Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza

Rzeszów

PEDAGOGICZAN BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 Diagnoza niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Czynniki/uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

 

KSIĄŻKI

 

 1. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy - zapobieganie - terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
  CzytR 228078
 2. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  CzytR 235807
 3. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011.
  WypRz 239184, CzytR 237631
 4. Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : "Akapit", 2002.
  CzytR 227807
 5. Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych / Robert Opora. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.
 6. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / Roy Howarth, Pam Fisher. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005.
  BKWyp 45664, BSdzW 37055
 7. Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012.
  WypRz 239053
 8. Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz 240051, CzytR 239894
 9. Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : "Innovatio Press", 2013.
  CzytR 241537
 10. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : "Scholar", 1999
  WypRz 237956
 11. Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : "Difin", 2018.
  CzytR 247909
 12. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : Difin, 2011.
  WypRz 236360, CzytR 236359
 13. Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne / Agnieszka Domagała-Kręcioch. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008.
  WypRz 233120, CzytR 233119
 14. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. - Kraków : "Zakamycze", 2003
  CzytR 227792
 15. Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  WypRz 233898, CzytR 233897
 16. Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.
  WypRz 243829, WypRz 224196, CzytR 223631
 17. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Kraków : "Impuls", 2016.
  WypRz 244903, CzytR 244902
 18. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
  WypRz 233265, CzytR 230849
 19. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014.
  WypRz 242140, CzytR 243488
 20. Profilaktyka i resocjalizacja / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Pawła Maciaszczyka. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011.
  CzytR 237299
 21. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001.
  Sygn. WypRz 228821
 22. Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie : (materiały z sesji naukowej) / [red. naukowy Tadeusz Pluta]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1985.
  CzytR 200724
 23. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  CzytR 241851
 24. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  WypRz 233916; CzytR 233915
 25. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie/ Robert Opora. - Kraków : "Impuls", 2010. 
  WypRz 235312, CzytR 235027
 26. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne/ pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. 
  WypRz 239245, CzytR 239244
 27. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016
  CzytR 245052
 28. Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009.
  CzytR 235314
 29. Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Zbigniewa Kwaśnika. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
  WypRz 233780
 30. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017.
  WypRz 245664, CzytR 245822
 31. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. - Toruń : "Akapit", 2008.
  WypRz 232692, CzytR 232407
 32. Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon, Ireny Kurlak. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Pedagogicznych, 2010.
  WypRz 235852, CzytR 240359, CzytR 235851
 33. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piatej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : "Ignatianum" [i in.], 2005
  WypRz 231400
 34. Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
  CzytR 245898
 35. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  WypRz 243499, CzytR 243498
 36. Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. - Toruń : "Akapit", 2015.
  CzytR 245008
 37. Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji: szkice pedagogiczne / Adam Stankowski, Natalia Stankowska. - Wyd. 2. - [Žiar nad Hronom : Aprint] , cop. 2002.
  CzytR 245900
 38. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży / Bronisław Urban. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WypRz 237677, CzytR 223668
 39. Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
  CzytR 240254
 40. Zanim w szkole będzie źle... : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Cenrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2004.
  WypRz 230637, CzytR 230636
 41. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2016.
  WypRz 245449, CzytR 245448

ARTYKUŁY

 1. Budowanie czy niszczenie? : polityka społeczna wobec młodzieży niedostosowanej społecznie / Andrzej Rejzner.// Polityka Społeczna. - 2007, nr 1, s. 11-20
 2. Coś szwankuje, ale co?: meandry resocjalizacji / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 24, s. 7
 3. Czynniki wpływające na poziom niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Justyna Strykowska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 262-270
 4. Determinizm środowiskowy w genezie zaburzonej socjalizacji - pewność czy wątpliwość? / Wiesława Kubiak-Krzywicka.// Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 85-97
 5. Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i praktyce : propozycja metody badawczej / Lesław Pytka.// Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 119-146
 6. Diagnoza przyczyn nieprzystosowania społecznego jednostki jako element przeciwdziałania zachowaniom agresywnym / Tomasz Łączek.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 148-157
  WypRz 238959, CzytR 238958
 7. Diagnozowanie i metodyczne postępowanie w pracy z jednostką nieprzystosowaną w kontekście coachingu społecznego / Karol Konaszewski.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 431-442
  WypRz 246107, CzytR 245936
 8. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności / Jan M. Stanik.//W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 168-202
  WypRz 230872, CzytR 230871
 9. Dysfunkcyjność roli ojca a nieprzystosowanie społeczne dziecka / Marian Wolicki.//W: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej : praca zbiorowa. - Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. - S. 34-45
  CzytR 235438
 10. Etiologia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży : rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznego / Beata Krzaczkowska.// W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016. - S. 49-69
  CzytR 245052
 11. Identyfikacja ze środowiskiem subkulturowym a nasilenie zachowań antyspołecznych młodzieży nieprzystosowanej / Karol Konaszewski, Tomasz Sosnowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 47-50
 12. Indywidualne "ścieżki" rozwoju moralno-społecznego a implikacje resocjalizacyjne / Adam Stankowski.// Chowanna. - 2006, t. 2, s. 91-101
 13. Konflikt między rodzicami jako czynnik ryzyka nieprzystosowania dzieci i młodzieży / Barbara Jankowiak.// Studia Edukacyjne. - Nr 36 (2015), s. 165-178 2015
 14. Negacja życia jako podłoże destruktywnych zjawisk społecznych / Alicja Żywczok.//W: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne. - Warszawa : "Żak", 2012. - S. 63-85
  CzytR 239821
 15. Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości (DUN) / Mieczysław Dudek.//W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - S. 94-104
  CzytR 228038
 16. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359
 17. Niedostosowanie społeczne w środowisku szkolnym : przyczyny, skutki, profilaktyka / Anna Korbut.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 34-42
 18. Niekonsekwencja wychowawcza rodziców w percepcji młodzieży niedostosowanej społecznie / Irena Mudrecka.//W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - S. 327-340
  CzytR 234027
 19. Obszary diagnozy w szkole / Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka.// Remedium. - 2005, nr 9, s. 1-3
 20. Od normy do patologii społecznej : diagnoza egotystycznych zniekształceń poznawczych wśród młodziezy objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi / Anna Chańko, Emilia Wołyniec.// Probacja. - 2016, nr 2, s. 107-122
 21. Osobowość a przystosowanie społeczne młodzieży / Agnieszka Nadzieja-Maziarz.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 10-13
 22. Podatność na sytuacje pokusy a poziom przystosowania społecznego młodzieży / Tamara Zacharuk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2013, nr 1-2, s. 38-43
 23. Rodzina dysfunkcjonalna czynnikiem powstawania syndromu niedostosowania społecznego u dzieci a pomoc pedagoga szkolnego / Barbara Kałdon.//W: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej : praca zbiorowa. - Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. - S. 93-98
  CzytR 235438
 24. Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży / Monika Gołembowska.//W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 287-296
  WypRz 239245, CzytR 239244
 25. Rodzinne uwarunkowania aspołecznych zachowań młodzieży / Marian Wolicki.//W: Uwarunkowania, profilaktyka i resocjalizacja aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Pedagogicznych, 2010. - S. 10-24
  WypRz 231400
 26. Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci / Joanna Szkatuła.// W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy. - Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 145-161
  CzytR 241266
 27. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 15-21
 28. Rozwój w kierunku zachowań sprzyjających nieprzystosowaniu społecznemu / Maria Kujawa.//W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 13-37
  WypRz 239184, CzytR 237631
 29. Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 12-18
 30. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 12-13
 31. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 14-15
 32. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 6-7
 33. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 11-13
 34. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży / Edyta Szot-Odrobina.//W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 218-231
  CzytR 234536
 35. Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) / Bogumiła Bobik.// Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380
 36. Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego / Beata Zięba.//W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 504-509
  CzytR 236426
 37. Trudności wychowawcze uczniów gimnazjum w fazie adaptacji szkolnej / Kazimierz Ostrowski.// Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 1, s. 135-151
 38. Trudności wychowawcze uczniów gimnazjum w fazie adaptacji szkolnej / Kazimierz Ostrowski.// Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 1, s. 135-151
 39. Tożsamość a niedostosowanie społeczne i doświadczanie wstydu w okresie wczesnego dorastania / Marta Molińska.// Edukacja. - 2014, nr 4, s. 62-70
 40. Uwarunkowania zachowań aspołecznych młodzieży gimnazjalnej w kontekście funkcjonowania rodziny / Krzysztof Gerc, Bogusława Piasecka, Iwona Sikorska.//W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu. - Łodź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 31-47
  CzytR 238757
 41. Więzi emocjonalne w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich / Paulina Kamińska.// Edukacja. - 2008, nr 4, s. 80-85
 42. Wzorce osobowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych / Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans.// Probacja. - 2017, nr 2, s. 23-35
 43. Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska / Ewa Wysocka.// Chowanna. - 2006, t. 2, s. 7-37
 44. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, 1/2, s. 26-29
 45. Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego - obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska / Ewa Wysocka.// Chowanna. - 2006, t. 2, s. 7-37
 46. Zaburzenia przystosowania społecznego wywołane brakiem sukcesu szkolnego / Krystyna Kowalska.//W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. - Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 153-172
  WypRz 239184, CzytR 237631
 47. Zaburzenia więzi rodzinnej a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży / Barbara Kałdon.// W: Współczesne zagrożenia rodziny : praca zbiorowa. - Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2006. - S. 280-285
  WypRz 233788, CzytR 243641
 48. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań / Bronisław Urban.//W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 136-167
  WypRz 230872, CzytR 230871
 49. Zachowania i wzorce czerpane z mediów w opinii młodzieży nieprzystosowanej społecznie : (na podstawie badań własnych) / Katarzyna Marciniak-Paprocka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 5-16
 50. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym : paleta barw i odcieni / Małgorzata Łoskot.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2018, nr 9, s. 55-57
 51. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym - od diagnozy do zaleceń / Alicja Lenarczyk, Ranata Straub-Pieczykolan.// Remedium. - 2014, nr 6, s. 26-27

Zestawienie na temat profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
Zestawienie Resocjalizacja, terapia i edukacja niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

 Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 31.05.2019 r.
Opracowała na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie Jolanta Krzosa

 

 

 

Autor: Jolanta Krzosa