Jan Długosz (1415 -1480) - życie i twórczość

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

JAN DŁUGOSZ (1415-1480)
– ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Książki:

 1. Annales seu cronicae Jana Długosza w oczach Aleksandra Semkowicza / Józef Matuszewski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
  WypRz 205857
 2. Bitwa grunwaldzka : (z historji Polski) / Jan Długosz ; oprac. Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921].
  WypRz 59246
 3. Chorographia Regni Poloniae Jana Długosza / Wacława Szelińska. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1980.
  WypRz 179199
 4. Dlugossiana : studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza / [red. t. Stanisław Gawęda]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
  CzytR 177515, WypRz 178516 
 5. Dziewięć wieków geografii polskiej : wybitni geografowie polscy : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Olszewicza. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967.
  CzytR 92873, WypRz 92874, WypRz 92875
 6. Jan Długosz / Ignacy Chrzanowski. - Warszawa : " "Czytelnik", 1948.
  WypRz 1183 B
 7. Jan Długosz : jego życie i stanowisko w piśmiennictwie / przez M. Bobrzyńskiego i St. Smolkę ; Wydawnictwo Konstantego Przezdzieckiego. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1893.
  WypRz 135949
 8. Jan Długosz / Józef Mitkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
  WypRz 21076 B
 9. Jan Długosz : życie i twórczość / Julia Mrukówna ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
  CzytR 17832 B, WypRz 17833 B
 10. Jan Długosz, jego czasy i jego dzieła / napisał F. P. - Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1897.
  WypRz  29377 M
 11. Lata wojny trzynastoletniej w "Rocznikach, czyli kronikach" inaczej "Historii polskiej" Jana Długosza : (1454-1466) : komentarz krytyczny. Vol. 1 / oprac. Stefan M. Kuczyński; przy współudziale Karola Górskiego (sprawy krzyżackie) [i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
  WypRz 73115, 73116
 12. Polska Jana Długosza / red. nauk. Henryk Samsonowicz ; wybór il. i komentarz Stefan K[rzysztof] Kuczyński i Jerzy Pietrusiński ; przekł. [z łac.] Julia Mruk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
  WypRz 196449, 196450
 13. Regestrum Ecclesiae Cracoviensis : studium nad powstaniem tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza / Stanisław Kuraś. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
  WypRz 89077
 14. Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku : polskie zdania legnickie / Józef Matuszewski. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
  WypRz 178545
 15. Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza. T. 1, Z lat 1385-1444 / oprac. St. Gawęda [i in.] pod kierunkiem Jana Dąbrowskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
  WypRz 41961, WypRz 143723
 16. Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza. T. 2, Z lat 1445-1480 / oprac. St. Gawęda [i in.] pod kierunkiem Jana Dąbrowskiego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
  WypRz 143724
 17. Słowo o Grunwaldzie : Długosz, Staroświecka pieśń, Jan z Wiślicy, Niemcewicz, Słowacki, Sienkiewicz / wybrał i objaśnił Stanisław Łempicki. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1945.
  WypRz 118210, WypRz 338 M
 18. Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza : próba rekonstrukcji / Gerard Labuda. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1983.
  CzytR 187635
 19. Związki Długosza z Krakowem / Krystyna Pieradzka ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
  WypRz 150307
 20. Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej / Stanisław Solicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  WypRz 139789

 

Artykuły:

 1. Czy starość w wiekach średnich była okresem pomyślnym. Refleksje na temat starości w świetle "Roczników" Jana Długosza / Anna Szafranek.// Kultura i Społeczeństwo. - 2014, nr 1, s. 187-196
 2. Na razie tylko tyle : scenariusz teatralny o Janie Długoszu / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 32-35                                              
 3. Zniknięcie Kroniki Długosza : scenariusz przedstawienia dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Stawowska.// Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 19-22

 

 

     

oprac. Beata Bałchan
na podstawie zbiorów PBW
Rzeszów, 1 grudnia 2015 r.

Autor: Beata Bałchan