Tajne nauczanie w powiecie przeworskim w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944: wybór literatury

Przemyśl

Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

 

Tajne nauczanie w powiecie przeworskim  w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944:
(Wybór literatury
)

  1. Byłem jednym z trzynastu: wspomnienia z tajnego  nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1940-1944/ Józef Rewer  // W: W gminie Markowa. T. 3: Ocalić od zapomnienia. – Markowa, 2004 s. 124-141 [odbitka w zbiorach biblioteki].
  2. Droga kapelana AK do Polski Ludowej / Józef Stefański // W : Udział kapelanów wojskowych w drugiej  wojnie światowej / pod red. Juliana  Humeńskiego. – Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984 s. 296-306.
  3. Działalność Komisji Oświecenia Publicznego (KOP) w latach 1939-1941 / Vilim Francic // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . – R.13(1971), s.175-178.
  4. Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945 / Marian Walczak. -   Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, sygn. GK 33777
  5. Działalność „Szkolnicy” w okresie okupacji  hitlerowskiej w latach 1939-1945 / Ignacy Jakubiec // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R.1(1961),  s. 135-153
  6. Hymn nauczycieli tajnego nauczania //  Głos Nauczycielski . -  1985,  nr 15,  s. 7
  7. Karty z dziejów szkolnictwa  i kultury Przeworska / Stefan Lew // W : Siedem Wieków Przeworska :  szkice, studia i materiały z dziejów miasta / pod red. Antoniego Kunysza. – Rzeszów : Prez. Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku, 1974,  sygn. GK 46043, 18056, 18057cz.
  8. Leon Trybalski  : 1911-1999 / Jadwiga Mirkiewicz // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku: materiały z dziejów oświaty w regionie / [ zesp.  red.  Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in.] . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006 s. 229-230,  sygn. 46360cz, GK 48235-48237
  9. O  tajnym nauczaniu : 1940-1942 : wspomnienie / Elżbieta Taborska // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie / [zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in.]. -   Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i  Regionu, 2006 s. 179-182, sygn. 46360cz, GK 48235-48237
  10. Obwód Przeworsk SZP – ZWZ -AK w latach 1939-1944/45 / Teodor Gąsiorowski . – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2009 , ss. 136-141: Tajne nauczanie,  sygn. 49603cz 
  11. Organizacja  oświaty w Polsce w latach 1917-1969 : podstawowe akty prawne /  Mieczysław Pęcherski,   Maciej Świątek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972 , sygn.  16414cz, GK 16280
  12. Oświata na Rzeszowszczyźnie w  latach 1939-1945 / Jan Draus, Ryszard Terlecki. -  Wrocław: Zakład  Narodowy im. Ossolińskich, 1984 , sygn. GK 28038
  13. Oświata w latach okupacji : informacje wstępne / Gałecki Włodzimierz  //  Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. -  R.1 (1961), s. 3-19
  14. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni  (1939-1945) /  Eugeniusz C. Król. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1979, sygn. GK 22942
  15. Przeworsk  – moja Mała Ojczyzna  / Bronisław Marć // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie / [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in ] . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006, s. 187-193, sygn. 46360cz, GK 48235-48237
  16. Publikacje historii regionalnej Przeworska i  ich wykorzystanie w realizacji haseł programowych w szkole podstawowej  [Rękopis] / Maria Kruszelnicka. – Przeworsk, 1998 
  17. Sprawa podręczników i  pomocy naukowych w jawnym  szkolnictwie polskim w Generalnej Guberni  w latach okupacji hitlerowskiej / Eugeniusz  Król //   Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1977, nr 4,  s. 393-406
  18. Skład osobowy kierownictwa tajnej oświaty w czasie okupacji hitlerowskiej ( 1939-1945) / Tomasz Szczechura   // Przegląd Historyczno-Oświatowy . – 1975,  nr 4 , s.  547-591
  19. Sprawa podręczników i  pomocy naukowych w jawnym szkolnictwie polskim w Generalnej Guberni  w latach okupacji hitlerowskiej / Eugeniusz  C. Król //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1977, nr4, s. 393-406
  20. Sylwetki  nauczycieli  tajnego nauczania w Przeworsku :  wybrane fragmenty / Leon Trybalski// W :  Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław  Dziedzic, Kazimierz Karp i in.]  . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i  Regionu, 2006, s. 182-187, sygn. 46360cz, GK  48235-48237
  21. Szkolnictwo polskie w początkach okupacji  1939-1940 / Marian Walczak //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. -  1984,  nr 1,  s. 15-42
  22. Szkolnictwo zawodowe w okresie okupacji hitlerowskiej i  radzieckiej 1939-1945 [Rękopis] / Elżbieta Taborska. – Przeworsk, 1995 , sygn. 2R
  23. [Tajna  Organizacja Nauczycielska] TON Przeworsk jako drugi front walki polskiego podziemia z niemieckim okupantem / [oprac. Leon Trybalski ; Komisja Historyczna ZNP Przeworsk]. – Przeworsk, 1986,  sygn. BK 2983cz, BK 2984-2987
  24. Tajne nauczanie na Podkarpaciu : 1939-1945 / Jacek  Chrobaczyński  . – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza,   1987, sygn. GK 32028
  25. Tajne nauczanie na terenie Inspektoratu Rejonowego Związku Walki  Zbrojnej AK-Przemyśl – Jarosław / Jan Draus  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R.35(1985), s. 53-
  26. Tajne nauczanie w Markowej – pow. Przeworsk / Jadwiga Ciećkiewicz -Truszkowska// W:  W Gminie Markowa. T.3: Ocalić od zapomnienia . – Markowa, 2004, s. 57-60 [odbitka w zbiorach biblioteki].
  27. Tajne nauczanie w Kańczudze w latach 1939-1944/ Alfred Maksymowicz ”Skrzytuski”// Okruchy Wspomnień AK.- R.3:1994, nr 11, s. 29-37
  28. Tajne nauczanie w oddziałach partyzanckich we wschodnich powiatach Rzeszowszczyzny / Józef Stefański  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. -  R.13(1971), s. 196-197
  29. Tajne nauczanie w powiecie łańcuckim w okresie okupacji hitlerowskiej / Jan Marszał // W : Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie : szkice historyczne, sylwetki, wspomnienia  /  przew. kom. red. Stefan Inglot. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965 s. 117-142, sygn. GK 9095, 10755
  30. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 /  Józef Krasuski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1971,  sygn. GK 15655
  31. Tajne władze oświatowe na Podkarpaciu : 1939-1945 : struktura i charakterystyka / Jacek Chrobaczyński  // Przegląd Historyczno-Oświatowy . -  1985, nr 2, s.301-315
  32. Tajne władze oświatowe w powiatach podziemnego Okręgu  Szkolnego Krakowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Bronisław Chrzan // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . –  R. 11(1970), s. 35-71
  33. Ustawodawstwo szkolne w Generalnej Guberni  /  Wiesława Zasada   // Nowa Szkoła . -  1991, nr  7, s. 425-429
  34. W kręgu pracy poszczególnych komisji oświaty kultury Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiego [Maszynopis] / Leon Trybalski  . - sygn.  A PAN Kraków, teczka osobowa  L.  Trybalskiego  II/23/Pwk
  35. Z dziejów  tajnego nauczania : ( były powiat jarosławski) / Krzysztof Majkowski  // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 5 : wkładka: Muzeum Szkolne [ m.in.: Zarzecze]
  36. Z historii oświaty i szkolnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej na obszarze powiatu przeworskiego / Kazimierz Koczocik  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R. 1(1961) s. 103-115
  37. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i  powiecie przeworskim w latach 1939-1944 / Elżbieta Taborska // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie /  [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic,  Kazimierz Karp i in.]. -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006 s. 170-178,  sygn. 46360cz, GK  48235-48237
  38. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworskui powiecie przeworskim w latach 1939-1944 / Elżbieta Taborska // Rocznik Przemyski. – T.35(1999), z. 1 s. 100-107
  39. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i powiecie przeworskim. Działalność księdza Józefa Stefańskiego  (luty 1940-czerwiec 1944)[Rękopis] / Elżbieta Taborska. - Przeworsk, 1999, sygn. 11R
  40. Z kart tajnego nauczania : Przeworsk, Manasterz / [ red. Anna Piejko,  Helena Kaweńska].- Przeworsk : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 2005,  sygn.  BK 3514cz,BK 3515-17
  41. Zarys historii tajnego nauczania na poziomie średnim w powiecie przeworskim czasu okupacji hitlerowskiej / Jan Ć wierz // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . – R.1(1961),  s. 115-123
  42. Ze wspomnień w okupacyjnej szkole i nie tylko [Rękopis] / Andrzej Świtalski.- Przeworsk,2009
  43. Znani – nieznani :  Kazimierz Koczocik / Antoni Thomas // Wiadomości Samorządowe Przeworska. – 2000, nr 7/38, s. 7

   Opracowała:  Stanisława Cebula

    

   Przeworsk, 19  lutego 2011 r.

    

   Autor: Stanisława Cebula