Przestępczość dzieci i młodzieży

Rzeszów

 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIE ZBIORÓW

 

 

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY

(bibliografia w wyborze za lata 2010-2015)

 

KSIĄŻKI :

 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011.
  Sygn.  WypRz 238497
 2. Białe plamy w psychologii sądowej / pod red. Bożeny Gulli, Iwony Niewiadomskiej, Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Sygn. WypRz 236473
 3. Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : "Łośgraf", 2012.
  Sygn. CzytR 240038
 4. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Dodr. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2011.
  Sygn. CzytR 237631 ;  WypRz 239184
 5. Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010.
  Sygn. CzytR 235516  ; WypRz 235517
 6. Kryminologia / Kamil Bułat [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
  Sygn. WypRz 235077 ;  WypRz 235990
 7. Mediacja sądowa : alternatywna metoda resocjalizacyjna? / Agnieszka Lewicka, Ewa Grudziewska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Sygn. WypRz 235278
 8. Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński ; [aut. Andrzej Bałandynowicz i in.]. - Toruń : "Akapit", 2010.
  Sygn. WypRz 235183
 9. Niedostosowanie społeczne nieletnich : działania, zmiana, efektywność / Justyna Siemionow. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Sygn. CzytR 236359 ; WypRz 236360
 10. Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010.
  Sygn. CzytR 238684
 11. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
  Sygn. WypRz 235184
 12. Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy / red. nauk. Anna Fidelus. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.
  Sygn. CzytR 240358 ; WypRz 241902
 13. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. CzytR 243488 ; WypRz 242140
 14. Przestępczość wśród młodzieży - zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.
  Sygn. CzytR 239354
 15. Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie / Robert Opora ; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. CzytR 235027 ; WypRz 235312
 16. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. - Toruń : "Akapit", 2013.
  Sygn. CzytR 240659
 17. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. CzytR 236426
 18. Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
  Sygn. CzytR 240254

 

ARTYKUŁY :

 1. Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich / Karolina Grzywińska, Zdzisław Majchrzyk. // W: Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 132-141
  Sygn. CzytR 240254
 2. Agresywna młodzież / Aleksandra Jędryszek-Geisler. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 30-34
 3. Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-15
 4. Amerykańskie i angielskie wzory strategii awersywnych / Maciej Muskała. // Studia Edukacyjne. - Nr 21 (2012), s. 63-78
 5. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-83
 6. Czyny karalne o charakterze seksualnym jako przejaw zachowań dewiacyjnych nieletnich / Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz. //W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1. / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. Kraków : Impuls, 2011. - S. 185-189
  Sygn. CzytR 236759
 7. Czytanie cudzych listów / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 56-57
 8. Deklarowany system wartości młodocianych sprawców przestępstw agresywnych a obraz ofiary przestępstwa / Katarzyna Hartfil. // W: Młodzież zagubiona - młodzież poszukująca. / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. Lublin : "Innovatio Press", 2013. - S. 239-258
  Sygn. CzytR 241537
 9. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży wobec nowych wyzwań społecznych / Katarzyna Stanek. //W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 135-147
  Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
 10. Dom zamiast ośrodka, kurator jako przyjaciel - alternatywny sposób resocjalizacji nieletnich / Julita Chmielewska, Ewelina Reczuch. // W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych. / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Toruń : "Akapit", 2013. - S. 298-304
  Sygn. CzytR 241276
 11. Drama w resocjalizacji nieletnich / Sławomir Kania. // W: Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego. / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. Warszawa : "Difin", 2014. - S. 90-108
  Sygn. CzytR 242619
 12. Dysfunkcjonalność i propozycje innowacji w polskim systemie zapobiegania przestępczości / Bronisław Urban. //W: Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. / pod red. nauk. Moniki Marczak, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej, Magdaleny Błażek. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 17-23
  Sygn. CzytR 235343
 13. Dziecko w sądzie - występowanie dziecka w roli świadka, ofiary i sprawcy przemocy / Karolina Dukała. //W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal. Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 283-309
  Sygn. CzytR 237631 ; WypRz 239184
 14. Funkcja regulacyjna normy prawnej w percepcji nieletnich sprawców wypadków drogowych / Marek Heine. // W: Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej. / red. nauk. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy, Marek Heine, Anna Karłyk-Ćwik. Toruń : "Akapit", 2013. - S. 227-242
  Sygn. CzytR 240659
 15. Gwałt na randce : w latach 2000-2010 liczba nieletnich sprawców przestępstw seksualnych zwiększyła się aż dwukrotnie / Magdalena Goetz. // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 50, s. 14
 16. Idea sprawiedliwości naprawczej a proces destygmatyzacji nieletnich / Aneta Skuza. //W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla. Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - S. 75-92
  Sygn. CzytR 239063
 17. Indywidualizacja w procesie resocjalizacji nieletnich / Renata Małgorzata Ilnicka, Aneta Skuza. // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 100-113
 18. Interwencje wśród młodych ludzi dopuszczających się podpaleń / Daryl L. Sharp [i in.]. / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. //W: Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka. Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010. - S. 133-145
  Sygn. CzytR 235318 ; WypRz 235319
 19. Kampus De Markt - ośrodek izolacyjny dla nieletnich w Belgii / Krzysztof Sawicki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 47-50
 20. Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw / Irena Rzeplińska. // Archiwum Kryminologii. - T. 35 (2013), s. 79-94
 21. Kwalifikacja najczęściej spotykanych przestępstw, które mogą zostać popełnione przez uczniów w trakcie lekcji, oraz tryb ich ścigania przysługujący pokrzywdzonemu. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 37-38
 22. Media w zakładzie poprawczym - wróg czy sprzymierzeniec w procesie resocjalizacji? / Maciej Bernasiewicz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 65-71
 23. Mediacja w percepcji nieletnich wychowanków zakładów poprawczych - doniesienia z badań własnych / Małgorzata Cwalina. // Studia Edukacyjne. - Nr 26 (2013), s. 171-183
 24. Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich / Marta Porembska. // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 85-95
 25. Miejsce terapii w resocjalizacji młodzieży przestępczej w warunkach izolacji karnej i poprawczej w Polsce / Henryk Machel. //W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa. / red. nauk. Waldemar Budziński. Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. - S. 40-49
  Sygn. CzytR 238800
 26. Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych / Paulina Wiktorska. // Archiwum Kryminologii. - T. 34 (2012), s. 135-155
 27. Młodzi ludzie z problemami w sferze zachowań seksualnych - w kierunku pozytywnych i zdrowych relacji / Ian Lambie. //W: Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka. / pod red. Kathryn Geldard ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010. - S. 201-212
  Sygn. CzytR 235318 ; WypRz 235319
 28. Młodzież jako kategoria przestępcza - potencjalni "klienci" zakładów psychokorekcyjnych / Sławomir Przybyliński. //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 179-188
  Sygn. CzytR 236372 ; WypRz 236453
 29. Mobbing i pajdokracja - prawnokarne aspekty przemocy w szkole / Lucjan Świto. // Forum Oświatowe. - 2010, t. 1, s. 79-98
 30. (Nie)bezkarny uczeń / Joanna Lesińska. // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 1, s. 50-51
 31. Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych / Barbara Adamczyk. //W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal.  Kraków : WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 201-225
  Sygn. CzytR 237631 ; WypRz 239184
 32. Nieletni (nie)odpowiedzialny? : odpowiedzialność prawna nieletnich / Marcin Majchrzak. // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 20-24
 33. Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji / Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk. //W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie. / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 78-100
  Sygn. CzytR 236426
 34. Nieletnie dziewczęta 10 lat później - badania katamnestyczne / Dagmara Woźniakowska-Fajst. // Archiwum Kryminologii. - T. 33 (2011), s. 163-195
 35. Nowe przestrzenie i typy zaburzeń oraz patologii wśród nieletnich - interpretacja socjopedagogiczna / Mariusz Jędrzejko. //W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki. / red. nauk. Magdalena Piorunek. Toruń : Adam Marszałek, 2010. - S. 279-303
  Sygn. CzytR 236502
 36. O nieletnich prawie wszystko... / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 53-58
 37. Ocena poziomu agresywności "przestępczych dziewcząt" według IPSA : (analiza wyników badań własnych) / Marcin Jurczyk. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1-2, s. 5-8
 38. Oddziaływania resocjalizacyjne podejmowane w ramach dozoru kuratora wobec młodocianych sprawców przestępstw / Katarzyna Gajda. // W: Problemy dzieci i młodzieży w wybranych krajach Europy. / red. nauk. Anna Fidelus. Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - S. 220-237
  Sygn. CzytR 240358 ; WypRz 241902
 39. Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych / Edyta Masternak. //W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 303-311
  Sygn. CzytR 239795
 40. Odpowiedzialność nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną / Małgorzata Szeroczyńska. // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 364-374
 41. Ostra jazda / Anna Raczyńska. // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3-4, s. 7-9
 42. Patologiczne zachowania dzieci i nieletnich w ruchu drogowym / Lech Hyb. //W: Oblicza patologii społecznych. / red. nauk. Sylwester Bębas. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 431-442
  Sygn. CzytR 237159
 43. Poczucie koherencji jako osobowościowy predyktor skuteczności kary pozbawienia wolności / Iwona Niewiadomska. // Przegląd Psychologiczny. - T. 53, nr 1 (2010), s. 83-99
 44. Podpalenia spowodowane przez dzieci / Tomasz Sawicki. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 50-53
 45. Popkulturowe wzory osobowe nieletnich przestępców / Maciej Bernasiewicz. // Studia Edukacyjne. - Nr 11 (2010), s. 45-53
 46. Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy / Katarzyna Potaczała. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych.  / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 89-98
  Sygn. CzytR 235807
 47. Postępowanie wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz osoby popełniającej czyn zabroniony w szkole / Wanda Mende. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 20-24
 48. Poznawcze korelaty zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich / Justyna Siemionow. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 18-23
 49. Prawdy i mity o młodzieży przestępczej i innej - prawnie poprawnej / Iwona Klonowska-Senderska. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 20-24
 50. Prawne aspekty zjawiska galerianek / Agnieszka Kilińska-Pękacz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 38-42
 51. Problem używania alkoholu przez skazanych młodocianych / Krzysztof Linowski. //W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. / red. nauk. Sylwester Bębas. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 389-408
  Sygn. CzytR 239068
 52. Procedura postępowania z uczniami naruszającymi przepisy prawa karnego w szkole / Wanda Mende. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 52-54
 53. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w przestrzeni społecznej / Grażyna Durka. // W: Edukacja w obliczu przemian społecznych. / Irina Surina [i in.]. Rzeszów : "Adam Marszałek", 2013. - S. 176-215
  Sygn. CzytR 243132
 54. Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego / Olga Trocha. // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 47-52
 55. Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008 / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3-4, s. 20-27
 56. Przestępczość w szkole - rozwiązania systemowe / Andrzej Bałandynowicz. //W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 389-407
  Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
 57. Przestępczość w województwie podkarpackim z nadużywaniem narkotyków i alkoholu / Józef Gdański. //W: Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja. T. 1 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 182-189
  Sygn. CzytR 240254
 58. Przywrócić społeczeństwu / Wojciech Obraniak. // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 14-15
 59. Psychopatia jako osobowościowy czynnik ryzyka przestępczości nieletnich kobiet / Krzysztof Nowakowski, Marlena Augustyniuk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 23-29
 60. Psychospołeczne korelaty doświadczania alienacji przez nieletnich chłopców / Małgorzata Błądek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 39-45
 61. Radosne dziecko czy nieletni przestępca??? / Katarzyna Kiwer. // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s. 4-6
 62. Readaptacja społeczna nieletnich w MOW / Justyna Siemionow. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 26-31
 63. Refleksja nad zmianą w resocjalizacji w zakładach dla nieletnich / Wiesław Nynca. // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 4, s. 251-262
 64. Resocjalizacja dziewcząt przejawiających zachowania agresywne / Krzysztof Biel. //W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 238-249
  Sygn. CzytR 236424
 65. Resocjalizacja w środowisku zamkniętym a resocjalizacja w środowisku otwartym - porównanie na przykładzie nieletnich w Polsce : (wybrane aspekty) / Marta Wilk. // W: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym : stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych. / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk. Toruń : "Akapit", 2013. - S. 184-206
  Sygn. CzytR 241276
 66. Resocjalizatorzy wobec nieletnich sprawców przestępstw - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych.  / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 99-116
  Sygn. CzytR  235807
 67. Resortowe podziały, czyli nieletni "w teczkach" / Mirosław Kaczmarek. // Remedium. - 2011, nr 5, s. 18-19
 68. Rola dzielnicowego w zakresie zapobiegania demoralizacji i zwalczania przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałania przemocy domowej / Jacek Dworzecki. //W: Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb. / red. nauk. Romuald Kalinowski.  Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. - S. 165-175
  Sygn. CzytR 235232
 69. Rola rodziny w zapobieganiu przestępczości i agresji wśród młodzieży / Dariusz Sarzała. //W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 279-290
  Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
 70. Skala integracji sądu wobec nieletnich / Mirosław Kaczmarek. // Remedium. - 2011, nr 3, wkładka, s. 18-19
 71. Skala uzależnienia w Polsce - fakty i liczby / Bożena Wołoszyn. // Emocje. - 2011, nr 2, s. 4-9
 72. Sprawcy i ofiary przemocy - alternatywny model resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym / Andrzej Bałandynowicz. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych. / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 21-41
  Sygn. CzytR 235807
 73. Stosowanie środków psychoaktywnych przez nieletnie przestępczynie / Agnieszka Kruczek. // Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 4, s. 331-348
 74. Sytuacja rodzinna nieletnich osadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie / Agnieszka Ochman, Marian Ochman. // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 66 (2013), s. 185-201
 75. Tendencje w przestępczości i niektóre metody pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi w wybranych krajach / Anetta Jaworska. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych. / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 49-60
  Sygn. CzytR 235807
 76. Uwarunkowania oraz profilaktyka zachowań przestępczych dziewcząt w kontekście społeczności lokalnej / Krzysztof Biel. //W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 187-197
  Sygn. CzytR 239931
 77. Współpraca szkoły i sądu rodzinnego / Aleksandra Partyk. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 44-46
 78. Wybrane uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach zakładu poprawczego / Przemysław Frąckowiak. //W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych. / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - S. 117-129
  Sygn. CzytR 235807
 79. Zachowania aspołeczne oraz przestępcze młodzieży gimnazjalnej / Maria Kocór. //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 155-166
  Sygn. CzytR 236372 ; WypRz 236453
 80. Zachowania ryzykowne małych dzieci jako przejaw socjopatologii rodziny na pograniczu polsko-czeskim / Jacek Stelmach. //W: Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia : praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała ; Kraków : "Impuls", 2010. - S. 252-274
  Sygn. CzytR 237005
 81. Zastosowanie psychoterapii w resocjalizacji młodocianych psychopatów / Mieczysław Ciosek. //W: Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi : monografia zbiorowa. / red. nauk. Waldemar Budziński. Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. - S. 24-31
  Sygn. CzytR 238800
 82. Znaczenie relacji wychowawca-wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda. // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274
 83. Znaczenie wybranych okoliczności diagnostycznych dla projektowania procesu resocjalizacji nieletnich sprawców czynów zabronionych / Tomasz Wach, Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz. // Roczniki Pedagogiczne. - T. 4, nr 3 (2012), s. 143-165

 

Rzeszów, 27.10.2015 r.
Oprac. Alina Daniel

Autor: Alina Daniel