Relacja z drugiego spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Specjalistów

Rzeszów

15 listopada 2023 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie sieci „Nauczycieli Specjalistów”, w którym uczestniczyli w formie zdalnej psycholodzy, pedagodzy i pedagodzy specjalni oraz logopedzi. Gościem i prelegentką była Pani dr Jolanta Wasilewska Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, która przedstawiła i omówiła „Zadania pedagogów, psychologów i specjalistów w szkole”. Powyższy temat był dopełnieniem zagadnień poruszonych podczas pierwszego inauguracyjnego spotkania sieci:

Realizacja zadań nauczycieli specjalistów w świetle prawa oświatowego:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  2. Udzielanie uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  3. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  4. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  5. Zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  7. Zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Autor: PBW