 23. Okres późnej dorosłości / Szymon Hermanowski // Remedium . - 2004, nr 7/8, s. 4-5
  Niekorzystne zjawiska występujące w wieku podeszłym. Przebieg zmian rozwojowych w wieku podeszłym
 24. Opieka nad osobami starszymi : historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki // Praca Socjalna . - 2010, [nr] 5, s. [75]-94
  Przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących sytuacji osób starszych oraz wsparcia im udzielanego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy instytucjonalnej
 25. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak //  Praca Socjalna . - 2010, [nr] 4, s. [69]-85
 26. Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym / Aneta Koczaska-Siedlecka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia . - 2010, nr 4, s. 33-35
  Specyfika problemów alkoholowych osób starszych, skutki zdrowotne, specyfika leczenia
 27. Polska starość / Elżbieta Trafiałek //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 3-7
  Wykluczenie, dyskryminacja, przemoc, postawy wobec ludzi starszych
 28. Pomoc i przemoc : opieka jako proces zrozumienia / Maria Kuźmicz //  Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 3-5
  Autorka omawia wyniki badań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Wskazuje na cechy, jakie powinna posiadać osoba będąca opiekunem seniora. Wymienia sytuacje pielęgnacji i opieki, w których może dochodzić do przemocy wobec tej grupy ludzi
 29. Pomóc wyjść z cienia : uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowicka // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 22-24
 30. Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa Ewa Olearczyk // Wychowawca . - 2005, nr 3, s. 16-17
  Refleksje na temat starości i starzenia się oraz zmian zachodzących w sferze psychiki człowieka starego - potrzeba bilansu życia i inne
 31. Prawa osób starszych / Zofia Szarota // Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 8-10
  Ustawodawstwo międzynarodowe i polskie wobec osób starszych
 32. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na Co Dzień . - 2008, nr 7/8, s. 32-36
  Jakość życia ludzi w podeszłym wieku. Ujęcie teoretyczne. Wizerunek człowieka starego w oczach młodych ludzi. Omówienie wyników badań. Refleksje związane z przygotowaniem jednostki do starzenia się własnego i innych osób
 33. Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę osób starszych / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna . - 2009, [nr 3], s. [94]-114
  Najczęściej popełniane przestępstwa przeciwko mieniu dokonane wobec osób starszych (kradzeże, oszustwa, przywłaszczenia)
 34. Senior w rodzinie / Marta Szymańska // Wychowawca . - 2009, nr 12, s. [12]-[14]
 35. Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // Przegląd Biblioteczny . - R. 78, z. 3 (2010), s. [322]-332
 36. Potrzeby informacyjne ludzi starszych, ich zainteresowania czytelnicze i aktywność w korzystaniu z Internetu
 37. Seniorzy w mediach / Paulina Gotfryd //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 23-25
  Rola mediów w kształtowaniu wizerunku osób starszych
 38. Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina // Praca Socjalna . - 2008, [nr] 4, s. [93]-115
  Potrzeby osób starszych i najbardziej dotkliwe problemy związane ze starością. Starość uogólniona - w opiniach osób starszych i przedstawicieli młodego pokolenia. Reakcje na starość własną i obcą w opiniach ludzi starych i młodych
 39. Starość wyzwaniem dla współczesności / Paulina Kocimska // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 6-7
  Negatywny stereotyp człowieka starego w kulturze europejskiej
 40. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski //  Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 5-8
  Autor omawia biologiczne teorie starzenia się, psychologię starzenia się, seksualność w wieku starczym, terapię w domach pomocy społecznej
 41. Statystyczna starość / M. K. // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 3-4
  Problemy psychologiczne wieku podeszłego: lęk przed chorobami, byciem ciężarem czy samotnością
 42. Urok siwych gołąbków / Barbara Pietkiewicz //  Polityka . - 2008, nr 34, s. 82-84
  Miłość i potrzeba bycia w bliskim związku osób w starszym wieku
 43. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna . - 2010, nr 4, s. 29-32
  Opracowanie dotyczące egzystencji starszych Europejczyków. Badania przeprowadzone w ramach projektu FELICIE
 44. Wokół dyskryminacji osób starszych / Łukasz Gabler // Służba Pracownicza . - 2007, [nr] 10, s. 9-10
  Kiedy różnicowanie staje się dyskryminacją. Formy dyskryminacji np. na rynku pracy, w służbie zdrowia
 45. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2008, nr 7, s. 23-27
  Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi
 46. Wychowanie do starości / Renata Ilnicka // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 4, s. 69-72
  Przygotowanie człowieka do okresu życia w wieku nieprodukcyjnym
 47. Wychowanie fizyczne - ucznia później dorosłości / Andrzej Pałucki //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2010, nr 7, s. 4-11
  Cele edukacji fizycznej osób starszych. Kształcenie nauczycieli kultury w kierunku edukacji uczniów dorosłości późnej
 48. Wygrać starość / Hanna Dąbrowiecka //  Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 9-10
  Typy postaw wobec starości, lęki i obawy dotyczące tego okresu
 49. Z rodziną czy bez / Anna Hernik // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 11-12
  Sytuacja ludzi starych w społeczeństwie i w rodzinie

Autor: Izabela Pelc