Kształcenie zawodowe dla rynku pracy kształcenie dualne

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE  DLA  RYNKU  PRACY KSZTAŁCENIE  DUALNE
(bibliografia w wyborze za lata 2012-2016)

 

Książki:

 

1. Edukacja a rynek pracy : kompetencje społeczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej : praca zbiorowa / pod red. Walentyny Łozowieckiej, Małgorzaty Jagodzińskiej, Kingi Przybyszewskiej, Ewy Wiśniewskiej. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013. – 344 s.

Sygn. Sędziszów   BSdzW   43981

 

2. Edukacja a rynek pracy : od procesów do efektów kształcenia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Wiśniewskiej, Małgorzaty Jagodzińskiej, Kingi Przybyszewskiej. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. – 301 s.

Sygn. Sędziszów   BSdzW   44454

 

3. Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce : raport / [aut. Elżbieta Goźlińska, Andrzej Kruszewski]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 192 s.

Sygn. Rzeszów   WypRz   244818

 

4. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami : przykładowe rozwiązania / Paulina Zaręba [i in.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 132 s.

Sygn. Rzeszów   WypRz   244819

 

5. Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 426 s.

Sygn. Rzeszów   CzytR   244867

 

6. Ze szkoły do pracy : raport z badania uczniów szkół zawodowych w województwie podkarpackim / [aut. Robert Chrząstek ; współpr. Tomasz Chlebek i in.]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013. – 130 s.

Sygn. Rzeszów   WypRz   241003

 

 

Artykuły:

 

7. Antynomie edukacji - rynek pracy / Zdzisław Wołk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 25-27

 

 

8. Centra kształcenia praktycznego jako mechanizm zaspokajania potrzeb rynku pracy / Tadeusz Kowalewski // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne. / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015. - S. 251-265

Sygn. Rzeszów   CzytR   244867

 

9. Czy szkoły skutecznie pomagają wejść młodzieży na rynek pracy? : druzgocący raport IBE i jak sobie w tej sytuacji radzić // Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 16-18

 

10. Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego / Ewa Rollnik-Sadowska // Polityka Społeczna. - 2015, nr 5-6, s. 26-32

 

11. Edukacja zawodowa a rynek pracy : myśli niedokończone / Waldemar Furmanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 15-20

 

12. Edukacja zawodowa i rynek pracy w perspektywie teoretycznej / Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 32-36

 

13. Inwestujmy w najwyższą jakość / Jurgen Hogeforster ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 10-13

 

14. Kształcenie dualne rozwiązaniem dla szkolnictwa zawodowego w Polsce? / Arleta Grabowska // Doradca Zawodowy. - 2014, nr 4, s. 55-58

 

15. Kształcenie zawodowe - diagnoza i postulowane kierunki zmian / Urszula Jeruszka // Polityka Społeczna. - 2014, nr 9, s. 24-31

 

16. Kształtowanie kariery zawodowej młodzieży na współczesnym rynku pracy / Monika Bartkowiak, Joanna Szłapińska // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015. - S. 133-152

Sygn. Rzeszów   CzytR   244867

 

17. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy / Małgorzata Bartosiak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 4, s. 125-138

 

18. Kwalifikacje po europejsku / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 38-41

 

19. Łączenie teorii z praktyką : dualny system edukacji zawodowej w Niemczech / Jolanta Rubiniec // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 76-80

 

20. Monterki mają trudniej : raport: szkolnictwo zawodowe, rynek pracy, kobiety / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 9, s. 14

 

21. Nauka dla pracy i praca dla nauki : o polityce edukacyjnej / Jacek Szkurłat // Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1, s. 28-30

 

22. Nowy model kształcenia zawodowego (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 3-8

 

23. Ocena jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy / Maciej Lis, Agata Miazga // Edukacja. - 2016, nr 1, s. 5-22

 

24. Paradoksy w myśleniu nad zależnościami pomiędzy edukacją a rynkiem pracy / Kazimierz Wenta // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 28-31

 

25. Planowane zmiany w kształceniu zawodowym / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 8, s. 18-21

 

26. Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców : koszty, korzyści i ryzyka / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Jędrzej Stasiowski // Edukacja. - 2016, nr 2, s. 5-31

 

27. Psychologiczne mechanizmy procesu przejścia z edukacji zawodowej do pracy / Aleksander Hauziński // Kultura i Edukacja. -2013, nr 1, s. 169-188

 

28. Rynek pracy i system edukacyjny : zarys problematyki / Alicja Michalska // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015. - S. 17-33

Sygn. Rzeszów   CzytR   244867

 

29. Stawiajmy na kształcenie dualne / Jurgen Hogeforster ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 16-17

 

30. Szkoły zawodowe odzyskują znaczenie i rangę / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, dod. Kształcenie zawodowe, s. 4-7

 

31. Transfer wiedzy z branży do szkół / Leszek Morąg // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2013, nr 9, s. 15-19

 

32. Trzeba wejść do szkół i zacząć je edukować / Grzegorz Baczewski ; rozm. przepr. Adam Solecki // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, dod. Kształcenie Zawodowe, s. 8-9

 

33. Trzy lata zmian w kształceniu zawodowym z udziałem KOWEZiU / Małgorzata Koroś
// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, dod. Kształcenie Zawodowe, s. 10-12

 

 

34. Ważna jest wysoka jakość kształcenia zawodowego / Tadeusz Sławecki ; rozm. przepr. Elżbieta Piotrowska-Albin, Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 12-16

 

35. Współpraca szkoły z pracodawcami / Katarzyna Druczak // Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 45-47

 

36. Zanim będzie za późno : jak zmieniać system edukacji, by nie kształcił przyszłych bezrobotnych? / Stefan Kwiatkowski ; rozm. przepr. Jacek Szkurłat // Nowe Horyzonty Edukacji. - 2012, nr 2, s. 23-25

 

37. Znaczenie edukacji wobec odnajdywania się na rynku pracy / Zofia Remiszewska // W: Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015. - S. 71-84

Sygn. Rzeszów   CzytR   244867

 

 

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie i w jej Filiach

 

 

 

Netografia:

 

38. Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego : monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015 / Agnieszka Pfeiffer. – Warszawa :Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. – 147 s.

http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe – publikacje

 

39. Kształcenie zawodowe i ustawiczne - vademceum : poradnik opracowany w ramach projektu Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 120 s.
http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe – publikacje

 

40. Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce : raport / [aut. Elżbieta Goźlińska, Andrzej Kruszewski]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 192 s. http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe – publikacje

 

41. Standardy jakości kształcenia zawodowego / Aleksandra Dębowska [i in.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 23 s. http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe - publikacje

 

42. Szkoła i pracodawca - wspólny kierunek edukacji w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach [dokument elektroniczny] / Renata Stępień // Edukator Zawodowy. - 2015, 18 sierpnia

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/szkola-i-pracodawca-wspolny-kierunek-edukacji-w-zespole-szkol-technicznych-im-wincentego-pola-w-gorlicach/

 

43. Szkoły i pracodawcy : razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego / Agnieszka Pfeiffer [i in.] - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012. – 106 s. http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe - publikacje

 

44. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami : przykładowe rozwiązania / Paulina Zaręba [i in.]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 132 s.

http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe – publikacje

 

45. Zaproszenie do ewaluacji - zaproszenie do rozwoju : poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach / Monika Bartosiewicz-Niziołek [i in.]. - Warszawa :Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014. – 260 s.

http://www.koweziu.edu.pl/kz  - zakładka – kształcenie zawodowe – publikacje

 

 

Rzeszów, 12.09.2016 r.
 oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska