Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Rzeszów

Każdego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki (od 1.01.2024 Ministerstwo Edukacji Narodowej w wyniku podziału MEiN na MEN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przygotowuje i publikuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Są to swoiste wytyczne, które stanowią podstawę do planowania działań organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli w danym roku szkolnym. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z zestawieniami bibliograficznymi oraz najnowszą literaturą dotyczącą dziesięciu obszarów, w których nauczyciele powinni się doskonalić by pracować zgodnie ze wskazanymi przez ministerstwo kierunkami.

Slajd 1.

Tekst: Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Slajd 2.

Obrazek: 1. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

Tekst: Język łaciński często postrzegany jest jako niepraktyczny, gdyż nie ma zastosowania we współczesnej komunikacji. Łacina nie może jednak być traktowana jako alternatywa dla fakultatywnego nauczania innych języków, co wynika z propedeutycznej funkcji kształcenia klasycznego. Jego zadaniem jest „zaznajomienie uczniów z językiem łacińskim oraz kulturą antyczną, ale nabyte w trakcie procesu kształcenia wiedza i umiejętności służyć mają jako narzędzie do poznawania, lepszego rozumienia i interpretacji zjawisk językowych oraz kulturowych.”[Op. cit.: Drogi i bezdroża nauczania języka łacińskiego w latach 1945-2021 / Janusz Ryba.// Języki obce w szkole.  – 2022, nr 2,  s. 5.] Język łaciński jest zarówno nośnikiem treści kulturowych jak i środkiem pozwalającym na dekodowanie owych treści, przez co jego nauczanie podporządkowane jest rozwijaniu kompetencji interkulturowej ucznia. Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 1. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 3

Tekst: Polecamy nowości:

Łacina dla początkujących / [autor: Stanisław Butyr]. - Wydanie II.  - Warszawa : Edgard jezykiobce.pl, 2022.

Zamów i wypożycz

Niezbędnik humanisty : język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych / Karolina Ekes, Magdalena Popiołek, Anna Serwicka-Kapała. - Warszawa ; Białystok : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2023.

Zamów i wypożycz

Silva rerum 2 czyli Łacina bryka w puszczach, w zagajnikach / Monika Miazek-Męczyńska ; zilustrowała Ewa Wąsowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Slajd 4.

Obrazek: 2. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Tekst: Tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa wskazują, iż szkoły powinny wspierać wychowawczą rolę rodziny poprzez rozwijanie empatii i postaw prospołecznych u uczniów, jako sprawności czynienia dobra.  Równocześnie wskazują na konieczność dokonywania rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, niezbędnej do opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego adekwatnego i odpowiadającego na potrzeby i problemy środowiska szkolnego. Dobra współpraca z rodzicami jest konieczna, by osiągnąć zadowalające efekty w powyższych obszarach. Dlatego tak istotne jest poznanie metod i sposobów dokonania rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, potrzeb rodziców w zakresie procesu wychowania oraz właściwego planowania i realizacji zadań programu wychowawczo- profilaktycznego.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 2. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 5.

Tekst: Polecamy nowości:

Jak skutecznie wspierać dziecko w sytuacjach, w których sobie nie radzi / Roz Shafran, Ursula Saunders, Alice Welham ; przekład: Ewa Ziembińska. - Wydanie I.  - Warszawa : Muza SA, 2023.

Zamów i wypożycz

Mózg na tak : jak pielęgnować w dziecku odwagę, ciekawość i odporność psychiczną / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; przełożył Melania Gruszczyńska. - Warszawa : Mamania, copyright 2023.

Zamów i wypożycz

Od urwisa do bohatera : wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców / ks. Marek Dziewiecki. - Wydanie II.  - Kraków : eSPe, 2023.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawień bibliograficznych:

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego

Edukacja wielokulturowa

Slajd 6.

Obrazek: 3. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Tekst: Ocenianie w roku szkolnym 2023/2024 ma szczególne znaczenie w organizacji pracy szkoły m.in. z uwagi na uwzględnienie go w kierunkach polityki oświatowej. Bill Lucas, autor publikacji „Nowe spojrzenie na ocenianie”  pisze, że „na całym świecie ocenianie postępów w nauce nie działa. Nie gromadzimy informacji na temat kompetencji i nawyków oraz umiejętności, których społeczeństwo coraz bardziej oczekuje. Instytucje edukacyjne zajmujące się ocenianiem postępów zanadto ufają standaryzowanym egzaminom wysokiej stawki, które sprawdzają nie to, co trzeba, i nie tak, jak trzeba. Egzaminy wysokiej stawki mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i dobrostan uczniów i uczennic, a przy tym nie dostarczają uczelniom ani pracodawcom potrzebnych im informacji. Ocenianie nie nadąża za programami nauczania i podejściami pedagogicznymi. O ile w dziedzinie nauczania i uczenia się coraz bardziej opieramy się na dowodach naukowych, o tyle nie jesteśmy na bieżąco z wiedzą o ocenianiu postępów i trzymamy się przestarzałych, zacofanych i mało wyrafinowanych metod.

Młodzież oczekuje od nas – pracownic i pracowników oświaty – większej transparentności w ocenianiu postępów w nauce, wynikającej z lepszej znajomości badań naukowych na ten temat. W ocenianiu postępów potrzebujemy ni mniej, ni więcej, tylko zmiany paradygmatu dotyczącego strategii i narzędzi, tak by sprawniej zbierały informacje o wszechstronnym rozwoju uczniów i uczennic.”

Źródło: Nowe spojrzenie na ocenianie w edukacji

Nauczycieli pragnących doskonalić kompetencje w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 3. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 7

Tekst: Polecamy nowości:

E-learning : projektowanie, realizowanie i ocena / Renata Marciniak. - Stan prawny na 1 grudnia 2021 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022.

Zamów i wypożycz

Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój : konteksty praktyczne i teoretyczne / Dorota Pauluk. - Wydanie pierwsze.  - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.

Zamów i wypożycz

Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły : edukacja, teoria i praktyka wychowania / Michał Kowalewski. - Wydanie I.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawień bibliograficznych:

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

Szkoła bez ocen, czyli jak (d)oceniać uczniów

Slajd 8.

Obrazek: 4. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Tekst: Każdego roku w polskich szkołach przybywa cudzoziemskich uczniów. Są wśród nich dzieci  zarówno przybyszów z krajów Unii Europejskiej, jak i z odległych zakątków świata. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w polskim systemie edukacji znalazła się w ostatnim czasie ogromna grupa dzieci ukraińskich. To dzieci uchodźców, które przybyły do Polski czasem bez rodziców.

Migracja stawia wiele wyzwań tak przed dorosłymi jak i przed dziećmi. Są one wielokrotnie bardziej niż dorośli narażone są na negatywne konsekwencje stresogennych doświadczeń. Należy więc zrozumieć dziecko cudzoziemskie – przełamać bariery braku zaufania, niechęci, stereotypów, lęku.

W hierarchii celów działania priorytetem w pomocy dziecku cudzoziemskiemu powinno być zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, emocjonalnej równowagi, czyli integracja z polskim zespołem uczniów. Należy więc cały czas doskonalić kompetencje polskich nauczycieli do pracy w klasach międzykulturowych.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 4. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 9

Tekst: Polecamy nowości:

Emocje - kultura - język : wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej / Barbara Łukaszewicz. - Wydanie 1.  - Warszawa : Polonicum : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022.

Zamów i wypożycz

Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela / Aneta Lica i Zenon Lica ; opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. - Wydanie II.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Zamów i wypożycz

Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa : interdyscyplinarność i modele przestrzenne / Piotr Garncarek. - Wydanie 1.  - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

Slajd 10

Obrazek: 5. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Tekst: Kształcenie i szkolenie zawodowe przygotowuje ludzi do pracy i pozwala im rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy. 24 listopada 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności. W zaleceniu określono podstawowe zasady zapewniania elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego pod względem szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, a także pod względem oferowania wysokiej jakości możliwości uczenia się zarówno ludziom młodym, jak i dorosłym. Ponadto kształcenie i szkolenie zawodowe wskazano jako jeden z obszarów priorytetowych współpracy w ramach inicjatywy dotyczącej europejskiego obszaru edukacji na lata 2021–2030.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 5. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 11.

Tekst: Polecamy książki:

Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk.  Beata Mydłowska. - Kraków : "Impuls", 2019.

Zamów i wypożycz: https://opac.pbw.org.pl/integro/853001521929/ksiazka/ksztalcenie-zawodowe?bibFilter=88

Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym / Izabela Stańczyk. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2019.

Zamów i wypożycz: https://opac.pbw.org.pl/integro/853001549123/stanczyk-izabela/nowe-trendy-w-doradztwie-personalnym-i-zawodowym?bibFilter=88

Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia / Elżbieta Turska. - Warszawa : "Difin", 2020.

Zamów i wypożycz: https://opac.pbw.org.pl/integro/853101674594/turska-elzbieta/praca-i-kariera-na-globalnym-rynku?bibFilter=88

Polecamy również czasopismo poświęcone edukacji zawodowej:

My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera / [red. nacz. Anna Świdurska]. - Poznań : Projekt 32 Anna Świdurska Pracownia Analityczno-Wydawnicza, 2016-.

Zobacz i zamów skan

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Slajd 12

Obrazek: 6. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Tekst: Jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 koncentruje się na wdrażaniu wsparcia dzieciom i rodzinom. Jego celem jest umożliwienie uczenia się i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola czy szkoły uczniom z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bardzo istotne przy tym jest wspomaganie rodzin tego potrzebujących ze strony nauczycieli i specjalistów znających skuteczne metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia, potrzeb rodzin wymagających pomocy oraz stosujących zasady dobrej współpracy międzysektorowej z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w ramach organizacji udzielanego wsparcia. 

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 6. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 13

Tekst: Polecamy nowości:

Charakterystyka wybranych pomocy terapeutycznych do realizacji zajęć specjalistycznych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : profesjonalne wsparcie terapeuty pedagogicznego / Anna Waligóra, Dominika Furtak, Natalia Grabowska, Szymon Suchon, Patrycja Tupek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021.

Zamów i wypożycz

Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń. - Wydanie II. - Kraków : Impuls, 2022.

Zamów i wypożycz

Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach

Slajd 14

Obrazek: 7. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Tekst: Jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 koncentruje się na zdrowym stylu życia dzieci i młodzieży. Ma on bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej uczniów. Wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców jest rozwijanie i utrzymanie dziecięcego entuzjazmu do bycia aktywnym. Podstawą działań profilaktycznych w szkole powinno być podniesienie poziomu aktywności fizycznej dziecka i obserwacja jego przyzwyczajeń żywieniowych. Dyrektor szkoły powinien stwarzać warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne. Wiele czynników zależy od nauczycieli: organizacja i atrakcyjność zajęć, ocenianie uczniów, dostosowanie ćwiczeń do możliwości uczniów, możliwość rozwoju zainteresowań w ulubionej dyscyplinie sportowej. Świadomi problemu nauczyciele powinni umieć przygotować odpowiednią ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zachęcających do aktywnego i radosnego udziału.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 7. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 15

Tekst: Polecamy nowości:

Aktywność fizyczna w psychologii zdrowia / Janet Buckworth, Rod K. Dishman, Patrick J. O'Connor, Phillip D. Tomporowski ; redakcja wydania polskiego Grzegorz Żurek, Jan Blecharz, Alina Żurek ; tłumaczenie z języka angielskiego Maja Barć, Katarzyna Morena, Piotr Kopyto, Sławomir Sidorowicz. - Wydanie drugie.  - Wrocław : Edra Urban & Partner, 2023.

Zamów i wypożycz

Intelektualizacja w edukacji fizycznej : przykładowe materiały metodyczne / Józef Węglarz. - Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2022.

Zamów i wypożycz

Szkice o przyszłości fizycznej edukacji / Józef Węglarz. - Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2022.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

Slajd 16

Obrazek: 8. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Tekst: W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie technologia cyfrowa odgrywa znaczącą rolę, niezwykle ważne jest umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami i zrozumienie ich funkcjonowania. Wprowadzenie kompetencji cyfrowych do edukacji jest niezbędne, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli? Aby nauczyciele mogli skutecznie wspierać rozwój umiejętności cyfrowych u uczniów, konieczne jest, aby sami byli dobrze wyposażeni w takie umiejętności, będąc jednocześnie świadomymi zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu i nowoczesnych technologii.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 8. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 17

Tekst: Polecamy nowości:

Cyfrowa tożsamość : jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie? / Anna Kalinowska-Balcerzak. - Wydanie pierwsze.  - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; [Warszawa] : Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, 2022.

Zamów i wypożycz

Współczesne media : współczesne dyskursy medialne. T. 1 / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022.

Zamów i wypożycz

Współczesne media : współczesne dyskursy medialne. T. 2 / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawień bibliograficznych:

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie

Sztuczna inteligencja (zestawienie bibliograficzne za lata 2019-2023)

Slajd 18

Obrazek: 9. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Tekst: Program Laboratoria przyszłości to inicjatywa, która ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzętu w procesie dydaktycznym. Projekt ten stanowi ważne narzędzie wspierające edukację w Polsce, umożliwiające rozwijanie kompetencji przyszłości. Kompetencje uczniów przyszłości obejmują szeroki zakres umiejętności, które będą niezbędne w nowoczesnym świecie. Należy do nich rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie: myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, komunikacji i współpracy, twórczego myślenia i innowacji, kompetencji cyfrowych oraz umiejętności adaptacji i elastyczności.

Budowanie kompetencji kreatywnych pozwala na twórcze rozwiązywanie problemów i adaptację do zmieniających się warunków. Laboratoria przyszłości wspierają rozwój kompetencji kreatywnych poprzez: pracę zespołową, projekty interdyscyplinarne, eksperymentowanie z różnymi technologiami oraz stymulowanie kreatywnego myślenia.

W laboratoriach przyszłości uczniowie uczą się, jak efektywnie współpracować w zespołach, dzielić się wiedzą i pomysłami oraz wykorzystywać swoje kompetencje kreatywne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu uczniowie są lepiej przygotowani do przyszłych wyzwań zawodowych i życiowych. Nowoczesne wyposażenie techniczne w laboratoriach przyszłości odgrywa ważną rolę w rozwijaniu kompetencji u uczniów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności, które będą niezbędne w przyszłym życiu zawodowym i osobistym.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 9. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 19

Tekst: Polecamy nowości:

Kompetencje przyszłości : jak rozwijać zdolności dziecka? / [autorka tekstów:] Monika Biaduń ; [autorstwo zadań i kart pracy: Agnieszka Biela, Natalia i Krzysztof Minge, Monika Sobkowiak, Magdalena Trepczyńska, Anna Zych ; opracowanie graficzne: Monika Domaradzka, Marcin Satro]. - Wydanie I.  - Warszawa : Edgard, 2021.

Zamów i wypożycz

Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. - Dodruk wydania 2018.  - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020.

Zamów i wypożycz

Roboty i maszyny : zadziwiające fakty! niezwykłe eksperymenty! / [autor Nick Arnold ; ilustrator Kristyna Baczynski ; tłumaczenie: Anna Wójcicka]. - Konin ; [Żychlin] : Omnibus, 2023.

Zamów i wypożycz

Polecamy również czasopismo poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym w szkole:

W Cyfrowej Szkole : informatyka, technologia, edukacja / Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 2018-.

Zobacz i zamów skan

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Slajd 20

Obrazek: 10. priorytet polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego wspiera rozwój nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzy stabilne warunki do nauczania języka polskiego za granicą. Do zadań zarówno tego Instytutu, jak i innych ośrodków wspierających edukację polonijną należy m. in.:  inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego, wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocja języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego, współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty literatury wprowadzającej w zagadnienia związane z 10. priorytetem polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny:

Slajd 21

Tekst: Polecamy nowości:

Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego / Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Zamów i wypożycz

Ludyczność w (glotto)dydaktyce / pod redakcją Michaliny Biernackiej, Pauliny Kaźmierczak i Agnieszki Banach. - Wydanie I.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Zamów i wypożycz

Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela / Aneta Lica i Zenon Lica ; opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. - Wydanie II.  - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Zamów i wypożycz

Zachęcamy również do przejrzenia zestawienia bibliograficznego:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

 

Autor: Małgorzata Mika-Zarębska