Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 Formy opieki leczniczej i rehabilitacyjnej: zakłady lecznicze, szkoły przyszpitalne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze
(bibliografia w wyborze)

Książki:

 1. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1998.
  Sygn. WypRz 34567 B, CzytR 34566 B
 2. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn. WypRz 246726, CzytR 246725, BMWyp 67413, BStWy 38194
 3. Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych : z teorii i praktyki nauczania początkowego : praca zbiorowa / pod red. Romana Janeczko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
  Sygn. BMWyp 52018
 4. Nauczyciel - wychowawca w zakładzie leczniczym / Janina Doroszewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.
  Sygn. WypRz 62437, WypRz 61542, WypRz 61544, CzytR 61541, BŁWyp 5142, BMWyp 53845, BMCzy 8963
 5. O nauczaniu i wychowaniu dzieci przewleke chorych / Teresa Bromowiczowa, Wiesława Wolfowa ; pod red. R. Przezwańskiego ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956.
  Sygn. WypRz 15331, WypRz 15347
 6. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Sygn. WypRz 234911, BMWyp 59303, BLżWy 32806, BŁWyp 34568
 7. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz 242449, CzytR 242632, BMWyp 62434, BŁWyp 37312, BStWy 36964, BLżWy 34866
 8. Proces dydaktyczno-wychowawczy w szkolnictwie przyszpitalnym / Adam Żarczyński. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987.
  Sygn. CzytR 205381
 9. Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.
  Sygn. CzytR 228151, BLżWy 30650, BŁWyp 32587, BSdzW 44114
 10. Terapia psychopedagogiczna dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Cz. 3, Psychopedagogiczne podstawy organizacji procesu nauczania - uczenia się dziecka przewlekle chorego / Cz. 4, Przepisy prawne / pod red. Janiny Wyczesany i Władysławy Pileckiej. - Kraków : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.
  Sygn. CzytR 211637
 11. Terapia wychowawcza : podstawy teoretyczne pracy wychowawczej nad dziećmi przewlekle chorymi w zakładach leczniczych / Janina Doroszewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
  Sygn. CzytR 28722
 12. Twórcza praca dziecka : działanie jako droga poznania i rozwoju / Zofia Słobodzian ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.
  Sygn. WypRz 44758, WypRz 49666, WypRz 125752, WypRz 125753, CzytR 44080, BStWy 8029, BStWy 8028, BSdzW 6680, BSdzW 3757, BLżWy 2597, BŁWyp 7728, BŁWyp 6765, BŁWyp 4351, BMWyp 7619
 13. Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej : poradnik dla nauczycieli / Aleksandra Maciarz ; [współaut. cz. szczegółowej Elżbieta Kaźmierska i in. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
  Sygn. WypRz 214783, WypRz 214782, CzytR 214781, BSdzW 34520, BSdzW 34521
 14. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  Sygn. WypRz 238828, WypRz 238829, CzytR 236534, BStWy 35052, BSdzW 41062, BMWyp 60103, BŁWyp 35308
 15. Wychowanie dzieci w zakładzie leczniczym / Ryszard Anyszko, Tadeusz Kott. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  Sygn. BMCzy 52019
 16. Wychowawcze i terapeutyczne znaczenie własnej twórczości dziecka / Lucyna Góralowa. Maria Grabska. - Łódź : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1976.
  Sygn. CzytR 22603 B

Artykuły:

 1. Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym / Aleksandra Mach. //W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2012 S. 93-111. 
  Sygn. BMWyp 61143
 2. Czy szkoła może być lekarstwem dla chorych dzieci? : szkolnictwo szpitalne / Bożena Owerczuk. // Szkoła Specjalna 2013, nr 5, s. 344-355. 
 3. Dydaktyka terapeutyczno-lecznicza : kształcenie uczniów z chorobą przewlekłą / Iwona Konieczna. / W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 S 140 -155. 
  Sygn. CzytR 246364, BMWyp 67262, BStWy 38191, BMCzy 67225
 4. Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Emilia Wojdyła. ://W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa : MEN, 2010 S. 9-36
  Sygn. WypRz 237343, WypRz 237344, CzytR 237342, BKWyp 48670, BSdzW 41963, BSdzW 41962, BSdzW 41961, BMWyp 60225, BStWy 35097, BStWy 35098, BStWy 35099, BŁWyp 35326, BŁWyp 35324, BLżWy 33029, BŁWyp 35325, BLżWy 33027, BŁWyp 37441, BMWyp 60224, BLżWy 33028, BKWyp 48671, BMCzy 60223
 5. Owocna edukacja / Elżbieta Chmielewska. // Doradca Dyrektora Szkoły 2011, grudzień, s. 50-51. 
 6. Specyfika pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem przewlekle chorym / Magdalena Żyła.  // Głos Pedagogiczny 2012, styczeń, s. 22-24. 
 7. Tradycje dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce / Artur Guźlecki.  Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2011, nr 2, s. 83-92. 
 8. Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą / Krystyna Moczia. // Chowanna 2016, t. 2, s. 125-139. 
 9. Współpraca nauczycieli i personelu medycznego szkoły przyszpitalnej z rodzicami dziecka chorego / Marzena Klaczak. // W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. Gliwice ; Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; "Impuls", 2008 S. 115-121. 
  Sygn. CzytR 243153, BLżWy 32215, BKWyp 47605, BMWyp 62416, BŁWyp 35764

 

Po zalogowaniu do katalogu INTEGRO czytelnik może zamówić  artykuły w postaci skanów lub kserokopii.

Jak zamówić skan? 

Jak zamówić kserokopię?

Rzeszów, 20.05.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

 

 

 

Autor: Dorota Lichota