System penitencjarny

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

System penitencjarny
(bibliografia w wyborze za lata 1990-2016)

 

 

 

Książki

 1. Biblioteki więzienne : zarys problematyki / Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1991.
  sygn. CzytR   217513
 2. Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych : konteksty resocjalizacyjne / Anna Kieszkowska. - Kraków : "Impuls", 2012.
  sygn. CzytR   240321
 3. Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2008.
  sygn. WypRz   232572, CzytR   232356
 4. Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński ; [aut. Andrzej Bałandynowicz i in.]. - Toruń : "Akapit", 2010.
  sygn. WypRz   235183
 5. Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  sygn. CzytR   233903
 6. Polski system penitencjarny : racjonalizacja kosztów / Joanna Felczak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  sygn. WypRz   242412
 7. Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa / Andrzej Bałandynowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
  sygn. CzytR   237229
 8. Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
  sygn. WypRz   244864
 9. Resocjalizacja penitencjarna - aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. - Kraków : "Impuls", 2012.
  sygn. WypRz   240271
 10. Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym : analiza pedagogiczna / Kazimierz Pierzchała. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  sygn. CzytR   239657
 11. Służba więzienna w Polsce : administracja i podstawy działania / Tomasz Przesławski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2012.
  sygn. WypRz   239911
 12. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia / pod red. Sławomira Przybylińskiego i Danuty Wajsprych. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2009.
  sygn. CzytR   235114
 13. System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych : model organizacji i resocjalizacji / Józef Rejman. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.
  sygn. WypRz   224197, CzytR   224093
 14. Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. - Kraków : "Impuls", 2012.
  sygn. WypRz   239363
 15. Wybrane aspekty pracy penitencjarnej / red. nauk. Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2012.
  sygn. CzytR   240660
 16. Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. - Kraków : "Impuls", 2010.
  sygn. WypRz   235436
 17. Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  sygn. WypRz   235045, CzytR   235791
 18. Zmiana w polskim systemie penitencjarnym : ograniczenia i możliwości / Józef Rejman. - Warszawa : "Difin", 2013.
  sygn. WypRz   241526

 

Artykuły

 1. Brakujące ogniwo wymiaru sprawiedliwości - Urząd Probacji i Więziennictwa / Paweł Moczydłowski. // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, 52-73
 2. Edukacja w placówkach penitencjarnych : (opinie, interpretacje pedagogiczne) / Natalia Stankowska.// Chowanna. - T. 2 (2012), s. 383-390
 3. Efektywniejsi razem : współpraca służby więziennej z zespołami interdyscyplinarnymi / Sebastian Lizińczyk.// Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s. 9-12
 4. Innowacje penitencjarne / Józef Rejman.//W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - s. 95-113
  Sygn. WypRz   229919, WypRz   243833, CzytR   229918
 5. Izolacja spotęgowana : kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych / Zbigniew Lasocik.// Archiwum Kryminologii. - T. 29/30 (2007/2008), s. 703-718
 6. Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym / Lidia Pustkowiak.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 46-56
 7. Miejsce penitencjarystyki w systemie nauk społecznych : penologia, a penitencjarystyka / Miloslav Juzl.// Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 2, s. 79-83
 8. Nauczanie jako środek wychowania penitencjarnego / Krzysztof Linowski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 112-120, bibliogr.
 9. O trzech poziomach krytyki instytucji więzienia / Mariusz Sztuka.//W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - S. 183-192
  sygn. CzytR   228148
 10. Polskie Towarzystwo Penitencjarne (rola i zadania) / Ryszard Musidłowski.//W: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków : "Impuls", 2007. - S. 305-312
  sygn.. WypRz   231151, CzytR   230481
 11. Pomoc postpenitencjarna / Danuta M. Piekut-Brodzka.//W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 208-214
  sygn. WypRz   229357, WypRz   238136, CzytR   229356
 12. Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej / Paulina Wiktorska.// Archiwum Kryminologii. - T. 35 (2013), s. 377-390
 13. Re-edukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjalrnej / Anetta Jaworska.// Kultura i Edukacja. - 2013, nr 1, s. 62-81
 14. Sprawcy przemocy w polskim systemie więziennictwa / Sebastian Lizińczyk.// Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s. 7-10
 15. Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego / Wiesław Ambrozik.//W: Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. Kraków : "Impuls", 2010. - S. 259-268
  sygn. CzytR   235343
 16. Terapeutyczny charakter dialogu w zakładzie penitencjarnym / Natalia Gniadek.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 107-116
  sygn. CzytR   235343
 17. Transformacja polskiego systemu penitencjarnego / Roman Pomianowski.//W: Psychologia rozwiązywania problemów społecznych : wybrane zagadnienia. Poznań : ["Bonami"], 1998. - S. 62-85
  sygn. CzytR 237771
 18. Więźniowie "niebezpieczni" w polskim systemie więziennym / Andrzej Kremplewski.// Archiwum Kryminologii. - T. 28 (2005/2006), s. 227-233

 

 

Rzeszów, 10.03.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska