Pedagogika resocjalizacyjna (bibliografia w wyborze 2015-2019)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Pedagogika resocjalizacyjna
(bibliografia w wyborze 2015-2019)

Książki:

 1. Diady, kliki, gangi : młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Krzysztof Sawicki. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. WypRz 246945, BŁWyp 37831, BKWyp 50147, BMWyp 67406, BStWy 38189, BSdzW 47103
 2. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.
  Sygn. WypRz 247339, BSdzW 47378, BŁWyp 37832, BStWy 38262, BLżWy 35467, BKWyp 50310, BMWyp 67541
 3. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / Robert Opora. - Warszawa : "Żak", 2015.
  Sygn. BŁWyp 37177
 4. Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych : diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Sygn. WypRz 244290, BStWy 37429, BMWyp 66713
 5. Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlak. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245341, CzytR 245086, BMWyp 66879, BStWy 104 U, BŁWyp 37271
 6. Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. - Kraków : "Impuls", cop. 2017.
  Sygn. WypRz 246955, BMWyp 67417
 7. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Sygn. WypRz 247360, CzytR 247697, BStWy 38275, BMWyp 67588, BKWyp 50364, BKWyp 50363, BMCzy 67589
 8. Ośrodek kuratorski : ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne / Paweł Kozłowski, Krzysztof Stasiak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  Sygn. WypRz 247188, CzytR 247187, BStWy 38319, BStWy 38320, BKWyp 50235, BKWyp 50236, BMWyp 67476, BMWyp 67475
 9. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : "Impuls" : 2016.
  Sygn. WypRz 244900, CzytR 244899, BSdzW 45981, BStWy 37650, BŁWyp 37238, BMCzy 66788
 10. Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych : co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty / Małgorzata Ganczarska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2017.
  Sygn. BMWyp 67282
 11. Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. - Warszawa : "Difin", 2018.
  Sygn. WypRz 247376, BStWy 38428
 12. Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Sygn. BKWyp 50065
 13. Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  Sygn. WypRz 244864, WypRz 245407, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 14. Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. - Toruń : "Akapit", 2016.
  Sygn. CzytR 245052
 15. Resocjalizacja (nie)urojona : o zawłaszczaniu przestrzeni penitencjarnej / Piotr Stępniak. - Warszawa : Difin, 2017.
  Sygn. WypRz 245945
 16. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 245664, CzytR 245822, BMWyp 67066, BSdzW 46621
 17. Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  Sygn. WypRz 247190, CzytR 247189, BStWy 38317, BStWy 38318, BKWyp 50264, BKWyp 50263, BMWyp 67473, BMWyp 67474
 18. Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności / Sonia Dzierzyńska-Breś. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016.
  Sygn. WypRz 246839
 19. Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Iwona Klonowska. - Kraków : "Impuls", cop. 2018.
  Sygn. BStWy 38306
 20. Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Małgorzata H. Kowalczyk, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Krzysztof Rubacha. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017.
  Sygn. BSdzW 46714, BŁWyp 37615
 21. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
  Sygn. WypRz 243499, CzytR 243498, BStWy 37201, BMWyp 66402, BKWyp 49535, BKWyp 49624, BSdzW 45206, BŁWyp 37088, CzytR 243498, BSdzC 45181
 22. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora [i in]. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 23. Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. - Toruń : "Akapit", 2015.
  Sygn. CzytR 245008
 24. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych / red. nauk. Łukasz Wirkus. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2017.
  Sygn. CzytR 247012
 25. Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn. WypRz 245891
 26. Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245449, CzytR 245448, BStWy 37779
 27. Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / pod red. nauk. Mariusza Kuskowskiego i Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2016.
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049

Artykuły:

 1. Analiza symptomatologiczna zaburzonego zachowania uczniów szkół gimnazjalnych w świetle badań własnych / Adam Pęk, Jakub Żuber. // W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016 S. 233-246. 
  Sygn. CzytR 245052
 2. Budzić nadzieję / Sylwester Bębas. // Wychowawca 2017, nr 1, s. 12-13.
 3. Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji) / Krystyna Ostrowska. // W: Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Grzegorz Kudlek. Warszawa : "Difin", 2016 S. 11-18. 
  Sygn. WypRz 245341, CzytR 245086, BMWyp 66879, BStWy 104 U, BŁWyp 37271
 4. Diagnozowanie sprawców przestępstw wskazaniem dla możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Anita Kotlenga.  // Probacja 2016, nr 3, s. 91-100. 
 5. Dorośli przestępcy traktowani jak dzieci "versus" zmiana w traktowaniu osadzonych w instytucji penitencjarnej / Danuta Raś.  // Chowanna 2016, t. 2, s. 231-249. 
 6. Druga szansa : skuteczność programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc / Magdalena Goetz.  // Niebieska Linia 2017, nr 2, s. 24-27. 
 7. Edukacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako podstawa procesu resocjalizacji / Justyna Siemionow. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 3, s. 20-27
 8. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych i różnice w sposobie sprawowania dozoru przez kuratorów zawodowych i społecznych wobec podopiecznych zakwalifikownych do podstawowej grupy ryzyka B / Małgorzata Osińska.  // Probacja 2016, nr 3, s. 101-115. 
 9. Ewangeliczne podstawy wychowania resocjalizującego : od teorii do praktyki / Żaneta Tempczyk-Nagórka.  // W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 11-24. 
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049
 10. Ewolucja systemów oddziaływań resocjalizacyjnych : od instytucjonalnej izolacji w kierunku oddziaływań wolnościowych / Katarzyna Gucwa-Porębska.  // Probacja 2015, nr 3, s. 65-80. 
 11. Formy oddziaływań penitencjarnych / Paweł Atroszko [i in.].  // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 243-297. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 12. Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Monika Zięciak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 10, s. 48-55. 
 13. Instytucje izolacyjne dla nieletnich / Robert Opora, Przemysław Piwowarczyk.  // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 144-172. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 14. Karać czy nie karać? : pedagogika resocjalizacyjna versus pedagogika resocjalizacyjna / Marek Konopczyński. // W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice : Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 S. 351-358. 
  Sygn. CzytR 245393
 15. Kryzys tożsamości w okresie późnej adolescencji : pozytywne implikacje dla oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych / Arleta Michalik. : // Probacja 2016, nr 1, s. 55-77. 
 16. Kształtowanie gotowości do zmiany jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji / Jana Chojecka.  // Studia Edukacyjne Nr 42 (2016), s. 357-379. 
 17. Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie : przykład innowacji pedagogicznej w resocjalizacji nieletnich / Justyna Siemionow. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 8, s. 27-34. 
 18. Meandry współczesnej resocjalizacji / Anna Chańko, Emilia Wołyniec.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 10, s. 55-57. 
 19. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków / Andrzej Bałandynowicz. // W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017 S. 15-25. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 20. Model pracy terapeutycznej i wychowawczej w instytucji resocjalizacyjnej dla nieletnich / Justyna Siemionow.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 9, s. 20-28. 
 21. Możliwości prowadzenia mediacji z udziałem osadzonych w opinii wychowawców penitencjarnych / Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska.  // Probacja 2018, nr 3, s. [5]-27. 
 22. Nowe standardy w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie : propozycje rozwiązań / Justyna Siemionow.  // Probacja 2015, nr 2, s. 133-142. 
 23. O konieczności uspołecznienia systemu resocjalizacji / Wiesław Ambrozik.  // W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 S. 341-349. 
  Sygn. CzytR 245393
 24. Oddziaływania resocjalizacyjne w ośrodkach penitencjarnych : refleksje teoretyczne / Adam Deka.  // W: Resocjalizacja - czarno na białym : konteksty niedostosowania społecznego i ich praktyczne odniesienia / praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Karłyk-Ćwik i Doroty Rybczyńskiej-Abdel Kawy. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016 S. 175-187.
  Sygn. CzytR 245052
 25. Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych : włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne / Anna Dąbrowska, Joanna Marek-Banach.  // Studia Edukacyjne Nr 44 (2017), s. 247-264. 
 26. Ośrodek kuratorski środkiem wychowawczym na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży / Łukasz Kwadrans, Karol Konaszewski. // Probacja 2016, nr 3, s. 39-48. 
 27. Paradygmat sprawiedliwości naprawczej w resocjalizacji nieletnich / Agnieszka Lewicka-Zelent. // Probacja 2017, nr 2, s. 5-21. 
 28. Personalizacja skazanych w procesie resocjalizacji / Zbigniew Stanisław Iwański. // Probacja 2015, nr 2, s. 127-132. 
 29. Podejście multiagencyjne w procesie readaptacji osób opuszczających zakłady karne / Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała. // Studia Edukacyjne 2015, nr 34, s. 225-242. 
 30. Polityka resocjalizacji w polskich zakładach karnych / Janusz Sterzel.  // W: Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. Warszawa : "Difin", 2015 S. 61-74. 
  Sygn. WypRz 243501, BLżWy 34865
 31. Polski model służby probacyjnej : stan obecny i perspektywy rozwojowe / Piotr Stępniak.  // W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 S. 383-394. 
  Sygn. CzytR 245393
 32. Praca i rola pedagoga ulicy i streetworkera z odwołaniem do komunikacji społecznej i mediów / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. // W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 181-194. 
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049
 33. Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej / Mariusz Snopek. W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017 S. 86-98. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 34. Probacyjne metody nowoczesnej resocjalizacji na przykładzie Francji / Violetta Duda. // W: Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. Toruń : "Akapit", 2015 S. 187-199. 
  Sygn. CzytR 245008
 35. Przewidywanie przestępczości jako element składowy procedury resocjalizacji / Lidia Pustkowiak. // W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017 S. 99-117. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 36. Resocjalizacja - tendencje europejskie / Radosław Mysior. // Remedium 2018, nr 5, s. 21-23. 
 37. Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych / Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska. // W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 119-130. 
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049
 38. Resocjalizacja osób starszych : na przykładzie działań podejmowanych w schronisku dla bezdomnych / Kinga Konieczny. // Probacja 2016, nr 2, s. 37-49. 
 39. Resocjalizacja skazanych w zakładach karnych / Elżbieta Wulbach. // W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 63-80.
  Sygn. WypRz 246432, CzytR 246049
 40. Resocjalizacja w "poszerzonej rzeczywistości" / Marek Łukasiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 9, s. 28-34. 
 41. Resocjalizacja w więzieniu : zostawić świat lepszym / Danuta Raś. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 454-463. 
  Sygn. WypRz 246107, CzytR 245936, BŁWyp 37600, BMWyp 67177
 42. Rola empatii w działaniach resocjalizacyjnych personelu wobec nieletnich umieszczonych w instytucjach korekcyjnych / Piotr Chomczyński. // Studia Socjologiczne 2017, nr 1, s. 253-276. 
 43. Rola przestrzeni i miejsca w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie / Justyna Siemionow.  // Kwartalnik Pedagogiczny 2018, nr 2, s. 24-36. 
 44. Rola turystyki i survivalu w resocjalizacji młodzieży / Hubert Iwanicki.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 6, s. 27-30. 
 45. Teoretyczne podstawy procesu resocjalizacji / Anetta Jaworska. // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 111-143. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 46. Tutoring w resocjalizacji / Małgorzata Wojtaszewska. // Meritum 2015, nr 1, dod. Oświata Mazowiecka, nr 1, s. 20-23. 
 47. Twórcza resocjalizacja / Grzegorz Socha. // Wychowawca 2017, nr 2, s. 16-17. 
 48. Twórcze metody resocjalizacji. Cz. 1 / Radosław Mysior. // Remedium 2018, nr 6, s. 29-31. 
 49. Twórcze metody resocjalizacji. Cz. 2 / Radosław Mysior. // Remedium 2018, nr 7-8, s. 40-41. 
 50. Usamodzielnianie (się) wychowanków placówek resocjalizacyjnych / Monika Zięciak. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 3, s. 26-33. 
 51. Warunki efektywnych programów resocjalizacyjnych w ujęciu ekologii społecznej / Robert Opora. // W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.. - Warszawa : Difin, 2017 S. 26-37. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 52. Więzi rodzinne determinantem procesu readaptacji skazanych / Violetta Duda, Marek Figiela.  // Probacja 2015, nr 3, s. 109-122. 
 53. Wina - prawo - kara : prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej / Kazimierz Pierzchała. // Probacja 2017, nr 2, s. 91-117. 
 54. Wolontariat hospicyjny więźniów : w kierunku inkluzji społecznej / Robert Witkowski. // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 298-327. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 55. Wspólna przestrzeń dla resocjalizacji inkluzyjnej i mediacji / Agnieszka Lewicka-Zelent. // Probacja 2016, nr 4, s. 21-33. 
 56. Współczesne problemy readaptacji społecznej byłych wychowanków instytucji resocjalizacyjnych w praktyce kształcenia akademickiego / Renata Szczepanik.  // Ruch Pedagogiczny 2015, nr 3, s. 145-154. 
 57. Wychowawcze aspekty Systemu Dozoru Elektronicznego w ocenie osadzonych - potencjalnych beneficjentów systemu / Michał Wawrzyniak.  // Wychowanie na co Dzień 2015, nr 4, s. 38-42. 
 58. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Inocenty Marek.  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 7, s. 32-38. 
 59. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi psychologicznych w pracy resocjalizacyjnej / Joanna Jezierska. // W: Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz.. - Warszawa : Difin, 2017 S. 289-301. 
  Sygn. WypRz 246119, CzytR 245962, BSdzW 46716, BStWy 131 U, BMWyp 67139, BŁWyp 37616
 60. Zaburzenia zachowania w ujęciu eksternalizacyjnym i internalizacyjnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Głos Pedagogiczny 2017, nr 1, s. 47-49. 
 61. Zasady projektowania i realizacji zajęć w dziedzinie zintegrowanej socjoterapii resocjalizującej wobec osadzonych mężczyzn wielokrotnie pozbawionych wolności / Bogusław Dzięcioł. // Studia Edukacyjne Nr 39 (2016), s. 193-220. 
 62. Zmierzch kary pozbawienia wolności? : sens współczesnej kary uwięzienia / Henryk Machel, Elżbieta Chęcińska.  // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 481-507. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793
 63. Zróżnicowanie społeczności więźniów a proces ich resocjalizacji / Paweł Kozłowski [i in.]. // W: Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 S. 200-242. 
  Sygn. WypRz 245407, WypRz 244864, CzytR 245824, BSdzW 45987, BStWy 113 U, BMCzy 66793

 

Rzeszów, 26.03.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

 

 

Autor: Dorota Lichota