Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Rzeszów

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:
  • Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  • Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Materiały do pobrania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: PBW