Wychowanie do wartości /Cz. II/

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI /Cz. II/
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 – 2015
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Druki zwarte:

 1. Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. - Kraków : "Impuls", 2008.
 2. Aksjologiczne aspekty procesu wychowania : wybrane zagadnienia / Anna Błasiak. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009.
 3. Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004.
 4. Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
 5. Człowiek a wychowanie : europejskie możliwości i zagrożenia / pod red. Józefa Łacha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
 6. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej- Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
 7. Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : "Difin", 2012.
 8. Człowiek, wartości, pedagogika / pod red. Marii Nowickiej- Kozioł. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007.
 9. Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 10. Edukacja małego dziecka. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010.
 11. Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015.
 12. Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007
 13. Etyka rozwoju a wychowanie / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
 14. Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014
 15. Filozofia wychowania moralnego / Adolf E. Szołtysek. - Kraków : "Impuls", 2009.
 16. Jak przekazywać dzieciom wartości : poradnik dla rodziców / Gerda Pighin ; przekł. [z niem.] Monika Sochacka. - Kraków : "WAM", 2006.
 17. Jan Paweł II - Encyklopedia Nauczania Moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny ; [przedsłowie Zygmunt Jeżyna ; wprowadzenie Janusz Nagórny]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005.
 18. Ku afirmacji życia : pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji / Alicja Żywczok. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.
 19. Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013
 20. Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : "Fosze", 2011.
 21. Miłość i gimnazjaliści : praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego / Magdalena Marzec. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
 22. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010
 23. Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 24. Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007
 25. Nauczyciel, wartości, świat = The teacher, values, the world / editorial team Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášova-Kantorková ; sci. ed. Andrzej Murzyn. - Kraków : "Impuls", 2011.
 26. Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. naukową Agaty Popławskiej. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012
 27. Oświata w otoczeniu burzliwym : migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji / red. nauk. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.
 28. Pedagogika. T. 1, Podstawy nauk o wychowaniu / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.
 29. Pedagogia wartości / Stanisław Michałowski. - Bielsko-Biała : "Debit", 1993.
 30. Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. - Toruń : "Akapit", 2013.
 31. Podstawy wychowania moralnego / Zbigniew Marek. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2005.
 32. Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Igor Kominarec, Czesław Lewicki ; [aut. Babiś Marzena i in.]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012.
 33. Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii / pod red. Teresy Świętosławskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
 34. Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008
 35. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013.
 36. Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2010
 37. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Kraków : "Impuls", 2009.
 38. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008
 39. Szkoła i jej wychowankowie : między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 40. Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : "Impuls", 2011.
 41. Świat idei edukacyjnych : zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Władysławy Szulakiewicz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008.
 42. Teoria wychowania : (wybrane problemy) / Józef Górniewicz. - Wyd. 7. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2008
 43. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 44. Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012.
 45. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2007.
 46. Wartościowanie a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2008.
 47. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
 48. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
 49. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
 50. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010.
 51. Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 52. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2, [Ku czemu wychowywać w nieprzejrzystym świecie] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 53. Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007.
 54. Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Wołosiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Ogólnej. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
 55. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : "Jedność", 2006.
 56. Wychowanie ku wartościom religijnym : elementy teorii i praktyki / T. 4, Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość / Krystyna Chałas, Adam Maj, Janusz Mariański. - Lublin ; Kielce "Jedność", 2009.
 57. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke - Toruń: "Akapit", 2008
 58. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. - Nowe wyd. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 59. Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2014.
 60. Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska / pod red. Mariana Malikowskiego, Stanisława Gałkowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aksjologia a pedagogika społeczna / Wojciech Sroczyński// Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 19-29, bibliogr.
 2. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 25-35, bibliogr.
 3. Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski// Chowanna. - t. 1 (2008), s. 131-141, bibliogr.
 4. Album o patronie / Marianna Nowicka// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s.21
 5. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25
 6. Bohaterstwa można nauczyć / Anna Satel// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 10-12
 7. Być czy mieć? : Tadeusz Makowski "Skąpiec" / Barbara Maria Płodzień// Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 10-18
 8. Chrześcijańska inspiracja w poszukiwaniu wartości ważnych egzystencjalnie w procesie wychowania do wartości / Mariusz Sztaba// Katecheta. - 2013, nr 10, s. 3-16
 9. Cienka czerwona linia - sytuacje i słowa w wychowaniu / Ewa Nowel// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 7-19
 10. Co cenią chłopcy, a co dziewczęta / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 27-33
 11. Co i dlaczego cenimy? - Czynniki warunkujące preferencje wartości / Mirosława Czerniawska// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s. 41-60
 12. Co jest dobre, a co złe?: o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 22-25
 13. Co wnosi Harry Potter. Cz. 2 / Małgorzata Gawlik// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 50-55
 14. Czarodziejska dziura... : jakiej hierarchii wartości służy dziś polski system edukacji? / Jarosław Dudycz// Katecheta. - 2011, nr 2, s. 65-66
 15. Czasy pogardy / Wanda Woronowicz// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 19-22
 16. Człowiek wobec wartości / Barbara Trzos// Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 7-9
 17. Czy potrzebny nam Instytut Wychowania? / Halina Postek// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 42-43
 18. Czym jest miłość? : scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich z zakresu realizacji międzynarodowego programu "Wartości życia" / Dorota Moczulak, Karolina Sosnowska// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7-8, s. 106-108, bibliogr.
 19. Debata o wartościach / oprac. M. J. Sochocki// Remedium. - 2006, nr 3, wkł. s. 18-19
 20. Dlaczego wartości? / Tomasz Garstka// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 20
 21. Do siebie i innych - zajęcia z szacunku : Program Edukacyjny Wartość Życia / Iwona Piotrowska// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 60-62
 22. Dobro i zło w pojęciu małych dzieci / Lilla Bobakowska// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 31-33
 23. Dobry, odpowiedzialny, pomocny - jak Juan zaopiekował się pestką : scenariusz zajęć dla dzieci pięcio-, sześcioletnich w oparciu o program edukacyjny Wartość Życia oraz narzędzia myślowe TOC / Izabella Grabowska// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 9, s. 58-60
 24. Dorastanie do wartości / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 12-13
 25. Drogowskazy życia / Teresa E. Olearczyk// Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 5-6
 26. Dumny patriota / Urszula Zimińska// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 2 - 7
 27. Duża filozofia dla małego człowieka / Dorota Klinkowska// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 50-53, bibliogr.
 28. Dzieci i młodzież w świecie mamony / Jadwiga Raczkowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 27-35
 29. Dziecko w kręgu wartości rodzinnych / Leokadia Szymczyk// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkładka, nr 2, s. 43-52, bibliogr.
 30. Dziecko w świecie wartości regionalnych / Joanna Duda// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkładka, nr 2, s. 59-65, bibliogr.
 31. Edukacja a świat wartości : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 22-23
 32. Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby / Janina Kostkiewicz// Chowanna. - 2005, t. 2, s. 141-147, bibliogr.
 33. Edukacja aksjologiczna fundamentem w procesie jednoczenia Europy / Piotr Mazur// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 20-22, bibliogr.
 34. Edukacja dla kultury społecznej i kondycja wspólnoty / Kazimierz Szmyd// Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1, s. 7-21, bibliogr.
 35. Edukacja etyczna a problem badania wartości moralnych wśród młodzieży polskiej / Krzysztof Pezdek// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 3, s. 5-13
 36. Edukacja fizyczna - źródłem rozwoju moralnego / Jacek Szalewski// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s. 23-26
 37. Edukacja ku wartościom / Marian Wolicki// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 17-21
 38. Generacja Y czy Pokolenie JP 2? : o potrzebie kształtowania kompetencji społecznych młodzieży / Ewa Zawisza-Masłyk// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 5-9, bibliogr.
 39. Hierarchia wartości młodzieży szkół licealnych katolickich i powszechnych / Bartłomiej Skowroński// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 19-22
 40. Idol / Szymon Hejmanowski// Remedium. - 2006, nr 3, s. 4-5
 41. Inny nie znaczy gorszy : Program Edukacyjny Wartość Życia / Izabella Grabowska// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 57-59, bibliogr.
 42. Istota wartości i ich znaczenie w edukacji / Piotr Kowolik, Lidia Pośpiech// Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkładka, nr 2, s. 21-33, bibliogr.
 43. Ja w lustrze, czyli o poczuciu własnej wartości / Jarosław Michalski// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 19-22
 44. Jak we współczesnej szkole wzmacniać i korygować postawy uczniów i nauczycieli / Zofia Dończyk-Hnat// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 29-42
 45. Katechizm kadecki - Cz. 2 / Mieczysław Kozłowski// Remedium. - 2010, nr 5, s. 32
 46. Kilka uwag o tolerancji / Violetta Kopińska// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 7-9
 47. Komu potrzebne jest harcerstwo? / Jolanta Kreczmańska// Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 13-17
 48. Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 32-35
 49. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 16-17
 50. Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22
 51. Ku pedagogice czasu i jego wartości / Kazimierz Denek// Lider. - 2010, nr 1, s. 4-6
 52. Ku wartościom religijnym / Piotr Mazur// Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 5-7
 53. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Janusz Bielski// Lider. - 2010, nr 2, s. 5-7
 54. Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych / Teresa Drewka// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 16 - 17
 55. Lekcja pokory : Program Edukacyjny Wartość Życia / Irena Michnik, Katarzyna Szulta// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 59-61, bibliogr.
 56. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 57. Logodydaktyka w szkole / Iwona Majewska-Opiełka// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 71-73
 58. Marketing wartości społecznych - sojusznik polskiej oświaty? / Amir Jan Fazlagić// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 20-24
 59. Mądrość i głupota - refleksje nad sposobem dochodzenia do prawdy / Maria Nowicka-Kozioł// Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 29-34
 60. Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania - na podstawie "Księgi przysłów" / Dariusz Adamczyk// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 42-48, bibliogr.
 61. Miłość i odwaga / Maria Tota// Wychowawca. - 2010, nr 11, s.20-21
 62. Miłość jest w nas : Program Edukacyjny Wartość Życia / Ewa Czernik, Maria Jaśkiewicz// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 58-59, bibliogr.
 63. Miłośnik Mądrości : rozmowy filozoficzne przedszkolaków czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach / Małgorzata Swędrowska// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 56-57
 64. Młodość i świętość / Marcin Szczęsny// Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 22-23
 65. Młodzi dla wolności : II LO w Pałacu Prezydenckim / mars// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 43 (22 X), s. 12
 66. Młodzież nadzieją Jana Pawła II / Andrzej Gretkowski// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10
 67. Młodzież w sejmie / Aldona Wilas// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 8-9
 68. Moim zdaniem / Marek Jakubowski// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1-2, s. 26-28
 69. Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal// Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 70. Muzeum Harcerstwa przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Katarzyna Traczyk, Jakub J. Czarkowski// Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 39-44
 71. Najwyższa wartość / Kazimierz Denek// Lider. - 2008, nr 7/8, s. 4-9
 72. Narzędzie z myszką : z dr. Sławomirem Sadowskim, politologiem rozmawia Anna Raczyńska / Sławomir Sadowski ; rozm. przepr. Anna Raczyńska// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s. 18-21
 73. Nasza "Szkoła z charakterem" : jak wprowadzam dzieci w świat wartości / Lucyna Libera// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, wkładka, s. V-VIII
 74. Nauczamy wartości - scenariusze zajęć dla klasy II i III / Joanna Pichlak, Agata Serzysko// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 70 - 73
 75. Nauczmy czerpania przyjemności z tego, co dobre// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 22-25
 76. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko// Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 18-19
 77. Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno - społecznych / Janusz Nagórny// Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 18-21
 78. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń// Chowanna. - T. 2 (2013), s. 119-129
 79. Nieprzemijająca wartość metody harcerskiej / Janusz Wojtyczka// Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 28-33
 80. Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 2-6
 81. Nowa ideologia : czego chcą od dzieci / Krzysztof Niewiadomski, Natalia Ejtminowicz// Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 12-15
 82. Nuda czy pasja życia? / Urszula Kłusek// Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 16-18
 83. O dojrzałości człowieka / Elżbieta Wójcik// Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s. 5-7
 84. O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 3-8
 85. O młodzieżowym sposobie myślenia o wartościach / Piotr Mazur// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 1, s. 100-101
 86. O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15
 87. O technologiach z dystansem / Anna Sobala-Zbroszczyk// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 21-23
 88. O trzech sposobach przekazywaniawartości / Beata Ecler-Nocoń// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 29-31
 89. O wartościach w edukacji / oprac. Anna Dzięgiel// Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 127-133
 90. O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczu.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 78-81, bibliogr.
 91. O wartościowaniu w edukacji polonistycznej / Elżbieta Madalińska// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 19-28
 92. O wolności / Katarzyna Świeczkowska// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 27
 93. Odkryć pragnienia / Marek Dziewiecki// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 13
 94. Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 95. Odpowiedzialność podmiotowa w procesie wychowania przez pracę / Józef Sowa// Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 24-31
 96. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa// Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35 - 41
 97. Osoba ludzka wobec wartości / Mieczysław Rusiecki// Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 7-11
 98. Paradoksy wychowania / Małgorzata Nowotka// Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 20-21
 99. Patriotyzm nowego człowieka / Piotr Mazur// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4-5, s. 8-12
 100. Patriotyzm w praktyce szkolnej / Czesław Malinka// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 19 - 20
 101. Pedagogiczna rola katechety w kontekście idei "społeczeństwa wychowującego" Floriana Znanieckiego i "nauczania wychowującego" Johanna F. Herbarta / Mariusz Sztaba// Katecheta. - 2012, nr 9, s. 4-11
 102. Piękno jako wartość. Konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając// Chowanna. - t. 1 (2008), s. 57-70, bibliogr.
 103. Pod koniec podstawowej terapii uzależnienia / Agnieszka Riahi// Świat Problemów. - 2005, nr 11, s. 14-16
 104. Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 9 - 19
 105. Polska szkoła wychowania prorodzinnego / Alina Strzałkowska// Wychowawca. - 2011, nr 5, s.16-21
 106. Pomysł na religię / Łukasz Czerchawski// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 59-61
 107. Porządek praw i wartości / Jacek Urban// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 13-15
 108. Poszukiwać i czynić dobro : refleksje wychowawcy / Andrzej Bira// Wychowawca. - 2012,nr 10, s. 26-27
 109. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 33-36
 110. Prawo i dobro w sytuacjach edukacyjnych / Iwona Morawska// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 46-51
 111. Profilaktyka a wychowanie przez wartości / Jacek Urban// Wychowawca. - 2008, nr 1, s.16-18
 112. Profilaktyka w szkole - możliwości, bariery i wyzwania / oprac. M.J. Suchocki// Remedium. - 2011, nr 1, s.1-3
 113. Program Edukacyjny Wartości Życia - od nauczycieli dla nauczycieli// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 86-88
 114. Prospero musi zrzucić płaszcz : Wyczerpanie aksjologiczne w edukacji polonistycznej / Maciej Wróblewski// Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 39-43
 115. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s.44-49
 116. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27, bibliogr.
 117. Przewartościowanie - polska edukacja po 1989 r. / Mirosław Sielatycki// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 21-23
 118. Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 36-49
 119. Przywracanie funkcji wychowawczych szkoły - rola środowiska katolickiego (wybrane inicjatywy) / Małgorzata Stawiak - Ososińska// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 82 - 86
 120. Radość rozwoju / ks. Marek Dziewiecki// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 13
 121. Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma / Tomasz Kozłowski// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 76-82
 122. Refleksje o szczęściu. Wartości moralne w edukacji / Janusz Czetwertyński// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 38-41
 123. Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 17-20
 124. Rola rodziny i szkoły w edukacji jutra : spotkanie na płaszczyźnie aksjologicznej / Ewa Czaja, Halina Wróżyńska// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 14-20, bibliogr.
 125. Rozmowy o wolności w gimnazjum / Karolina Jędrych// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 1, s. 78-89
 126. Rozważania o wolności / Jacek Urban// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 13-15
 127. Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów / Joanna Jaklińska// Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 21-27
 128. Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 16-18
 129. Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 122-127
 130. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 38-41
 131. Sprawiedliwie czy po tyle samo / Aleksandra Godlewska// Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 43-45
 132. Stosunek członków grup subkulturowych [szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów] do wartości patriotyzmu i pracy / Elżbieta Patyk// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 16-18
 133. Strach przed wartościami w wychowaniu? / Katarzyna Olbrycht// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 11 - 16
 134. Sumienie dziecka : pedagogika Marii Montessori / Ewa Łatacz// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 12-13
 135. Systemy wartości w polskiej edukacji. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / Małgorzata Stawiak-Ososińska// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 21-30
 136. Szacunek dla drugiego człowieka / Dominika Wojtek// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 44-45
 137. Szansa poznawania wartości / Monika Korzeniowska// Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 18-19
 138. Szanse wyboru dróg życiowych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7
 139. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 3, s. 34-43
 140. Szkoła wobec wartości - aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 53-61
 141. Szkoła z charakterem - kształtowanie systemu wartości gimnazjalistów / Mariola Moczoń// Meritum. - 2007, nr 1, s. 38-42
 142. Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4 - 10
 143. Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o i dla edukacji szkolnej) / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman// Edukacja. - 2011, nr 1, s. 35-41, bibliogr.
 144. Świat wartości współczesnej młodzieży licealnej / Małgorzata Karwatowska// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 24-27
 145. Święto patrona szkoły / Joanna Kraszkiewicz// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s.23-25
 146. TOC - Theory of Constraints ( Teoria Ograniczeń ) - w wychowaniu ku wartości / Agnieszka Dłużniewska// Meritum. - 2008, nr 1, s. 21-25
 147. Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7 - 8, s. 48 - 51
 148. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : zestawienie bibliograficzne / Zofia Cybulska// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25
 149. Tradycja jako wartość na lekcjach języka polskiego / Iwona Morawska// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 70 - 76
 150. Tradycyjna rodzina ormiańska : o wartościach ponad wszystko / Rubina Khachatryan// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11-12, s. 35-38
 151. Uczciwość / Irena Michnik, Katarzyna Sztulta// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 72-74
 152. Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 78 - 83
 153. W jedności siła : Program Edukacyjny Wartość Życia / Ewa Czernik, Maria Jaśkiewicz// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 50-51
 154. W kierunku charakteru pozytywnego, czyli wychowawcze implikacje psychologii pozytywnej / Piotr Majewicz// Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 8-19
 155. W poszukiwaniu tożsamości - edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz// Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 4-10
 156. W stronę kultury dawania : scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży / Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska// Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 22-23
 157. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25
 158. W świecie wartości / Anna Pawłowska - Niedbała// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 37 - 40
 159. W świecie wartości : parę jesiennych refleksji / Urszula Zdrojewska-Bielawska// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 10-13
 160. W trosce o akasjologię / Ewelina Iwańska// Polonistyka. - 2011, nr 6, s.6-7
 161. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14
 162. Wartości, cele, kompetencje ucznia : aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania / Janusz Bielski// Lider. - 2008, nr 6, s.12
 163. Wartości chrześcijańskie w wychowaniu młodzieży / Adam Liwacz// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2005 [dr. 2006], nr 10, s. 90-94
 164. Wartości edukacji szkolnej / Kazimierz Denek// Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 5-24
 165. Wartości i orientacje wartościujące u wychowanków schroniska / Bożena Kołacz// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 22-32
 166. Wartości moralne w edukacji polonistycznej. Część 1 / Paweł Sporek// Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 3, s. 39-45
 167. Wartości moralne w edukacji polonistycznej. Część 2 : ku praktyce szkolnej / Paweł Sporek// Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 31-36
 168. Wartości ostateczne i instrumentalne w preferencji młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 96-103
 169. Wartości uznawane przez młodzież / Krystyna Osada// Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 46-52
 170. Wartości w edukacji w świetle międzynarodowych dokumentów oświatowych / Ewa Kula, Marzena Pękowska// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 49-61
 171. Wartości w edukacji w świetle międzynarodowych dokumentów oświatowych / Ewa Kula, Marzena Pękowska// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 49-52
 172. Wartości w wychowaniu / Lucyna Ćwiek// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 14-16
 173. Wartościowe zasady dla naszej ogłady / Selwana Szołek// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 51-53, bibliogr.
 174. Wielkanoc na moim osiedlu / Paweł Janicki// Wychowawca. - 2010, nr 4, s.24-25
 175. Wolność miarą godności człowieka / Maria Madejowa// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 5-8
 176. Wolność w pedagogice. Wychowanie do wolności (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan// Nowa Szkoła. - 2014, nr 7, s. 54-59
 177. Wolontariat - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 29-32
 178. Wprowadzanie dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 8-11
 179. Współczesny model książki dla dzieci i młodzieży / Grażyna Szeląg// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3-4, s. 22-29
 180. Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu : studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki / Renata Brzezińska// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4-5, s. 10-16
 181. Wybór drogi / ks. Marek Dziewiecki// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 19
 182. Wybór patrona biblioteki / Lucjan Biliński// Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s.30-31
 183. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho// Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3
 184. Wychowanie do przyjaźni - wychowanie przez przyjaźń : sprawozdanie z konferencji PAU / Paulina Gałęzia// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 15-17
 185. Wychowanie do wartości, autorytety w wychowaniu, odpowiedzialność w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 / Anna Stefaniak// Meritum. - 2008, nr 1, s. 58-66
 186. Wychowanie do wartości / Marta Maziarz, Zuzanna Jurkiewicz// Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2008, nr 3, s. 15
 187. Wychowanie do wartości : opracowanie i wdrożenie cyklu lekcji z języka polskiego w I klasie gimnazjum w oparciu o program WSiP DKW-4017-72/99 i podręcznik M. Nagajowej "Świat w słowach i obrazach" / Bogumiła Konieczna// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 1, s. 10-12
 188. Wychowanie do wolności od sekt : zestawieniebibliograficzne / Elżbieta Trojan// Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.39
 189. Wychowanie fizyczne ku wartościom - jako samoocena profesjonalizmu nauczyciela / Alicja Romanowska, Aneta Anna Omelan// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 1, s. 16-25
 190. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe / Krystyna Ostrowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 18-26
 191. Wychowanie misją szkoły katolickiej / Mirosław Handke// Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 16-19
 192. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości / Mirosław Handke// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 8-11
 193. Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 8-10
 194. Wychowanie w duchu wartości / Zuzanna Celmer// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 68-69
 195. Wychowanie w pedagogii Jana Pawła II (1920-2005) : zestawienie bibliograficzne / oprac. Elżbieta Trojan// Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s.42-49
 196. Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych / Sylwester Bębas// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7-8, s. 18-23
 197. Wychowawcze znaczenie prawdy / Mariola Dobrowolska - Olearczyk// Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 18
 198. Wyrzeczenie / Małgorzata Jałocho// Remedium. - 2005, nr 5, s. 24
 199. Wzorzec patriotyzmu potrzebny od zaraz / Ferdynand Froissart// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 17
 200. Zaangażowanie wychowawcy / Justyna Fiedorczuk// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 14-15
 201. Zachowania samobójcze młodzieży / Ryszarda Ewa Bernacka// Remedium. - 2011, nr 10, s.21-23
 202. Zamyślenia nad aksjologią literacką / Bożena Chrząstowska// Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 16-22
 203. Zestawienie bibliograficzne w wyborze dotyczące systemu wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Klimaszewska// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 96-104
 204. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 1 / Ryszard Podgórski// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 37-39
 205. Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 2 / Ryszard Podgórski// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 44 - 49
 206. Życzliwość / Małgorzata Jałocho// Remedium. - 2005, nr 9, s. 24
 207. Żyć według wartości / Krystyna Ostrowska// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 5-7

Autor: Elżbieta Krupa