Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością"

Rzeszów

Publikacje prelegentów Seminarium Naukowego UR "Współczesne obszary badań nad niepełnosprawnością" dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie (zestawienie bibliograficzne)

 

 

Prof. dr hab. Joanna Głodkowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 KSIĄŻKI:

 1. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  CzytR 246364 [publikacja dostępna także w IBUK Libra]
 2. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  CzytR 246363 [publikacja dostępna także w IBUK Libra]
 3. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
  CzytR 240449, WypRz 240687
 4. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Joanna Głodkowska. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2012.
  CzytR 243867
 5. Poznanie ucznia szkoły specjalnej : wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : diagnoza i interpretacja / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
  CzytR 223809

ARTYKUŁY:

 1. Dydaktyka specjalna : system znaczeń i relacji w projektowaniu dydaktyk specjalistycznych / Joanna Głodkowska // W: Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, S. 61-74.
  CzytR 246364 [publikacja dostępna także w IBUK Libra]
 2. Dydaktyka specjalna w poszukiwaniu wzorców - współczesne tendencje w edukacji źródłem uogólniających inspiracji / Joanna Głodkowska // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. -  Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, S. 13-34.
  CzytR 240449, WypRz 240687
 3. Jak nauczamy? : propozycje diagnostyczne na hospitacje zajęć / Joanna Głodkowska. - // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, S. 300-313.
  CzytR 240449, WypRz 240687
 4. Kolory w kierowaniu myśleniem o kompetencjach pedagoga specjalnego / Joanna Głodkowska. - // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, S. 289-297.
  CzytR 240449, WypRz 240687
 5. "Mały Książę" w refleksji dydaktycznej / Joanna Głodkowska. - // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, S. 284-289.
  CzytR 240449, WypRz 240687
 6. Optymizm młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną : próba zastosowania atrybutów psychologii pozytywnej / Joanna Głodkowska // W: Oblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego / red. nauk. Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, S. 368-381.
  WypRz 242617
 7. Przełamywanie stereotypu niepełnosprawności intelektualnej / Joanna Głodkowska // Ruch Pedagogiczny 2013, nr 3, s. 51-68.
 8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna 2013, nr 1, s. 5-16.
 9. Uwarunkowania wrażliwości edukacyjnej uczniów klasy pierwszej szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Joanna Głodkowska // Psychologia Wychowawcza 2000, nr 1, s.43-55.
 10. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska // Meritum 2009, nr 2, s. 5-8.
 11. W trosce o przestrzeń rehabilitacyjną wokół osób z upośledzeniem umysłowym - czy "zuchwałe rzemiosło" pedagogiki specjalnej? / Joanna Głodkowska // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009, S. 71-85, bibliogr.
  CzytR 235290

 

 

Prof. dr hab. Amadeusz Krause
Uniwersytet Gdański

KSIĄŻKI:

 1. Konteksty teoretyczne / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2003.
  CzytR 227461
 2. Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną / Amadeusz Krause, Agnieszka Żyta, Sylwia Nosarzewska. - Toruń : "Akapit" 2010.
  CzytR 235283
 3. Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 2009.
  CzytR 235092
 4. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2002.
  CzytR 225913, WypRz 227463
 5. Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Agnieszki Żyta. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2007.
  WypRz 231522
 6. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2004.
  CzytR 227863
 7. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2008.
  CzytR 232719

 ARTYKUŁY:

 1. Diagnoza w pedagogice specjalnej / Amadeusz Krause // Problemy Wczesnej Edukacji 2009, nr 1, s. 138-144.
 2. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie w perspektywie zmiany społecznej / Amadeusz Krause // W: Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. - Toruń : "Akapit", 2010 S. 15-24, bibliogr.
  CzytR 235160
 3. Pedagogika specjalna w obronie człowieczeństwa - polemika z Elżbietą Zakrzewską-Manterys / Amadeusz Krause // Studia Edukacyjne Nr 24 (2013), s. 51-63.
 4. Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej - koncepcja kontra ekonomia / Amadeusz Krause // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2003 S. 229-237, bibliogr.
  CzytR 229185
 5. Szkolnictwo specjalne - krajobraz po reformie / Monika Gołubiew, Amadeusz Krause // W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. - Kraków : "Impuls", 2007 S. 77-90, bibliogr.
  CzytR 231994
 6. Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej - pedagogika emancypacyjna / Amadeusz Krause // Studia Edukacyjne Nr 28 (2013), s. 7-16.
 7. Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej - pedagogika krytyczna / Amadeusz Krause // Studia Edukacyjne Nr 25 (2013), s. 7-16.
 8. Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność umysłowa czy niepełnosprawność intelektualna? : kontynuacja przerwanej dyskusji / Amadeusz Krause // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009 S. 63-70, bibliogr.
  CzytR 235290
 9. Współczesne podłoże marginalizacji - tezy wprowadzające / Amadeusz Krause // W: Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009, S. 9-17, bibliogr.
  CzytR 235092

 

 

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KSIĄŻKI:

 1. Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : "Impuls" 2005.
  CzytR 230014, WypRz 230015
 2. Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych / Beata Borowska-Beszta. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WypRz 240264

ARTYKUŁY:

 1. Andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi osób niepełnosprawnych wymagających całożyciowego wsparcia / Urszula Bartnikowska, Beata Borowska-Beszta, Jerzy Stochmiałek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 3-19.
 2. Chauncey Gardner : planowanie stylu życia z/dla osoby dorosłej z zaburzeniami rozwoju / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 23-28.
 3. Epistemologia seksualności i zamętu powodowanego płcią w badaniach terenowych : tabu w badaniach kultur niepełnosprawności / Beata Borowska-Beszta // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 1, s. 9-26.
 4. Etnografia w "Amazonii" uzależnień / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 44-48, bibliogr.
 5. Metoda Intymności i Interakcyjności na tle narracji i pisania twórczego kobiety z zespołem Downa / Beata Borowska-Beszta // W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 215-232, bibliogr.
  CzytR 235336, WypRz 236838 [wyd. z 2011 r.]
 6. Mity, rafy i realia etnografii w eksploracjach pedagogicznych / Beata Borowska-Beszta // W: Praktyka badań pedagogicznych. - Kraków : "Impuls", 2013. - S. 125-152.
  CzytR 241481, WypRz 244699
 7. Niepełnosprawność w rodzinie jako wartość dodana : międzynarodowe andragogiczne badania nad rodzinami generacyjnymi / Beata Borowska-Beszta, Urszula Bartnikowska, Jerzy Stochmiałek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s. 72-88.
 8. Obserwacja uczestnicząca jako metoda badań / Beata Borowska-Beszta // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - S. 74-80, bibliogr.
  CzytR 232719
 9. Samotność po godzinach : o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo / Beata Borowska-Beszta // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 31-34, bibibliogr.

 

 

Dr hab. Remigiusz Kijak, prof.
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski

KSIĄŻKI:

 1. Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice / Remigiusz Kijak. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2016.
  CzytR 245049
 2. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina / Remigiusz Kijak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  CzytR 244706

 ARTYKUŁY:

 1. Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce / Remigiusz Kijak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 37-49, bibliogr.
 2. Edukacja seksualna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Remigiusz J. Kijak // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 211-232.
  CzytR 241937, WypRz 241938
 3. Etykietyzacja zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Auxilium Sociale. - 2004, nr 2, s. 54-62, bibliogr.
 4. Kontrolująca funkcja systemu pomocy społecznej jako przeszkoda w osiąganiu niezależności życiowej przez dorosłe osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Janusz Kijak // W: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. - Kraków : "Impuls", 2013. - S. 221-247
  CzytR 240596
 5. Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz Kijak// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 136-145.
 6. O potrzebie miłości w kontekście seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 4, s. 39-51.
 7. O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Remigiusz Kijak// Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 40-56.
 8. Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych / Remigiusz J. Kijak// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 4, s. 5-8.
 9. Opinie nauczycieli na temat seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 113-148.
 10. Percepcja seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym : na podstawie opinii studentów studiów zaocznych / Remigiusz Kijak // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 18-21.
 11. Płciowość, seksualność, dojrzewanie - intymne obszary życia osób niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 333-339, bibliogr.
 12. Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej / Remigiusz Kijak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 354-363, bibliogr.
 13. Praca zawodowa jako ważny aspekt podnoszący jakość życia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, nr 3, s. 58-71.
 14. Promocja zdrowia seksualnego osób niepełnosprawnych : wątki integrujące się w pedagogice specjalnej / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 4-9.
 15. Prostytucja wśród kobiet niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2011, nr 4, s. 117-132.
 16. Rodzinne uwarunkowania seksualności osób niepełnosprawnych / Remigiusz Kijak // Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 164-183.
 17. Różne oblicza seksualności osób niepełnosprawnych / Remigiusz J. Kijak // Niebieska Linia. - 2011, nr 4, s. 21-25
 18. Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu "Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych - wątki rozproszone w pedagogice specjalnej", Kraków, 2 czerwca 2011 / Remigiusz J. Kijak // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 70-73.
 19. Stygmatyzacja społeczna czy akceptacja? : wyniki badań / Remigiusz Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 3-25.
 20. Subiektywny obraz jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Remigiusz Kijak // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 353-361, bibliogr.
 21. Tabu seksualne : rodzice wobec seksualności własnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Remigiusz J. Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 4, s. 94-101.
 22. W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz Kijak // Forum Oświatowe. - 2011, t. 1, s. 137-151, bibliogr.       
 23. Wybrane aspekty seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - socjohistoryczny kontekst rozważań / Remigiusz Kijak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 51-63.


Zachęcamy do korzystania z w/w literatury. W ramach e-usług realizujemy zamówienia na skany lub kserokopie artykułów oraz fragmentów książek poprzez katalog INTEGRO.

https://opac.pbw.org.pl/integro/catalog

 

Rzeszów, 09.01.2019

Oprac. Izabela Tomoń-Bąk,  Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel

Czytelnia i Informatorium PBW w Rzeszowie

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Renata Kozłowska, Bożena Osetkowska-Zajdel