Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

 

Dziecko z FAS - zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. ADHD nie istnieje : cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul ; [przeł. Rafał Pękała]. - Białystok : "Vivante", 2015.
  Sygn.  WypRz  243682
 2. Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod. red. Marka Banacha. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2011.
  Sygn. WypRz  240714
 3. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Sygn. CzytR  233832
 4. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Sygn. WypRz  241729, CzytR  241728
 5. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006.
  Sygn.  WypRz  231030,  CzytR  231029
 6. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : "Rubikon", 2011.
  Sygn. CzytR  238607
 7. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Sygn. WypRz  235179
 8. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
  Sygn. WypRz  235282
 9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
  Sygn. CzytR  244034
 10. Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. - Toruń : Adam Marszałek, Olsztyn : współpr. wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012.
  Sygn.  CzytR  240091
 11. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn.  CzytR  234536
 12. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
  Sygn. WypRz  233953, CzytR  233952
 13. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Sygn. CzytR   239362
 14. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy - nowe wyzwania / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011.
  Sygn. CzytR   239630
 15. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. CzytR  239795
 16. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Sygn. WypRz  245443, CzytR  245442
 17. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  Sygn. CzytR  236767

Dokumenty elektroniczne

 1. Wieczne dziecko [Film] : film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
  Sygn. AudRz   1559

Artykuły

 1. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15
 2. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko.// Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25
 3. "Biorę odpowiedzialność..." / oprac. Teresa Jadczak-Szmiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 6-10
 4. Diagnoza FAS w praktyce / Marta Komorowska.// Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7
 5. Dzieci z FAS w szkole i dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-30
 6. Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61
 7. Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym - studium przypadku / Beata Brosowska, Agnieszka Kałużna.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 12, s. 28-29
 8. Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 63-64
 9. Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 4-5
 10. Epidemiologia FAS. Cz. 1 / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 23-25
 11. FAS to nie wyrok / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, luty, s. 14-18
 12. FASD - problem, którego nie widać / Jolanta Terlikowska.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 1-3
 13. Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP. Cz. 2 / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 5-7
 14. Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym / Marek Banach.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, wkł. Wkładka Metodyczna, s. V-XII
 15. Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk.// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 24-27, bibliogr.
 16. Metoda ośmiu kroków : jak postępować z dziećmi z zaspołem z FAS.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 9
 17. Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 6, s. 10-11
 18. Między tolerancją a pogardą / Bożena Borowska.// Gazeta Szkolna. - 2006, nr 26/27, s. 19, 29
 19. Na skutek picia / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 98-103
 20. Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym / Krzysztof Liszcz.// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13
 21. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS / Małgorzata Klecka.// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 7-9
 22. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska.// Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21
 23. Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120, bibliogr.
 24. Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska.// Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32
 25. Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci / Ewa Czech, Marek Hartleb.// Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 9-20
 26. Polska bada FAS / Magdalena Borkowska.// Świat Problemów. - 2013, nr 1, s. 44-46
 27. Pomoc dla dzieci z FAS / Magdalena Borkowska.// Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 45-46
 28. Potrzeby a realia profilaktyki i wspomagania rozwoju osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w Polsce / Katarzyna Okulicz-Kozaryn.// Świat Problemów. - 2015, nr 6, s. 29-33
 29. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD / Marta Komorowska.// Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25
 30. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31, bibliogr
 31. Refleksje po konferencji "Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS" / Elżbieta Szefler.// Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 304-309
 32. Rozwój mowy dzieci z FASD / Teresa Jadczak-Szumiło.// W: Wczesna interwencja logopedyczna. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. - S. 180-210
  Sygn.  WypRz  245432,  CzytR  245431
 33. Rozwój mowy dziecka w świetle teratogennego wpływu alkoholu na jego rozwój pre- i postnaturalny / Halina Pawłowska-Jaroń.// W: Biomedyczne podstawy logopedii. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 331-358
  Sygn.  WypRz  241834, CzytR  241723
 34. Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS / Beata Skwarczek.// Remedium. - 2014, nr 4, s. 7-9
 35. Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 10-15
 36. Teratogenne działanie alkoholu / Wanda Dyr.// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1-2, s. 19-25, bibliogr.
 37. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska.// Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7
 38. Wokół problematyki art. 13 Konstytucji RP / Michał Bartoszewicz.// Państwo i Prawo. - 2005, z. 4, s. 36-48
 39. Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji / Elżbieta Szefler.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 62-64
 40. Z FAS-trygowane dzieci / Ewelina Sawaściuk.// Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67
 41. Za FASadą / Barbara Kaczmarska.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 6-8
 42. Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s, 5-6
 43. Zespół FAS - nowy problem profilaktyczny : postawa, kształcenie i działania profilaktyka środowiskowego / Bartosz Mikołajczyk.// W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy. - Warszawa : "Difin", 2014. - S. 299-309
  Sygn.  WypRz  242631, CzytR   242630

 

 

 

Rzeszów, 20.05.2017 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska