Rodzina zastępcza (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Rodzina zastępcza
(bibliografia w wyborze)
 
 
 
Książki
 
1.    Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009.
Sygn. CzytR 235141
2.    Dobro dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej, Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Wyd. 2.  - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012.
Sygn. CzytR 241055
3.    Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2015.
Sygn. WypRz 243856, CzytR 244213
4.    Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / Andrzej Łuczyński ;  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
Sygn. WypRz 231904, WypRz 232337, CzytR 231903
5.    Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.
Sygn. WypRz 233847, CzytR 233846
6.    Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005.
Sygn. WypRz 229466, WypRz 229605, WypRz 229606, WypRz 238191, WypRz 238199, CzytR 229465
7.    Instytucja rodzin zastępczych : problemy prawno-organizacyjne / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982.
Sygn. CzytR 186178
8.    Instytucje społeczne : organizacja, zarządzanie, wybrane aspekty prawne i gospodarcze / Anna Monika Kruk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2010.
Sygn. WypRz 236336, CzytR 236335
9.    Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze / Maria Kolankiewicz, Marcin Poncyliusz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2016.
Sygn. WypRz 246100, CzytR 245930
10.  Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym / [Joanna Luberadzka-Gruca, Edyta Wojtasińska, Jolanta Zmarzlik]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014.
Sygn. WypRz 244920, WypRz 244919, CzytR 244918
11.  Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007.
Sygn. WypRz 232625, WypRz 231967, CzytR 231966
12.  Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych / pod red. Marioli Racław-Markowskiej, Sławomira Legata. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
Sygn. CzytR 227878
13.  Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
Sygn. WypRz 26793 B, CzytR 26792 B
14.  Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym : debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005.
Sygn. WypRz 229160
15.  Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń : "Akapit", 2011.
Sygn. WypRz 238956
16.  Praktyka pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : "Difin", 2018.
Sygn. CzytR 247175
17.  Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 2 zm.  - Kraków : "Impuls", 1999.
Sygn. WypRz 222902, CzytR 222876
18.  Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
Sygn. WypRz 229934, CzytR 229933
19.  Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Sygn. WypRz 242638, CzytR 242637
20.  Raz...dwa...trzy... do rodziny trafisz...Ty! / Beata Dołęgowska, Wiesław Dołęgowski ; współpr. wyd. Daniel Raczyło. - Konin : Psychoskok, 2014.
Sygn. WypRz 241853
21.  Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.
Sygn. WypRz 227753, CzytR 226138
22.  Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008.
Sygn. WypRz 236289, CzytR 233178
23.  Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń : "Akapit", 2011.
Sygn. CzytR 236398
24.  Rodzina w pracy socjalnej : aktualne wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska. - Toruń : "Akapit", 2015.
Sygn. WypRz 245053
25.  Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem / Elżbieta Różańska, Aleksander Tynelski. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1981.
Sygn. CzytR 183807
26.  Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Sygn. CzytR 236642
27.  Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Wyd. 2.  - Kraków : "Impuls", 2013.
Sygn. WypRz 240734, WypRz 243880, CzytR 245276
28.  Rodziny zastępcze : problematyka prawna / pod red. Marka Andrzejewskiego ; [Marek Andrzejewski i in.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2006.
Sygn. WypRz 230496, CzytR 230495
29.  Rodziny zastępcze i ich dzieci / Lidia Winogrodzka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
Sygn. WypRz 230494
30.  Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
Sygn. WypRz 235110
31.  Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
Sygn. WypRz 247190, CzytR 247189
32.  Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013.
Sygn. CzytR 241893
33.  Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
Sygn. WypRz 238819, CzytR 237379
34.  Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Wyd. popr. i uzup.  - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
Sygn. CzytR 242224
35.  Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / red. Bogdan Więckiewicz, Marek Klimek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012.
Sygn. CzytR 240709
36.  Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
Sygn. WypRz 242275, CzytR 242158
37.  Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : "Impuls", 2010.
Sygn. CzytR 235785
38.  Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
Sygn. WypRz 222258, WypRz 237773, CzytR 222183
39.  Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska. - Wyd. 4.  - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005.
Sygn. WypRz 230523, CzytR 230522
40.  Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2016.
Sygn. WypRz 245450, CzytR 245289
 
Artykuły
 
41.  Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej / Danuta Szymańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, 56-58
42.  Bezpieczny dom dla dziecka / Lidia Ułanowska.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 4-11
43.  Blaski i cienie funkcjonowania rodzin zastępczych / Marzena Ruszkowska.// W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. - Warszawa : "Żak", 2013. - S. 292-301
Sygn. CzytR 241328
44.  Charakterystyka rodzin zastępczych / Maria Kolankiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 17-23
45.  Czynniki utrudniające funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych / Jan Basiaga.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 1, s. 24-30
46.  Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych / Sylwia Badora, Jan Basiaga.// Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 73-87
47.  Dobór dziecka do rodziny zastępczej / Jarosław Pułanecki.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, s. 19-22
48.  Dzieci poza rodziną / Maria Kolankiewicz, Monika Rożen.// Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 97-115
49.  Dziecko i prawo / Grażyna Starzyńska.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 48-50
50.  Dziecko poza rodziną pochodzenia : formy opieki nad dzieckiem niewychowującym się w rodzinie biologicznej / Karolina Małek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-3
51.  Dziecko w zastępczym środowisku rodzinnym - odzyskiwanie zagubionej tożsamości? / Justyna Mańka, Katarzyna Ornacka.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 20-26, bibliogr.
52.  Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży z rodzin zastępczych / Nadia Kostrzewa.// Remedium. - 2015, nr 3, s. 24-25
53.  Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce? / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3
54.  Jak zostać opiekunem zastępczym? : model brytyjski - spojrzenie praktyka / Joanna Gorczowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 51-57
55.  Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 16-17
56.  Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce / Magdalena Arczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15
57.  Komu dziecko, komu? / Karolina Sobczyńska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 58-61
58.  Kontakty rodziców biologicznych z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych spokrewnionych / Kinga Mickiewicz-Stopa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 6, s. 30-38
59.  Modelowo nie jest : piecza zastępcza nie działa tak jak powinna / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 16, s. 8
60.  O problemach rodzicielstwa zastępczego / Leszek Dobrzyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 24-30
61.  O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 19-24
62.  Opieka zastępcza nad dzieckiem osieroconym / Zbigniew Węgierski.//W: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 291-297
Sygn. WypRz 238518, CzytR 238647
63.  Początki opieki zastępczej w Polsce ( rys historyczny) / Jan Basiaga.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 18-25, bibliogr.
64.  Powodzenia i niepowodzenia w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym rodzin zastępczych / Marzena Ruszkowska.// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 4, s. 97-109
65.  Problemy dzieci wychowywanych w domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych / Małgorzata Kierzkowska.// W: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 221-235
Sygn. WypRz 246422, CzytR 246790
66.  Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków / Maria Posłuszna-Owcarz [i in.].// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 21-29
67.  Problemy wychowania w rodzinach zastępczych / Kinga Mickiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 37-43
68.  Reforma systemu opieki zastępczej : doświadczenia europejskie / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2007, nr 6, wkładka, s. 18-19
69.  Rodzaje wsparcia dla rodzin zastępczych przez instytucje pomocy społecznej / Marzena Ruszkowska.// Praca Socjalna. - 2013, nr 5, s. 67-75
70.  Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 16-17
71.  Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej / Kinga Mickiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 54-57
72.  Rodzina zastępcza - zawód czy powołanie? / Jan Wszołek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 50-55
73.  Rodzina zastępcza - zawód, profesja czy służba? / Józefa Grodecka.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 3-19
74.  Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości / Marek Liciński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 23-28
75.  Rodzina zastępcza / Grażyna Starzyńska.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 47-49
76.  Rodzinna opieka zastępcza / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2007, nr 7, wkładka, s. 18-19
77.  Rodziny zastępcze - problematyka administracyjnoprawna. Cz. 1 / Sylwia Łakoma.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2014, nr 4, s. 51-73
78.  Rodziny zastępcze - problematyka administracyjnoprawna. Cz. 2 / Sylwia Łakoma.// Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2015, nr 1, s. 53-70
79.  Rodziny zastępcze : doświadczenia, potrzeby, problemy / Michał Rżysko.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 19-25
80.  Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 22-23
81.  Rodziny zastępcze potrzebne jak tlen. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 10, s. 20-21
82.  Rodziny zastępcze w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną / Agnieszka Matuszewska.//W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 149-163, bibliogr.
Sygn. Sygn. CzytR 235718
83.  Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - od szkolenia do praktyki / Wanda Masalska-Szymanek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 31-34
84.  Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci / Katarzyna Błażejewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 1, s. 52-56
85.  Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / Mirosław Kaczmarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 3-13
86.  Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych / Natalia Harewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 5, s. 17-25
87.  Transmisja międzypokoleniowa domu w pieczy zastępczej / Grażyna Gajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 10, s. 3-11
88.  Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych , koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodzin / Kinga Mickiewicz-Stopa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 46-58
89.  Warunki funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 34-44
90.  Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej / Barbara Passini.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 3-6
91.  Współpraca zawodowych rodzin zastępczych z sądem rodzinnym / Jan Basiaga.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 40-45
92.  Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej / Joanna Szczepaniak-Sienniak.// Polityka Społeczna. - 2017, nr 3, s. 4-11
93.  Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych / Małgorzata Klecka.// W: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - S. 206-216
Sygn. CzytR 247401
94.  Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza / Przemysław Gąsiorek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 3-10
95.  Zawodowe rodziny zastępcze w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego / Jan Basiaga.// Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 59-72
96.  Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem / Paulina Kamińska.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 56-58
 
 
 

Autor: Małgorzata Smulska